Styrelsens svar på inkomna motioner

STYRELSENS FÖRSLAG OM NYA STADGAR

Inför årsmötet 2019 föreslog styrelsen att föreningen skulle anta nya stadgar. Styrelsens förslag till nya stadgar antogs med några smärre justeringar. Eftersom beslut om ändring av stadgarna måste fattas av två på varandra följande stämmor - där den ena måste vara en ordinarie årsstämma – är det nu dags att slutligt fastställa de nya stadgarna, för att dessa ska kunna träda ikraft. Bakgrunden till att styrelsen lade fram förslag om nya stadgar var att det vid årsmötet 2018 fanns två motioner som innehöll förslag om stadgeändringar. Styrelsen bestämde sig då för att göra en total översyn av stadgarna. Det nya förslaget utgår från Riksidrottsförbundets normalstadgar. Jämfört med dagens stadgar föreslås att valberedningens förslag ska presenteras för medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Vidare har styrelserepresentanten i valberedningen tagits bort. En särskild paragraf om föreningens ordinarie tävlingsdräkt har införts. Detta är några exempel på förbättringar och förändringar som finns i förslaget till nya stadgar. Årsmötet är det högst beslutsfattande organet för en förening, i detta fall medlemmarna i IF Elfsborg. Årsmötet består främst av medlemmarna, valberedningen och styrelsen. Styrelsen som ska representera och arbeta för föreningen, valberedningen som lägger fram förslag om vilka som ska vara i styrelsen och vi medlemmar som demokratiskt röstar om bland annat motioner och valberedningens förslag till styrelse. Valberedningen är däremot inte de enda som kan lägga fram förslag på styrelse, men det är deras primära uppgift. Därför fyller valberedningens roll en viktig uppgift för vår förening. Styrelsen, som valberedningen lägger fram, ska också representera IF Elfsborg. Därför är det främst valberedningens återspegling som formar den potentiella styrelsen. Det betyder att en jämställd valberedning är den främsta vägen fram för att få fram en jämställd styrelse och därmed också en mer jämställd förening. Att införa en stadgeändring om en jämställd valberedning är därför steget för ett mer jämställt IF Elfsborg. Ett sådant beslut ligger i linje med både Riksidrottsförbundets arbete och mål, vår verksamhet och vår egen värdegrund. Styrelsen föreslår att förslaget till nya stadgar fastställs. **** MOTION 1 ANGÅENDE STADGEÄNDRING FÖR § 11 Valberedningens arbete

Motionen yrkar på att årsmötet beslutar följande: -Att bifalla förslaget om ändringen av föreningens stadgar § 11 enligt följande skrivning

Stadgarnas nuvarande lydelse

§ 11 Valberedningens arbete Alla val vid föreningens stämmor skall förberedas av en valberedning. Valberedningen skall utses årligen av ordinarie föreningsstämma och bestå av minst tre och högst fem ledamöter, varav en skall vara ledamot av föreningens styrelse. Valbar till valberedningen är

Made with FlippingBook HTML5