Greenity50

VA N D E R E D A C T I E

Zembla: verband middelen en Parkinson Het veelgebruikte fungicide mancozeb verhoogt de kans op de ziekte van Parkinson aanzienlijk. Dat is de conclusie van de Zemb- la-uitzending ‘Parkinson op het platteland’ van 19 september.

Niet opvallen

worden getoetst op veiligheid voor mens en dier voordat zij een toelating krijgen. Het College voor de toelating van gewasbe- schermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wilde in de inzending van Zembla niet reageren ‘omdat de beoordelings- en toelatingssyste- matiek te complex is om in en- kele citaten te vatten’. De hele uitzending is terug te zien op de website van de NPO. Het hoofdbestuur van de KAVB heeft de voormalige Noord-Hol- landse landbouwgedeputeerde Jaap Bond voorgedragen als alge- meen voorzitter. Als hij formeel wordt benoemd op 12 december, volgt hij René le Clercq op per 1 januari. Bond beoogd voorzitter KAVB

Het programma laat patiënten uit agrarische gebieden die lijden aan de ziekte van Parkinson en telers van diverse producten aan het woord. Volgens hoogleraar Toxico- logie Martin van den Berg lijdt het geen twijfel dat met name manco- zeb een rol speelt in het ontstaan van de ziekte in streken met veel agrarische activiteit. LTO en Nefyto laten in een re- actie weten dat alle middelen

Ellis Langen — Redacteur e.langen@greenity.nl

Yes! De bollensector valt niet meer uit de toon. Bij de laatste controle van de NVWA bleek dat bollenkwekers zich veel beter aan de regels voor gewasbeschermingsmiddelen houden dan vier jaar terug. Het nalevingspercentage maakte een flinke sprong; het steeg van 55 procent naar 89 procent. Of misschien duidelijker; in plaats van dat 45 procent in de fout ging en een boete kreeg, is dat nu 11 procent. Omdat de sector van zo’n hoog percentage over- treders aan alle kanten last heeft, zette de KAVB op allerlei manieren flink in op het rechtzetten van dit percentage. Bij een volgende controle wilde de sector niet meer negatief opvallen ten opzichte van andere sectoren in de open teelten, zoals akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In die sectoren houdt immers zo’n 90 procent zich aan de regels. Het gapende gat is nu dus over- brugd. Opvallen doen we in die zin niet meer. Maar dan… baf! Komt Zembla met een tv-uitzen- ding waarin gesteld wordt dat met name manco- zeb een rol speelt in het ontstaan van Parkinson bij mensen in streken met veel agrarische acti- viteit. Nu bekijk ik Zembla altijd met de nodige argwaan, maar bij twijfel verder onderzoeken, lijkt mij. LTO, Nefyto en telers regeren met ‘dat ze er toch vanuit mogen gaan dat het veilig is omdat het Ctgb de middelen toetst’. Daar ben ik nu niet meer zo zeker van. En telers die met het spul werken ook niet, stel ik mij voor. Er moet veel meer onderzoek komen naar de veiligheid van middelen en dan met name de risico’s van drift en het afdampen van gewas- beschermingsmiddelen. Daar wordt immers ie- dereen mee opgezadeld. Dat moet onafhankelijk onderzoek zijn en niet worden aangeleverd door degene die het middel op de markt brengt. Dit soort onderzoek kost weer tijd. Laat de sector in de tussentijd zich inspannen om het nu be- haalde nalevingspercentage uit het NVW-onder- zoek over vier jaar weer te halen. Bij de laatste controle toonde de NVWA aan dat bij 5 van de 295 kwekers nog formaldehyde als bolontsmet- ting werd gebruikt. Laat dit niet het topje van de ijsberg zijn…. Dan val je zo wéér uit de toon.

Zie ook pagina 27.

Stikstofregels sparen bollengrond

De Raad van State heeft het plan voor een nieuw voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef in de prullenbak gegooid. De gemeente Ber- gen wilde aan de Egmonderstraatweg onderdak bieden aan de drie fuserende voetbalclubs Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert.

De voornaamste reden om de be- stemmingsplanwijziging voor de aanleg van het voetbalcomplex te vernietigen is het ontbreken van duidelijkheid over de compensa- tie van de extra stikstofdepositie in natuurgebieden die het plan wellicht veroorzaakt. In de uitspraak staat ook dat de compensatie van bollengrond onvoldoende is. Er is namelijk geen rekening gehouden met de

tennisvelden die dicht bij het ter- rein van de Zeevogels liggen. Hier moet na de fusie van de voetbal- clubs bollengrond gemaakt wor- den ter compensatie. De bollengrond hoeft nu voorlo- pig niet te wijken voor het nieu- we sportcomplex. Of de Gemeen- te Bergen het hierbij laat zitten, is onbekend. In de gemeente zijn namelijk andere afgekeurde pro- jecten nieuw leven ingeblazen.

4

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator