Styrelsens svar på inkomna motioner

STYRELSENS FÖRSLAG OM NYA STADGAR

Inför årsmötet 2019 föreslog styrelsen att föreningen skulle anta nya stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med några smärre justeringar. Eftersom beslut om ändring av stadgarna måste fattas av två på varandra följande stämmor - där den ena måste vara en ordinarie årsstämma – är det nu dags att slutligt fastställa de nya stadgarna, för att dessa ska kunna träda ikraft. Bakgrunden till att styrelsen lade fram förslag om nya stadgar var att det vid årsmötet 2018 fanns två motioner som innehöll förslag om stadgeändringar. Styrelsen bestämde sig då för att göra en total översyn av stadgarna. Det nya förslaget utgår från Riksidrottsförbundets normalstadgar. Jämfört med dagens stadgar föreslås att valberedningens förslag ska presenteras för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Vidare har styrelserepresentanten i valberedningen tagits bort. En särskild paragraf om föreningens ordinarie tävlingsdräkt har införts. Detta är några exempel på förbättringar och förändringar som finns i förslaget till nya stadgar. Årsmötet är det högst beslutsfattande organet för en förening, i detta fall medlemmarna i IF Elfsborg. Årsmötet består främst av medlemmarna, valberedningen och styrelsen. Styrelsen som ska representera och arbeta för föreningen, valberedningen som lägger fram förslag om vilka som ska vara i styrelsen och vi medlemmar som demokratiskt röstar om bland annat motioner och valberedningens förslag till styrelse. Valberedningen är däremot inte de enda som kan lägga fram förslag på styrelse, men det är deras primära uppgift. Därför fyller valberedningens roll en viktig uppgift för vår förening. Styrelsen, som valberedningen lägger fram, ska också representera IF Elfsborg. Därför är det främst valberedningens återspegling som formar den potentiella styrelsen. Det betyder att en jämställd valberedning är den främsta vägen fram för att få fram en jämställd styrelse och därmed också en mer jämställd förening. Att införa en stadgeändring om en jämställd valberedning är därför steget för ett mer jämställt IF Elfsborg. Ett sådant beslut ligger i linje med både Riksidrottsförbundets arbete och mål, vår verksamhet och vår egen värdegrund. Styrelsen föreslår att förslaget till nya stadgar fastställs. **** MOTION 1 ANGÅENDE STADGEÄNDRING FÖR § 11 Valberedningens arbete

Motionen yrkar på att årsmötet beslutar följande: -Att bifalla förslaget om ändringen av föreningens stadgar § 11 enligt följande skrivning

Stadgarnas nuvarande lydelse

§ 11 Valberedningens arbete Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valbar till valberedningen är

röstberättigad medlem i föreningen. Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman.

Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman.

Föreslagen ändring

§ 11 Valberedningens arbete Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valbar till valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Könsfördelningen inom valberedningen ska vara 50% män och 50% kvinnor. Vid ojämnt antal i valberedningen ska högsta möjliga jämställdhet uppnås som kan av det udda antalet i gruppen. Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman. Valberedningen skall senast åtta dagar före föreningsstämma överlämna sina förslag till styrelsen. Ledamot i valberedningen skall föredraga förslagen vid stämman.

Undertecknat 2020-02-16 Sara Karlén 3918

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 1

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att eftersträva en god representativitet i föreningens olika delar. Det kan handla om könsfördelning, men det kan också finnas andra aspekter som kan vara viktiga att beakta såsom till exempel åldersmässig fördelning eller etnisk bakgrund. Styrelsen anser däremot inte att vi ska införa dessa ganska detaljerade regler i våra stadgar. Stadgarna är vårt regelverk som är tänkt att hålla över en längre tid. Istället föreslås att styrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för valberedningens arbete där viktiga aspekter – som kan variera över tid – kan regleras. Styrelsen föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för valberedningens arbete där bland annat vikten av en god könsfördelning beaktas att motionen därmed anses besvarad.

***

MOTION 2 ANGÅENDE SVENSK ELITFOTBOLLS AVTAL MED KINDRED GROUP AB/UNIBET

Jag föreslår att årsmötet ger Stefan Andreasson, i sin roll som styrelsemedlem i Svensk Elitfotboll, uppdrag att under kommande år verka för att Svensk Elitfotbolls sponsoravtal med Kindred Group AB/Unibet (som huvudsponsor) av Svensk Elitfotboll hävs. Resultatet av arbetet utvärderas löpande av två personer tillsatta av årsmötet. Om Stefan misslyckas med att få avtalet hävt skall han innan IFE:s årsmöte 2021 ha lämnat SEF:s styrelse.

Bo Wikensten

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 2

Beslutet att sluta avtal med Unibet har fattats av de 32 fotbollsföreningar som är medlemmar i och tillsammans bildar Svensk Elitfotboll (SEF). Den samlade bedömningen, efter alla år av samverkan med spelbolagen, är att svensk fotboll förutom ekonomiskt stöd genom detta avtal också har en betydligt bättre möjlighet att påverka bolagens verksamhet genom att samarbeta med dem än genom att bara stå vid sidan av och titta på.

Styrelsen föreslår att motionen avslås

***

MOTION 3 ANGÅENDE INFÖRANDET AV VAR (Video Assistant Referee)

Det nya domarsystemet med VAR (Video Assistent Referee) är något som vi idag ser i de flesta stora turneringarna och ligorna runt om i fotbollsvärlden. Grundtanken med systemet är att hjälpa domarna att granska deras beslut på planen med hjälp av videohjälpmedel. Syftet med systemet är att få till en mer rättvis bedömning, minska antalet feldomslut och minska diskussionen om domarnas insats. Den som följt den internationella fotbollen det senaste året och de senaste internationella mästerskapen har säkert uppmärksammat den enorma kritik som riktats mot VAR, bland såväl aktiva spelare, media som publik. Utöver det faktum att VAR uppenbarligen inte har fungerat som man tänkt (det är fortfarande ett enormt fokus på domarna och domslut blir fortfarande fel) så ger sig införandet av VAR på en central del av idrottens själ, nämligen känslorna. Att få fira ett mål är en stor del av upplevelsen för oss supportrar och inte minst för oss supportrar som går på fotboll på Arenorna. Hela supporterskapet bygger på känslor och det är känslor som lockar publiken till matcherna i Allsvenskan och Superettan. En stor del av Allsvenskan och Superettans popularitet grundar sig i det engagemang serierna skapar bland publik och åskådare. Vi anser att införandet av VAR i längden skulle hota engagemanget kring Allsvenskan och Superettan och det i sin tur skulle leda till minskad publik, mindre intäkter och en sämre fotbollsupplevelse. Vi som var på plats på Borås Arena och såg Marokhy Ndione rulla in 2-1 mot Kalmar i slutminuten vet vad ett mål kan betyda i form av ren och skär känsloexplosion av glädje. I framtiden om vi inför VAR riskerar vi istället att instinktivt behöva vända blickarna mot domaren och storbildsskärmen för att invänta ett VAR-beslut om målet är godkänt eller inte, istället för att få måljubla med spelarna och övriga åskådare.

Införandet av VAR riskerar att förskjuta Allsvenskan till en TV-upplevelse snarare än en Arena-upplevelse. Det riskerar att ta bort de spontana glädjeyttringarna och målfirandena, det riskerar att förlänga matcherna och skapa en upplevelse så långt ifrån den upplevelse vi alla har kommit att älska på Borås Arena. Det är risker vi inte är beredda att ta och därför yrkar vi på följande motion: Motionen yrkar på att årsmötet beslutar följande: - att IF Elfsborg, genom sitt medlemskap i Svenska Fotbollsförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll ska arbeta för att VAR eller något liknande videosystem inte införs i Allsvenskan och Superettan.

Isak Edén, medlem nr 133 Andreas Tranlöv, medlem nr 622

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 3

Frågan om VAR:s vara eller inte vara engagerar och berör. Ett omfattande arbete har nyligen inletts där Svensk Elitfotboll (SEF) tillsammans med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har tagit fram en projektplan med syfte att analysera förutsättningarna för ett eventuellt framtida införande av VAR inom svensk elitfotboll. Arbetet innefattar insamling av data samt analys. Under hela projektet sker dialog och insamling av synpunkter från remissinstanser vid flera tillfällen. Arbetssättet man valt ska säkerställa att alla berörda målgrupper involveras. Projektet kommer fortlöpande avrapporteras vid bland annat SEF:s medlemsmöten (4 gånger/år) och därmed ge föreningen goda möjligheter att följa arbetet och ta del av dess resultat fortlöpande.

Enligt den uppsatta tidplanen ska ett förslag till beslut presenteras i november 2021, vilket innebär att VAR i praktiken isåfall kan bli aktuellt tidigast från 2022.

Mot bakgrund av det omfattande arbete som nu pågår och den tidplan som är lagd menar styrelsen att det finns tid för ytterligare reflektion och goda möjligheter att ta del av analyser av för- och nackdelar, alternativa lösningar samt hur en eventuell tillämpning inom svensk elitfotboll skulle kunna se ut.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

***

MOTION 4 ANG VILLKORSTRAPPAN

Till säsongen 2019 valde polismyndigheten att lägga om taktiken för tillståndsgivningen för fotbollsmatcher i Allsvenskan och Superettan. Detta drabbade inte bara IF Elfsborg utan hela fotbollssverige. Villkoren varierar kraftigt från klubb till klubb och match till match, för IF Elfsborgs del har det främst handlat om krav på samtyckesvisitation men också krav på hur insläppen för såväl hemma som bortasupportrar ska gå till. Andra klubbar i Allsvenskan har drabbats av t.ex förbud mot större tygstycken (exempelvis flaggor) och publikneddragningar. Det är även krav

som det hotats med i Borås om inte tidigare villkor klaras av att uppfyllas. Villkoren kommer oftast väldigt tight inpå matchdag och stjälper snarare än hjälper klubbarnas säkerhetsarbete och arrangemang. Även om vi i Borås inte har drabbats lika hårt som andra klubbar i landet är det här en fråga som påverkar hela Allsvenskan och i längden IF Elfsborg och bör tas på största allvar, såväl lokalt som regionalt. I praktiken innebär det att om användandet av villkorstrappan fortsätter 2020 så finns det stor risk att vi får se matcher utan bortasupportrar eller helt utan publik. En fortsatt tillämpning av villkorstrappan skulle skada förtroendet för Allsvenskan, det skulle potentiellt uppstå matcher där vi inte får se IF Elfsborg på plats samt skada klubben ekonomiskt i form av uteblivna publikintäkter samt ökade kostnader för arrangemang och säkerhet. Villkorstrappan är ingen lag utan ett arbetssätt som Polisen använder sig av. Arbetssättet bygger på repressiva åtgärder istället för proaktiva, som dialog mellan klubbar och supportrar. Polisens arbete har heller inte under säsongen 2019 minskat ordningstörningarna i Allsvenskan eller Superettan jämfört med tidigare år utan det har snarare bidragit till ett ökat förakt gentemot Polisen och dess arbetsmetoder, fler ordningsstörningar, sämre dialog och en polariserad miljö mellan såväl Polisen, klubbarna, SEF och supportrarna. Vi vet även om, efter uttalanden i media, att Polisen i Stockholm ansåg att det inte borde ha fått vara publik i Allsvenskan sedan omgång 4 under förra säsongen. Frågan om Villkorstrappan handlar inte bara om flaggor eller kränkande visiteringar, utan även om all publik i Allsvenskan. Vi tror att det som istället bidrar till säkra och trygga idrottsarrangemang är en ökad dialog och samverkan mellan klubbar, supportrar och polisen, inte repression från Polismyndigheten. Vi vill även att det ska vara möjligt för alla, oavsett lag, att kunna stötta sitt lag med både publik och flaggor, hemmamatcher som bortamatcher. Därför yrkar vi att: -Att IF Elfsborg verkar för att få polisen på nationell att återupprätta dialogen samt på lokal nivå förbättra dialogen ytterligare med arrangören (klubben) och supportrar för att gemensamt skapa säkra arrangemang. -Att IF Elfsborg verkar för att avskaffa polisens villkorsstrategi, den så kallade Villkorstrappan, i dess nuvarande form -Att IF Elfsborg verkar för att strategiska beslut som rör säkerheten på elitfotbollens matcharrangemang fattas av SvFF, SEF och SFSU tillsammans med polismyndigheten.

Isak Edén, medlemsnummer: 133 Sara Karlén, Medlemsnummer: 3918 Andreas Tranlöv medlemsnummer: 622 Styrelsens utlåtande över motion 4

STYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER MOTION 4

Styrelsen delar motionärernas mening att det finns stark anledning att se över polisens användande av den så kallade villkorstrappan. IF Elfsborg arbetar idag, inom ramen för Svensk Elitfotboll, för vår uttalade målsättning om välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang men ser förra årets polisiära strategi på nationell nivå som ett steg längre ifrån, snarare än ett steg fram mot, denna målbild. Vi upplever att vi har en god samverkan med polismyndigheten lokalt men kopplat till de diskussioner och den osäkerhet

runt förutsättningarna och villkoren på nationell nivå så har arbetssituationen och eventuella förändringar nära inpå matchdag varit mer utmanande 2019. Vi vill fortsätta utveckla en lokal samverkansmodell där polisen och våra supportrar får en ökad dialog genom att ytterligare prioritera frågan under 2020. För att nationellt hitta vägar mot vår målbild stödjer IF Elfsborg SEFs och SFSUs förslag från den 8 november 2019 som säger att: ”För framdrift i frågan föreslår vi, mot bakgrund av detta, att Regeringen tillsätter en oberoende nationell samordnare med uppdrag att med sakkunskap och integritet leda processen för återupprättande av samverkan mellan fotbollens aktörer och myndigheterna i syfte att nå den gemensamma målsättningen om trygga, säkra och välkomnande evenemang för alla. Detta eftersom den nuvarande situationen med ökade motsättningar, minskad tilltro till Polisen inom fotbollsrörelsen och hos supportrarna i stället riskerar att leda till ökad otrygghet och polarisering”. SFSU, SvFF och SEF bör medverka som samverkansparter i den dialog med polisen som vi upplever som så viktig, men de olika parterna har olika roller gällande vilka beslut som fattas. SvFF ansvarar för tävlingsbestämmelserna. SEF är samtalspart för de 32 elitföreningarna som ansvarar för säkerheten på matcharrangemangen. Polisen är ansvarig myndighet och ansvarar för att lagstiftningen följs. Alla parter skall sträva efter att leva upp till målsättningen att arrangemangen skall vara välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla där ingen av de fyra målsättningarna får utvecklas på bekostnad av varandra.

Styrelsen föreslår att: - att motionens första att-sats bifalls - att motionens andra att-sats avslås

- att IF Elfsborg verkar för att polisens villkorsstrategi, den så kallade Villkorstrappan, i dess nuvarande form, förändras och utvecklas enligt den modell som vi upplever på lokal nivå i Borås med dialog och förtroende snarare än en repressiv eller straffande. - att motionens tredje att-sats avslås - att IF Elfsborg verkar för att samtal som rör säkerheten på elitfotbollens matcharrangemang diskuteras mellan alla inblandade parter, SvFF, SEF, SFSU och polismyndigheten.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6

Made with FlippingBook HTML5