test_-_i 25

ב

ספר המצות הקצר - חלק המצות עשה מצות

ג"תרי

בעזרת השם יתברך ספר המצות הקצר ג מצות " על תרי הקדמת המחבר

כתב הרמב " ם סוף הלכות מעילה ) ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו , ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה , אל יהא קל בעיניו ; ולא יהרס אל ה ' פן יפרץ בו . ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול . בוא וראה , כמה החמירה תורה במעילה ! ומה אם עצים ואבנים ועפר וא , פר כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו , וכל הנוהג בהם מנהג חול מעל מהם , ואפילו היה שוגג צריך כפרה , קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא , שלא יבעט האדם בהם מפני שלא ידע טעמן , ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם יתברך , ולא יחשב בהן מחשבתו בדברי החול : הרי נאמר בתורה ) ויקרא יט (: " לז , ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי ועשיתם אתם " , ואמרו חכמינו זכרונם לברכה ) תורת כהנים שם :( ליתן שמירה ועשיה לחוקים כמשפטים . והעשיה ידועה - שיעשה החוקים ; והשמירה - שיזהר בהם , ולא ידמה שהם פחותים מן המשפטים , והמשפטים המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה , כגון גזל ושפיכות דמים וכבוד . אב ואם והחוקים - הם מצוות שאין טעמן ידוע . ואמרו חכמינו זכרונם לברכה ) שוחר טוב תהלים ט :( חוקים חקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן , ויצרו של אדם נוקפו בהן , ואומות העולם משיבין עליהם , כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדמה ושעיר המשתלח : וכמה היה דוד המלך עליו השלום , מצטער מן האפיקורסין ומן העכו ם " שהיו משיבין על החוקים . וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם , היה מוסיף דבקות בתורה , ) שנאמר תהלים קיט (: סט , " טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך " , ונאמר שם ) (: פו , שם קיט " כל מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני :" ' פרק ח (: " ' ה ח הלכ

הם-

Made with FlippingBook flipbook maker