Greenity50

S T I G A S T I P

Bel voor meer informatie naar Marcel van Diepen (06-20140798) of naar de Stigas ServiceDesk: 085-0440700 (kies 1), of mail naar

marcel.van.diepen@stigas.nl, of ga naar www.stigas.nl. of www.agroarbo.nl

Tekst en fotografie: Stigas

Bij het strodekken wordt op sommi- ge bedrijven nog steeds gewerkt met de ouderwetse touwafhaler, die met de hand wordt bediend. Hier zijn al vaak ernstige ongelukken mee ge- beurd, tot vingeramputaties aan toe. Let op: de arbeidsinspectie kan het werk stilleggen, proces-verbaal op- maken en zware boetes opleggen, wanneer niet aan onderstaande regels wordt voldaan. Sinds 2011 is als regel ingesteld: • Werk met een automatische touwafhaler, of; • Zorg dat de touwen zijn verwij- derd, voordat de balen met een klemsysteem op het strodekdak worden geplaatst, of; • Plaats een tweehandenbediening waarbij de knoppen tegelijk moe- ten worden ingedrukt, om de touwafhaler in werking te stellen. De bedieningsknoppen zijn op een dusdanige plaats vastgezet, dat lichamelijk contact met een draai- ende touwafhaler onmogelijk is. • Het strodak is afgeschermd met een stevig, goed sluitend hekwerk (minimaal 1 m hoog). • Let erop dat bovenstaande ma- chines/arbeidsmiddelen CE-ge- markeerd zijn, met bijbehorende documentatie en gebruikershand- leiding. • Zorg dat medewerkers een aan- toonbare mondelinge en schrifte- lijke instructie hebben ontvangen. Voor de man op het strodekdak geldt: • Betreed het strodekdak alleen op het te dekken perceel, wanneer de trekker stilstaat. • Houd het hekwerk gesloten als gewerkt wordt op het strodekdak. • Betreed alleen het loopbordes en houd deze vrij van zand en stro. • Controleer voor gebruik of de bedieningsmiddelen goed werken en of er direct contact is met de trekkerchauffeur.

Veilig strodekken

• Schakel de trekker uit bij het op- heffen van storingen. • Meld gevaarlijke situaties altijd aan de chauffeur en bedrijfslei- ding. • Draag warme kleding en zo nodig een stofbril en stofkapje. • Draag geen losse kleding, kleding met rafels aan mouwen, sjaals, en dergelijke. • Zitten persoonlijke beschermings- middelen niet comfortabel, zijn ze verouderd of defect: bespreek het met de leidinggevende.

trekkerchauffeur en de medewer- ker op het strodekdak. • Zorg wanneer er een medewerker op het strodekdak staat, dat er een ervaren/bekwame chauffeur op de trekker rijdt, die rustig draait en keert, om te voorkomen dat de werknemer op het dak heen en weer wordt geslingerd. • Zorg voor een tweehandenbe- diening die voldoet aan richtlijn 2006/42/EG/EN 574. STOF Bij het strodekken komt veel stof vrij. Indien er geen man op het strodekdak staat, is er sprake van scheiding van mens en bron en valt de stofblootstel- ling mee. Meer informatie hierover is te vinden op www.stigas.nl.

Toelichting op de maatregelen: • Zorg voor goede onderlinge af- spraken tussen loonbedrijf en opdrachtgever en/of tussen de

27 september 2019

21

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator