Greenity50

Barry Looman kon de aanwezigen melden dat er geld beschikbaar komt voor een nieuw project: Vitale Hyacint.

is aangetroffen. Na het gewone witsnot werd zo’n tien jaar geleden een nieuwe variant ontdekt: agressief snot. Vorig jaar werden er bollen gevonden met snotverschijnselen die niet overeenkwamen met een van beide bekende soorten. Onderzoek toonde aan dat de nieuwe ziekte wordt veroor- zaakt door Pectobacterium carotovorum ssp odiriferum. Voorlopig duidt Groenink deze variant aan als Pco-snot. Aan deze variant zitten een paar lastige aspecten. Zo is er nog geen officiële toetsmethode voor deze bacterie. Alleen een aardap- pelhandelshuis kan hierop toetsen. Verder is nog onduidelijk in hoeverre Muscari ook aangetast kan worden door Pco-snot. Om meer inzicht te krijgen, zoekt Groenink zo’n honderd par- tijen hyacinten om deze bacterie nader te analyseren. GALMUGLARF Entomologe Ada Leman houdt zich onder meer bezig met het zoeken naar organismen die de tulpengalmijt en de narcismijt in Hippeastrum kunnen aantasten. Die zoektocht is niet eenvoudig. De afgelopen decennia is er vooral bij de tulp al een scala aan roofmijten getest die de tulpengalmijt zouden kunnen aanpakken. Een lastig aspect van de tulpen- galmijt is volgens Leman dat deze zich echt tussen de rokken van de bol nestelt. Daar komt nog bij dat de vermeerderings- snelheid enorm kan zijn: bij een temperatuur van 20-25 graden is een galmijt binnen vijf dagen volwassen. Bij toeval stuitte Leman op een mogelijke bestrijder. “We troffen aan de binnenkant van de bolhuid van een tulp larven van een piepkleine galmug. Die bleken te eten aan de galmijt. Dat biedt perspectief voor verder onderzoek.” Leman werkt ook aan de aanpak van tripsen. Om telers te helpen bij de herkenning van tripsen, is een trispherkennings- kaart gemaakt. Deze is te vinden via de website www.wur.nl.  

Laatste boek Studiebol gelanceerd

Onderzoeker Natalia Moreno Pachon kreeg tijdens deze bijeen- komst het eerste exemplaar uitgereikt van het nieuwe boek De fysiologie van bloembollen door de schrijvers Henk Gude en Peter Knippels. Natalia Moreno Pachon doet bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen in Bleiswijk onder andere onderzoek naar fysiologi- sche aspecten van bloembollen. De fysiologie van bloembollen is een uitgave van de Bollenacademie en WUR om de kennis op het gebied van fysiologische aspecten van de teelt, bewaring en broei van bloembollen vast te leggen en beschikbaar te maken. Het nieuwe boek is per direct verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) bij de webshop van het Ontwikkelcentrum.

18

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator