Greenity50

T E E LTA D V I E S

Richtlijnen bij planten: • Tweejarige knollen vanuit zaad: circa 7 liter per are. • Van vegetatief vermeerderd materiaal: 30-50 liter per are. • De plantdiepte is 3-4 cm. • Dek voor de winter met 5 tot 7 ton stro per hectare. Drogen en bewaren Droog de knollen direct na rooien zo snel mogelijk bij ongeveer 17-20°C met veel buitenlucht en een ruime luchtcirculatie. Bewaar de knollen na het drogen eerst vier weken bij 17°C en daarna bij een tempera- tuur van 13°C tot 9°C bij lange bewaring. Sneldrogen Tijdens het sneldrogen wordt het product winddroog gemaakt. Het vocht aan de bui- tenkant van de knollen moet dan worden afgevoerd. Voor een goede Fusariumbestrij- ding moeten de knollen 24 uur na het rooi- en winddroog zijn. Dit is te bereiken door te drogen met buitenlucht die 3 tot 5 gra- den wordt opgewarmd, en een ventilatie van 1.000-2.000 m 3 /uur per m 3 bollen. Door bij 23-25°C met een ventilatie van 240 m 3 / uur per m 3 bollen te drogen, duurt het drie tot vier dagen voordat de bollen winddroog zijn. Dit is voor een goede Fusariumbestrij- ding te lang. Tijdens het sneldrogen wordt met ventilatie en verwarming de luchtvoch- tigheid snel omlaag gebracht tot 70 à 80%. De voordroogperiode is dan voorbij. Laat gladiolen waarbij het sneldrogen onder een afdak plaatsvindt, niet langer dan nodig is staan. Bij temperaturen onder 10°C kan de kiemrust doorbroken worden, waardoor sneller penvorming optreedt. Zorg voor con- tinue luchtcirculatie. Ziektebestrijding Ontsmet de knollen in 1% captan 500 g/l + 0,5% Topsin M om Fusarium (knolrot) en Penicillium te bestrijden. Verwijder voor ontsmetten alle knollen met niet of nauwe- lijks ontwikkelde pennen. Behandel de pot- grond met 90 gram Fenomenal (opgebruik- termijn 14 november 2019) per m³ om Pythium (wortelrot) te voorkomen. Behan- deling met 2,5 ml Ridomil Gold per m³ is ook mogelijk, maar heeft uit oogpunt ven resistentieontwikkeling niet de voorkeur. Muscari armeniacum Temperatuurbehandeling snijbloementeelt Geef voor bloei in maart de volgende tem- peratuurbehandeling: 20°C tot half okto- ber + 17°C tot half november. Zorg voor een goede circulatie in de cel en houd de luchtvochtigheid onder de 70%. De opti- Zantedeschia Gladiool Krokus

gende preventieve maatregelen: • Plant laat. • Plant onder goede omstandigheden. • Zorg voor goede structuur en ontwate- ring. • Stimuleer het bodemleven. • Hanteer ruime vruchtwisseling. • Niet inunderen of injecteren voor iris. Plant na inunderen bijvoorbeeld eerst grofwortelige narcissen. Verwijder op het veld de zichtbaar door verwelkingsziekte (Erwinia chrysanthemi; nieuwe naam Dickeya sp.) aangetaste plan- ten. Planten die er op het oog gezond uit- zien, kunnen toch met deze bacterieziekte zijn besmet. Deze infectie is waarneembaar door de stengel door te snijden. Op de sten- geldoorsnede van zieke planten zijn bruine stippen of een bruine ring te zien. Advies: • Voer de stengelselectiemethode kort na het rooien uit. Na enkele weken is een deel van de stengels ingerot en inge- droogd, zodat de selectie minder effectief is uit te voeren. • Gebruik zieke knollen beslist niet voor de vermeerdering. • Gebruik voor het doorsnijden van de sten- gel een zeer scherp mes. Bij gebruik van een bot mes of een snoeischaar wordt het weefsel zodanig gekneusd dat de bruine stipjes niet meer zichtbaar zijn. • Ontsmet het gebruikte mesje regelmatig en zeker na het aansnijden van een zieke plant, in bijvoorbeeld spiritus of natrium- hypochloriet. • Beoordeel de stengels zeer zorgvuldig. Een andere mogelijkheid om de partij vrij te krijgen van verwelkingsziek is via weef- selkweek. Deze methode geeft meer zeker- Dahlia Stengelselectie voor oplegknollen

male koudeperiode bedraagt zestien weken 9°C. Plant de bollen vier tot zes weken voor het inhalen.

Iris

Grondbehandeling Wanneer in voorgaande iristeelten ziekten zijn geconstateerd, ontsmet de grond dan door te stomen. Een (aanvullende) grond- behandeling tegen Pythium blijft ech- ter noodzakelijk. Momenteel zijn Ridomil Gold en Previcur Energy beschikbaar voor Pythiumbestrijding in de vollegrond. Werk de middelen goed door de bovenste 20 cm grond. Bij een verwachte aantasting van Rhizoctonia is een grondbehandeling met Rizolex nodig. Frees 200-320 ml Rizolex per 100 m² in. De hoogste dosering op zwaarde- re gronden. Werk het enkele centimeters diep in. Koelen in palletkisten Bij het koelen van broeibollen in palletkis- ten is het belangrijk om goed op de circu- latie te letten. Zodra de bollen op celtem- peratuur zijn, hoeft er niet meer zo zwaar gecirculeerd te worden. 100 m³ lucht per m³ bollen per uur is meestal voldoende om de bollen op celtemperatuur te houden. Verlaag de circulatie door de frequentiere- gelaar lager in te stellen. Is die niet aan- gesloten, dan kan een ventilator uitgezet worden of de ventilatoren op de klok gezet worden. Meer circuleren leidt tot meer energieverbruik maar tot minder Penicil- lium, omdat de bollen droger blijven. Let wel op niet overmatig te circuleren. Dit kost extra elektra en bovendien drogen de bollen meer uit. Dat heeft een negatieve invloed op het plantgewicht bij de oogst. Dit gewichtsverlies speelt het meest bij een lange droge bewaring, zoals bij de broei op water. Kaal maken 5°C-tulpen Om uitval te voorkomen is kaal maken bij 5°C- teelt noodzakelijk. Bij kaal maken wordt de bruine huid van de bol rond de wortelkrans weggehaald, zodat de bollen gemakkelijker bewortelen. Het gewas komt daardoor gelijkmatiger in bloei. Bij ondiep planten is kaal maken beslist nodig, vooral bij bollen met een harde bolhuid en bij bol- len met een groeischeur. Advies: • Maak de bollen kort voor het planten kaal Tulp • Laat de bollen met een ontwikkelde wor- telkrans niet uitdrogen door lage RV en hoge temperatuur. Een tulp maakt name- lijk geen nieuwe wortels. • Zet bollen die zijn kaal gemaakt maar nog niet worden geplant, terug in de koelcel. om uitdroging te voorkomen. • Beschadig de wortelkrans niet.

heid dan via stengelselectie.

Anemone blanda

Planten Plant Anemone blanda in oktober. Ontsmet de knollen voor planten in 1,5% Securo + 0,5% captan 546 g/l + 0,5% Topsin M. Is het perceel of de partij knollen besmet met Rhizoctonia solani, behandel de grond dan voor planten of zaaien met 14 l Rizolex plus 3 l Monarch of 6 liter Amistar per ha. Frees het middel 4 cm in.

Gebruik de ontschalingsmachine niet als

56

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator