Greenity50

C O L UMN

De wereld op zijn kop

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

27 september 2019 De gevolgen voor de handel kunnen funest zijn: tegenover meer inspecties en e n verhoogd risico op extra papieren rompslomp staat minder capa- citeit om dringende fytosanitaire vraagstukken in goede banen te leiden. Het is de wereld op zijn kop en zeer betreurenswaardig dat zelfs ons ‘eigen’ ministerie zo weinig oog heeft voor het belang van de handel. 27 september 2019 27 september 2019 Het zal u niet zijn ontgaan, maar voor alle zeker- heid wil ik u er nogmaals op wijzen dat vanaf half december de nieuwe Europese Plantgezondheids- verordening en de Controleverordening in werking treden. Dat leidt tot extra controles en inspecties bij de invoer van plantaardig materiaal in de Europese Unie én tot de introductie van een uni- form plantenpaspoort. Ik eigen mijzelf geen grote voorspellende gaven toe, maar ik sluit niet uit dat die nieuwe Europese spelregels het internationaal ondernemen zullen frustreren. Het gebruik van het nieuwe paspoort levert Nederlandse ondernemers hoofdbrekens op, maar het blijkt dat hun buitenlandse collegae hele- maal onwetend zijn van wat hun boven het hoofd hangt. Voor de handel wordt dat zeker een issue, want een partij zonder correct paspoort laat zich internationaal niet verhandelen! Als gevolg van de nieuwe Europese regelgeving zal ook de controle intensiteit toenemen. “Zeker veertig nieuwe voltijds medewerkers gaan extra controles en inspecties bij de invoer en handel van plantgoed in goede banen leiden”, zo luidt de quote van Ton van Arnhem, directeur van de Nationale Plantgezondheidsorganisatie van de NVWA. Met die extra inzet wil men de insleep van schadelijke ziekten en plagen voorkomen. Daarbij gaat men zelfs zover dat de controles zich ook uitstrekken tot postpakketten en de bagage van reizigers. Een doemscenario dreigt, dat tot mijn grote erger- nis alleen maar groter wordt, nu blijkt dat voor de implementatie van de nieuwe Europese spelregels ook NVWA-handjes van het zogenaamde Der- de Landen Team worden ingezet. Die afdeling is daardoor meer dan gehalveerd waardoor we nog maar op de support van 1,5 fte mogen rekenen. Als gevolg daarvan zijn vele fytosanitaire dossiers tijde- lijk gesloten en ook krijgen we minder support bij het oplossen van incidenten.

Nieuw foldermateriaal.

Partnerprogramma Stichting De Groene Stad

Stichting De Groene Stad stelt het belang van groen in stedelijk gebied centraal en verspreidt kennis naar diverse doelgroepen. Bedrijven en (overheid)organisaties kunnen via een partnerprogramma invulling geven aan het gedachtegoed van De Groene Stad. Deelnemers aan dit programma kunnen kennis- en netwerkevenemen- ten bijwonen. Op die manier stimu- leert de stichting kruisbestuiving tus- sen de ‘groene’ en ‘grijze’ sector. Daarnaast draagt ze bij aan het ontslui- ten van wetenschappelijke kennis over het belang van groen in stedelijk ge- bied. Er komt meer focus op netwerk- activiteiten en het beschikbaar stellen

van wetenschappelijke kennis over het belang van groen in internationaal ver- band. Stichting De Groene Stad presenteert zich op 2 en 3 oktober aanstaande op de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs Utrecht. Op 2 oktober organiseert de stichting daar in samen- werking met onder andere NL Green- label een netwerkbijeenkomst voor haar partners. Naast het bijwonen van presentaties kunnen partijen uit de groene en grijze sector hier met elkaar netwerken. In de stichting participeren LTO, Royal Anthos en Royal FloraHol- land. Voor meer informatie over de stichting, zie www.degroenestad.nl.

Britse landschapsarchitecten bezoeken Nederland Enkele jaren geleden organiseerde de landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade te Londen in samenwerking met Anthos een bezoek van Britse land- schapsarchitecten aan Nederlandse handelskwekerijen. Dit jaar komt opnieuw een delegatie van circa vijftien landschapsarchitecten naar Nederland, onder lei- ding van Andrew Fisher Tomlin (Chelsea Flower Show). De bedrijfsbezoeken vin- den plaats op 30 september en 1 oktober aanstaande. Tijdens een netwerkdiner zullen vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid, Anthos en Nederlandse boomkwekerij- en bloembollenhandelsbedrijven met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelingen waarmee de export naar het Verenigd Koninkrijk te maken heeft.

43

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator