Telefonnøgle Næstved 1950

Bilerudlejes Peter Jensen

T«l«fon Ejendomsmæglerfirma Axeltorv 11 FARVERI RENSER! TELEFON «!’* — 1 EC 7

KLEIN

felrføn

(vtd

H. O. BIRKSTED * - Byy/tlngsartikler Korn •» FoHørttotter *- KunsH^vd'iing

ELTOR

etersen STRØMPE NASASIN

NÆSTVED

Telefon

Aut Forh*mJJ«r for S)r«4s|«tian|

RL SEVERINSIEN % Ny Hsvn

ofllutvf

luitvogn*

Or g ?!,?»»rved#l« AutomobUudityr Perrjftr , 0*1« Gummi

L Kl.s Automobil værksted

Rlnq«t*

B^niln. Petroleum Solarolie . Smøreolie

Kontor osr La^or Brotc s TU 290 . Posfxonto 64180

NÆSTVED

f I« Hr2ik? fttstbl! ilirJPO

KOMPAGNI

Næstved op Omegns Telefonnøgle og I landelskalender 27. Aargang • 1950

\ Udgivet af Sydsjællands An loncebureau \ Næstved WILH.'SMITH n NÆ9TVE D KOKN ~ FODERSTOFFER — KUNSTGØDNING —Kl/l, — KOLONIAL & MfcL tN GROS Telefon Næstved 700 (* Led* J — S;tndv«H -43 Karrebæksminde 33 Altid stort udvalg i

U-wu

KJOLER - FRAKKER NEDERDELE- BLUSER HANDSKER -

Mrøstved Diskontobanv- Ak tieselskab

4

TØRKLÆDER OG KJOLESTOPFER

•t« VenneJnKtitut

TELF. 23 23

GSTF.DGADL 10 . NÆSTVcD

Aktiekapital og

Kr 1#94.804.00

Nn.ur bigmr

Tfttafan

LSt'iét/iA'O • k M cl NPR FAR/MAOS \ixJ 29 NÆSTVCD • TBI BF.

y % i * 1 * * «r; f v a m a i * *

Egal Glassliber!

TVØ

ECgH Værksied

^ilrlfoK 70 2

for Bly»arl «jd« AH Glarmester*

Glarmester Telefon 943 • Privat 137 9

bcjdo'jdføre

Ringsted g ad« 27

d Scmdu v*'y

I

^<<,!ll«‘(pg:m>|ftp I *«*/«.««, ««*«*. AW<« */»«/, *w «, Xfcww« fc,. rm./(r hvilken Central mnn ske1 j«pe

Ne.-stved Lou Næstved oli. Nylandl StKnØlkobolm Stan/4:oven Hs IHan/itrup ...... Stort- Rottlnfr« ....... TappOMiøje Slubbeiup ................ Kyse StÉ^lnge Ieandsby ..lEvorrtrup F’ andatrup ................ Nyland Svæ/dborg ...a....,,. Lundby Svin« ........................ Qvlneland Sarup .............. ......... Toksværd TnaiPrup ...... m ........... Hyllinge ThorUH .................... Hammer Tom-imar« ................ Mensi rap ell. Sandv. Torpe ........................ KerluLurlgle Trællcae . ................. Herlufm. ell, Okolby

OKim.^0 ell. 7vvel,s« r,Yvelse IJletru/k ................... Skelby ,r«.l!»*nsved ........... KyM Vejlo ....................... Nyland vester Rgede ....... Toksværd venter E«:esborg ... l»ou eller V«terhorg Vonterbave ............... Korebæluimlnde Vlnderop ............... Olumaa ^rlndstrup ............... Fuglebjerg Vrangstn.'p ............... 'ryvcls© ^rrodslø«e ............... Næstved eller Rislev eller F'ensmark. Tdemres .................... Næetvad Hager Huse ........... T.undby fJllerup ................... Kyse Overup .................... Nswitved eller Ftnnm. mægtig, cand Jur. E. Micbaelsen, Tlf. 1788. Næstved. Pueatø A*nUkonnrt?inefc Hygehu* 1 Næstveu* TUefon Næstved 1401 m. Omst. U1 allo Afd Hverd. 7—21, Son. og Helligdage 9 16. Besøgstid dagi. 14 >4—10. Søndag till. 11-12. Foresp. t. Patienter dr.gllg 13 13,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kona. MandaR Onsdag, Fredag 16-16. Over- aygopi«j .rskøn dag! 13- 13,30. Med. A7d. Overlægens Xons Jdamfag, Onsdag, fre­ dag IS—14. Oversygeplejersken dgl 13— 13 30. Sygehusets Kontortid 8%- t7. In- spøktoran træffes bedst 13- -12. Kl. 14 17. Hverd og 16 17 Søn- og Helligdage, kuldes som anført under Bogstav A. Pneafø ALitakominunøs V< Jlnsf**>ktnrai: Vejinspektør, cand. polvt. U. Flachcr- Rasmussett, Næstved, Tlf. 199. Vejiasatstenter: V. Ørum, Næstved, Tlf, 657, H. Harsen, Køge, Tlf. Køgo 58. Cand polyt. A. Jeuserg Kslvehave, Tlf. Kalve­ have 126 PræG« AmiskommiinoH VandInspektorat: Civil Ingeniør A Jensen, Kalvehave, Tlf. Kalvehave 126. Amtsrøvlsorer: Revisor af Sogn »kommu­ nernes Regnskaber: Sognefoged A. Ras nmssen, fc'vlndingø. T1f. Klarskov 46 Re­ visor af Amtskommuuens Reinkaber; B Harusøn, Tinghuset. Næstved, Tlf. 1367. Anu«læg« og Kredslæge: N. Schcubye, Bro- gad« 2 1, tlf. 19 Krod*læger HHmer Rismussen, Vording­ borg, Tlf. Vordingborg 822. H. C. Rem, Store Heddinge. Tlf Store Heddinge 252. A mtxlorvTiltof for Næstved Amtsstu«: TT. P Bonde. Farlmagsvej, TU. 386. privat: 1063. AmUs uen (Slnmpelpaplmdsalg): Far! magrvej. Kontortid 9—12 og 13—15. Ttf. 3.16. AmtssUatlerwwlet: Formand Hkatl.z-^adij* formand Burland Hansen, Næstved. For­ retningsfører Atritslignlrgøinspektør, cand Jur. F. TTrnc, Raad»nisi?t, Næstved. Tlf. i«D7 fP—13). HUnNeraad« Ifr Næst/ed Mkattekreds: Formand: Fuldmægtig H Murla.ui Han­ øen. PQcyidi-'vtdfSt for PrøMta Amti rø s dsk red s* Skydkreds. Formand: Kuamand Carl Risby 8knv. Tlf. Raarse 59. Nærhve«! Vuritiælngakieds: Formand: Fa brlkaat O V. Hansen, FtxveJ 12, Næn*- fnå. 77f. f»0.

l

* Kd.

i^"P ..................... N«.tvM £ 2 *......r»pp«™j. Gium«« ell. Tyvel«« .................. Næstved ell. Ny’and Abbednægboved ...... Nyland X

, „,el,Mr,„ , j£*z &Huse.»Mi*«,« SX”?..:::z ......»- „ ....... ■£&,?■ OWru‘- I ^'2'P ..................... P««,rl( 1 Karebinketom........... 'f«uieb*l«mliide : |J«™P.. ...oJSSSS? 2sr,cv i j&rSSftHg SX*1 *“• Lu“<,by K bl.erbekken Z".Z NmavZ!' Konvetcd ................. Ronned« Krummerup ........ FugleMerg Krymp’Inge ............... Everdrup I 5U? ®mfrk ............... Bandved ! Kyllebaik Hue« ....... Kostrade I ^dUy ......................... N®«tv«d eller Hislev “Jo N-fVM ........ M'i^tUnge ........... I’appernoje •li e vode .............. . Næstclsø ]Mn« .......... ................ tCyiw* | JjU^dbytorp ....... ....... Lundby H,k"torr ......... JUrnbtkemlnd. al, , .. n \iyri!p ;......:......... * ^°u olier Vesterborv Nel,le? rI,anda,,y ..... R,8,p‘r eller Ske’by Neblatorp .................. Lundby y Ny Holsted ................ Næstved Ni. I .nde ................ foksvaml »/ , '.’V.................... Glumsø eller Tvvelse Nr arnldatrup ....... Tarøernøj« T,t^^ ...................... H. Ulstrup ell. FW nmin mark <>il. Toksvmrd p»d?r.W::;:::r: 'i*** •" MMIute Ravnabk*rg .............. Tok^værd »^unsuup ................. Tokaværd .Raunatn.p" ............. Herlufrnagia .....Ounde^Jv y ....... ......... Syiattd « ij v>trtarb. ‘li’g. Hammer .... KoatræJ« eller Vester- Piiøiv m r . ^K,r® e^el Kammer ..................... Hammer .................... . r nM'*«."'.................... Ky*f 2* ® ? org

& ....................... HyUta«. *r «w .... ................ Sundved Arlwetorp Landeby . Sandvod Af,kov ......................... Bvordnip Ave™ip..VZ—;; 2™“ Buvelse ****** ~ 'J*“d Btndalev'V.................. °luiJ^ e11

Tybjei-giHl«

Tybjerg

8keIby

Biafternp r.—„ BInngTlev..................... ?I,a'tv- *" Brt-iraebj Bonderup '" Borup Nægtelse

Ileislr^[i^frr Fr»stø Amtskommune, ir.yt ved Kommune cg Herlufsholm Kommune 1 ■; « .-tak Præsto Amt

ssl ~ £T R'nn J X"”.;:";.......gjgJJ** Brvdenin ............. MonatruP sxx "***•: * 15 Ek *"•Kw,dr- ££&* . ..:.":: ............ *“• T.PP«-n. ^.. •••••••' sr«*, DyhM ' Everdrup. 5SSK?Ex?• ^ 1 •mgc rur I1* . r

C

^nitmiind over Tr.rMo NmV: 8 Wivhseln anu, Telefon 1400, privat 1 15i og 2401. Aintakontoret |M»a Aintvgaardeu J Kontortid 0 10. lørdag 0 14, Tlf. 1400. AmtsTafi(lw»nk*Tt?Br og Kontorchef, cend. Jtir F H. Hayrup. Teif. p»ivat 1141. Skolerandaaekreta*r, flkolefondsbogholder og Amtofulumægtlg, eand. Jur. K. Dam* ba k. Telefon privat 1079. Skoledirektions, sekreter, Fkolefondskasenrer og Amts- fuldmægtig, oand. Jur. E. Mlchaelsen, Te­ lefon urlvat 17 S8. Prr«*te Amtsraa.1 ■ Odr. If, Bindbjerg 1 u. FlsVrer Jens Peter I.ar. sen. Klintholm p. . Rorre. Tlf Rndiienitirke 2t.H8 FYøhnndler Niels Hansen, Herfølge. Tlf. Herfølge M Tele fonmester OlRf Jen­ sen, Hs.siiup pr. Køge. Tlf Kage 206. fldr. Jern A .ge larsen, Ebb«» kov. Tlf. Fakse 00 Fisker A^ol Henriksen, GI. Tappernøje. Tlf. Tappernaje Cl. Odr. John. K ri stoffersen, Svendsmark pr. Ste­ ge. Tlf. Stege 42f>7. Tømrermester E. Henriksen, Tybjerglille pr Herlufmagle. Tlf Tybjerg 9, Pclnt. Carl Jensen. Lille­ vang. Ørnlev pr. Vordingborg. Tlf. Ørslev 26 Gdr. Theodor Larsen. Ulstrup pr. Her- lufmag le. Hf Skelby 60 8ogneraadHfor- mand N. J. Halt, Spanager. Tlf. Bjæver­ skov 25 Odr. J. C. CTiristensen, Vester­ dal. Tlf. Ve«terlx>rg 81. Sognefoged E Jensen, FakP«. Tlf. Fakse 230. SkolfTfta*lsmivtlero»ner 1 Præsiø / mts Kko- ler^adekredn: Amtmandin og »arntllge forannævnte Amt.sraadilt »diemmer samt. Borgmester Th Tf lemanA Næstved. Tlf. 2013. Borg­ mester C. F. Carøa, Stege, Tlf Stegs 4014, Br.rgmrnter H. F Caroe, Præstø, Tlf. Pratsto 07, Træhan Iler Oluf Oleen Mitte TJeddifige. Borgmeater Lohff Pnn- mussen, Vordingborg. 1T#. Vordingborg 34b. Bekretøer: Amtafuldmægtlg, oand. Jm\ K. Oambæk. Tlf. 1079. Næstved. AmtMknlnllrrli ttonen • Formand: Amtmand S iVet bsrIrnH’.n, »jtvfd. FVcvst Johnsen. Næstved, Tlf. Fhv. Irftndstir.gsmfli'd A. V. Hansen, Lendtimarit, Gdr Angr Ntrlsan, Stubbe* rup pi. Borve, og Gdr. Binar Nielsen, Tvmgbro pr A’lerslev. Scki.: Amtstuld-

m

H

I

o

v åh * * .! f

Fearup ................... LoU FHd«rk ................. Næet ved ell. Fenam. J,3L................... Næøtelae Fi(„t,mo.e ::::::::::: m^jz* ***r ......Silr*dni?, MS«*«-**' *«!«£ Br**"*bJ »Vrelev^. .................. S.a“

M

!

v*'

O

...... ^22 1*

! 5é!****r I

HaWagermafJ« Hammerhu«/. 5IS Ha erhuse i H»»tor:.... ] Herlw/eJjolm Horn .

ol1- Hc la^er Hannehæk . 8..^ . wJl...,: .

ul

».•

................... ••■■

■»'Mi HVpIebmk * .......... Å Hoimetwud. aiM». N,JiV Vii iZ'Zr ] 2 S 22 ST*.. ♦S H o £ m *'PP,',11P Ki irf ................ . 8*»dva

,V k.

P F.vor >m: .................. V■.*<.!,je'rff ener

s,,-,w

. .

Oundeistev

............... . • Oun.le,.i., ,M>ir ........... .. Vaatartxvg

w,rt,thuJ) Kpjellerup ........... . M«strup • i »ge,ae . ...... Herlufrnag’e

■*»«*

Næstved, Tlf.i&O, Amtéri^rr^'jn f . KenriSeen, Tyhjffciglill«, Tlf. Tjoj.erg ?

1 p kKutlouskomuilatdon: Sogne- raadsfoimd Viih. Hansen, LJndegn/trd, Everdrup pr Sn'-sere, tlf, ttverdrup 123, Sognefoged Ander«, Raarnuatan, Hvi.ir.tn- ge pr. Klnrskov, Tlf. Kla.ttkov 4«, Odr. N. P RwmuMen, Luncroy, Tlf Lundby - liHlr»-liJ»lpcn « Nmitvel: Be*tyr«åae: liaktor P. O. M. KrUgerRas- miusnen i N.uetved, Tlf Næstved 1M1, lAf« Steen Olsen, S’agrlsevej 20 A, Næ^ed Tlf. 1866, Arntsrnadsmedlem K. Henriksen, Tybjærgltlle, Tlf Tvbjærg 3. Borgmester P, Kirkogaard, sV.køblng. Overlærer A. Esp-raen, Holbæk, Tlf Holbæk 589, Overlæge H. Tønnesen, Nmatvad Tlf Næatveo »0. Kontor Jultorvet 12 \ Næstved: Ledei: i^rk. M. Øjtergaaril, TV 1156. N*$tv<*d Kommune Bo-gui »tor: Th Ttdemand, 71C. IkOO. ITiv 2013. Borgnif^ rkontorot: Teatetgaiie 8, Kontor­ tid JO—13 samt Fredag 10—17,30. Borgmesteren personlig: 10,30- 12,30. tfaiutllge kommunale Kostorrn Næstved Flaadhua, Teatergade 8, Tlf. J900 Kon­ tortid 10 -13 samt Fredag 18—17,30. Byiuadet, valgt 12. Mart« 1948 bøstaar af Borgmester Th. Tidcmanu, Kornbakken 5 Tlf. 1900. Direktør, Konsul Jl Orøn- holt, Jtmlsnegsde 3, Tlf, 131. Fru Marie fJdr.,

i: Formand: Parcellist EJ- Vindbyhoit pr. Fakne. Sognefoged Alfred Han- r. Iførn.

Oaar0«Jer kn-go Ueukro, Peder Bo- dllsvej 2 t», Næstved, (Formand), Telefon Næstved 575, Hofjægermester, nand. po- lit. H. Colløt, Lumtbygasrd. Tlf. Lundtj 1, Klejnsmed Aage Christiansen og Mu rer Ejner Nielsen, Næstved, #amt Kreds formand Rudolf <’h, istensew, Nasby pr Glumsø, 'Hf. 191 \ oit«. f tngd.wi« »kolr A,an^wkoløk i.tsulant H. 1\ Jørienøen, AaahøJ Herfølge (Formand# Tlf Her­ følge (»0, Amtsraudsmndlem Jons Arge l.at sen, Fakse, Tlf Fnkse 80, Amt*rnaf,s- medltm N J. Helt «p*ntfir, Tlf 73Jæ* v rskov 25, Førstelærer Pork-Andemen, D«me, Lærer N. P Bjerre, Faarup, Tlf. Lou 42 y, Odr. Povl AhdPateen, Aialev, Tlf, Karise 178, Amtsrns.!wned’e,n Carl Jensen, Ørs'ev, Tlf. Crilev J«7, Itu Mar- kjethr Jenten, lClidepasrd, Toknvæi^l, Tlf. Tcksværd Si, Fru Mari« itaneon, Gevnø. Mtore Heddinge, Tlf. ] Javnrlev 01, Kredsformand Jer« Hansen, Damt Kcb* bel pr. Astiobv. Tlf. Stege 7114. Nævnes Mireta.*: AmD/uldmægtlg. cand. Jur. B Mlcbaeieeo, Næstved, Tlf. 1788. 'I«'«ilmi,kkn Hr.nndsel(»rvmt*'r1 kr: (Tørv) FUs.iroprlatl.ui^kommission: Samtlige

Engelhard t

NmMr*nt Tlf M2 t Tvtaddh«tar «, **4ttof4yr for mSSIéZfS 2? i*'*"? »wm . t XrJZVJZ*1 H p ffUT' mTr?*"* ™ Oiin T*- 0h}* *' «tved 5SECI^5S>r?iin4 And W O Ir. 1 j ZX?' iVr m u o*. Jenssn, Ar I ms , Bandved, Tlf i Of. Kys« tu ng Odr. Jullu« V»angst rup, Tlf. Tyvel«,, j v M*ll« ».««* af B*rattaft frr Næst Havnefoged E R i Ovwrmask i nmaster Vc Rorrin aøsiMsm K if Morcaassn os v »i-r Poul K»rv, atta *r Næ*n* rom^f fw Naturfmdnfng-^ Amtsrsadskr«fd«; Domn HaydjkhmkH, Btor« - Hsi.dinv« 78 ► rf.t»lni.1!|»U«a»:iM(«al<.», -i | H * »JlSlMom nnln r f» ls 1 , - 4 , ttnmi *ne kj u*. » VM Mg 3 #|r .rnhs[|Re2 »vendenmik p« mi «,*« ti ,-

”• 1 W Nr. 28 n* i pv ^'”a^,8 W.xlwrfmiim, Rm^ r'' n*‘ N®’lvrd råenerTlr 6P7 Ibv pr. Herluf n'Jv %?*£■''“' •>- V. Tlf. Orslev 2« h JL°V Nr- «• of 7 f> 2 °B A rhejda- tir Sfp* Wt-^n og ^tunTa >0m

K^n ”

1. Vor (TU lx,r,„„n.

s

W aumko . -Wøøffb ».** U* 1' TU* ^ * '* *?*•** itnrm&ntpimrt TM. »ti K.-»»ljMiAe4.«0*ye®-; At ^

ti < Ik fUtrtiH t* eni i ft« • ***u. fi, 'it »iihul! »»•t «iii min V4v*»Jf‘ Wt 1 M»!l# AitA’"****», Amt id timi an tfnfc !it»r«n*, A9Nn »ier »«*. fuii^rlhm ftø> unser., Pu ijgvtn NI«)»øn, M, H#*'h MirtbilSOfi J'.uii'.øvu imI Fyn Mmlo J,t, l*r»»n Kml*fn l jll»iu».>n, K.ik Henne. Stegr/b røi-i. n, Fru Uttfl Nielsen, M Ue/c Kor- ’ »sneen Jiy, Ri fiivMnc, U(!vtt føt yin kommunal* ii'V fmrjiiøriM« IRngalluvdt (BøreiUMS, :**t»»»en, 11. Grønholt. HUh uj-Johav »wv Udvalgt for Byplan ojf tnknuke Ar lljnfer- ii«r: Otto Pftøftvn, Albert ffanæft to Tlds-ngnd, H. BaH i Mortensen. Johansen. Cdvøig i! for itotviniur)H> Bygninger og Jordir: A.ibert Hansen Otto Fetansm. Holgt r Petersen, M. Sacft Mortensen, fltdrvtJ-Johsriren. Centralbiblioteket: Kngelhardt Rørenvan Ander* Hansen. Q. fieugu«-, Kr. H Wlvanj-% Fru Laura Nissen SkoleteMttnUnionen: Th TidtntAi -tril; Henne, Anders Hansen, Korr« >imi« -v, Fru Lmra NMiefl, Bypnlngs/ornrr.iøslomm: Tic rg7Twøter»ii. A- bert Hansen, M. Bach Motts—HMl Udrt- for Raadct: Arkitekt J. Rygning* inspektøren og Politi »nestoren. Braa kommissionen: DorgmwitøT«, Krtk Rønne, Albert Hannen, M Bach Morter­ sen (scmt Brandinspektør-*« og TNjlitf mesteren). Sunrthf dskommissionen: PflttlmeMerer:. Holger FHeceen, Rv rc. kTlvarg aø*rt Iusge Ingenuov. Valgudvalget: Bo, gmesteren. Otto Peter­ sen, Konrad Hannen, H. Oim holt og B il ngtson. Bmaiselfudvalg: G. Bengtaon, Typograf Hanø Petersen, Kobmard Bhim FUnsei* UollganvUntngsudvalg: Borgmesteren. Kon­ rad hannen. For Qrunrtejernø: Fabrikant O. V. Hanøen. For I/ejerm! T'an'efoged Martin Hanøen. Medlemmer af Bk4>gy«- vtimlngøudvalget I Hage* vedrørende Bo- ligselaKAK*. Elektriker P. VTIrder. Boligkommissionen: Borgmes'etvu, A*gt»- rer Konrad Hanøen, F abrikant C. V Han­ øør. Pantafoøed Martin Hanøen, "Awnrw Alb Hanøen og Amtsliwr K. Srhoubya Bevillingsnævnet: Lorgmøøteren Fn lia«- ra Nielsen, BtUrup Johansen IMer.for By randet: Viggo Kanton, Murer Carl Mai o berg, Politimesteren. »Iramtv eeri.ot 1 Nastvød ili øndøtatioia Tlf. tun NH, Rimøntiiuilf IVlefi neri m Hkte H t. fk »<*ntore< ar »ent dagMf V> ttt Tf ag KbU flOfniner ft Jivamu AagK de 11 Hf 1AT f>otnn øraih!»UnøøUoniorei t t>\kgW4>jkrg «• bøn! h**ør é>Ve«tag )3 . 4%, Til. FVgie- lijørg ihi MK 2 ni(øle«iet 1 l\ågl*b.ter* • K.'ain»n i.»V ^ lann ftrftfltF ** *'ø » Oivø>.1a« t koxr rif Fua», Jet* Wtt pM’lfey) Pnltl‘iat;«i»i n Tlf. TT (ih tWv til IV<>b !!hrtt

/ fm. Icksuslii« samt ai lasiÉrsd ir.'*«l f 10 Ton« I østbiler. Ny moderne Hv*< regn« 1 nl*tel, nol? !ret F'f.røiie-Ownnifill

»MM

11 Kitta^jakiaa Sfrt KrinMaK-aøe V. k . >*/,%. K< øniaakøytrterfj<

172

'Hf !W j Ttf Kil. tfiftØlxP.irt « t I •en, Tkr I/vv» f r.A*TU-iU'W- ot Wtfwmr) g. Kl it ^ l* ~U TI! 1MY. Overi t Dt rrv itn OnftaUent* V i In# 31^. Ortnaø^ti#* Pv4MiAiwwta'/ B L 0 PVletart. Vrf P>>dUiø*^rn( u WM Titf fJWl. Oerte -nt Mater|U»."!t TV- OWt y Orerheljn t L T »t*g«ifr,ard, ivffus«Oeeghet^eot A- U mp M nku I nt iSli. Orerbetj< ni Letf liWiiL Ttf. iMri. Orcr- r+lint Aofc* ,^Mn»ra, H 17T7. P^. *’j*K*/*eg OQta fewt TV U17 Pott* vgb* -Jkart Bciwr.w;.'. «C»KMMML Tlf. 94. »^.Jtaherjiøøt CjL ItvTteeøm. Ttf. ]«TS

i. .1K PI S K \'. og Veguninadsforrefnlng leif. q « 1

lerhifsho®;!) Ko r munt’

Ko?,-mr\n«d; Martin Jacobsn-., Pri»«-te* roe de 3, Tlf, 1038 (Formand), Gdr. C'ri hanøen, I^idby, Tlf. 839 u, Pciøt. Hans a Jacobsen Øvørup, Tlf. F-nsmack 31 u. Brmndiedsudvalf-: Købmand Kuklld Hanw i., Formand, Tlf. 8U, Konøulent S P. Mor torisen Rlngstedgade 136, T'f. 1221, Fru Ida Chnøtonøen, Ol. Holsted, Tlf. 937 v. Driuidfo'fedor: BiikkenslAgermcøter J. V. Peter.au, V»verstrflbejdsm ind iThr. Larsen, Rlngøtedyadc 89. Hunrthedn .nmmlssloRon: Gor. Jørgen Btuø- høj, LI Næstved, Tlf 874 x, (Formandi, Montnr Hulrert 8an1, Tlf. 947 , Bager­ svend Ernst Lørsson, KarrebeekvcJ 9, Tlf. 398, Murermester Carl Andersen, Skov- v ængst, Tlf. 108?, Banearbejder Vald. P< * ternen OartnerveJ 1. HiflsfÉstn Klike: 8ot,ne> r>røt V. Krarup Ffe.n*en, Tlf 378, Pastor Anker HJerdlng, Tlf. 15t4. Kordegn; John. Frarnk, Pur- øteetroede tt.

HertuiaMtfr yai^t den 12. Mai te IW*. Kor aar »U: Skovfoge d N. C. Æl- køør, HUiriufaholm, Tlf, tte?. Pantefoged AlboT Hanøi n, ningstødgada 159. Tele­ fon 5dft Tømrermester Vlln. Jacobsen, Slagel*'■•vej 31, Tlf t*l^, Vhteøkololnøoek- t.or ’i'hv. Hanøen, U. Nms+ved Skole, Tlf. 773, Bømrlirektfcr Ohr. Drmrb« im, fllagcl- sove.1 47, Tlf. 117;, Fru I1s Chrtstenøeo, GI. Hoiøted Skole, Tlf. 997 v, Parcelllal Kaj Christensen, Kalbyriøiej 107, Telf, 2022 v, Montør Hubert Saml. iferlufø- MlmveJ 1«, Hf. 947, Saljrchauffer Hene C. Jfcneen, Farreløekføj 8, 'Tlf. 15,18, Fru Anna Madsen. Lodby, TIT. Btegnebjerg 3tf, Sognefoged, Oa/.tdejrr CVr Chriøten- »en, u Anna Miuløen, Soffne* foged, Gdr. iTir. Chrlstenøen. Bømev^riMHnUøigi ti Albert Hanøen For­ mand, Vlccøkcleloapektør 1T*v. Hanaen, Fru Ida Chrlatenøen, F’ru Anna Madsen, Dhekter Chr. Dtmghcim. Mkotekomnilredonent Skovlogel N. C. ÆJl* kfler, Herlufsholm, Formand. Pelst. Ch*. Hansen, Gudcrup, Tlf. Bregnebjevg 37 v, Ostehdl. M Olsen, J. Jenser øvej 51, Tlf. 14fl. F»-g Ida Christen.***, GI. Uoløted. Tlf. 997 v, Tømrerm. Vill*. Jao-rbsou, Tlf. 954, Pastor Krarup Hansen, Herlufsholm Prmstegaanl, Tlf. 878, Bankdirektør Chr Draghetm, Tlf. 1171. B4wkø'Higo!n«*aurfva4; d: Montør Hubert Sand, Formand, Tlf. 947, Husejer »£aj Christensen, KalkyrlsveJ .107 Tlf. 20. Jv, Arbejdsmand Lars P. Hennhei, Ladby

SH. M. Jrt«:r» K/eb* K ftfur’-ey.’-ieiei S. A. Maelt, CV&rafrViø-.ømj M, Ttf Titt Ti«f» ke Ki U-I1 a»k Q>»M P»^- t Ib lAiilfhMi Ankom RiSil'«rfv4< fte, Trt. HT. — KørkngieulMtwnt: W. Høf sne a-Mikitf leen Knrrul’ne* • * l IP ttt T*+nm*t Kl -ffln4*. T r»'U Orf«a»t en Kar c C i Or«n- «n«Heem*| fl TV il*1 tfartwkKjr E IfeeVmsiWR. ikrinTfj % — K .'Tfcter rrr *j T*»* )»eftigffti> F »øMfturf%*. TV !C 7. — Xlerifb^dw-aaaK-* FYirmaatf F» *» •> •'* ,fc. JVitwørA V *"fbr.,glwnr " J 1« heaWt *-r'- *r 1,. Hn-eitveil gVMywii K* rAegraerA?•^eerjre ’Ptrrfef-ge^ Vwt» firma W OD rn-'o sn TB tri Hjiil>ieøieøi^*kt,lf: Li M KUhURøødL Kl lM* “fj1 TiTA*# Kl Ftt- lt.» ifkWi f

wrnmi*?\mm

' Éc mmwmmm*' ftsmaosmmi \A

r"

■uft

i

NÆSTVED KOM M UN Raadhmet

fi

90

fopmæmi ■ udlt'U r 4 — 5—7 IVrsoncrs Biler ’ ri i™»l«w5PL.,lW\wWr

Erindringsliste: Skut,

Ind« rt4 * dpa«, ,'ni^ j 4. Juni. ? ...

ForfaWiMla|fr 1 Rate 1. Maj. I 2 Ret« 1. Juli. 3. Rat.« 1. A«ign>. 4. Rate 1. Oktobei. 6. lin c .1. Novee'iivr. 8- Rate 1. Januar. T. Rato 1. Fv'bnjar.

_________

å

Kommuneskat. FcllMkommu* h J Indkomst- og F'ormueskut .iamt Ind- kot ist- og Fornuic*>kftt ti! " ‘n en .............

’ kV>|tf'ITlbcr. 4. Novwnbfr. 4. D«! rif ber 4. ^c,

1191 AmterscB Evald, Farimagsvtl||47 MÉfllliBIBMBBBBlM 5«6 Andersen !l. i.. Kjhmaf>ergii4» K 1087 (Ilrd. B;o*r» ll:in|i|*n) Riddcrgnde l [ 2110 Haiwoa Carl, Hjultorve« 6 ■’•! !§f B ‘ fBpl] 896 Hanffn Peler, Sk vMewH«*ksy ?j Al totVy, ..... lv/^4åu HcrMitshoini Lillebil (Leo !< asnutøBen) Fensmarkvej 20 170 Jensen A., AVognmanrisgaaiji c-ii«, LI. Næstved *1016 Jensen J. P., PrøNtøvcj 53 1003 Jørgensen VilhSkellet 9 2158 Lauritsen Karl, Niels Judsft 860 lille-Ril- ( ertralen (F. E. El Møller) Skellet II 7 c« -. 7oS Mark-ben! V. J., I arlmaf.lv i 27 U^l

8. Rate 1. April. 1. Rate 1. J\tni.

KjendcmwkAt ....................

2. Rate I. September. 5. Rat« I. December. i. Rate 1. Mart*

SWste rentefri Betalingsdag er den 15. i Fot/ktO^adnedcn

i

A ,e w*»dhusct* Kontorer kaldte ge-nem Telefon 1900

Kontortider: NB-

Kontorer ,.rri

.

_/ n

’rkfe

,%A at'rra-}( - ott 4mtr~Arbtidnt «*HMur

kontoret aat'nr FraJat o «,«# Kl. Bh»lfJ0,

*

Bogholder! og Kam* aamt Sekretariat Socialkontor......................................... .................... Rorgmcafrkontor flaiflt Boliganvisning*,.dval* Borgmesteren peraontia ... Priskontroller ....................... , ............................................ Bryllupssal ................. !................................... Skattoinsp.. Folkeregister. Llgnlngskommlaidon Naatwd Skatteran^ on... Sl.d,. or H«vn«tn,ent„r.„ «wnt’ Bvgmi,*,. Bf>.nrt- oir Boh/m^H-kWn . ' Br*ndei.u.i„Vit o« Kornn*.n "........................ ... Bnlir «f Kok. .............. .. ...............................

(Sti.*,) (Ctuen) (I. Sal) (1. #kl) (1. Sal) O Sal) C. Sal) (1. Sal)

RI. .10-13. Kl. TO - 13 . Kl 10—1.3. Kl. Itr,80 l? JO. KJ. 30 -18, efter Aftale.

V

403 Nielsen Rasmus, Slagkitøeve 8 198S Nielsen Kikardt. Sierkelsvej :0 t a I:«. v*. i ■' t ,-fÆi K* i 889 fWken Oinei;* Farimagsvej *

Kl. 10- 18 Kl. JO - 13

(2. SaP Kl. TO 18 (1. Salt KJ. 10—tf. (Stuen) iQ. io irfn

............

•»**»»»«!

964 Banegjarden

jm., Arh^jdsanvisningskontoret (Indgang i An(mandag

felefon *2062

\ 41 'T K %’

il <« T fra Sil. 2 ft—V

Konuntid: Kl. 1-17,

K|.

E I

B l

Næstved KUL & KOKS Kompagni A S. TIL 1420

Centralen er aaben fra 6 Morgen til 12 Nat (O ringning mellem 12 Nat og 6 Morgen 50 Øre) NAVNER HG ISTER Abonnenter, der bar ? eller flere Ledningur paa 1 amme Nnmmer, er I det e/terfnlpende mrkt. *

"lurttgt psækrøwt i« Nr.: A mtasygebuøet .................. Brftiidvsrfenet Falclts Redningskorps .... Politistationen ................... Sankt Elisabeth) Hospital Zon©-Rcdnlngakorp*et ....

. 1401 , 806 1206 •77 •1707 •101«

Hannibal Albertsen InDiInfiimflarrer

TU W«*tT«d 70a

68 « Aaooe Vagn, Læge (Konsult. 11—13) Poøthuøot, Banegaardapladaen. 470 Aaderup CVmontvaro- & Hor vævafTbrik 1195 Aagaard Anna, Fru, Farimagsvej 66 663 — P., Murermester, Slagklldevjj 8 . '1733 t age tt Krog, Landsretssagfører Axeltorv 1 (HJ. af Skom.rækken). 972 — — (Bolig) Hana Hornemannavej 7. 130 Ankntido (R, Suronaiun). Biomater, Kranae og Frø, øaterg. 7 1130------- (Bolig), VordlngborgveJ 2 C. 994 Aalholta Eftf (Vagn Hansen), Kebm., Bkyttemarksvej 60. 292 ------------ (Aage E. Pt aeråen. Bolig. 943 Aaris-Lrrøen Joha., G, armest er, Krng- stedgad« 27. 379 -------(privat), Magle Møllevej 1. 6 PA Aarup Pal line, Fru, Møllevej 6 . 1029 Aarup & Co. A/8, Koloni? 1 og Mel en ifrou, Vestre K* > )2j ------------Prokurist V. Jacobsen. I83u---------- Repraftsentant Dan E. Peter- ------ — Repræsentant Alfr. Kjær. Aarnes Danaelnatitut (O. Fyiklng), Amtmandsg&do 12 (tjr. 12—l-> undt. Tirsdag og Torødag). Abiligaard S., Fru, Hana Home- mannavej 8 . AbiMhoj Arne, Grosserer, fllagelscvrj 6 (Omst. t. Privat). Absalon Forsikr. Akts. (Ralf Oerts, Inspektør). Adelholm G., Togfører, Rugvrsngøt 8 . Agerskov H., Frue, 0«terpe ; Øster- gade 30*. Ahrentsen Marie, Fru (K. T. A. 8 .) (9-12 og 13- 16. Lørdng 9—18). Ringatedgade 8 . Telefon 388 (905) tegner alle Arter øf rortdkfinger Ml..rlun3 S AARIS-LARSEN TØ* MRMtfTM FAftlM A Of VT | t M4FITVIO

Nestvert Kommune: Raadhuøet: Alle Kontorer kaldes gennem Telefon 1900*

Telefoner udenfor Raadhuøet:

692 Alderdomshjem. 927 — ’a Anneka. 1218 Aldersrentebollger. *2062 Amtø-Arbejdsår:visnlngøkontor. 1637 Badeanstalt (kommunal). 2013 Borgmesteren, 806 Brandstation. 1142 Brandinspektøren. 825 Centralbibliotek. 241 Elektricitetsværk. 2048 Elek'.ric'tetøværksbMtyrarens Bolig. 1168 Maskinmesterens Bolig. 113 Gasværk. 133 Gasværksbestyreren* Bolig. 1863 Maskinmesterens Bolig. 676 Gymnartum (Rektor). 6 « Havnefogden« Kontor. 1766 I’avneA'Sistent K. Mortonnen. 432 Hnvneformand og Havneopsynsmand 1848 Kaemreren (Bolig) 1761 Ligningskommissionen* Formand. 168 fltadaakoletnapekt. og ekaamenafri Mellemskole. 109 — Grundskolen paa Kirke pladsen. 664 — Kildemarksskolen, 1844 — Llrdebjergskolen. 908 Socialinspektøren (Bolig). 1450 Rta!s- og Havneingenlør en (Bolig). 1142 Ingeniør J. V. Petersen (Bolig). 1870 Ingeniør Holøt-Hansen. 241 Vandværk, 2048 Vandværk-Drlftabeat. (Bolig). 1168------------ Maskimn. (Bolig). 1647 Vejmand. 1561 Kabelmeøterao (Bolig). 1311 Pantefoged 1611 Rektor (bolig). 1217 Btaciukoielnapektor (Bolig). 1824 Skolelægen og Skolesygeplejersken. 1826 Den kommunale Aftenskole (Overlæ­ rer Sv. Ham*n). Telefon f 88 Fiimlkiinga.Aktleet'lMluilret Nation*! (Grund!

Nnatvrd Sommer Pnboraet

Næstved KUL & KOKS Kompagni AS. Tit. 1420 kaala (I Hannen), Rlugatedga« 10. Epidemis* Afd. ......... .Æ I 40 «> ,, , ____ _____ Med. Afd. G. I og G. Lji — u,v* , k *

140« A 1107 A 1408 A 1403A 1410 a

820 Akasla (I annen), Rlngltodtf»d 10. 202 Albert»en Hannibal, Farve- og Tapet han ti'4, Ton stræde 10. 10-145 — — Forretningsforer A. 13. HenrIX- sen (Bolig). 002 Albrechtaen C. & Bøn, Handelsgartner, Skyttemarkøvel 43. 1099 — Karen, Trlkotageforretnlng. Ring- at edgad ft 27. 1380 — A., Tømrerm., Grlmstrupvej 23. 002 Alderdomshjemmet, Far magxvej. 027 *— > Anneks, Farlmagsvej 70. 838 Alderdomshjemmet, LI. Krast ved. 1218 Aldersrenteboligerne, Vordlngbgv. 23. 1300 Alenkjær Johanne«. Grosserer, Set. Mortenegade 4 0 2802u Alexander A., Tar dlæge, Karrebæk- vej 100 F. 2412x „Alka" Forsikringsselskab v/ Daniel Jørgensen. SterkelsveJ 45. * 20 e? fimis Crbejds- anvisnings- ioniore! (Kontorbestyier H. Nielsen) Ekspedition: 8-17 Lørdag 8-12,30 Omstilling til: H’i*c«min«r- sultation. Mand., Onsd. og Fredag i*__j« Oversygopl. dgl. 18 13,30 Med. Afd.: Overlægens Konsult. Mandag, On.«dag og Fredag 18 14, Oversygopl. dgl. .8—13,30. Vid Forespørgsel til Patient«? tn''tes Overlægen Mand. og Fred. 14-18, dygeh. Kontortid 8,30—17. Lørdag 8,80—13, *nsp! tr. b. 10 — 12 . Kl 21--7 Hverdage og Kl. 16-7 fUn- or Hr,ligdage kaldes Klr, Afdi. 3. Næstved 14 Ji A 1 . Røserveklrvrg.................... ... H ()2 a Klr. Afd. C—I’ ...................... — >8 A Kir. A/d. Op \*atton»afd, > ] eil. vagth. lagr ........... — 1404 A K'r. Afd. Lægekandidat . — 1405 A tAmueygehusei ton*iMt*r n<**t# spalts)

j^ 7 « Åndeman ittff, Fabr. (Lux(>l kemiske Fahilker (Bolig) Nygaartlavej 54. 260 Andcrsea Evald*« Eftf. II. <:. ILmst n, Farvehdl. „ifarvergHAnlen”, Kindhestc'gsde 3 1153 — Hartvig, OrlmstmpveJ 67 A. 272 — Børge, Forvalter, Herlufsholm Dampmølle (efter Lukketid) 1974 - Hans. Forvalter, Bein.Yhf'rred 8 , lt28AncIerHøn John. (Seri-Foto). Fotografisk Ateilor, Jembaneg 5. \100 — K., Frtv, Kolomalb. og Ismejeri, K«lbyrU»Vft„ 8 . 155 — Elmer, Fru, „Farvergaarden’*, Klndhestegade 3 C, 8 t '.240 — F., FVue fikabemaffcal&et, Axel- torv ft. 1378 — '4. Fru, Kolonialf., Farliuagsv. 55. 869 — Nancy, Ftu Fat imagevej 10 2249;; Jul., P’rugt og Grøntforretning, KambmkveJ 88 . 2460 — Faxen, Frk., Wstergade 34 .r»A 8 u — Holger, Gt’r., i^adhy. 917u— Nle's, Gtlr., VredsløHf. 321 B/temus, Odr , VnylHløse |(ki0v ■— Chr. Handelsgjutm ri „Sur.rtMhvoU”, Skreveruj' P. J., tnuieje;*, Freden^vej 8 Bruno, Ingeniør, VordingborgveJ ? Rlltf, Isfotdtaridler, Brandtsgade 4 A. 's Søren Eftfl. (Poul Hansen), la­ konditori, Hamaherred 27. 2156 — Søren, fhv. lekondltor, Gvllernarkc- vej 61, ♦1416 T*. IB., Knffebra n«lei i (Sydsjmll. Kaffebrænd«'rl), Riddergade 8 . 1188------ - (Bolig) H. HomemannmMsj 3. 2094 . 2400X 2

1229 Andersen Aksel, Murermeøter, Kante niievej 30. /404 Andtnen llnlr, Murennofttre

PS r:

Med. Afd., Overeygepl. Inspektøren* B*»Ug ................ _ Klr. AM. 2 ElMtddntI| — Boliger: Overlæge, Dr. med. Dør;;;* Faber (RøntgenrfdeUngeu) ... — Krmtgenafdellrvgens Rese-v«. l*f« ....... ............... -........ —i 1640 ujO Overlæge Dr. med 8 . A. Holbøll (med Afd.).., Med. Afd. 1. P.eservebego Med, Afd. 2. Tienervelrege M im ! Afd. Lægekand'aat - M«*d. Afd. Turnuskandidat - Overkirurg, Dr. med. Hans Tsnneaøn (Kirurgisk Afd)........... - gfc Klr. Afd. 1 . Kandidat.......S —W X012 Klr A/d 2. Kandidat *.. J(sg Tuberkuloacntttlonc/i 1 Næstved...................... H — L 19 ^ 199 Amteiejirapektoratet (Kontonid. u —16), Ringsted* ade 73 407 — Amtavejtnapekts •. Civ.Ung u.ier U. Fischer Raan. issen. 2108 Aimritiken Aktuel, Hmodem^ter. 1182 — J. C., Ass., rivedev»"gnt 5 . 1837 E»Ior, Aemi rande*, Plstanvej P •1414 Ånde råen Offer A/S atiL Ford* forhdb, Rin^j fldgado 17. Omst. t. Kontor . Værket ed . La­ ger. Uden for Kontortid: — Offer Anderpen sen (Bolig) — B. Offer Andenas'-. Jun (Bolig). ■ -- Thomsen T. L. Prokur. (Bolig4. — Nielsen Victor, Værkf. (Boligr. Poul 63. Jorgssseu, Hepr. (B« 1518 Amlonea 4 ' Co. W. Jnal, Au lo- 1039------- (Rolig) Sotvej 1 232«x — — /»rkfø rerer privat) 1787 — Chr, Autoophug, (flyflsjnellar *a Atiioophugnlngl, ltings*edgade 156. 071 — a Bagermester, G.umej 2 172 Tage, BerusWfor'iandler, 1 ’de l>Jr ggaardavej 20 - Aagr, Biavler, lArkevej 1. \ Igeo. Bogbinder', ^at-vergS'le 3. H EinioJ, Bogliclder. Fgeve) 4 Harry, Chauffør. Vordirgtiv. IV - Børge. taivULnjenl'H. Slafelam'. 57 711 2300 776 '•im . Lau.*., fhv. Entieprensr, marksr/«J «. UMtr Anj,^ Fabt , lAxes’øvel 164 1S71 W. Fru, Fabrikant XDJrerssl Hu«: crei i«, Grtmetnjp ej 0 — jg«rø - — 2735 JS97 2 246 750 Anden J., Adj, Herlufsholm tb81 • Xni. 4 , ArUPcH (M A. A ), 2448 f GalierrairksvoJ 30 1418 A 2414 - 143« - 1484 - 2189 - Jig). Hver., Dlreklair, Oiteigrde 32 Arne Dyimge Fn.Uitnnevej 2488 2018 me llRO

!'«!

.Bryggergaarden", Rlngstedgade 25. Kontortid: 3—17,30, Lør«lag 8 —12.

»

1082 —- Carl, Murerm., Skovvmnget 17. 923 — Niels, Murerm., Preestøvej 2 B. 851 — Fr, Murermester, Karveba kvej 23. 1521 — O. Toftebjerg, Murerm., Kalbvria- vej 17 M24x— Oito, Mui' in., Rlngate ig&do 220. 409 Andersen, I :eh. Borg. Murerm., Kkmtervej IH. -Søndergaard, Musikdirektør, Jørgen Jensensvej 4. Lars, fhv. Museumsbeat., N. Jueløs'ej 8 . 662 — Nic., Oveitrafik&ss , FixveJ 1. 1M17 — Anna og Ligeborg., Penaionat, Dehnsvej 4 lOfMu— Hagbarth, Pafrjl., Vridsløse Huae 001 — Peter, Propr., Skibsværftet, Aademp. I4J6 Chr., Repr. for A/S Jens Vtlladaens Fabr , Kbhvn., Rampen 8 . 1 181 — Gunnar, Ropr., VordingborgveJ 8 . 3<*2 - J. P, Rcpr«*i»entant, fllagelsev. 36. 1439 - Th , Itepr., Hvedev.ænget 40. 631 — C., Restauratør, Fønlks-Caféen. rrotorv 10 . P96 — Marie, Fru, Reetaurater (Centralcaféen) Grønnegade 1. 670x - Jø’X, Sadelmager, Aa*1erupveJ 66 . :i208 — Oluf, Salgsleder og Vejer, Ndr. Fatimagsvej 4. 742 — A, P. Ringstedgad ’ 71. : 713 — H. h Søn, Savskæreri A Maskin­ snedkeri (Værksted), Nygaardsv. 3 413 — H., fhv. Savværksejer (Bolig) VordingborgveJ 20. !'»81 — Rolf, Savværksejer, (Bolig) Godthaabsnlle 2. 1 815 — Holger, Slagtermester og Hardela- rrand Brandtsgade 26, ] 485 Andor»cn I^ovy, Smedemester, Ktirehtpkvej 8 .

H

D

r.j*

H

2

b

EL* ir1?

1861 N 6 f 1163 - 144 2096 - 934 - 2006 - 1706 - 7l24v 1033 -

ej. (Hakkrgar.rd), Nygaardr H., Kartoffelhdl., v. Nygaardsvej Chr, Knaaerer (Tnelndiistriarb''J- •lernes Fagf.), Karl nngavej 26. Gudmund, konditori og Café, Jern­ banegade 21 . Helge. Kriminalbetjent, Lethsvej 4. Axei, Køl mand, Kit dheaiegade 2« C. Købmand, Koehl travej 13.

4

,

Th., Smedemester, Grlmatrupv. 67. P E., Sparekassekasaerer, F^dby- gaardsvej 1 . Kr., Frk., Systue, Ny Østergade 12 Wdlth, Frk., Telefonist Inde, Køb- rnagergade 1 . Rlch. Tobakshandel, SlagHsevej 3. Erhard, Typograf. (Næ. T.), Skytternerksvej 20 Borrlng, Tøjpreasen „Elegant", Rirnøherred 6 , A., Vaskeri Styrla, Kebmagtrg. 11. H. C.. Vejleder t Fjerkræavl for Landboforen., KnrrcbækveJ 60. A., Vognmand, B'uiely 1 Bemh., Vognmand, Lastv«ygn, Tværvej 2.

136 1 ( 6 % 186 1104

II., fhv. Købmand. tUngat.odg. 149 S. og E . Køtim., R nfstadgade 234 Tn«to Borg, l.yak tpleringaarihtaU, Farvetgtiarden, O g. O. 1837 Andørrtn Qeory, )Htlcrnir»t4»r. Privat: AttkervcJ f. Værksted: Vlfthuufade 8 868 Aitlflneo S. A«L Manafakiai 76 og Inkotagc, H jullorvft!). M/M

>,* *<

1 iøl 2 124

97 35

S

i ti

’ ■«

1 07 ■ 1 18v I 1 03u

1VØ

1 01 - Evald, Vognmand, Farimagsv 47. ■1)00 Andenwtn Frede, Vognmand,

r L

mk* 001 "' SV« *«rv

MI«W»

H. B., AiBøkinm., Ktldebakken 17. Aagn/ Murerm., B)iigs 1 f*‘!f.a.)e 216. —TSeT'ii". m

Ciad; marlAvej .H.

v.

AiPtvarwforal Hng«*r U

S<»r.inier rpt^raroi, Nn^tved, Tetelo« r?8, iøRibør 10

i

■H« *• '■

(

éi i,

Næstved KUL & KOKS

MtuAmw

149 Barfoed H., Landintp , Far mv. 53 . 2342U Barglocn Gud rur«, Fru, lægcaut. Massøse, Odin«'>eJ IS:, 1994 Barko (Olsen * Peters*«:), Møbel- & Trævarefabrik. Farvergade 7 Efter Kl. 1.8: T.t. 2367. 1330 Larlund Boaa, Rerxlnforhdl. (^ulf Ser­ vice), Farlmagsvej 13 A, 428 Bavuholt Vllh. (Næ/itved Skotøjs- magsøln), Hjulton; 7, 129 Bech H. Ohi., Trgenlor og: Maskinfa­ brik ant, Fabrikken „Vande". 769------- — Bolig: Havevænget 8. 2302 — Erh , Sekretær, Karrebaakv. 100 O. 2?78u Bech-Pederscn, Køreskole, Udlejn., Ja^gervej 12, LI. Næstved. 1633 Beck 3. Lundgren, Økonomiinspektør, Røie Hua, Hlngatedg. de 169. 606 Beldring L., Arkitekl fbv. Brand­ inspektør, O.'jtenfeldtsvrj 227) Bellevue Hotel (Olaf Sørenren). 1627/ Jornbanegade 10. 878 Bandtøøn Mari«, ttnl efru, Tieknerhus, Ramshcrredgade .71 2397 — Ingeborg, Fru, Nyvej 14. 1309 — Niels, lamejeri østergade 10. 627 Heudfsen Toinrermcater, RAlileravej 3. 1938 Bengts >11 G, Byraadsmedlem, Hug- vænget 19, 1948 Bentsen Oscar, Fabrikant, Set. Peder« Kirkeplads. 2093 Bentsen Gunnar, Politibetjent, Jern­ banegade 21 1152 B. Bjørn, K-.nerie- A Maskinværk­ sted, Ringstedgado 131. 976 Berg Aib. I. O., Agenturf., Fræstev. 33 78 Bølgen K., PrreuteveJ 89. 426 Boring Georg, Maskinm., Nvgaards- vej 40. 761 Hftrlln^kc Tldondt* Indlevering af Annoncer Indtelefonennf af Annoncer 146 Hertelaon P, V,g Eftfl, (M. d- son ) Oafcon gTos,fl..l('i»amiR\ .51 109 Bort h Vitld., (hildun. & Ormver, Hjultorvet 9. 1009 — Knud, Guldsmed (Bolig: Hingsted gade 2.1), 825 Biblioteket (Centralbiblioteket). 1792u Btenkwsk! L, Fru, Ismejeri og Brødiirisuuj, KatrebækveJ 98B. 886 BlertngB^rersen H., Tandl.. Axelt. 1. 768 —- H., Tandlæge, Bolig SlegelaeveJ 20. • 58 Bille FnhllH'rg, Karetm., Frlggasv. 6. 1252 Btllehøj W., Kommunelærer, Hvede­ vænget 65 1207 — p Skolebetjent, Set. Peder« E Xirkeplfe* 14. 1860 Bto (Nusat' od Biogra/teste-), Forud- eat Ar Afhentr af ,T1J. I Billet- kon:. Hverd. fra Kl 6. Hønd. f. 13 1201 Birkedal Ph., Fsktur, V »rdlngbv. 16 *3600 BbMted II. O. A /H 38 — — Direktør .hi. Rigt oli. (privat7,|j Brogad« 7

A-, Lamoaretasagnrar, Mrogsde 2 (9—12V4 og 14—17). <02 Bis faard (!hr.f Ant-omoMlforrot- nlng & Antovft rkstod, H'Jnfrgtedgade 33. 703 ------- Bolig: Slagelasvej 10. t338x Bjerre Erik, Fabrikdlnetrtør, „Her- llifshøj”, Fensmarkvej. 1149 Bjørn E., Cigarforretningen Centrum, Axeltorv 2. 1830 — fhv. Kbmd., Mnagevej 5. •04 Bjtnnhak Nielsen A., Autohandø) HingsliMlgmle 198. 905 Blaa Kors’ Hjemmet (Bestyrer Thor- vnd Albrechtsen), Orønncgade 13. L211 Bladcentralen. Ramaherred 25. 2761 Blum Hansen Kaj, Boghandel ft Pa- J3**l | ptrhandel, Østergade 18. 1127 — — (Bolig), Præ«tovej 9. M91 Boeclc Blanco l, Fru, Vordlngbv, 2 C. 747 Boel Marie, Fru, Ostenfeldta Stiftelse. 271 Boesgaard Pedersen Aa.. Sparekasse- bogholder, Felkevej 8. .192 Bortten Kjeld, Organist, Knmshes r**d 9 *. 749 Bogtrykkeri Nøstved Si /Fsko- fabrik (Eksgtestrykkerlet), Ringstedgade 1. 5362 „Bolette" (H. Schmidt) Klndhestø- gade 2* 206 Bolm Alma, Fru, Axeltorvet 2. 1310 Bon-Bon, Chokolade- og Konfekture- forretning, Axeltorvet 6. hi965 — —» Konfeicturerabr. (M. Petersen), Farvergad: 7 A. Omst. til Bolig ,063 Bonde H. P. Amtsforv., Fsrlmsv. 22. Bonde O., Ktictfllffg, „Fjord- vænEot“, Nawtved. (Telefon: Karrebæksminde 136). 1217 — Hans, Overlærer, Præstøvej 57. 627 Bondestandens Sparekasse, Den sjæl)., Axeltorv 2. I163x Bonnesen Frede, Tømrer, Fensmsrk- vej 48. 844 Bonnichsen Knud. Arkitekt, Øste>f. 12* (Havehuset). 238 Boretla N. L., Fariinagsvej 43. 286 Borelll-Møil«r V., Lektor, Herlufsholm 1421 x Borglykke Jørgen, Lærer, Karre- bnekvej 100a. "1900 Borgmesterkontoret 88 Borr* H. O., Inspektør, Orønvej 12 A. i : 1179 Borrlng Fr, Maskinmester, Ny Magi« 831 Boserup A., Rcpr.. Skellet 11. i 1409v Bostrøm T., Politlfuldm., Karrebæk- vej tOOD. I !I461 Bossen A. C. læktor cand. mag., VordlrgborgveJ 2C | !(184 notoft Thora, Fru, Axeltorv 6. 175 Brattes Boghandel (Brdr. Friis), Ringntodgade 6. pr.7 Knrør., I«'»• 1 Amt mandsgade 12

Br*hndfoT«ikr»ag for Varer og li dho ^il blillfte, r««te Fr« tnior 13

-----------

Næstved KUl & KOKS Kompagni AIS. Tlf. 1420 »20 Brage flangfore.nlngon. Form.: Urma­ ger M. Ma bussen. 1339 lirofade* Kedudialg >>», „ Brogede 4.

Na?*brwl KUI & KOKS K ompagni A S. TU. 1420 99 thrifttuaitfen !l. I*. 4 b Sin, Blik

’ °*** 2483 Brotorvefa 7 ipeL og f arvej,^ del, Rrom-rv fl 1492-------- - (Bj)ig) Farvetv 1902 Brolorvet* Ti »vare* og I Muk " ~ wO " R 'fflT' I olng (v. biblers Østen-airdi i torv- 3 m}‘ Urt- 1 869 Bn#d»ø ti, S*»dc»mnger or Tsiw**.. (Værk-itedi Rlugntedgadc tø n 2226 B:yo Max Grosserer Nhla . uHsv m 1267 BrømJtof* Helge A Bogholder (Dii Kilde bunke n 4 970 Buch Hansen II. & O.. Fotografir („Centralatelleret"), Axeltorv il i 1815 Buch Madsen Ff„ Revisor Gøgeoticn 13. 1760 BuchholtS'Hlakæn j\, fut™ j:Vjv Rlngstedgade 2 . 30P Ihidwnt ralen Den n v e. (Frede Nlelien) Klndli' 1D15 Budhjælpen (Fr. Hamcn ged? k. -i I ------- M B5ei> vænget 27. l»93x BuhJ P. O. Shspølrtør, Itarretakvtl 100 to. 2t78 Buhmann Arne, Speciallæge 1 Haektjren. 1 11R4 Rysl(ov Ottosen K., LRBagf., Clrønrt- i: ad♦ 20 . ,,H'°-------BoUg: Bkellet 11 . 1828 Bytransporten fC*H R. Møtbr). mag*vej 60 78 BAhnokt* \v. 4 . r:o., Amurencr 79*10 t, Hansen 1 , Klldertsrksv. 4M- ' Bæka A*f>e, Bkutøjefomdn ng. J®tr' lianegade S. 083 BArenholdt u,, Papir A ».ntorartlk- i,. ,pr' J*rnbaneg»;de 19. ’ Begcaæ Jennen Bodil, Jægeauk ,,0 Set. Podtii Kirkeplads 8 Be, ru have (den pnvste) v. Fru .Soni* Hanarai, Kkhleievej 11 . Kom;:.) (Kontortid A/K, Farimag. svej f. -16)

-J 571 Bertr haven fer Næ-stvod Og H*»rli;fs holm, G.-ønrogade 14 bor 1 — Fmd.: Kommunelærer Børge ■ Jensen, KldemarksveJ 52. 1843 Kwsrerer Kæmner Arne Thom sen, PruastovaJ 84, 1)6 Børrer A., Bog. A Paplrh., Axeltorv. 580 Børrlld IL, Lærerinde, Br and tågede 24

93 ------- Kasserer: Købmd. Em. Larsen •1848 Brandasxuranceforenlngen af 3 848 (0—18), Rlngstedgadn 40. 1848a------- Dir. Nørgaard: Bolig Ringsted* gade 40. Sommer: K/'nøland ID. 126 Branddlrektoratet for Købstædernea alm Brandfors., Ramsherred 31. 426 Branddlrektoratet for Landtu’gnlngar (Branddir. H. J. Hansen, Slagelse- vej 31). 2389 Brandelev Bemt, Baukbogh., Ny- gaardsvej 29. 806 Brandstationen. 2222 Brandt Mogens, Erhverv*, raødssekre- tser, Jernbanegade 2 (Bolig), 283 — Vlctcr, Handels?., Nygaarda- vej. 71 Ilrandt Fr. jnn., Knbmand, Ostergnde 28. 1982 ------------(Bolig). 87------- Fr. sen., Kbm (Bol.) Østerg. 23 2222 Brandt Hedevig,__ Tandteknik, Jenilwmegad« 2 . 273 Branth H., Bogholder, KlostervcJ 20. %7 Brasch E., Overmekaniker (K T. A S.) Glentevej 22. 1792v Brask Sven, Ingeniør, SyrcnveJ 6 Grlmstrup. 2120 Braun R., statsaut. Translatør, Sot. Peders Kirkeplads 7. 448 Brautsch W., Malerm., Kontor og _Værksted, LI. Breds træde 13. 7068-------(Bolig) Østergade 28. 22 «fi Brenk^Halvor, Skiltefabrik, Ny Øster* 2342a Brendorp CarJo, BanVmester Peder Bodllsv-j J 3 . HW7 — p. Papirarb., DanaveJ 7 . W 6 Brevdueforeningen Arlel, Form.: Bog- *i 7 o Mortensen, Vlnhg. 2 919 r* iberer: Møbelhandler T Yn kendan*, Kirkestræde 6 P US' *2>!8C9]tJ- Lftr,?r P^l*! nipsvej 7 2377u Brinkdorf Vognmand,KlM* marksvej 92. uae

kensl., St. Petlerv, Kirkepi. 13 . — Knud Christensen (Bolig), Set. Peder« Kirkeplads 12 — flommerbolig, Enø (Karre­ bæksminde 122 y). Blikkene!., Vand- og Gasmestre, IttfigHtedKiul*' 3 . 5 . 4 Georq Lhmlmistns Bagianilel

2 172 Chriwtenwm og Kaftaelnborg.

Haknioitl Aibertssn FarvehrndAl Ilt. N*B*tv*d 202 elluta *^laU K i ar of> ku’ort

20 54

Ak. citorvet 16

[ 18 OI C. V. Bektionen, Næntvvni flkibaha 1 jp 306 — Bolig ToMbi Igade 18 ., ■ 1019 H., Køb a., (Benalndepot), FarlmagsveJ 49. 1192 Bolig: Hvedevænget 20. 1506 1540 Carbona A/ 8 , Ny Havn. (1670 Carl Jens, Giv. Gaardejer, Aagade 12 124 ! 240 e ObrkherK I>‘pote( (Ludvig iVIndseii) FarimRgBvej 13. 1114 Carlsen Osvald, Bagermester, HJ. af flkvt temarksvej og YdtinsveJ. 190 — N., Bankbud, HoumannsveJ 5. 12fi3 8 . P., fhv. Købmnnd, Rlngstedg 11 2180 —• E. J., penj. Overvognatyrer, Dana­ vej 29 333 Carlaeui Eftf'., C. Jacobsen, Cykle- haudler, Rlngatedgade 11. 830 Crrstensen M., Slagterm., Vdbgv. 36 1259 Carscln Produkt A/S FabrlksveJ 24 970 Ceritralatelieret forh. (E A 9. Buch Hanaen), Axeltorv 6 . R < ’-utvaiiiihiiotakat, Vir mifMt« 1 “ ....i <'< nt ri- l <-af. n Kr- M*m. A ; u Grønn*»gade 1. 1842u „Cenlry” Maskinfabrik (Helmer Nielsen) GrlmstrupveJ i4, £3 Ohlc, Modeforretningen (Gudrun Hem- mtngsen), Torve*træ

4 — citer lukket 14 021 SroktrUt Poul Keitrue Chrl«t*.it*ei>. *Jlttrg»d» 2**

1D6 H., Bogholder (Haa.*d i Haands Agentur), Arr^n, P. B< dilavej 27. 44 — N. P., Bogtrykkeri, Rlf.dergad** 7. 1 18x— .T. Fru, Brødudsalg, J. .V*. rs.insv. 46 50 — Th., BødkcrmejUer, 3iorarie 1. 1U80X—• S^g., Cigarer o| Cigsrilks, Dana- vej 16 (bedst 12 14 r-g dfter 18). 2y — C., Cykleforretn ng, Grlmatrup. 1 >93v— Erik, Diaponent, Karebækv. 100E 1' 071— K. Engeli, Dlstriktsbvutyrer (D. F. "67J O K Akts ). '66 — Hans Elmor, Eie.k'rikerfmd., v. Stadion 10 ,44 — Gudrun, Fn lte#rue, Ndr. Farlmagø- vej 24. i:!48 — As,, Frugthandler (Bolig) Øster­ gade 1 . 2 89 — Asta Frk. Vordlngborgvej 9 '•#5 — Kirstin®, Frk., GallemarkaveJ 65. 1 .63 — Carl F\, Gdr., Aat -t upvej 33. (.79 — Chr. P., Gdr., AsderupveJ 41. 1060 — Bøge mø E. (Pomona), Oravsted 3 - gartner, VordlngborgveJ 6 . 79 „ Bøgesø V., Gartneriet, „Birkely", F ønsmarkvej. l! 79x— Hans, Gartner, flkrsverup Huse. 5 9 ø — K. L., Gartner, KlldemarksveJ 59 i 155 (1irM«»nw*n Potil, Ol«rmc«W, llin)»Hl<*mg. 10 — (efter Lukketid). Kat, Konfekturhdl., (Dolig): KalbvrisveJ 107 155Christensen hrclr., Kutmlliandel, Hingstedgide 16 1 158 Christensen ( lir., Knhm , J«rg. fennensvej 57. 34u Ch -latensen H., Købmand, Kaibyrls- vej 81, rklkrln a;er - Ohr. Lundager, Herreekvipering. Torvestræde 11. ------------ (Bolig). 1 06a 2 22 v ♦; 7i7 * ♦717a

Onsnar Fner«en tinks'Kadt 4 s»*rl Vinhuset

Mt>r ~»wa ret,,T'en ™* Br'«* MMfcta. |*T BroJcrMn R, TjS’If T *• 2220 * Frodtbag#.!, H F^hr u«Ah rnVej J5* »Æ 3 ^? *«a-d. Honnrhrr« “■ r ~ asttj m 00”- v°*nn”e“. d _ ITMv Broens,ri

