Greenity50

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Hoofdbestuur KAVB voor samenwerking Scheidsgerecht Donderdag 19 september heeft het Hoofdbestuur van de KAVB gesproken over de stap van Anthos, Hobaho en CNB om een nieuwe stichting voor arbitrage op te richten. Het Hoofdbestuur stelt dat het in het belang van de leden en de gehele sector is om één goed functionerend arbitragecollege in de sector te hebben. Vandaar dat de KAVB bereid is om het gesprek over samenwerking binnen de nieuwe stichting aan te gaan.

Algemeen voorzitter René le Clercq geeft aan dat de KAVB wel een aantal voor- waarden verbindt aan een mogelijke sa- menwerking. “De afgelopen eeuw heeft de KAVB het Scheidsgerecht gefaciliteerd en gefinancierd zodat in het belang van de gehele sector onafhankelijk recht ge- sproken kan worden. Daardoor beschikt de gehele sector nu over veel kennis en de mogelijkheid om snel en tegen betaal- bare kosten duidelijkheid te krijgen over een geschil. Het kan dan ook niet zo zijn

dat we nu zo maar bij het kruisje zullen tekenen. Hierover gaan we in gesprek zo- dat we tijdens de Algemene Ledenverga- dering van de KAVB op 12 december een goed afgewogen besluit kunnen nemen.” De algemeen voorzitter verwacht dat de keuze van het Hoofdbestuur in vrucht- bare aarde valt. “Elke ondernemer weet dat samenwerking alleen kans van sla- gen heeft als alle partijen erachter staan. Zo niet, dan is alle inspanning tevergeefs en kun je er beter niet aan beginnen.”

De KAVB benadrukt dat het huidige Scheidsgerecht op dit moment niet weg is bij de KAVB en gewoon in functie is. Zaken die voor arbitrage aangemeld wor- den bij de KAVB, worden via de gebrui- kelijk route in behandeling genomen. Hetzelfde geldt voor de diensten van de correspondenten en de Proef- en Mon- stertuin.

Zie ook het artikel op pagina 22.

Afspraken op koopbriefje nauwkeurig omschrijven

Als partijen een koopovereenkomst sluiten, dan is het van groot belang om de afspraken die beide partijen maken, zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Dat adviseert de KAVB op basis van vragen van leden die de KAVB hierover onlangs kreeg. Zo sloten twee partijen een koopovereenkomst over de ver- handeling van tulpenplantgoed van een Elisa-cultivar. Een van de eisen die op het koopbriefje werd vermeld, was dat de te verhandelen partij moest voldoen aan de monsterkeuringsnor- men van Klasse I. Een andere eis was ‘vrij van TVX’. De partij had de classificatie Klasse I. Na levering liet de koper door een correspondent een Elisa-monster nemen en een opplant- monster. Het Elisa-monster werd getoetst door BQ Support. De uitslag: 1,7% TBV. Volgens de BKD-normen mag er in een Elisa-monster maximaal 1,5% TBV zitten om te voldoen aan

Klasse 1. Op basis van die eis voldeed de partij niet aan de af- spraken die koper en verkoper gemaakt hadden. Om die reden zou de koper de partij kunnen weigeren. Bij navraag bij de BKD bleek echter dat een Elisa-uitslag van 1,7% door de BKD wordt afgerond naar 1,5%, waardoor de partij wel zou voldoen aan de normen van Klasse I. Juridisch adviseurs van de KAVB stellen nu vast dat in deze kwestie de TVX-eis wel eenduidig is geformuleerd, maar de Klasse-I-eis niet. De vraag is welke bedoeling partijen precies voor ogen hebben gehad bij het maken van de afspraak ‘par- tij moet voldoen aan de monsterkeuringsnormen van Klasse I’: het exacte percentage van de aantasting of goedkeuring voor Klasse I. Als partijen een koopovereenkomst opstellen over een te verhandelen partij tulpen en de hoogte van het percentage TBV is van belang voor het doel waar de koper de partij voor wil kopen, dan is het aan te raden om dat percen- tage ook expliciet op de koopovereenkomst te vermelden. Om onduidelijkheid omtrent de verwachtingen van verkoper en koper te voorkomen, raadt de KAVB aan om in het geval dat de afwezigheid van TBV voor de koper van belang is, om op het koopbriefje expliciet op te laten nemen: ‘vrij van TBV’ of ‘maximaal 1,5% TBV’ en niet te volstaan met ‘klasse I’.

26

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator