Teestrup - Tilladelse til indkøb af fødevarer 1945

æ c* j£ cs

Statens civile Luftværn København, den }1 Maj 19^5

J. Nr. 8 I 0 /I 945 .

Uhder Henvisning til Arbejds- og Socialministeriets Skriv- else af 24 Maj 1945, Side 3 b, vedrørende Indkøb af rationerede Varer skal main hoslagt fremsende de fornødne Indkøbstilladelser paa Mel til Brød og Middagsretter, Gryn, Sukker og Salt. Med Hensyn til Salt m. v. til Brødbagning maa Leverandørerne henvises til at indsende Bttrøg Be- gæring om Indkøbstilladelsen direkte til Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret. Salt til Madlavning er foreløbig beregnet paa Grundlag af 1 gr. pro persona daglig. Det bemærkes, at Rationerne er udregnet paa Grundlag af de hertil indsendte Oplysninger om Flygtningetallene og er gildende for Juni 1945* men man henleder Opmærksomheden paa,at man ikke har haft tilstrække- ligt Kendskab til Antallet af Lazaretter og det nøjagtige Flygtninge- antal alle Steder, ligesom der ikke er taget Hensyn til Forplejning af Tyskere paa Gennemmarch og Tyskere indlagt paa Sygehuse, hvorfor Indkøbstilladelserne formentlig mange Steder ikke vil stemme overens med de Rationer, der skal udleveres i Juni Maaned. for smaa, at der hertil indsendes Anmodning om supplerende Indkøbs- tilladelser baseret paa det nøjagtige Flygtningeantal og de i Arbejds- og Socialministeriets Skrivelse af 24' Maj 1945 fastsatte Rationer. Med Hensyn til Rationeringsmærker til de paa danske Sygehuse indlagte Tyskere skal man bede Hr. Luftværnschefen opfordre Sygehusene til ultimo hver Maaned gennem Luftværnschefen hertil at indsende Op- gørelse over, hvor mange Tyskere Sygehusene har forplejet i den forløbne Maaned og i hvilket Antal Dage, hvorefter Sygehusene vil modtage det dem herefter tilkommende Antal Rationeringsmærker direkte fra Direkto- ratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret. For Siden fra 1 Juni 194-5 Man skal anmode om, saafremt Rationerne maatte vise sig at være

udarbejdes denne Opgørelse paa Basis af det af Sygehuset til nævnte Formaal forbrugte Kvantum rationerede Varer; for Tiden efter 1 Juni 1945 maa Forbruget beregnes paa Grundlag af Kostreg' leraentet, med hvilket Sygehusene bedes gjott bekendt. Kvittering for Modtagelse af Indkøbstilladelserne bedes meddelt paa hoslagte Genpart af nærværende Skrivelse.

P. L. V.

Ejner Schrøder /

V. Sørensen.

Til samtlige Luftværnschefer

Page 1 Page 2-3

Made with FlippingBook - Online magazine maker