956 Christensen, llob., (Afwumndør, f aards vaj 70.

Uh., Baadfører, GotUlianbaalH l.tj- T. t... Be/ityrer, Farlmagsvej 38 '

* —„ » * » wii Monmier IVfrr**#«. æ ' r"°". Nwrtvpd, T<>l«fi,„

J

»Mh-^KKL & KOKS AIS 7». i Z "itsasj'iSiv'fisd 2g2 —-^teMtB Jorg*n- Købm^ RiERøted sa*« et. 1 ~~ M - Købir. r*d, KAhlersvejf 32v Z £° m K*b‘ntiind. Aad*rupvej 42. Mtru^ ' M ’ Rytttr»3 *. Qrlm- 1721 — earl S. & fiemnnr, Murermestre Amtmandagøde 7. ~~ Slil4^rf0|f*d P N- Ladefoged. innrJl Zrme*'er *’ u!^2!lLiiw»r

Nærfved KIL & KOKS Ko npagns A S. Hf, 1420

>3 r Chrlerto^rerøen Joh». fbitreprcnør 1 Ny /ToletedveJ 34.

|[07 -•- A., FjaUehdl., Rarnaherr.^ 23. 521 — O.. Købmand, Frandtajfnde 1 5.35 — Holger, Opsynsmand, odintvej 7 128 — O., Reatauratør ØHtergnde B. 114 fChrlHtoffHjrHon K. Sncdkenu., HihigHiodpirle 25. MK City Bayirlét (Willy lorent- »on), fkrimstrupvej 24. 1477 (Mty-Bazarent ^et. Mortensg. 5. Sæb© Parfninfl læget oj Glaav. Sh • (Købmand H. C Rolig Nyvej 15. 259 City, Tobak*■ og Vlnhande! (Alf Mor* tensen). FUngetedgade 3, 'IR C!ae«n Harriet, F ju , Ontenfeldt* Stift. 1337 — J., Fru. Far.magøveJ .36. ! 126 CU»en Carl C., fisgf,, Ramsherred 31. 126/ __ ... (Bolig) Borgnakke. Til. Kar- robækømlnde 6. 6(IC1ati

eiirio

1 Daase J, w Købm., Ringstedg. 16 17(1 Dahl H., Drlftslng., OI. Smedie Holsted 17M — Nalma, Fru, exam. Gymnastik-, Danse- og 8vømmel8ererlnde, Hol­ sted. 16j 2 Dohlbergs Skotøjsmagusi.n, Axelt. 6. 16"i t -- — (Bolig), Ranmherred 31. 0' > Dam Hansen P., Vognm., Gøgestien 6. 9* 5 Damborg Agnes, Fru, Jordemoder, Brogado 10* (tr. b. 14—16). F> f Dambaek K., Amtsfuldmægtig, Skole- raartasekretfler, Klldemarks’vej 5b. 11 f Damurnos Magasin (Frk M. Johau- sen), rorvestnr-d** 8 ICf 1 Damgaard Sophie, Fru, Set. Peders Klrkeplad*, 11. 81110 |)am;aard Ejler, Købmand, AxoHofv 11. 9f |------- Bolig: Kindhestegade 3*. 131 ! — A. M., Overbetjent, MelsttrsveJ 18. J0C )x Da»nm Poul, Ny HolstedveJ 40, 2'i2 l)am;Mmdl<>g)«:trd«ui (Næstvwl Brødfabrik), SLigolHPVPj 59. 4H Dampmøllen A/S 1 Nyk. F. (v/ H~ C. Kornerup), Rlngstedg. 101. 77H Dan, Trævarefabrikken A/S (Næstved Triphodefabrik), Kildemarksvej 70. (Jensen træffes ikke in.. 12—14). 3l r Dåne Wllh., Olarm., Jernbanegade 6. 314i)y -r — (Bolig) Grønvej 80. j.iii Dsnholt A., Tllsynsofficlant, Garde- husar!(asernen. ,l)ai»ln“, Dampvaskeriet. K«*m. Twjrønnerl, Farvn., Kingatg. 1. 89'1 Danmark (Det gensidige Forsikrings­ selskab), Assurandør T. Råben Hannibal, Vordingborgvej 2 A. 144:! Dannevirke, Soldaterhjem, Gientøv. 15 176 Dansk Andels Gødningsforretning, Ny Havn. ------* — (Forretningsbeat. Joh. Chr. Kryger). Bolig: (efter Kl. 17) Rlngstedgnde 50. Danbk Arbejde. Fmd.: Købm. Karl K. Rasmussen, Farims gsvej 61, — — Kasc.: Repr. Jorgen KrLsten- sen, KarrebækveJ 1 A. —* — (Arbejdsbørsen) (Erhvsrvs- raadec). Dansk Arbejdsmandsforb. (Herlufs holm Afd.), Ringstedgade 108. 94” Dansk Elektrikei Foib. (Formand: Hubert Sand, HerlufsholmveJ 19). 1431! —------- Haas.: Sv. Aage Olsen, AsrterupvoJ 55. 1169 De nak F olkeforaikrings Anstalt AJ8 v. Insjæktør William Rnsmassen, Herluf.iholmsveJ 15. | 1779 Dansk Gsrtnerforbund, NaMøti^ed Afd Kass.: Ixiuis Herir.anaen, Lyng- i atten 1. 1051 611 1371 irj; lt»i

12(4 _ Olu‘fSVJU»' ril,'S*'Ml « •» - ss ssjwSjrs* j I gade 5 OM^ Sortefcrabe. 2040 — Jtgflp fyr n lim {«£ * i "t w&SEff?- °Auu*”«>< \ 2^Urmcii» H o Kft%, jfflhtøMtehm m^utrir < Erik VørjrmannXKli dhesWg^ , I »artAU«, He%«, JUoimfr forretnta);, Kln«llif(,to*1dfT ChSMM' R'nKUtSTT ,• Orlf: eleder ,'Falol/tZ 98 ~ a »tønbeulUÉOlm. 2264 — m «, o ®***Umj 12. 1793 — Akf.nV VUi Kfn !iu‘str^nde 4.

1322 iigg*””” Viggo Aalw*nhiifc .... 5!!Hir2!2!«l.BiiKxænK,-» fi. “ xssr«^^R. Mure™«^. »-h.

2063 1954

PMtor ,m'r-. JUrrebiBk

*» ~ “o

Rade 29 . p roKurl*t, ø»ter

1182 - c * >10£r*' Mø,,*v*J 8. )888 — 5i; p ’ t^i‘r\,r/v#J 8.

båksfab. ^ttoreen* “ f Plterten* To- Vin

2178 ’ Kbh-* 2314 — Poi n ’HnPT' 8ol^aarden 6 c 2,t«r**d« 82

7 " ?252St«f«ww»_ H. ,,ry Kry.i,.

im _ Ri:*'Z^r*n.'!'r'Li c. I wiii.~'Sir“n’u,WJ™ I E-. Skolel^pektørRaa5hU8kroen- ' 4n <;rlm*t*upvej £5 - nc' lTtty- *'to£)?vatr

i«M - && *'25?*: Tj‘rt . H.m». i

- raiy Ku VordSr:vRT',h- * 1 udsalg »454 __ U

«« '»•

Rj*"

n, j ^

KW«™.

818 — g c 7r71 v ' Rrotoiv «. 561 - _ v ’ »rrl '^nkorrenton Aartriup^ •»» -1: S?mi:'b»ti . 107l — O ' fhi « ./ ini" K*r»»hi»liv«j 939 — c a i K*bm«a1, Flamsherte n»K«d» 2i (U 15>. *rr 294 — u K^:e l«3du~ OnnniT ?/ n l ’Bbf,r'ri'0l * m.rK.vr, « fkj Oluf ‘ 529 .. oi5 iSt 45 • ' 488 - h tu r7. n-l: *-■—1 .30 • n*hmk„ W ^ Co a Z „ Ejforte Usn.sem KiZ a,'CP ’*kø AlM4e. .Skoto|fr4(>r ”'"rksv- < bnnegade 2 1 n,nRi *Fi 1 »Aronhohjt U.t Pat.ir * $. %3~I- »«S* 3 ’4(M • Kari. Vfrovwrf 3 CJhrtatoff^rroeu r ’ . U. --------” ..■>’» ^ Z'1 Tv^f«i 888, tejpuir ~ 'T$ 1 ,r An,«>f-»*r., tiff'i **(,e 29 .. ... M,,fT ,, •V iTaparten (C n H 'n vi r-

725 ('hriH»,.hsun

«1) hrT^_’-,’^lHln£u»o^n~| Chrtatejjej, #oh,rt si , , 141/ n,^Tr.r=rT^-?i5l*Sr -------------- »iaj »01. - »"-------r -JS-gT

- -**å o, I 1-133 X. ’ Kuf »»wtod. "’ ^*?2^«wé»JSSal-rr^5 803 "rC,Bn°if'">)(r»«rd n.n» . L. «»"" ---------

Hl* _ Aiu «&,» > to« - ’’ ” '0. •A“- uto m,K»v»J 3B <""r<’rn'-. Ndr jr„j. «03 Z Z ^JJfP^eh. ________vej 29 toU!i,',fn’ Ndr. Fanmft#J

J f elefonnøplens Annoncer

-

—----------»løffeUevef sV Z”’

Somnx r P*term Z -

L

virker heb Anret

*m'

Fa*nlli©-.4ji»vF rrifo Vtki'infer 17

it

^mmmmmmsssisssx

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96

Made with FlippingBook - Online magazine maker