Teestrup - Om rabat på varer til flygtningeforplejning, 1945

Luftvæmskontoret i Haslev R a a d h u s e t - T lf . H a s le v 2 3 2

Haslev, den 25 ' September 1945*

K on tortid d a g lig : K l. 1 5 — 1 8 L ørd a g d o g K l. 1 0 — 1 3

Luftvæmschef: Sogneraadsformand, LRS. Paul Opstrup.

Fru Lærer Jensen, Teestrup

Luftværnschefens Stedfortræder og Leder af Luftvæmskontoret: Ingeniør P. Hagenborg.

< Statene civile Luftværn har under 19* Septb. tilskrevet Luft-

værnschefen saaledes

Medhjælper paa Luftvæmskontoret:

tilder 13 September 194-5 her Statens civile Luftværn fra Pris— direktoratet modtaget saalydende Skrivelse: n I Anledning af, at det overfor Prisdirektoratet er oplyst, at der ved Køb af Kolénialvarer til Forlægningerne af tyske Flygt- ninge her i Landet i mange Tilfælde er beregnet de ved Salg til Forbruger gældende Priser, skal man meddele, at saadanne Varer nor- malt bør leveres direkte fra Kolonialgrossister og til almindelig Engrospris, Køb hos Kolonialhandlere, Købmænd 03 lignende bør kun untagelsesvis finde Sted, og der bør da ydes en rimelig Rabat paa Forbrugerprisen, saaledes at Varerne leveres til en Mellempris mel- lem Detaillist- og Forbrugerprisen« Prisdirektoratet skal anmode Statens civile Luftværn om at vil- le underrette de respektive Lejrledelser herom, idet man skal udbede sig Underretning om de Tilfælde, hvor der handlende maatte vægre sig ved at efterkomme de ovennævnte Bestemmelser." Hvilket herved meddeles, idet man beder Dem forelæge Skrivelsen for Købmændene, der leverer Varer til Lejren, saaledes at der kan blive truffet en brugbar Ordning,

Bogholder A. Olsen.

liftværnschefens Stedfortræder

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker