Express_2016_07_27

ALL-IN LEASE |2016 COROLLA CE $ 69 ‡ at

0.99 % apr

bi-weekly for 60 months with $1,100 down payment when you apply the $1,500 Customer Incentive . ¸ Includes freight and fees. HST extra. $ 1 , 500 CUSTOMER INCENTIVE ¸

S model shown. 2016 COROLLA

2016 tC

$ 105 ‡ 1.49 % apr bi-weekly for 60 months with $2,100 down payment when you apply the $1,500 Customer Incentive . ¸ Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 t C BY TOYOTA $ 1 , 500 CUSTOMER INCENTIVE ¸ at

AWD Limited model shown. 2016 RAV4

$ 109 ‡ 1.99 % apr bi-weekly for 60 months with $2,800 down payment when you apply the $1,000 Customer Incentive . ¸ Includes freight and fees. HST extra. ALL-IN LEASE |2016 RAV4 FWD LE ^ $ 1 , 000 CUSTOMER INCENTIVE ¸ at

XLE model shown. 2016 CAMRY

ALL-IN LEASE |2016 CAMRY LE ^

0 % apr LEASE* FROM

SAVE $ 1 ,

CUSTOMER INCENTIVE ¸ 000

+

Now you can earn Aeroplan ® Miles when you purchase a new 2016 Toyota model at an Ontario Toyota Dealership. †

GETYOURTOYOTA.CA

Your local Dealer may charge additional fees of up to $989. Charges may vary by Dealer. ȍ 3PTP[LK[PTLSLHZLVɈLYZH]HPSHISLMYVT;V`V[H-PUHUJPHS:LY]PJLZVUHWWYV]LKJYLKP[E3PTP[LKZ\WWS`H]HPSHISL(ZVM1\S` [OLYLHYL \UP[ZH]HPSHISLVM9(=->+3,*HTY`3,+LHSLY[YHKLTH`UV[ILH]HPSHISL5\TILYZ^PSSKLJYLHZLHZ\UP[ZHYLZVSKÆ  SLHZL(79MVY TVU[OZVUHUL^*VYVSSH*,4HU\HS4VKLS)<9*,4(9(=->+3,4VKLSA-9,=;([*4VKLS1-*4(^P[OHUHSSPUWYPJLVM   LX\HSZHIP^LLRS`WH`TLU[VM   MVYWH`TLU[Z^P[OH  KV^UWH`TLU[VY[YHKLLX\P]HSLU[ when you apply the $1,500/$1,000/$1,000 Customer Incentive. -PYZ[IP^LLRS`WH`TLU[K\LH[SLHZLPUJLW[PVU;V[HSSLHZLVISPNH[PVUPZ   (SSPUSLHZLPUJS\KLZMYLPNO[HUKMLLZ7+,,/-64=0*MLLHUKHPYJVUKP[PVU[H_^OLYLHWWSPJHISL/:;SPJLUZPUNYLNPZ[YH[PVUHUKPUZ\YHUJLHYLL_[YH +LHSLYTH`SLHZLMVYSLZZ)HZLKVUHTH_PT\TVM242424(KKP[PVUHS24JOHYNLVM  MVYL_JLZZRPSVTL[YLZPMHWWSPJHISL½  *\Z[VTLY0UJLU[P]LPZH]HPSHISLVUH*VYVSSH*,*HTY`3,4VKLS)--3;(9(=->+3,4VKLS A-9,=;[*4VKLS1-*HUK]HSPK[VYL[HPSJ\Z[VTLYZL_JS\KPUNÅLL[ZHSLZ^OLUSLHZLKÄUHUJLKVYW\YJOHZLKMYVTHU6U[HYPV;V`V[HKLHSLYZOPW*\Z[VTLY0UJLU[P]L^PSS[HRLWSHJLH[[PTLVMKLSP]LY`PUJS\KL[H_HUK^PSSHWWS` after taxes have been charged on the full amount of the negotiated price. =LOPJSLZYLJLP]PUN*\Z[VTLY0UJLU[P]LZT\Z[ILSLHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU1\S`HUK(\N\Z[ SLHZL(79VUHUL^*HTY`MVYTVU[OZ9LWYLZLU[H[P]LSLHZLL_HTWSLIHZLKVU SLHZL(79MVYTVU[OZLX\HSZHTVU[OS`WH`TLU[VM ^P[OH KV^UWH`TLU[VY [YHKLLX\P]HSLU[-PYZ[TVU[OS`WH`TLU[K\LH[SLHZLPUJLW[PVU;V[HSSLHZLVISPNH[PVUPZ )HZLKVUHTH_PT\TVM24(KKP[PVUHS24VM MVYL_JLZZRPSVTL[YLZPMHWWSPJHISL†(LYVWSHUVɈLYZZWLJPÄJ[V]LOPJSLW\YJOHZLVɈLYZ]HSPKMYVT1\S`[V(\N\Z[HYLUV[YL[YVHJ[P]LHUKHWWS`[V;V`V[H HUK:JPVU]LOPJSLZVUS`;LZ[+YP]L!5L^;V`V[HHUK:JPVU]LOPJSLZVUS`4H_PT\T[LZ[KYP]LKH`Z[LZ[KYP]LZJHSLUKHY`LHYWLY(LYVWSHU4LTILY7\YJOHZL!5L^;V`V[HVY:JPVU]LOPJSLYL[HPSW\YJOHZLSLHZL;V`V[H]LOPJSL+V\ISL4PSLZVɈLYLSPNPIPSP[`PZJHSJ\SH[LKVUUH[PVUHS4:97HUK4:97KVLZUV[PUJS\KL MYLPNO[WKPHPYJVUKP[PVUPUNJOHYNL[H_LZSPJLUZLPUZ\YHUJLYLNPZ[YH[PVUK\[PLZSL]PLZMLLZKLHSLYMLLZVYV[OLYJOHYNLZ;V`V[H]LOPJSLT\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU1\S`[V(\N\Z[:JPVUP4T\Z[ILW\YJOHZLKYLNPZ[LYLKHUKKLSP]LYLKIL[^LLU1\S`[V(\N\Z[:LY]PJL! :LY]PJLVɈLYZ]HSPKMYVT1\S`[V(\N\Z[:LY]PJLVɈLYPZHWWSPJHISLVUS`[V;V`V[HHUK:JPVU=LOPJSLZ(WWSPLZ[VJ\Z[VTLYWHPK9LWHPY6YKLYH[*HUHKPHU;V`V[HKLHSLYZOPWZLY]PJLJV\U[LY"L_JS\KLZIVK`ZOVWZLY]PJLZUV9LWHPY6YKLYV]LY[OLJV\U[LYWHY[ZHJJLZZVY`W\YJOHZLZ^HYYHU[`NVVK^PSS,*7 YLSH[LKZLY]PJLZWHY[ZSHIV\Y(WWSPLZ[V9LWHPY6YKLYZVWLULKVUVYHM[LY1\S`4LTILYZ^PSSLHYUTPSLWLY[OYLZOVSKVM ZWLU[-VYL_HTWSL4LTILYZ^PSSLHYUTPSLZMVYHW\YJOHZLVM  *\Z[VTLYZT\Z[ILHU(LYVWSHU4LTILYWYPVY[V[OLJVTWSL[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVU6ɈLYZ\IQLJ[[VJOHUNL ^P[OV\[UV[PJL:VTLJVUKP[PVUZHWWS`:LL`V\Y+LHSLYMVYKL[HPSZŽ(LYVWSHUHUK[OL(LYVWSHUSVNVHYLYLNPZ[LYLK[YHKLTHYRZVM(PTPH*HUHKH0UJ£+LHSLY-LLZTH`ILHKKLKHUKTH`ILJVTWYPZLKVMHKTPUPZ[YH[PVUKVJ\TLU[H[PVUMLLZ=05,[JOPUNHU[P[OLM[WYVK\J[ZJVSK^LH[OLYWHJRHNLZVYV[OLYMLLZ-LLZ TH`]HY`I`+LHSLY6ɈLYZHYL]HSPKIL[^LLU1\S`HUK(\N\Z[HUKHYLZ\IQLJ[[VJOHUNL^P[OV\[UV[PJL(SSYPNO[ZHYLYLZLY]LK+LHSLYTH`SLHZLVYZLSSMVYSLZZ+LHSLYVYKLY[YHKLTH`ILYLX\PYLKI\[TH`UV[ILH]HPSHISLPUHSSJPYJ\TZ[HUJLZ7SLHZLZLL`V\YWHY[PJPWH[PUN6U[HYPV;V`V[H+LHSLYMVYM\SSKL[HPSZ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker