Greenity50

T E E LTA D V I E S

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41 Schermen L E L I E Egaal kasklimaat G EWA S B E S C H E RM I NG Tulp, Virusverspreiding Rhizoctonia solani B O D E M  B E M E S T I NG Grondbewerking A R B O Werkhoogte bepaalt effectiviteit! MUSCAR I ARMEN I ACUM Temperatuurbehandeling snijbloementeelt I R I S Grondbehandeling T U L P Koelen in palletkisten Kaal maken 5°C-tulpen Inhoud A L G E M E E N Bescherming Larven varenrouwmug Alibi Flora Rooien Kostprijs H E L L E B O R U S Bemesting H E U C H E R A Mobium L AV E ND U L A Aarden L E L I E Warmwaterbehandeling schubbollen Penicillium H YA C I N T Strodek Ontsmetting plantgoed door schuimen T U L P Planttijdstip Plantgoedbewaring I R I S Pythium D A H L I A Stengelselectie voor oplegknollen A N E MON E B L A ND A Planten Z A N T E D E S C H I A Drogen en bewaren G L A D I OO L Sneldrogen K RO KU S Ziektebestrijding

in staat zijn goede orders af te sluiten. Een kostprijsberekening wordt veelal gemaakt voor een hele partij planten. Bij het bere- kenen van de kostprijs moeten eerst alle toegerekende ofwel directe kosten, zoals plantmateriaal, potgrond, potten en eti- ketten op een rijtje worden gezet. Daarna worden de arbeidskosten berekend. Dit is veelal moeilijker. Hoeveel kost het om een bepaalde partij planten op te potten of afle- verklaar te maken? Door af en toe specifie- ke arbeidshandelingen te registreren, krijgt een teler een beter beeld. Vergeet naast de teeltarbeid niet om de overheadarbeid mee te nemen. Daarna moeten de niet-toe- gerekende kosten ofwel indirecte kosten worden bepaald. Deze kosten bestaan uit de afschrijving, rente en onderhoud van duurzame productiemiddelen zoals het bedrijfsgebouw, de kas, de oppotmachine en dergelijke en de algemene kosten zoals verkoopkosten, gas, water en licht, et cete- ra. De indirecte kosten worden vaak onvol- doende naar een product toegerekend. Dit toerekenen is niet eenvoudig, maar het is wel noodzakelijk. Bemesting Voor de afzet van Helleborus met blad is het belangrijk dat het blad goed op kleur is. Zeker in het najaar kan het gewas geel worden door voedingstekorten. Zorg dat de voeding in de pot op niveau blijft en voer indien nodig een bespuiting uit met ureum en bitterzout of met een samengestelde bladmeststof. Mobium Controleer de werking van aaltjes tegen de larve van de gegroefde lapsnuitkever (Mobium). Na een week is het effect zicht- baar. De aaltjes dringen de larven binnen en voeden zich met de inhoud van deze lar- ven. Hierbij komen bacteriën vrij die het weefsel van de larven omzetten in gemak- kelijk opneembaar voedsel voor de aaltjes. Een aangetaste larve verkleurt bruin en gaat dood. Aarden In de vollegrond blijven gewassen zoals Lavendel bij warm weer lang doorgroei- en. Het is belangrijk niet meer te snoeien, omdat dit leidt tot een zacht gewas met veel kans op schimmelziekten of vorst- schade in de winter. Om te voorkomen dat plantmateriaal te grof wordt, is onder- snijden een optie. Let dan wel goed op de vochttoestand van de bodem. Daarnaast kan het af harden worden gestimuleerd met bladmeststoffen. Helleborus Heuchera Lavendula

Algemeen

Bescherming Bescherm wortelrotgevoelige gewassen in pot als Achillea, Delphinium, Dicen- tra, Euphorbia, Geranium, Lavandula, Pul- monaria en Sedum tegen te veel neerslag door ze tijdig binnen te zetten, af te dek- ken of in een foliekas te zetten. Indien deze gewassen te lang nat blijven ontstaan pro- blemen met wortelrot. Zorg wel voor vol- doende luchting om problemen met Botry- tis te voorkomen. Larven varenrouwmug Wees in net opgepot plantmateriaal alert op mogelijke aantasting door de larven van de varenrouwmug. Deze witte larven met zwarte kop kunnen vooral jong plantmate- riaal sterk belemmeren in de groei. Vooral bij traag wortelende gewassen, zoals Ane- mone en Astrantia, kan dit veelvuldig voor- komen. Voorkom natte plekken. Preventief kunnen aaltjes en/of roofmijten worden ingezet. Alibi Flora Voor de bestrijding van meeldauw, roest en bladvlekken is onlangs een nieuw middel toegelaten: Alibi Flora. Het middel bevat de werkzame stoffen azoxystrobin en dife- noconazool. Die zitten ook in Amistar Top. Amistar Top mag alleen in de buitenteelt. Alibi Flora heeft een toelating voor de bui- tenteelt en de containerteelt in de kas. De toelating is een welkome aanvulling in het middelenpakket. Rooien Start niet te vroeg met rooien. Uit diver- se onderzoeken en uit de praktijk blijkt dat het rooitijdstip van grote invloed is op bewaarbaarheid: hoe later rooien, hoe beter de overleving na bewaring. De invloed verschilt per soort. In onderzoek van PPO was er bijvoorbeeld zo’n 30% uit- val in het voorjaar bij Achillea die in okto- ber was gerooid, terwijl er geen uitval was bij partijen die pas in december waren gerooid. Ook vroeg rooien van Delphini- um gaf zeer veel uitval. Bij Helenium was er nauwelijks verschil in uitval tussen de verschillende rooitijdstippen. Het rooitijd- stip heeft ook invloed op de hergroei na uitplanten en daarmee op de plantopbouw. De conditie en het aantal afgerijpte groei- punten waarmee planten de bewaring in gaan, zijn belangrijk voor de plantopbouw in het jaar daarna. Kostprijs Zeker bij teelten voor vaste afnemers en bij aanvragen voor grote orders is het belang- rijk dat een teler goed inzicht heeft in de kostprijs van zijn product. Dit biedt ook inzicht in de marges. Dit is van belang om te kunnen onderhandelen met afne- mers over de verkoopprijs. In de praktijk blijkt dat kwekers die goed rekenen, beter



27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator