Microsoft Word - sample.pdf.docx

'גש " מתק

, 'בש " מתק

', ש א" מתק

: פעלמ

מפרט מס ':

 ציפויי CVD

: מחלקה

99059824160

הבטחת איכות

אישור ר% צ יפוי

ה : מפרט ש

2010

)7 (

מאי

' עמ 1 ' מתו

ס" ת ואיה "בג

5

המטרה : 1.1.

1.

להגדיר אופ אישור ר ציפוי בתנורי CVD .

: השיטה 2.1. ר ציפוי יאושר לפי תוצאות ה

2.

 הבאי :

 פרמטרי

2.1.1 . הציפוי אישור תהלי , מפרט 9905971130 2.1.2 . בדיקת עובי ציפוי , מפרט 99059824140 2.1.3 . בדיקת אדהזיה , מפרט 99059824150

2.2. אישור ר ציפוי :

 נמצאו תקיני , הר

בסעי% המפורטי 2.1 ,

2.2.1 . במידה ותוצאות שלושת הפרמט רי

. מאושר

לאחר קבלת תוצאות י מבקרת הציפויי

2.2.2 . אישור הר יבוצע ע בכל התהליכי "

תקינות ממעבדת ייצור ) עובי ציפוי , עובי העשרה , עובי שכבת אטא .( : הערה

תוצאות אדהזיה ועובי ציפוי סטנדרטי תקינות בא נית לפרוק רא

ללא קב לת תוצאות אטא . 2.2.3 . במידה ותוצאות אחד או יותר משלושת הפ

בסעי% המפורטי רמטרי 2.1 נמצאו

שהוגדרו על פי הקריטריוני .

 לא תקיני , יוגדר הר כחריג וייפתח BRB/MRB

 כחריגי המוגדרי טיפול ברני : 2.3.1 .

2.3.

לפתיחת קריטריוני BRB "ע. ) פ סדר חשיבות .( 2.3.1.1 . במקרה בו התגלתה חריגה בתהלי . 2.3.1.2 . ב מקרה בו מתגלה חריגה באחת מהתכונות הביקורת כגו אדהזיה /ו או עובי ציפוי ואשר מאפיינת 100% מההוראות .

מויאל ניסי ,

 רשימת מאשרי : ארנו% הורבי( ,

אבי גלט

קובי שמלה , אולג ודוב , טלאל קיס , ירו% ניר , ברק לוטבק

מנהל איכות :

: ער' תומר ריינרמ%

yehuda_g

All printed copies of this document are considered to be uncontrolled

Made with FlippingBook flipbook maker