Greenity50

CNB — 0252-431 431 Heereweg 347, 2161 CA Lisse geopend van 8.00 tot 17.00 uur www.cnb.nl

Stikstofbesluit verstikkend? Tot voor een paar jaar geleden was in de agrarische sector het woord stikstof synoniem voor meststof, net als andere belangrijke meststoffen zoals kali, fosfor en magnesium. Stikstof heeft echter ook een ander gezicht. Dat heeft geleid tot de introductie van het Programma Aanpak Stikstof. Dit gaat ook de bollensector aan. Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het ‘Programma Aanpak Stikstof’ (PAS) in strijd met de Habitatrichtlijnen is vastgesteld. “Het PAS was door de overheid vastgesteld met onder andere als doel het herstel en behoud van Natura 2000-gebieden en om ruimte te scheppen voor economische activiteiten, zoals de uit- breiding van veehouderijen, woningbouw, wegenaanleg en derge- lijke”, vertelt Frans van der Geer van CNB Makelaardij. BESEF Aanvankelijk werd het besluit van de Raad van State dat het PAS niet als basis voor de toestemming van activiteiten mag worden gebruikt door veel mensen voor kennisgeving aangenomen. “Nu komt geleidelijk aan het besef dat dit besluit verstrekkende gevol- gen heeft. Op steeds meer vlakken beginnen projecten er hinder van te ondervinden. Geplande wegenbouw- en woningbouwpro- jecten en andere ruimtelijke plannen worden uitgesteld met alle consequenties van dien.” HOBBEL De agrarische sector, inclusief de bollensector, gaat hiervan ook hinder van ondervinden, of doet dit al, weet Van der Geer. “Nieuwbouwplannen, grote verbouwingen, de uitbreiding van bedrijfsgebouwen en/of kassen zullen niet zomaar zonder meer kunnen doorgaan. Naast de gebruikelijke toetsing van de bouw- aanvraag voor de omgevingsvergunning, zal er ook gekeken moe- ten worden of de emissiedruk door de nieuwbouw toeneemt. Als dat het geval is, is er een extra hobbel te nemen. Kwekers die onlangs hun nieuwbouw hebben gerealiseerd, hebben deze hob-

‘Emissie speelt rol in vergunningaanvraag’

bel nog kunnen vermijden. Wie vanaf nu zijn aanvraag indient, krijgt met deze nieuwe regeling te maken.” OPLOSSING Het is noodzakelijk dat creatieve geesten zowel bij de overheid als uit het bedrijfsleven hiervoor binnen afzienbare termijn een passende oplossing vinden, stelt Van der Geer. “Dit probleem mag niet te lang voortduren want het kan enorme gevolgen hebben voor de lands- en bedrijfseconomie en kan verlammend werken voor de agrarische sector.” TWEE KANTEN “Stikstof als meststof is een belangrijke groeistimulator. Met stik- stof kan je het gewas vaak een boost geven. Voor het milieu blijkt stikstof een plaag. Een meststof die voor de land- en tuinbouw echt onmisbaar is, heeft dus ook een ander gezicht.”

34

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator