Greenity50

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

tijdens de bewaring na het rooien en ver- werken.

ring aangepast worden, afhankelijk van de ziektegevoeligheid van het ras. Ook is na het plantseizoen geen restvloeistof aanwe- zig. Zorg dat er na het schuimen voldoen- de tijd is om het schuim in de bol te laten trekken.

Lelie Warmwaterbehandeling schubbollen

Het ‘koken’ van schubbollen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de lelies. Een goede behandeling doodt blad- aaltjes en ruimt voor een groot deel de bol- lenmijten op. Uitvoering: • Rooi de te schubben bollen als ze voor 50% zijn afgestorven. • Houd tussen de warmwaterbehandeling en het schubben minimaal een week wachttijd aan, vooral bij Oriëntals. • Geef de bollen 2 uur 41°C als de pitten niet worden opgeplant. Hierbij kan eni- ge schade aan de buitenste schubben ont- staan bij Oriëntals. Door de bollen 24 uur bij 20°C te bewaren voor de warmwater- behandeling is de schade te beperken. Plant u de pitten wel op, behandel dan 2 uur bij 39°C. Dit is echter minder effec- tief tegen bollenmijt. • De tijd van behandeling gaat in als het bad de gewenste temperatuur van 39°C of 41°C heeft bereikt. De opwarmtijd is al gauw 30 tot 45 minuten. Laat de ketel controleren als het opwarmen langer duurt. • Koel de bollen direct na de warmwaterbe- handeling af. • Bewaar de bollen tot één dag voor het schubben bij 2 tot 5°C en zet ze voor het schubben één dag in de warmte, zodat de schubben minder bros worden. • Gebruik gezonde bollen. Opmerkingen: • De kans op Penicillium neemt door deze behandeling iets toe. • Warmwaterbehandeling van de bollen bij een lagere temperatuur doodt geen aaltjes en de bestrijding van mijten is slechter. Met de warmwaterbehande- ling in combinatie met voorwarmte wor- den bijna alle bollenmijten en roofmijten gedood. Behandel de schubben daarom altijd na het koken preventief met roof- mijten. • Voeg aan de warmwaterbehandeling 0,5% captan toe. Apollo gebruiken we bij voor- keur bij het ontsmetten en inpakken na het schubben. • Om ziekten in het warmwaterbad te bestrijden is een tijdelijke verhoging van de watertemperatuur tot 65°C voldoende. Let op dat het water weer afgekoeld moet zijn, voordat de volgende bollen ingezet worden. Daarnaast neemt de concentratie captan hierdoor aanzienlijk af. Penicillium Onrijpe bollen rooien en beschadigingen zijn kansen voor Penicillium. Penicillium is te herkennen aan bruine plekken op de bollen waar later blauw schimmelpluis zichtbaar is. Penicillium treedt vooral op

Bij opslag op het eigen bedrijf is Penicilli- um te voorkomen door:

Plantgoed • oogst en verwerking zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen; • een afgerijpt gewas te rooien; • beschadiging (valhoogtes) van de bollen zo veel mogelijk te voorkomen; • de bollen niet te laten uitdrogen; • de bollen maximaal 10% van het gewicht na het spoelen terug te laten drogen; • de bollen zo snel mogelijk bij 2°C op te slaan. Leverbaar • onverkochte leverbare bollen – voor- al Longiflorums en LA’s – zo snel moge- lijk na de verwerking 15 seconden tot 1 minuut te ontsmetten in 0,5% Captor of Captosan 500 g/l; • bij het inpakken te ontsmetten met 0,25% Santox + 0,2% prochloraz 450 g/l + 1% Topsin M of 0,6% Securo + 0,2% prochloraz + 1% Topsin M. Vul de dompelbaden met korte tussenpo- zen aan. Vul prochloraz aan met 1,25 maal de uitgangsconcentratie. Strodek In de teelt van hyacinten is het aan te beve- len om 20 ton stro per ha te dekken tegen de vorst. De ene cultivar kan beter tegen vorst dan de andere. De schadedrempel is af hankelijk van de plantdiepte en de grondsoort. Voor kwaliteit, vroegheid en groei is het beter om de geplante hyacin- ten te beschermen tegen eventuele strenge vorst. Bij hyacinten vanaf maat 11 tot 12 is het verstandig om ze rechtop te planten. Als ze op zijn kop liggen duurt het veel lan- ger voordat ze boven komen en beginnen met groeien. Hierdoor krijg je meer onge- lijke maten, ook zijn de bollen dan ongelijk in stadium. In de praktijk wordt steeds vaker geko- zen voor een combinatie van stro steken en rogge zaaien. Vroeg planten is dan wel belangrijk voor voldoende gewasontwikke- ling van de rogge. Bij milde winters werkt deze strategie prima. Bij een strenge winter is dat nog de vraag. Ontsmetting plantgoed door schuimen In de afgelopen jaren is ervaring opge- daan met hyacinten schuimen. Bij de grote maten gaat dit prima, bij de kleine maten komt het schuim soms niet overal. Dit is meestal het gevolg van slecht geschoonde kisten met veel vellen en zand. Zorg ervoor dat de bollen zo schoon mogelijk de kist in gaan. Het voordeel van schuimen is dat bacteriën niet van kist naar kist versprei- den. Daarnaast kan per kist de formule- Hyacint

Tulp

Planttijdstip Plant de bollen vanaf half oktober tot eind november als de bodemtemperatuur vol- doende laag is om Fusarium, ratelvirus en augustaziek te voorkomen. Voldoende laag is ten minste lager dan 13°C op bol- diepte. Laat de weersomstandigheden en de toestand van de grond het planttijdstip bepalen. Hoewel de bodemtemperatuur een belangrijke factor is voor het planttijd- stip, zijn goede plantomstandigheden nog belangrijker. Dit betekent dat op zware, moeilijk te bewerken gronden of op slemp- gevoelige gronden, goede plantomstan- digheden belangrijker zijn dan de grond- temperatuur op zich. Zorg voor een goede drainage en afwatering. Breng op de slemp- en stuifgevoelige percelen direct een stro- dek aan van minimaal vijf ton per hectare. Plantgoedbewaring Houd in oktober de bewaartemperatuur op 20°C. Een ventilatie van maximaal 60 m³/uur per m³ bollen of afgestemd op de hoeveelheid ethyleen in de cel. Een goede luchtcirculatie van minimaal 100 m³ per m³ bollen per uur beperkt de ontwikke- ling van de wortelkrans. Door een constan- te luchtstroom loopt de RV namelijk min- der op dan telkens aan- en uitzetten. Breng na 1 november de temperatuur terug naar 17°C. Zet na 15 november de verwarming uit. Zet tulpenplantgoed dat door omstan- digheden pas na half december geplant kan worden vanaf december bij 2°C. Breng de luchtverversing dan terug tot vrijwel niets. Blijf wel circuleren (±100 m³ lucht per m³ product bij een gelijkmatige verdeling over de kisten) om een gelijkmatige luchtvoch- tigheid te houden.

Iris

27 september 2019 Pythium Pas tegen Pythium (wortelrot) Ridomil Gold toe. Spuit 1,25 liter per ha in de veur. Rido- mil Gold is mengbaar met Rizolex, Monarch, Montego of Amistar. Hanteer tevens de vol-

55

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator