Greenity50

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

de pen (bijna) uit de bol is. Als de bollen na ontschalen teruggezet worden in de koelcel kan Penicillium optreden. Plant de bollen bij voorkeur binnen een dag na ontschalen op. Een voordeel van ontschalen is dat door Fusarium aangetaste bollen makkelijker te herkennen en te verwijderen zijn. Hier- mee wordt voorkomen dat aangetaste bol- len worden opgeplant en de buurtplanten beïnvloeden in de groei. Schermen Schermen bespaart energie en voorkomt het openkomen van de bloemen bij veel zoninstraling. Als het scherm gemaakt is van open weefsels, bijvoorbeeld bandjes- weefsels en doeken, ontstaan er niet snel problemen met de luchtvochtigheid. Door boven het scherm te luchten is de RV onder het scherm te sturen. Trek eventueel een kier in het schermdoek om extra vocht af te voeren. Plastic folie geeft vaak proble- men, omdat de luchtvochtigheid onder het scherm daarbij te hoog oploopt. Meer licht en goede verdamping geven een bete- re bladkleur en houdbaarheid. Advies: • Maak zoveel mogelijk gebruik van beweegbare schermen. • Kies voor een doek met bandjesweefsels (aluminiumbandjes in combinatie met lichtdoorlatende bandjes). • Doe het scherm op donkere dagen open. • Zorg ervoor dat het scherm in openge- schoven toestand zo weinig mogelijk licht onderschept. • Trek het scherm bij openen niet in een keer open, maar doe dit langzaam zodat de kouval beperkt blijft. • Gebruik bij de gevels een gevelscherm of isolatiemateriaal. Egaal kasklimaat In de winter groeien lelies langs de zijge- vels vaak trager. Daarnaast trekken de planten veelal naar het licht van de lam- pen. Voorkom dit door de zijgevels te scher- men met aluminiumdoek dat 100% dicht is. Hierdoor wordt de temperatuur langs de gevels gelijk aan die in de kas. Het scherm weerkaatst het licht, waardoor een beter rendement van de belichting ontstaat. De Algemene Maatregel van Bestuur ver- plicht, van zonsondergang tot zonsopgang, de lichtuitstraling op 10 m afstand van de gevel met ten minste 95% te verminderen. Door horizontale ventilatoren te gebruiken kunnen temperatuurverschillen in de kas worden beperkt, waardoor het gewas langs de gevels minder achterblijft. Lampwarm- te, CO 2 en vocht verplaatsen zich moeilijk in stilstaande lucht. Door het gebruik van horizontaal blazende ventilatoren zal de lampwarmte, CO 2 en het vocht zich egaal verspreiden in de kas waardoor een egaal kasklimaat wordt verkregen. Lelie

27 september 2019 Advies: • Streef naar een werkhoogte van 10 tot 40 cm onder ellebooghoogte. • Stem de hoogte van de band af op de langste persoon. • Laat de band zo nodig schuin op- of aflo- pen. • Zorg dat er zowel staand als zittend op de juiste hoogte gewerkt kan worden. • Zorg dat iedereen met een rechte rug werkt. • Probeer werkzaamheden af te wisselen. Bij toepassing in de veur is het van groot belang dat het middel zowel op de bollen als in de vallende grond terechtkomt. Spuit bij de teelt op zandgrond de halve dosering in het bed bij het paden rijden en vervol- gens de rest bij het planten in de regel. Bij de teelt in netten is een toepassing moge- lijk door het middel op de geplante bollen en in de vallende grond te spuiten. De ver- deling en daarmee de werking laat op zwa- re gronden echter te wensen over. Grondbewerking Grond die altijd in gebruik geweest is voor akkerbouw, is meestal steeds op dezelfde diepte bewerkt. Als een bollenteler deze grond in gebruik neemt, zal hij meestal enkele centimeters dieper bewerken/ploe- gen om een eventuele ploegzool te bre- ken. Het kan zijn dat er dan een dun laag- je maagdelijke grond door de bouwvoor gewerkt wordt. Deze grond kan heel goed een lage pH (<4) hebben en zo de wortel- vorming van het bolgewas belemmeren. De laagjes maagdelijke grond doen de gevoe- ligheid voor schade door Trichodorus- aal- tjes toenemen. Beoordeel dus ook de grond net onder de bouwvoor. Storende lagen kunnen ook door spitten, een ploegzoolbre- ker onder de ploeg of woelen tot 5 à 10 cm onder de verdichte laag gebroken worden. Een juiste werkhoogte is belangrijk en betaalt zich altijd terug in een hogere pres- tatie. De werkhoogte is per persoon ver- schillend en niet automatisch de tafelhoog- te, maar de hoogte waarop de handen zich bevinden tijdens het werk. Als de lengtes van de werknemers sterk uiteenlopen moet de werkhoogte aangepast worden aan de langste persoon. Kleinere personen kunnen dan op een verhoging gaan staan. Met een gekromde rug werken is voor lange men- sen meer belastend dan met opgetrokken armen werken voor kleinere personen. Een andere mogelijkheid is om een lopen- de band iets schuin te plaatsen of af te laten lopen en de langste persoon aan het hoogste gedeelte te laten werken. Op deze manier is met een eenvoudige ingreep al veel op te lossen. Bodem/Bemesting Arbo Werkhoogte bepaalt effectiviteit!

Gewasbescherming

Tulp, Virusverspreiding Bladluizen en galmijten die op de bollen voorkomen, verspreiden in de bewaring virus. Luizen doen dit als er spruiten op de bollen staan. Controleer of er luizen op het plantgoed aanwezig zijn, ook na een behandeling. Bestrijding is mogelijk met één Pediment-rookontwikkelaar per 700 m 3 celruimte. Sommige luizen, bijvoorbeeld zwarte bonenluis, zijn niet gevoelig voor Pediment. Galmijten zijn het best tijdens de teelt met Movento te bestrijden door zijn systemische werking. Door een dom- pel- of schuimbehandeling met een dose- ring van 0,1% Vertimec Gold of 0,078% Apollo kunnen curatief mijten bestreden worden. Rhizoctonia solani Rhizoctonia solani is de belangrijkste oor- zaak van slechte huiden bij tulpen. De schim- mel tast ook andere bolgewassen aan, zoals iris en hyacint. De schimmel tast de sten- gels en de bollen aan. Op zavel- en kleigron- den komt de aantasting regelmatig voor, ook op gronden waar niet eerder tulpen hebben gestaan. Vooral botanische tulpen zijn erg gevoelig voor Rhizoctonia solani. Een aan- tasting is soms te beperken door een com- binatie van twee van de volgende middelen voor het planten door de grond te werken: Rizolex, Amistar, Monarch en Montego. Hoe beter het middel door de grond is gewerkt, des te beter is het resultaat. De dosering ver- hogen heeft naar verhouding weinig effect. Het is heel belangrijk een goede toepassings- techniek te gebruiken. Hiervoor zijn specia- le ‘doseringsvrezen’ op de markt. Bij jaarlijks gebruik van alleen één enkel middel bestaat het groot vermoeden dat de werking sterk afneemt. In lelie is de ervaring dat Rizolex en Monarch door adaptatie niet meer werken op de duinzandgronden. Klepel een groenbe- mester ruim voor het planten, werk onder geen beding een groenbemester groen onder. Gebruik de volgende hoeveelheden per hec- tare:

Middel Rizolex

Advies Kosten/ha

20 l/ha ca. € 650 Monarch 3 l/ha ca. € 210 Amistar 6 l/ha ca. € 330 Montego 10 l/ha ca. € 500

De ervaringen met Rizolex zijn wisselend. Gebruik Monarch bij voorkeur in combinatie met een ander Rhizoctoniamiddel en Amistar bij voorkeur eens per twee jaar. Om resistentie te voorkomen en de effectiviteit te vergroten, is combineren aan te raden. Bijvoorbeeld 3 l Monarch met 14 l Rizolex per ha. Reken voor gebruik uit of de kosten van de middelen opwegen tegen de uitval door Rhi- zoctonia.

57

27 september 2019

Made with FlippingBook Ebook Creator