Greenity50

C O L UMN

KAVB zeer kritisch op nieuwe fosfaatnormen Met ingang van 1 januari 2020 wil het ministerie van LNV de bemestingsnormen voor met name fosfaat verlagen. Onlangs heeft het ministerie organisaties gevraagd om op dit plan te reageren. De KAVB heeft dit gedaan en heeft hiervoor een zienswijze ingediend.

Zuinig

Vooral over de nieuwe normen voor de fosfaatbemesting op zandgronden is de KAVB zeer kritisch. KAVB’er Peter Knippels: “Voor het berekenen van deze normen is uitgegaan van een nieuwe berekeningsmethodiek. Deze leidt in de praktijk voor de bloembollenteeltbedrij- ven tot een verlaging van de bemesting- snormen. De KAVB kan zich niet vinden in de gevolgde werkwijze en in de nieuwe fosfaatbemestingsnormen. Op de eerste plaats constateren wij dat deze nieuwe normen berekende normen zijn, waar- bij niet gekeken is naar de praktijk. Met name voor de teelt van bloembollen op de duinzandgronden in Noord- en Zuid-Hol- land was al sprake van een te lage norm voor de teelt van kwalitatief goede bloem- bollen. Ook is de laatste jaren meer be- kend geworden over de herkomst van de normoverschrijdingen voor fosfaat in het oppervlaktewater in de gebieden met duinzandgronden in Noord- en Zuid-Hol- Het Hoofdbestuur van de KAVB heeft op donderdag 19 september unaniem besloten om Jaap Bond voor te dra- gen als algemeen voorzitter van de KAVB. Tijdens de Algemene Ledenver- gadering van de KAVB op 12 decem- ber kan hij, na instemming door de leden, formeel benoemd worden als voorzitter. Hij volgt dan per 1 januari 2020 de huidige algemeen voorzitter René le Clercq op. Jaap Bond (1957) was de afgelopen 12 jaar gedeputeerde van de provin- cie Noord-Holland. In die tijd was hij nauw betrokken bij de land- en tuin- bouwsector en heeft hij een groot netwerk opgebouwd. Zo was hij on- der meer verantwoordelijk voor de portefeuille Landbouw en visserij en is hij een van de oprichters van Greenport Nederland. Voorafgaand aan zijn politieke loopbaan was hij

land. Nu blijkt dat de overschrijdingen voor een aanzienlijk deel historische belastingen betreffen. Het nu aanpassen van de normen zal niet leiden tot een ver- laging van de normoverschrijdingen en hiermee tot de beoogde verbetering van de waterkwaliteit op korte en middellan- ge termijn. Het leidt alleen tot een ver- schraling van de bollenteeltgronden en hiermee tot een verlaging van kwaliteit van deze bodems. Dit staat haaks op de bodemvisies van het ministerie van LNV.” De KAVB wijst het ministerie erop dat de voorgestelde normen niet aansluiten bij de toekomstvisie die het ministerie heeft. Knippels: “Het ministerie wil het toekomstige beleid meer invullen vanuit het handelingsperspectief van de bloem- bollenteler in relatie tot zijn directe om- geving, om zo onder andere bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van de bodem. Dat kan alleen als de teler die ruimte ook daadwerkelijk krijgt.”

André Hoogendijk - adjunct-directeur hoogendijk@kavb.nl

27 september 2019 Gelukkig ken ik alleen maar leuke onder- nemers in onze sector. Standaard eigenwijs maar zeker niet verkeerd. Ze laten zich alleen met enige regelmaat tegen elkaar uitspelen door stropdassen met ego’s en fi- nanciële belangen. Ze luisteren naar bobo’s met dure woorden maar lege hoofden en naar mensen die gratis advies geven maar ondertussen hun eigen zakken vullen. Het goede nieuws is dat ik in de afgelopen jaren heb gezien dat er twee organisaties zijn die zich oprecht inzetten voor het belang van de hele sector. Dat zijn Keukenhof en de KAVB. Wees er zuinig op. De bloembollensector heeft veel om zui- nig op te zijn. Een brede variatie van bol- gewassen, ondernemers met passie en een geweldige aantrekkingskracht op iedereen die van geur, kleur en beleving houdt. We zijn echter ook in financiële zin zuinig. De sector kent het hoogste verloop van per- soneel van alle sectoren in Nederland, net voor de horeca. Lekker in de herrie bollen pellen en gauw weer opzouten naar huis. De sector geeft zo weinig geld uit aan in- novatie en promotie dat het niet eens de naam ‘investeren’ mag dragen. Het is meer dat we soms een lot kopen en hopen dat we de loterij winnen. Wel spannend, maar niet verstandig. Ondernemers die hun nek uitsteken wor- den in onze sector genadeloos een kop- je kleiner gemaakt. Biologisch telen? CO2-neutraal worden? Natuurvriendelijke bollenmengsels maken? Een virusvrije kas bouwen? Het zijn allemaal losers die het doen voor subsidie en hun eigen groot- heidswaanzin. Je bent pas een vent als je exact hetzelfde teelt als je buurman en al- les voor dezelfde bodemprijzen exporteert. Gedeelde smart is halve smart, lijkt het de- vies. We mogen best wat zuiniger zijn op de creatieve geesten in onze sector die een andere route bewandelen. Het risico is voor henzelf, wij kunnen er alleen maar wijzer van worden.

Voordracht Jaap Bond als algemeen voorzitter KAVB

onder meer 28 jaar werkzaam voor de politie. Jaap Bond is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Vo- lendam.

27

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator