Telefonnøgle Næstved 1942

IMS

*41, U tswh ^,

ir.t 14

Bilerudiejes Peter Jensen '

!>«« o.

N at

FREDE LUND Itotitk«. Fjendomtramgle*. A»eltorv 11, 1. Sal.

Telefon 782

Telefon y^VWi/WWWWWWWVVWW^WWWM^PVrtftftWS/VWPWWVWWWWVrfWvw! H. JUUL HANSEN %»||. MrklPW'lnalulliler, Jrrnbanegaitr 6 . AH elektrisk Iristallatior.sarbejrio udføres. <

W E Hi FSM FARVERI- RENS 4 V .t- f FW T£l£FOff tSf -

H. O. BIRKSTED % Træla** • Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

I elefon: 1600

Telefon: 1600

Bedste Arbejde til rimelig Pils. Avl WltOaå Forh«n»tirr. 9

t III. 12Å

III. 1727

FRUGTKÆLDEREN NY ØSTERGADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugt og Grentsager Slwrele l'(fvul| •############## Benzin i. | Olie Gummi Rlll^fele Prlerr dfNr % (hgiMlt mm Rescrvedeli ftutomobil udstyr

NÆSTVED KUL- i

KOKS K0MP16M

i *N * *0 j 3 * 3

(FORM H. O. ■IRKSTKDt KULFORNtTMINØ) [Il 1420 telefow 1420

e - t c* ? S1 K* ? ir? O

«»’

P* Autorisere« Forhandler lor Svd*J»Uard.

1. Kl • AutomobU- vwrketed

f* O X *

KUL

NÆSTVED KULIMPORT

jftouti Person- og Lastvogne - Votva Lastvogne MTOIIT I 1> V % I,I n i II A III o W.Juul Andersen SC9. Ringstedgade II, Næslred. r^Zt.'toM

Brdv. Jansens Benzindepot Telt. lOl* v. II. CAI j FH • S^HrlmnfNve) tO Telt. 101 ft

3 3

#////##//#»«#/#,’/*<#/»## m » % DANSK SHELL | Hi \ / s / / / /» Distrikt v. A t *1 .S tarsen

t

en gros - Benzin — Petroleum — en detail.

rreklæder :• «:'.

v-.‘ w .

\ 4

Bentin • Petroleum

^ Kontor og Lager: Brotorv

I

Telefon 270 Postkonto 7006

Solarolie Smøreolie

N ft S,T V E D TELE F 04« 640 Nu.. ..'.IX j i >2 T.É_ /

Kontorartikler Lædervarer

...__ __ Papirhandel III 189 Protokoller

/ //.. /»»» »

o//««//#,

»###»##»»*#*»*

tøtø

MM*

Telefonnøgle og Handelskalender in« n» øv?

NÆSTVED DISK 0 HT 9 BANK AKTIESELSKAB

jH'Uaruht Annoncebureau. Samtord. Amtmand«gade. Ilf. 7M (fl. I.edn.)

Osteriti

Kontortid:

10 -1 (tf 4—5*/*.

NÆSTVI

Telefonen llovrdafdrlinK: >177 I l.edn. Afd. Marken:.. 1770 » Ny Holsted 177* > (•rinistrnp 1771 End videre Filialer i Fenamark med Tlf. Nr. Il» og i Kkelhr med Telefon Nr. S.

I

SYDSJÆLLANDS STØRSTF PENGEINSTITUT

le n m • I« im * uil * »»■i.lifc ••ffttR** ST^'s/t

e t»»

Aktiekapital.................................. ....................................... Kr* Reserver........... ...................... . Kr. 2.680,000

SPAREKASSEN FOR NÆSTVED OG OMEGN

WILH. SMITH‘

ALLE BANKFORRETNINGER UDFØRES

TELEFON:

IVIelon ISO«

NÆSTVED 700 SANDVED 43 KARHFBÆKSM......33

NÆSTVED

DEN SYSTEMATISKE OPSPARING ER VEJEN Til VELSTAND

1011 • FOOERSIOFfER • lUISlGIOIIIG • llll

m Hjælp ni dt-nne Opsparing udlaaner vi gratis vore Hjemmesparebøsser. . • . r » . /# *»»*»*<»« > •»

. T - r-?

Noteringer.

. . »••••«* .... • •

... .»•

g CHR. BISGAARD llln((st«Mlfimle AS« TeiteVon 702

Egef Glassliberi Værksted for Blyarbejde

-UUJC*l C// armes fer

Autoriseret Forhandler for Niratved med Opland: Chryiler — riymouth — Wørwde

fj

Alt Glarmester-

D. li. U ► — Wnndprør og Fif lug Wamlard, Benzintank. Autoreparation. Vaskeftrl. Olle og Gummi. “ "kl *#>#*.rAM *#**#'*♦'#****•♦ <*4'+'*+++

Rinflttndgod« 27 . T*l*4on 943 Frivol 1379

-.».•j W . ' A.

’ w _ -1 :

V Stedbetegnelse. .Benyttes, naar man kender Navnet paa Uet 8ted, hvor en Abonnent bor, men ikk« ved, under hvilken Central man ekal søge).

Vallensved ............... Kyse Vejle ........................ Nyland Vester Egede .......... Toksvard Vester Egesborg .... Lou eller Vesterborg Vesterhave .............. Karebaksmlnds Vlnderup ................. Qlumeø Vindstrup ................ Fuglebjerg Vrangstrup .............. Tyvelse Vredsløse ............... Naatved eller Rislev eller Fensmark Tdemas ................. Naatved Øager Huse ............ Lundby Øllerup .................... Kyee Øverup ..................... Nastved eller Fensm

Stenstrup ................ Nastved ell. Nyland fltubberup ................ Kyse Svendstmp .............. Nyland Svardborg .............. Lundby Svine ........................ Svtnøland Sønip ........................ Toksvard Taastrup .................. Hyllinge Thorup .................. Hammer Tornemark .............. Menstrup el. Sandv Torp® Herlufmagle Traifcje .................... Herlufm. ell. Skelby TybJergllUe .............. Tybjerg Tyvelse ..................... Glumse eller Tyvelse Ulstrup..................... Skelby

Jarsskov Jenstrup Huse

Vesterborg Hyllinge Skelby Toksv. s'l. Olstrup Naatved Fensmarl: Karsbaksminde Karsbakamind« eller Menstrup Gunderalev Gunderalev Rislev Kostrade ell. Lundby Lundby Menstrup Naatved Kønnede Fuglebjerg Everdrup Sandved Kostrade Naatved eller Rielev eller Bregnebjerg Naatved Nastelaø Kyse Lundby Vesterborg Manstrup Lou Lou siler Vesterborg Rtslev eller Skelby Lundby Naeti ed Toksvard Glumsø siler Tyvelse Glumsø H. Olstrup ell. Fene- mark ell. Toksv. Tybjerg ell. Htrlufm. Lou Toksvard Toksvard Herlufmagle Glumsø eller Skelby Gunderalev Nyland ell. Veeterb. Koetr eller Veeterb ell. Hammer Hammer Fuglebjerg Naetelsø ell. Nastv. Neddekar Kywe Naatved Hyllinge Glumsø Naatved sil. Nyland Sandved Nøddekar Nastved eller Karebaksminde Everdrup Fuglebjerg eller Gunderalev

Nteet ved Glumsø oli. Tyvelse Niestved all. Nvland Nyland HylUnge Sandved Sandved Everdrup Glumsi Tybjerg Nyland Glumsø sil. Skelby Glumsø eller Skelby Fuglebjerg Rude Nastved eller Breg­ nebjerg Lou Nastslsø Nyland Toksvard Toksv. ell. Everdrup Glumsø ell. Tyvelss Everdrup K&rebaksmlnde Lundby Lou Nustved ell. Fensm. stels# ; lebjerg Everdrup Nastv. ell. Bregnebj. Fuglebjerg Sandved Hyllinge ell. Fuglebj. Nastv. eller Nyland Herlufmagle Rislev Nastved Ntestv cl. Bregnebj. Gunderalev Toksvard Sandved Fuglebj. el. Haldager Fuglsbj. el. Haldager Hammer Hyllinge Nastv. el. Fensm Herlufmagle Tybjerg Herlufm. el. Fensm. Skelby el Rislev Nastv. ell. Fensm. Olstrup Fensmark Næstved Fuglebjerg Nsestelse Menstrup Everdrup Everdrup Lou, Nsestelsø, Everdrup Svineland

Kagstrup .................. Kalby S*lSMSlS«S*SS«IISM Kalbyris ................... Kalkerup .................. Karsbsek Karebakstorp •••• • s es • Kastrup Kirkeskov Huse Kjeberup ......... Kjeng KJeng F1askholm Klinteby Kobberbakken ... Kongsted Kntmmeiup Krympllnge Kvlslemark Kyllebak Huse Ladby . I.ille Naatved ........ Ulla Tvedfc Lund Lundbytorp Myrup .................. Naaby Landsby ... Nebletorp ............. Ny Holsted .......... Nr. Tvsde ............ Naeby .................. Naabyholm .......... Olstrup ................. ••••••••SS Matbjetg Hs. Marvede Bogr. Mogenstrup .. Orup .............. Pedøratrup ... Ravnsbjerg ... Kaunstrup .... „Raunstrup", Kegerup ...... Rejnstrup ..... Rettestrup ... Ring, Hammer •••sssess §•«•••• Rlaby ........................ Høgeskov •••• M»»S*MS»S Rønnebsek •••«•#«#•••••• Ballerup .................. Salte sss••••ss#s*e**esss*s Salte Skovfogedbollg Salte Hovedgaard • es« • • • • ø sssssssses •••••••••• »••••••s

Realregister. (Prastø Amtskommunes. Nastved Kommunes og Herlufsholm Kommunes Telefon- Numre m. v.). Prasie Amt. Amtmand over Praste Amt: O. Toft. Telefon 1400, prlvst 1151. Amtskontoret paa Amtegaarden: Med. Afd. Overlagena Kons. Mand., Onad... Fred. 13—14. Oversygeplejet - sken dgl. 18—13,30. Sygehusets Kon­ tortid 8H—17. Inap. tr. bedst 10—12. Kl. 2—17 Hverd. og 10—17 Sen og Helllgd. kaldes aom anført under Bog­ stav A.

Kontortid 9*16, Lørdag 9*14, Tlf. 1400. Amtarnadasekretær og Amtafuldmagttg F. H. Heyrup. Tlf. privat 1141. Skoltfondsknaserer Chr. Christiansen: Kontor paa Bopalen i L. Nastved. Kontortid 10—16. Tlf. 98. Amteraadsmedlemmer 1 Pr. Amtsraadskr.: Landet Ingsm A. P. Hansen. Lendomark. Tlf. Stege 4242. Gdr. Otto Larsen, Ro- holte. Tlf. Orup 33. Hmd. Seren Han sen, Stolpehuae. Tlf. Stolpehuse 21. (»dr. Johs. Grønager, Raahylllle. Tlf. Keldby 3268. Gdr. Aage Nielsen, Magleby. Tlf. Borre 2110. Fisker Axel Henriksen, GI. Tapperneje. Tlf. Tap­ perneje 83. Gaardforp* Ejnar Ingvor- sen, Herfelge. Tlf. Herfølge 112. Gaardforpagter Rasmus Jensen, Stre- by. Telf. Strøby 57. Temrerm. E. Hen­ riksen, Tybjerglille, Tlf. Tybjarg 3. Gdr. Jens Pedersen, Vrangstrup. Tlf. Tyvelse 2 a. Gdr. Anders Andersen, Herfelge. Tlf. Heifølge 125. Overmon­ ter O. N. H. Jensen, Herfølge. Tlf. Koge 266. Gdr. Lars Rasmussen. Neble. Tit. Bindbjerg 1 u. SkoleraadsmMtleminer I Prastø Amta 8koleraadekreda: Amtmanden og samtlige forannavnte Amtaraadamedlemmer samt Kobmand Chr. Lorenxen, Nastved, Tlf. 90, Loko­ motivfører Carl Larsen, Prastø. og Borgmester Lohff Rasmussen, Vor­ dingborg. Sekratar: Amtsfuldmagtig Dambak, Tlf. 1079. Nastved. Amtsaknledlrektlonen: Formand: Amtmand G. Toft, Nastved. Provst Alsbo, Højerup, Amtsrådsmed­ lem A. P. Hanson, l^ndemark. Gdr, Jena Pedersen. Vrangstrup. Tlf. Tyvel- ae 2 a, fhv. Larer J. P. Christensen, Hammer. Sekretar: Amtsfuldmagtig Mlchaelaen. Telf. 1788, Nastved. Prirstø Amtskommune* Sygehus: Teløfon Naatved 1401 m. Omat. til alle Afd. Hvørd. 7—21, Sen- og Helllgd. 9—16. Besøgstid dagi. 14H—16. Send. till. 11—12. Forsp. t Patienter daglig 18—13,80. Kr Afd. Overkirurgens Kone. Mand., Onsd., Fred 18—16. Oversygeplejeraken dagi. 18—18,30.

Prastø Amts VeJInspektorat: Vejlnspek- tør, card. polyt. Jensen levstrend, Nastved. Tslf. 199. Vejassistonter: Cand. polyt. Flscher- Rasmussen, Nastved. Telf 407. H. Hansen, Køge, Tlf. Køge 58. Cand. po­ lyt. A. Jensen, Kalvehave, Tlf. Kalve­ have 126. Prastø Amts Vamllnspektorat: Land­ inspektør H. Bmrfoed, Ferimagsvej 63. Tlf. 149. Amtsrevlsorer: Revisor af Sognekor.imu- nemes Regnskaber: Sognefoged A. Rasmussen, Svindinge, Tlf. Klarskov 46. Revisor for Amtskommunens Regn­ skaber: Fhv. Stationsforst. Jensen, Lundby. Tlf. 36. Amtslage og Kredslag*': N Schoubye. Brogade 2 t. Tlf. 19. Kredslager: V. Krlngelbach. Vording­ borg. Tlf. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Tlf. Storehedinge 252. Amtsforvalter for Niestved Amtsstue: Blanco Boeck, Farlmagsvej. Telt. 386 Amtsstuen (Stempeipftpirudaalg): Fari magsvej. Kontortid 9 12 og 13-15 Tlf 386 Mkatteraadet for Naatved Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Beldrlng Tlf 1900 8k> hl randet for Prastø Amtaraadskreds’ Skyldkreds. Formand: Husmand Carl Larsen, Risby Skov. Nastved Vurderingskreds: Formand Fa­ brikant C. V. Hansen, Flxvej 12, Nast­ ved. Telf. 560. Husmandskommission : Husmand Horen Jensen, Bogely pr. Tapperneje, Tlf Tap­ pemøje 51. Formand, Parcellist J. Chr. Jensen, Holme Olstrup. Tlf. Olstrup 38, og Parcellist Otto Pedersen. Kalby pr. Holme Olstrup. Overformynderiets fjwnehestyrelse: For­ mand: Sognefoged O. Fr. Olsen, Blnngsløv, Telf. Lou 21. Medlem: Køb mand Fr. Brandt,, Østergade, Nastved Tlf. 71. Taksation af Ejendomme: For Landkredsen; Qaardejer, Sogne-

Dybae Dysted

Kngelatofte Bngelatrup

MM >elund Huse ....... tmp ..................... ismark

FladsMfcl Flemstofte Flintemose

••••••••••«••• Gaunø Baroni .........I dslirtsd h ««******'***11** Oerdrup .■ Grlmstrup OllQFtip Gunderalevi.Landsby Oedstrup ......... Haarslev Haldagsrlllle ............ Haldagermagle ........ Hammorhuse .......... Havnskov Herlufsholm Sogn ... HcrlufUlle HJelmselMle ............. lijulebv < •••i• Hol løse Landsby .... Holmegaards Qlasv. Holme Olstrup ........ Holme-Htp,>erup Holsted .................... Hols'elna Minde #••• •• llundstrup ................ Hyllested Husmandsmsrk Huse Hakkerup ................ •••••s# Fodby ....................... Fugløbjerglund Huse Fu trendal Ferslev

Båndby ... .. 81pperup ... Skafterup ....... Skaverup......... Bkravemp ........

sss sss

Sneserstorp Sneslev

Hammer Sandved Glumsø Tybj-.g Kostrade Gunderalev

Everdrup Menstnip Herlufmagle Naatved Lou

Sparresholm ... SpjeUerup 8prngelse Stenbaksholm .. Htenskoven Hs

Hejbro Huse uijfcjm.....

••••••••s

i.

H. P. LARSEN Malermister Ringstedgade 97

*

Alt Malerarbejde udfores Tilbud given

Telefon t

734 & 512

l ft

1 ^»#####*##»»<

i/?

Maskinskrivning Mangfoldiggørelse

Kvalitet

Pra'dtion

Hurtighed

Sydsjællands Annoncebureau HJ. af Øalergade og Amtmnmlagade N iral ved. - Telefon *«!•

/\

, f

t*

Kol» tiAMfrrkflts Produkter derved stoffer Pc Dem selv . . .

Kedler,Ovne A Appa* raler kan kid>r* paa Afbetaling gennem Deres *irdv. leveran- dor. Rrlobet erlægges i 12 inaarrdlige Rater paa Raadhuset.

■I<»

|J |k

i ™ ^ ^er flet bedste,hurtigste billigste og renligste Brændsel

3 V r> ? la «* tJ Sf

Bestillinger modlages l»; n RnodHuset,I m «I

____ ___

^R ^

RR

Æ!4 IWk ’C «^F HF *$], k"

gang ved Brandsla* 1 / . /,

a

Ksb Gasvak 1 L< ts Rink^ ^

^

tionen. Kl. 9--lJ.lt). BrarndseUmierker akal medbringe*

— bedst Og billigst

Alle Oplysninger inveigt Ufiatirrliet har Telefc ikke — ririg da til Nr. I I *1). rit. i!too (■n ii H on 13il (»varer delte Numer

n

Arbejds- og ForøørgelseøanstaJten l Næst­ ved: Bestyrelse: Maskinarbejder Johs. P. Hansen, Næstved, Formand, Tlf. 158T, de øvrigt Medlemmer af døt sociale Ud­ valg i Næstved og Amtsraadamedlem E. Henriksen, Tybjærglille, Telf. Ty- bjærg 8, og Amtsraødsmedlem Rs. Jen­ sen, Streby, Telf. Strsby 67, Tilsynsudvalg i Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 1400. Amtsraadamedlem Lars Rasmussen, Neble, Telf. Bind­ bjerg 1 u, og Borgmester J. P. Jensen- Stevns, Store Heddinge, Tlf. Store Hed­ dinge 13. Aalegaarnønævr.: Amtsraadamedlem A. Henriksen, GI. TappemsJ«, Formand, Telf. Tappemøje 88. Fisker F. C. Han­ sen, Kalvehavs, Tlf. Kalvehave 8. Gdr. Ejner Nielsen, Søgaard, Lund. Prisudvalg: 1) For Præsts Amtsraadskreds: Amt mand G. Toft, Næstved. Formand, Tlf. 1400. Ksbmand Alf.Christiansen, Ever- drup, Telf. Fiverdmp 6. lærer P. Lar­ sen, Fensmark, Telf. Fensmark 16. 2) For Næstved Kommune: Borgmesteren, Fru A. 8chimmel, Køb mand Chr. Lorenten. Amtskomnævnt Amtmand O. Toft, Næstved, Formand, Telefon 1400. Sognefoged Ole Fr. Olsen, Blsngslev, Telf. Lou 21. Gdr. H. P. Nielsen, Dane- høj, Rjælkenp, Tlf. Store Hedninge 186. Forretningsfører H. R. Andersen, Næstved, Tlf. 634. Proprietær A. Chri­ stensen, Nygaard, Næstved, Tlf. 361. Vejkrydsudvalg I H t. Lov Nr. 28 af 1 Februar 1930: Amtmand G. Toft, Næst­ ved, Formand, Tlf. 1400. Politimester E. Borberg, Vordingborg, Tlf. Vor­ dingborg 221. Konsul W. Smlth, Næst* ved. Tlf. 697 A. Odr Jens Pedersen, Vrangstrup. Telf. Tyvelae 2 s Fhv. Stationsmerter M. Jensen, Nyrasd, Tlf, Tilsynsudvalg t H. t. Lov Nr. 118 af 7. April 1936 om Herberger og Arbejde hjem: Amtmand O.Toft, Næstved, For­ mand, Tlf. 1400. Købmand H. Christof­ fersen, Telefon Storchedinye 176. Arbejdsmand Jens Kristiansen, Stub- berup . . . . Præstø Amisraads Brændselsudvalg: Amtmand G. Toft, Næstved, Formand. Tlf. 1400. Købmand Chr. Lorenaen. Næstved. Tlf. 90. Amtsraadamedlem E. Henriksen, Tybjærglille, Tlf Ty- bjæ.g 3. I^Midvæsen»kommissærer: Forpagter O. Lawaate, Holmegaard, Tlf Fensmnrk 60. Landinspektør Ollva- rlus Hansen, Vordingborg, Tlf Vording­ borg 116, Gaardejer Emil Rasmussen. Sandby. Tlf. 8kovmark 67, Proprietær N C. Løje, Store Heddinge. Tlf Store Heddinge 160, Forpagter S. Spandet, Turebylllle, Tlf. Tureby 11, Husmand Jens Peter Jensen. Bom* Møen. Amts- rasdsmedlem Otto Larsen, Orup, Tlf. Orup 33, Amtøraadsmedlem Johs. Gren- ager, Raabylllle, Tlf. Keldby 3268 Amtaraadsmedlem A. • Andersen. Rak' kegaard, Horfølge. Tlf. Herfslge lift, Parcellist Harald Rasmussen. Erik- strup, Amtsraadamedlem A. Henriksen, Ol. Tappemsje. Tlf. Tapperneje 88,

Oaardejer L. P. Olsen, Orup pr. Heri jf- magle, Tlf. HerlufmAgle 22 u, Oaard­ ejer Otto Petersen. Sværdborg, Telefon Lundby 4 x, Husmand Carl Larsen, Risby, Tlf. Baarse C9, Oaardejer Vllh Hansen, Bverdrup, Tlf. Everdrup 123, Amtaraadsmedlem E Ingvorsen, Her­ følge, Tlf. Herfølge 112. Politiet t Politistationen Tlf. 77 (m. Omst. til Politi­ kontoret). Boliger: Politimester L. Dvrlund, Tlf. 962. Politifuldmægtig 8. B Nyholm. Te­ lefon 1205. Kriminalpolitiet Tlf. 841. Kriminalassistent Koue, Tlf. 486, Over­ betjent V. E. Frandsen. Tlf. 173, Over­ betjent E. Glenert, T»lf. 561, Kriminal­ betjent P. Johannesen, Tlf. 108. Ordenspolitiet: Politiassistent E. L. G. Pe­ dersen, Tlf. 548. Overbetjent C. Hem- mlngsen, Telf, 94. Overbetjent A. M. Damgaard. Tlf. 131?, Overbetjent V. J. Pedersen, Tlf. 1315. Overbetjent L. V. Sttgsgaard, Tlf. 1316, Politibetjent Hel­ ge Knudsen, Tlf. 1317, Politibetjent O. Pedersen, Tlf. 1818, Politibetjent S. Jo­ hansen. Tlf. 1777, Politibetjent R. Roels­ kær. Tlf. 1813. Landpolitiet: Politiassistent B. M. Bendt- sen, Tlf. Glumsø 16, Politiassistent Eg- gers Hansen, Tlf. Næstved 637, Over­ betjent 8v. Johansen, Tlf. Fuglebjerg 154. Næstved Kommune. Borgmester: R. Calum, Tlf. 1900. Prlv. 998 noi gmesterkontoret: Teatergsde 8. Kontor­ tid lO.Sd 12,30. Tlf. 1900 Ryraadet, valgt 9. Marts 1937, beataar sf: Borgmester R. Calum. Tlf. 1900 Køb­ mand Chr. F. Loreneen, Tlf. 90. Faktor R. Ph. K Birkedal. Tlf. 1201. Rkoletnsp , cand. mag P. O. M. Krilger Rasmussen, Tlf. 1511. Murermester J. Chr. Storgaard. Tlf. 1001. Murermester Ctrl Chr. Peter­ sen, Tlf. 1121. Sagfører Johan H. Clau­ sen, Tlf. 713. Arbejdsmand 0. V. Willum­ sen. Tlf. 1712. Amtsfuldmægtig F. H. Høyrup, Tlf. 1141. Ksbmand Chr. E. Jør­ gensen. Tlf. 1161. Husmoder Anna Schim- mel, Tlf. 1683. Sagfører Konrad Hansen, Hf. 1430. Maskinarbejder Johs. P. Han­ sen, Tlf. 1587. Blikkenslagermester Carl Chr. Helts, Tlf. 684. Kommunebud Martin C. Hansen, Tlf. 1341. Ryraødet holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag I hver Maaned, Kl. 19,30 Eftm. Byrandssekretær: Kommunesekretær S. E J. Elvang. Tlf. 1746. Folkeregistret: Kontor: Teatergsde 8. Tlf 1900. Registerfører. Skatteinspektør Johs. Westphal Skattekontoret (Ikke for Indbetaling), Te­ lefon 1900. Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen (Formand), Maskinarbejder Velci. Hansen, Ndr. Farlmagsv. 1. Skolebetjent Chr. Rasmusren. Jernbanegade, Portør Carl Hansen, Peder Bodllsvej, Installatør H. Juul Hansen, Jernbanegade, Assistent Frk. Beate Olsen, OdlnøveJ 14, Bogholder P. K. Madsen, Torvestræde, Konsulent lævin Hansen, VordinghorgveJ, Snedker­ mester Henrik Nk>l*cn, Østergade, Bog

raadsformand Th. lorten, Glutns«. i Tlf. Glumsø 127, Odr Lsrs Peder Lar­ sen. Sandby. Tlf. Skovmark 14. Odr. Frederik Andersen. Stenstrup, Tlf. Ny­ land 61 x. Odr. Th Larsen, S’telby 60. Gdr. Harry Hansen, Hække- rup, Tlf. Tybjerg 36. Kapltelslnkstnievnet for Præstø Amt: Amtsrådsmedlemmerne A. P. Hansen, Lendemark, Telf. Stege 4242. Johs. Grenager, Kaabyllllt, Tlf. Kejdby !3268. Seren Hansen, Stolpehuse, Tlf. Stolpe­ huse 21. E. Ingvorsen, Herfølge. Telf. Herfelge 112. Gdr. Jens Pedersen, Bjæ- verskov, Telf. Bjæverskov 1. Overepldmilkommlsslonen for Præsto Amt: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Tlf. 1400. og Amts. aadsmed- lemmernc* A. Henriksen. Ol. Tapper- nøje, Tlf. Tappernøje 83, samt Otto LAraen. Roholte. Tlf. Orup 31. Kpldenilkonimlsslonen for Næstved For­ mand: Politimester L Dyrlund. Tlf 77, samt a for Landdlstrlktet: Oaardejer Niels Nielsen, Søløvcgaard, Herluf- niagle, og Købmand H Piesner. Glum­ sø. Tlf Glumsø 3, b. for Købstaden: Bestyrer Hans Andersen. Den »tunende Voldgiftsdomstol for Præstø Amt 1 Tvistigheder ang. Handel med Husdyr: Formand: Dommer H. Mangnr, Vordingborg, Telf. 68. Voldgiftsretten 1 Tvistigheder ang Han­ del med Husdyr for Næstved Rets­ kreds: Oaardejer Chr Jensen. Fodhy, Telefon Bregnebjerg 18. Oaardejer Th. 4L I^arsen, Ulstrup. Næstformand. Telefon Hl Skelby 60. Bestyrer Oluf Peteraen, Næstved, Telf. 462. <»dr. Otto llem- mingsen, Stenstrup, Telf. Nyland 87. Gdr. Hans Carl Hansen, Ladby, Telf. 639 u. Gdr. Aage Petersen, Arløse, Sandved. Telf. Sandved 2 y. Sogne­ foged H. P. Raaschou, Fuglebjærg. Tlf. Gunderslev 3. Sogneraadsformand Th. Larsen, Glumsø, Tlf. Glumsø 127, Medlemmer af Høretten for Præstø Amt er: For Næstved By: Maskinmester E. Lorentxen. Overmaskinmester O. Olsen og Havnefoged E. R. P. Calum. Formand for Naturfredningsnævnet for Præstø Arntsraadskreds: Dommer Chr. Knudsen, Præatø. Tlf. Præstø 10. Erstatnlngskommlsslnn 1 H. t. Lov Nr. 181 af 20. April 1988 om Byplaner: Amtøraadmiedlemmerne Søren Hansen, Rtolpehuse. Formand, Tlf. Stolpehuse 21. Otto Larsen, Roholte, Tlf. Orup 33. Amtøvalgheøtyreisen I Henh. til Lov Nr. 189 af 11. April 1920 om Rigsdagsvalg: Amtmand G. Toft, Næstved. Telf. 1400. Amtaraadsmedlemmeme A. Henriksen, GI. Tappemøje, Telf. Tappemøje 83. O. Larsen, Roholte,Telf. Orup 33. Borg mester R. Calum, Næstved, Tlf. 1900 Taksationskommission I H. t. Lov Nr. 140 af 7. Maj 1987 om Naturfredning: Amtsmademedlem A Andersen, Svans- bjerg, Telf. Herfslge 126. Frednlnganævnet: Amter»adsmedlem A. P. Hansen, Lendemark, Tlf. Stage 4242 Strandfrædn i ngskommii*

holder J. P. Jensen, Peder Bodilsvej 25, Fru Laura Nielsen, Jernbanegade 23. Skatteinspektør: Johs. Westphal Kommunale Revisorer: Kontorist A. C. L. V. Splermann, Fredensvej 29 s, Tlf. 1425, Bogholder J. C. Jepsen, P. Bodllsvej 23, Tlf 753. Kommunale Udvalg: Den førstnævnte er Formand: Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmesteren, Krilger Rasmussen (Tlf. 1611), Loren- sen (Tlf. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, Ph. Birkedal (Tlf. 1201), Clausen (Tlf. 713), Loren­ sen, Konrad Hansen (Tlf. 1430). Det sociale Udvalg: Tillige Bømevæmsud- valg: P, Hansen, C. C. Relts (Tlf. 684), Fru Schlmmel, Martin Hansen (Tlf 1587), Clausen, Heyrup. Konrad Hansen. Gasværksudvalg: Chr. E. Jørgensen (Tlf. 1161), C. C. Reits, Storgaard (Tlf 1001). Vand- og Elektrlcitetsværkeudv. samt Bade­ anstalten: P. Hansen, Willumsen (Tlf. 1712), Storgaard. Udvalget for kommunale Bygninger og Jor­ der: R. Calum, Carl Petersen, Relts. Mar­ tin Hansen, Storgaard. Centralbiblioteket: Martin Hansen, Ph. Bir­ kedal, Høyrup. Udvalget for Byplan og tekniske Anliggen­ der: Vlllumsen, Relts, Carl Petersen, Ca­ lum, Storgaard Valgudvnlg: Borgmesteren. KrUger Ras­ mussen, Lorenren. Indberetning om Detailpriser: Fru Schim- mel, Martin Hansen, Konrad Hansen. Formand for Arbejdsanvisningskontoret: Krilger Rasmussen. Brandkommissionen: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Brandinspektøren, Carl Peter­ sen, Chr. E. Jørgensen, Høyrup. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Reits, Høyrup, liorenren samt udenfor Raadet: Tjener Viggo Hansen. Bygningskommissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygningsinspek­ tøren. Carl Petersen, Storgaard samt udenfor Raadet Forretningsfører H. An­ dersen og Tømrermester H. P. Poulsen. Indkvsrteringskommissionen: Borgmeste­ ren. Chr. E. Jørgensen, Konrad Hansen. Skolekommissionen: Ph. Birkedal, R.Calum, Fru Schlmmel, Willumsen, Høyrup. Ostenfeldts Stiftelse: Politimesteren, Sog­ nepræsten, Borgmesteren, Fni Schlmmel, Konrad Hansen. R&adhuakomiteen: Politimesteren, R.Calum. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Amtslægen, Martin Hansen, Konrad Han­ sen og Læge 1 ngerslev Sygekasseudvalget: Ph. Birkedal. Det kombinerede Udvalg for Præsts Amts Købstæder til Forhandling med lægerne: Krilger Rasmussen. Tilsyn med Biografteatre: Fru Schlmmel, Relts, Høyrup. Tilsynsførende med Varetægtaarreøtantera Behandling m. v.: Willumsen, Konrad Hansen. Bestyrelsen for Wittueena. Borchsenius* og Høegh Ouldbergs Legater: Ph. Birkedal. Brandvæsenet i Næstved Brandstation. Telf. 805 NB. Kommunal« Telefonen Sid« 10 og Sid« II.

I

.

ti

*

»Socialkontoret aabeni hver Dag fra Kl. 18—14). Formandan træffes paa Konvo- ret i Kontortiderne Onsdag og Fredag. Det sociale Udvalg. Albert Hanson, For­ mand, Telefon 1394 u. N. P. Hansen. N. C. Ælkær, Lektor Steffensen, Fru Emma Poulsen, Oluf Hansen, Vilh. Ja­ cobsen. I lernevarmeudvalget, N. C. Ælkær, For­ mand, Tlf. 857. Fru Emma Poulsen, Alh. Hansen, Gartner E. H. Petersen, Tømrer- mester Vilh. Jacobsen. Skolekommissionen. Kæmner M. Olsen, L. Næstved (Formand), Tlf. 203. Fru Emma Poulsen, Sandatrædø 28, Politiassistent Eggers Hansen, Humlevej 4, Tømrerm. Vilh. Jacobsen, L, Næstved, Gdr. Peder Pedersen, Vredsløse. Provst K. Hee An­ dersen, Arbm. Inur. Hansen, Herlufs­ holm. Kornnævnet. SognerRødsmedlem Martin Jacobsen, Tlf. 1038, Formand, Odr Carl Hansen Lsdby, Tlf 669 u, Parcellist Hans Chr. Jacobsen, Øverup. Brændselsudvalg. Sogneraadamedlem Oluf Hansen, Enlghedsvej 7, Konsulent S P. Mortensen, Rlngstedgade 136, Købmand Eskild Hansen, Slageløcvej 17. Brandfogeder. Blikkønslagermester J. V. Petersen, Væverstrædo 5, L. Næstved. Tlf 918. Odr. ff. P. Nielsen. Ladby. Tlf. Rislev 28, Odr. Rasmus Andersen. Vreds- loae, Tlf. 321. Gdr. Jens Chr. Jensen, Sten- længegaarden. Holsted, Tlf. 152. Ved Ildebrand rtng ds til Næstved Brand­ station, nr sos. Vurderingsmænd til Ejendomsskyld. Vestre Del: Tømrerm. Vilh. Jacob­ sen, L. Næstved. Mejerist Martin Jacob­ sen, L. Næstved. Østre Del: Hmd. Albert Hansen, Vredsløse, Murersv. Thorvald Poulsen, R'ngstedgade 98. Vandsynsmænd. Vognmand Johs Valdemar Hansen, Bønderdræsset, Tlf 533. Form . Parcellist Anders Niels Andersen. Vreda- løse, Odr Rasmus Madsen. Lndby. Hejfnsynømænd. Andors Niels Andersen, Vredsløse (Formand). Gdr. L. Chr. Pe­ tersen, Vredsløse. Tlf. 917 x, Hmd. Hans Henriksen, Guderup. Forligsmægler I Tyemdesager. Forp. Knud Larsen. Llibjerggaarden, Tlf. 499, Arbm. Carl Ipøen Petersen, l^adby, og Arbm. Chr. Georg Henriksen, RingstedveJ 19 b. Hundhedskominlaalonøn: Tømrersvend P. Aage Jacobsen, Egevej 16 (Formand), Gdr. Knud Larsen, L. Næstved, Tlf. 499, Papirarbejder Oluf Hansen, L. Næstved, Bnnearbejder Martinu« Rasmussen, Ring­ stedveJ 85. Herlufsholm Kirke: Sognepræst: Provst Knud Hee Andersen. Tlf. 378. Kordegn og Kantor: K Romme. Overlærer, L. Nssøt- ved Skole, Tlf. 1015.

Dommerkontoret aabont daglig 9—16. Hf. 662 Dommer R. Joasøn, Aagadc 18. Tlf . 1680. Domme rafdel ingskontorøt l Fuglebjerg anhent hver Fredag 18—16. Tlf. Fugle- bjerg 154. . Btttngstedet 1 Fuglebjerg (Kommunesko­ len): Retadag 2. og 4. Onsdag i hver Maaned Tlf. Fuglebjerg 209. Kirkerne: Set. Peders Kirke: Provst Joensen, Købma- gergade 2. Tlf. 808. Tneffe« Kl. 12—13 undt. Mandag. Hjælpepræst Flenated An­ dersen, Rampen 8, Tlf. 1643. ~ £or- degnekontoret: Kordegn B Iversen, Bro­ gede 6*. Tlf. 1574 Træffetid: Kl. 12 -13. - Organist og Kantor: .1. O. Jargensen. Riddergade 5, Tlf. 1084 - Kirkebetjent: Fr. Petersen. Vinhusgade 7 *. — Kirke­ værge: Skolebetjent P. Billehaj, Telefon j207. — Menighedsrådets Formand: Pa­ pirarbejder Vilh. Nielsen, Mallegade 8, Telefon 494. 8ct. Mortens Kirke: Sognepræst S A. Munk, Ostenfeldtavej 1«, Tlf. 716. Træffes Kl. 12—13 undt. Onsdag. — Kordegnekonto­ ret: Pastor Ove Buur. Brandtngade 19. Tlf 247. Træffetid Kl. 12-13, undt. Torsd Organist og Kantor: C. J. Grum, Slng- klldevej 8, Tlf 1185. — Kirkebetjent: E. Mortonnen. Østergade 8. — Kirkeværge: Papirarbejder P. Brendorp, Tlf. 1087. Menighedsrådets Formand: Bager V A. Petersen. Tlf. 1563. ■ Næstved Klrkegaard: Kirkegaardsværge: Kommunebud Martin Hansen. Kompagnistræde 10. Tlf. 1341. |rk«-giuir'UI<<>iitnr<-t' ii t.ti'.it 0*-* - gnde 32, Tlf. 1773 Klrkegaardslnspekto- r»n M. Stahlschmldt Nielsen, træffes Kl 11.-13 samt Fredag Kl. 17—18. (Bopæl. Tlf. 1873). Herlufsholm Kommune. Herlufsholm Sognerad, valgt den 9 Marts 1937, bestaar af: Skovfoged N. C. ÆJ- kær, Herlufsholm, Tlf. 857, Tømrermester Vilh. Jacobsen. Slagelsøvej 34. Tlf. 054, Hmd. Alb. Hsnsen, Vredsløse, Tlf. 1304 u. Mejerist Martin Jacobsen, Præstestræde 4, Tlf. 1038. Lektor Vilh. Steffensen, Herlufsholm, Tlf. 20, Fru Emma Poul­ sen, Ssrdstræde 28, Tlf. 1369. Gartner E. H. Petersen, Herlufsholm, Tlf. 597, Poli­ tiassistent Eggers Hansen, Humlevej 4, Telefon 637. Papirarbejder N. P. Hansen, Ladby. Gdr. Karl Hansen, Ladby, Tlf. 639 u. Papirarbejder Oluf Hansen, Enig- hedavej 7. Herlufsholm Kommunekontor, Tlf. 203. Kommunekontoret er aabent Ugens 4 ferte Dage fra Kl. 11—12 og fr 15—16, Fredag fra Kl. 11—12 og fra Kl. 15—18, Lørdag fra Kl. 11—18.

2 H

Næstved

St

il-Vognmænd

udltftr 4—5—7 fitrsontrs BiUr

I

Telefoner: 860 Hunscn H. Chr., Li lle*Bil*Centralen LI. Næstved 896 llir.isen Peter, Skyttemarksvej 31 1305 Nielsen Chr., Skyttemnrksvej 55 403 Nielsen Rasmus, Jernlmnehotelle!

é v

Smdktrfomlningm

HENRIK NIELSEN, Østergade 9, Tøløfoa

Møbler for alle Hjem. - Saavel Møbel- som Bygningsarbejde udiøres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. NB. Flytning besørge« overalt — lukket Omnibus.

Annonce-Ekspedttlon, Sydsjæl1 Annoncebureau 781 Maskinskrivning: Sydsjællands Annonoebureau. 701 . Moderne Reklame: Sydsjællands Annoncebureau 7 61 . Telefonnaglen: SydeJ«!lands Annoncebureau. 701 .

.4*851

rf

1616 ’ Næstved Kulimport. Carl Severinsen A S. 1616 '

/

Næstved Kommune RAADHUSET

Fikse aacilasw.m Specielt Reklametryksager. Udkast gratis fra egen Tegnestue. &}€l«jii'llaiMlN AniMMMThiiroii Hf. af Østergade og Amtmandsgadø — TU. 781

Erindringsliste:

Inddrives ved Udpantning efter: 4. Juni. 4. August.

S k a t.

Forfaldsdag,

1. Rate 1. Maj. 2. Rate 1. Juli.

oq saa er det ikke dyrere!

3. Rate I August. 4. Rate 1. Oktober. ft. Rate I. November. 6. Rate 1. Januar. 7. Rate 1, Februai, 8. Rate 1. April. ). Rate 1. Juni. 2. Rate 1. September. 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marto.

Personlig Kommuneskat, Fælleskommu­ nal Indkomst- og Formueskat samt Ind­ komst- og Formueskat til Staten ............

4. September. 4. November. 4. December. 4. Februar, 4. Marts. 4. Maj. 4. Juli. 4. Oktober. 4. Januar. 4. April.

NÆSTVED Telefoncentralen aaben fra b Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og (» Morgen 50 Ore)

(Uden Ansvar)

(Kftertryk forbudt).

Ejendomsskat

NAVNEREGISTER (Abonnenter, der har to eller liere l edninger paa samme Nurner. er i det eiterfolgemle mærket *)

jr

Telefoner: All« Raadhussts Kontorer koldes gennem Telefon 1900 Kontortider:

Hurtigt paakrævede Nr.« .......... 1401 HrsmlviBRsnsf ' ........................ ... ......... 808

Hannibal Albertien Torn**!nrtir Ilt - 11/. Nmilfnl W luminiumsfarver * PA N SOK*

.......... 1206

Falcks Redningskorps ....... ...... Zone-Redningskorpset ................

M natved Kommune: Raadhnaet: Alle Kontorer kaldes gennem Telefon 19 0 0. Telefoner udenfor Raadhuset: 892 Alderdomshjem. 82ft Centralbibliotek. 241 Elektricitetsværk. 133 Oasvnrk. 88 Havnefogedens Kontor. 432 Havneopeynsmand og Havneforn and. 1011 Kloakpumpeatatlon. 482 Ligningskommissionens Formand. 876 Skolevms*n (Skolelnspekt.) 11,30 13 153 (Grundskolen*Overlærer) 358 —- (Hovedskolens „ ) 241 Vandværket. 1B37 Badeanstalt 808 Brandstation.

478 Aadørup Cementv.. og Rørvævsfb. KjS 383 Aagasrd Anna Fru. FarlmagsveJ 6« 553 Aagaard Poul, Murerrn., Slag- ~kiidpvej H (bedat 13—13). 1733* Aage E. Krog. Bagfører, cand Jur., Axeltorv 1 (HJ. af Skom rækken).

Bogholderi og Kasse .............................................................. Socialkontor ...... ...................................................................... Borgmesterkontor .................................................................. Kommunesekretariat ......... ......................................... Prlskontrolloren ........... .......................................................... Pantefoged .............................................. ............ Bryllupssal ........’.................................................... Akattelnsp., Folkeregister og Ligningskommission ... Brand-, Bolig- og Bygningsinspektor ............................ Næstved Skatteraad ........................................... . .................. Stads- og Havneingeniøren .................................................. Amts-Arhejdfianvisningskontoret ...................................... Brands? laudvalget ............................... ......................... Det kommunale Kornnievn ................................................. Salg af Koks .......................................... Itestancekontor ......................................... ................. Udstilling fra kommunale Vierker........................

(Stuen) (Stuen) (1. 8al) (1. Sal) ti. Sal) (1 Aal) (1. Sal) (1. Sal) (1. Snl) (1. Sal) (2. Snl) (Stuen) (Stuen) (Stuen * (Stuen) (Stuen) (Stuen)

Kl. 10 13. Kl 10 -13.

r

»•i

Kl 10. 30 12,30 Kl io.:30 12,30 Kl. 10 -13. Kl. 10 -13. Efter Aftale Kl 10 -18, Kl. 11 -18. Kl 10 -12. Kl 10 -13. Kl 10 13 Kl. 10 -13. Kl 10 -18. Kl. 10 —18. Kl. 10 13. Kl. 8 - 12 og 18

1738a------- Bolig: FarlmagøveJ 28 130 Ankande (H. Sørensen).

Blomster, Kransø og Frø Østsrg.7 904 Aalholt E B.. Købm, Skyttemarkø vej 80.

»j

Carscns c få.

NÆSTVED

Telefoner udenfor Raadhuset: Rorneplejest at Ionen for Næstved By og Præstø Amt (Amtssygehuset): Telefon 1401. Hver Tirsdag fra Kl. 14 18. Mødrehjælpen. Hjultorv 12. Telf. Ift06. Kontortid Kl S 18 Lørdag Kl • 12 Sundhedsplejerske, Frk Kamma Hansen, OdlnsveJ 10 *. Telf 1883. Traffes cft. Aftale. Øvrige Nr. se Akle 11.

Byer is bedste indkøbssted

za — 2 Ledninger

Telefon

o.

10

■* *

HANDE1,8- OG LAMUHKUUH«

AS KAANDVÆRKER-

BANKEN, Næstved,

udfører alle Bankforretninger. — Telefon 243*.

Linoleum

Voksdug

SOM-, VA li E- O« LtSTII I LE » lu#♦ Rvpmrmllonm rmrkmi+d. iffiektStindehA I

SSS5**" TLF.360 . papve UGAAQDtN* Kindhostoqode 5

1796 Andersen K., K*’. 'nand. Ellebækhøj. EUehækvej 20 804 -- Chr., Malerm . Købmagergade 1. 368 Jens Andersens Eftflgr., Manu- fuktur & Trikotage, Hjult. 9. 26* Peter Andersen, Maiiuftikturfor- retning (I. V. ljtrsens EftflJ, Ringstedgade ■*>. 1095 — August, Masklnforhandler, Jern­ banegade 14. 34 _ h . B. Masklnm., Kildebakken 17. 1789 — Frits. Mejeriejer, Klldotnkv 35. 1768 — A. Fru, Mejeri- og Brødudsalg, Hvedevænget 8 . 1C82 Andersen, Carl & Niels, Rrdr., 923 Murermestre. 1082 — Carl, Murerm., Skovvænget 3. 923 — Niels, Murerm., PræsteveJ 2 b. 851 Andersen, Fr, & Son, Muremb, KarrehækveJ 23. Rich Berg. Murermester, Kind­ hestegad« 3 B. -Søndergnørd. Musikdirektør. Ringstedgade 110 Erik, Muslk«*r, FarluingsveJ 20 a. __ Georg, Musiker, BterkelsveJ 7 901 — Peter, Propr., Aadeiup 378 — Knud Hee. Provst (bedst 11-12% undt. Onsdag ). Herlufsholm 1435 — Chr., Repr.. Rampen 8 . USX — Gunnar, Repr., Vordlngborgv. 8 . 392 — J. P.. R«*pr. SlagelseveJ 36 1439 — Th.. Repr , Hvedevænget 40. 596 — Emil, Reatauratør (Centraleafeen. Hl. af Ramsherred A Orønneg ). 670x — Jørg , 8a«1elmager. AaderupveJ 66 1298 — Oluf, 8algsleder og Vejer, Ndr. Farimagavej 4. 413 — H A Søn. Savskæreri. Vordtng- borgvej 20 953u— L. P., Skom.. Skyttemarksvej 129 711 — Aage. Smede-, Maskin, og Anto- værkst«>d, Ringstedgade 217 336 «— Th , Smedemester. Grimatrup 155 __ A. C., Sognefoged. Ringsted* 141. 273 1837

1515 Andersen £ Co. W. Juul, Auto- mohilforhdl., Ringstedgade 11. 1039 — — (Bolig) Karebækvej 21. 875 — J. P., Avisbrugcr, Klldemv. 58. 971 — A., Bagermester, GronveJ 2. 144 — Gudmund. Bagermester (Bundsene Conditori). Jembanegede 21. 776 — H. F.lhøJ, Bogholder, Egevej 4. 1180 — Laur. A Søn, Brolægger A Entre­ prenør, GallemarksveJ 6 1742 — Mary. Fru. Damefrisør-salonen „Ta- co \ Ringstedgade 71. 1371 — E Universal-Hudcreme Fabrik. Orit-»sirupvej 71. 1800*— Thv., Fabrikant (Luxol kemiske Fabrikker), KåhlersveJ. 1800a------ udenfor Kontortid. 260 — Evald, Farve- og Tepethandel. „Farvergnarden", Klndhestegnde 3. 1153 — H., Formand (K. T. A S.), Grim­ at rupvej 67 A. 426 — Axel. Forretningsf . Gallemkv. 63, 142B Andersen Johs. (SeH*Foto). 1695 — Karen. Fru. Brandtsgarle 9 1100 — HS., Frue, Kolonlalh. 4c Ismejeri. KalbyrisveJ 3. 1378 — M., Fru, Kolonlalf. Farimv. 53 1240 — F„ Frue, Bæbemagasinet, Axeltor- vet 5. 917u— N. P , Gdr., Vredsiose 321 — Rasmus, Gdr., Vredaløae 736 — H., Handelsgartner. Skyttemv. ’4. 1842 — Flenated, Hjælpepræst, Rampen 8 . 465 Soren Andersen, Iskonditori c f Fotografisk Atelier, Klndhg. 24

i 1400 Amtskontoret paa Amtsgaarden. ! 1073) Amts- og Tinghuset. (Svares Ikke, 1357) ring da til 849). 386 Amtstuen, Farlmv. 22 (vM2 og 13-18). Amtssygehuset i Næstved ........ 1401 Omst. til alle .v/d. Hverd. 7 2.’, 8 «U- og Helligdage 9 16 Beaøgstld dgl. 14%—16. Søndage tillige 11—12. Foreap. til Patienter dgl. 13 -13%; Klr. Afd.: Overkirurgens Konsult. Mandag Onsdag og Fredag 15 - 16, Overnyg*»pl. dgl. 13—13%; Med. Afd : Overlægens Konsult. Mand . Onsd. og kTred 13 14, Overeygepl. dgl. 13 -13%; Ayjeh. Kontortid 8%—17, Lørd. 8%—14. Insp. bedst 10 -12. — K.. 21 -7 Hverdag* og K(. 16 7 Søn- og Helligdage kaldes; Klr. Afd B ...................... Næstved 1401 A ......... — 1402 A ......... — 1403 A Reservekirurgen .... . Klr Afd C -D ..... . Klr. Afd. Operationsstuer­

Ou.A dlJUH • . 4 O. AARI • • LARSEN ---

843 Aarls-Larnen Joha., Giarm., Rlngstg 27 1379 ------ (privat), Migie Møllevej 1. 1684 Aarup Palline Fru Møllevej 6 1029 Aarup & Co. I S. En Gros For retning, Skyttemarksvej 13. Forretningsfører A. Br.indt Jørgensen. 956------------- Gross. P. Neilendam Paulsen 856 ------------- Gross. G. H. Aarup 900 Aarøe J. P. L., Danseinstitut, Balle*, Step. Amtmandsgade 12. }u Abel Poul, Forpagter, Ydernæa Ho- vedgaard. 1144 Absalon Forsikr. Akts. (Axel Hansen), FarlmngnveJ 9. 1728) Adler aut. Forh. (Axel Dltlevaen), 645) Kindhestegade 18 1020 Agerskov H., Frue, Vinhusgade 10. 7 Ahrentxen O., Repræsentant (K. T. A. 8 .) (9—16', Ringst edgade 8 . 820 „Akaslri" (I. Hansen), Rlngstedg. 16. 202 ____ IB h 902 Albrechlsen C. A Bøn, Handelsgart­ ner. 8 kyttemarksvej 43. 1089 — Karen. Trikotageforretning, Rlng- stedgade 27. 1380 — A., Tenwerm., Grimatrupvej 23. 692 Alderdomshjemmet, FartmagsveJ. CM Alderdomshjemmet, L. Næstved. 13L9 Alenkjær Johannes, Grosserer, Set. Mortensgndc 4 6 . 1534 Alfaa Margarineoplag v. K Kofoed J. Jensensvej 11 . 562 Amts-Arbejdnanvlsnlngskontoret, Be­ styrer Carl Hansen, Raadhuret. Kovtortld 8 -12 * 16 17, LerJag 8-14. Kan ogsau kaldes paa 1900* (Loka. 39 * 40).

1404 A 1405 A 1406 A 1407 A 1408 A 1409 A 1410 A

ne ell. vagth Lægo ... Klr. Afd. lægekandidat . r.pldemlsk Afd. ............... Med. Afd. G .................. Mød Afd. H Inspektørens Bolig Sygeplejerskebollgen ••• Mltl MIMI Boliger: Amtsrndlolog, Overlæge, Dr. mal, Børge Faber Overlæge, Dr. med 8 A. Holhotl .......................... Overkirurg. Dr. med. Hans Tønnesen ........... Med. Afd. Reservelæge ... Rrntgen Afd. Reserve­ læge (privat) ..............

1120 1320 35 1688

Afholdsrestauratirn.

Ramoherred 27. P. B., Kaffebrænderi (Sydajæll. Kaffebrænderi), Riddergade 8 . — (Bolig) H. HomemannsveJ 3. H., Kartoffelhandel, en gros A en detail, Brandtagnde 28. Chr , Kasserer (Trælmlustrlarbej- dernea Fagf.), FarlmagsveJ 25. Ejler, Kommuneasa , Platanvej 9 Axel, Købmand, Kindhestegade 28 Holger, Købmand, Jyllandavejens Kolonialhandel. JyllandsveJ 8 .

1416*- 1188 1842 1183 1637 934 1174

1182 Andørsen J. C„ Aa*, Hvedevænget 5 812 — Erik, Asaurandør, Østerport, Øster­ gade 30. 1414* Andersen Offer, Automobil- or Motorværksted, Ringsted- ........ — I.. ■■■■ ■INI— ..■■.I....11.1 -- I —IM» ■■■-— gade 17.

1436 ------- Thomsen J. L., Prokur. (Bolig) 1464 ------- Nlcolaiaen P. E.,Værhf. (Bolig) Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Ansvarsforsikringer

%"«y 1 i1;

1616' Næstved Kulimport. Carl Scverinsen A S. 1616"

1616'* Kul — AJI? Sorter Brændsel — Kok* 1616* 819 Bagerne*. Anvtmlngskontor (14—15) (Hurry Nleisen), Ringstedgade 41. 920 (kan benyttes) B&Hsted Erik, Bog­ bindem., Ringstedgade 3. 859 Bahnsen Julius, Fabrikant (Næstved Bustefabrik), Ringsfedgade 35. 868 Bakke G. R. I., Overusslstent. Ramsherred 15. 821 Balle Aage, Direktør (Kant.), Set. Feder* Kirkeplade 4. 109 BørthVald., Ouldsm.A Gravør, Hjult.9 gade 28). 1009 — Knud, Guldsmed (Bolig: Rlngsted- 625 Bidstrup Nancy. Tatol Udsalg, Kalby. risvej 5.

!: bj

1468 Andersen F. F., Hparekaaoekasserer, Fodbygaat davej 1. 1661 — Nto., Traflkasa., Jernbanegade IS. 467 — Und P., Trikotage og BørneudstjT, *»V>rveatræde 9. 135 — A.,Vaskeri .Jtyrta**,Ksbmag 2 rg.il 1266 Arbejdsgiver© 1 Næstved og Omegn. Sammenslutningen af: Fornand: KMnsmed Aage Christiansen Kirkepladsen 6. 1687-------Kasserer og Sekretser: Bryg­ get J. P. Dlthmer. 1307 — H C.. Vejleder 1 FJerkiæavl for i 1113 Arbejdsgivernes Ulykket'cmlk.mg, Landbofonen , KarebækveJ 80.

885 Blering-Sørensen H., Tandl., Axelt. 1. 769 — H., Tandlæge, Tloltg SlngelseveJ 20. 1207 BlllehøJ P., Skolebetjent, 8ct. Peders Kirkeplads 14. 1850 ,.BIo“ (Næstved Biografteater), For­ tidbvst. af Billetter I Konfekturer Jernbanegade 15. 1201 Birkedal Ph., Byrandamedlem. Faktor, Vordlngbcrgvej 16. 688 Blrk-Olsen Pou* Ritmester. Qrønne- gade 10. 160«* Birksted H. O. A/8. Brogade 2 23 — —. Direktør Chr. Righolt (privnt), Brogade 2. 50 Birketed H. A , landsretssagfører. Brogade 2 (f» t2*4 og 2 514). 370 Biachoff Eva 4L Emil, Fotografer Centralatelleret, Axeltorv b. 702 Chr. Bmgaard, Antomobilforret- ning & Autoværksted, Ringstedgade 33. 703 ------ Bolig: Slagelsevej 10. 1149 Bjørn E., Cigarforretn. „Centrum", Axeltorv 2. 104 Bjømbak Nielsen A., Automohllfor- liandler. Rlngatedgude 198. 906 Blaa Kors’ Svendehjem (For tander: Th. Albrechtaeu). Gronnegade 13. 756 Blaa Kors (Formand: Skomsgerm Peter Iversen. Ny østergade 13). 753 ------ Kass.: Bogh. J. C. tepøen. P Bodtlsvej 23. 1211 Bladcentrulen, Ramshørred 25 276 Blum Haneen Kai, Boghandel A Pa­ pirhandel. Østergade 18. 1805 Boel Chr., Ingeniør. Prwøtøvej 78. 1513 Bo’ise Ingeborg. Frk., Rlngstedg. 48 12 Polesen-Trepka W. H. Oberet, Stats- kasernen. 2T6 Bolm Alma. Fru, Axeltorvet 2. 1310 Bon-Bon, Chokolade og Konfekture­ forretning, Axeltorvet 5. 1217 Bonde Hans, Ovcrlæier, Præstøvej 57. 216 — Otto. Repr., Ringstedgade 6. 527 Bondestandens Sparekasse, Den sjæll., Axeltorv 2. 236 Borel la N. L, FarlmagsveJ 43 1310 BorgerenIgheden. Km: Fabrikant M Petersen. Axeltorvet. 1900* Borgmesterkotor. 88 Borre H. O.. Inspektør. OrsrveJ 12 A 175 II. F. Braaes Hoghandøl (Brdr. Friis), Ringatedgarif 6, 1270 — ' privat. Vød Kilden 2. »66 Braae Aa . Isrge, 11 1, Amtmanils- gade K *. 920 „Brage" Sangforeningen. Form : Ur­ mager M Marcuasen 93------ Kasserer: Km. Larsen.

Ringstedgade 38. 880 Arbejdsmandenes Fagforenlngskon- tor. Teatergade 4. 952 ------- Form.: VsJd. Wlilumser. (Kon­ tortid 11.30—18,00). 462 Arbejd*, og Forsergelsesa-istxJten 676 Arentoft Svend, Journalist, Aagade 14 948 Arndal P.. Kolonial- og Fedevarefor- retr ’ng, VordmgborgveJ 13. 1558 Aroma Ostoforretnlngea (Helga Pe­ tersen), Vinhusgade 10. 849 Arresthuset (Arrestforvarer©;*). 1652 Aamusaen Ivan, Østerports B’omater- forrrtnlng. Østergade 30 1426 \uktionslederen for Næstvtd Retskr (Sagf. Carl C. Clasen), Rimsh 31 1087 Auto-Taxa, Riddergade 1. 1581 Autotransporten (Gunner Sarensen), HerlufshclmrveJ 2. 1329 Autoværkstedet. Kindhestegade 26 . 600* Axelhus Hotel (8v. Hansen), Axel. torv 9, 536 — fimorforretn , Torvestræd« 15. 621 Axeltorv«» Farve- og Tapethande! Tapet, Malervarer, Mnoleui i. 834 ----------- Farvehnndler Kurt Rasmus­ sen (Bolig), Hvedevænget 26. BcLAUDl60 IM>%F VS IK FTF. 721y Baadebyggerlet (Hansen år Lind« gaard). 775 B T. Contralen (Joh*. Moltaen), Jernbanegade 5.

1191 — Evald, Vognmand., Farlmagsv. 47 586 - - H J., Vognm., Kobmagergnde 8. 1014 — Jens, Vognm „ GaJlemarkavoJ 50. 1390 — Otto, Vognmand. Rtngstedg. 207. 300 — Vtlh., Vognm., Priestevej 5. i:*60 — N. Th., Ølhdl. (Fax© Øldepot), HkyttemarksveJ 21. 652 Andreassen Carl, Brødudøalg, 81a- gelsevej 35. 195 — Johanne Enke, Villa „Dal-Ly**. L. Næstved. 81 Andreesen Chr., Isenkram A Kokken 1861 udstyr, Ringstedgade 12. 220 Andreacn Stefana, Frk., Tandlæge, Vllln ..Banely'*, FarlmagsveJ 35. 1094 Anker Karen. Frk, Solvej 2. 761* Annoncebureau Nydsj.vllamis, HJ. af Østergade og Amtmandsg. 634 Altfjdfirwa Fællesbageri A;8. 998 Arbejdernes Fællesorg.: Formand: Borgmester R. Cnlum. 1751 — .... Kasserer: Skolebetjent Chr. Rasmussen,Jernbanegade. \|pl24 «— Brændselsforenlng (K-isøerer: M l’et« i « n FredrnrvrJ Ik). 1915 — Uvsfm sikring A,3 (H Bueb Mad­ sen), Gngestlen 18 1853 Oplysningsudvalg. Formand: Ma- , skinmester A Hansen, Kompagni stræde 10 I, 1761 — — Kasserer: Skolebetjent Chr. j Rasmussen. Jernbanegade. 66 —- Radioklub for Næstved og Omegn. (Fmd.: Knud Christensen), Olrnte- vej 19. Kasserer: P. Munch Pe­ tersen, „Kunstboden". 1122 Arbejdstairsen (Henv til Næstved Erhvervsrand),

<038 Raklen AS., lanrsnrr (om- pagnlet. — Danik Assurance, Axrltorv 4. • Kontortid 0 12 o( IS—17. All— Assurandør N. J. Nielsen (piiv.) 1241— Amtsinspek tør P. I.und (priv.) 1335 Bang H. C., Bestyrer, OdlnsveJ 14. 941 — Herman, Cigarhandler, Axeltorv 6 (Privat Tlf. 604). 242 — Fr„ Drejer og Musiker, Jembg. 5. 200* A/8 Banken for Nyalved og Omegn (lndustribanken), Hjultorvet 8. 316 —-------Bankdir B 81 (1 rup-Johansen 149 Barfoed H., Landinsp., Farimv. 63. 428 Bavnhclt Vilh. (Næstved Skotojs magasin), Hjultorv 7. 1098 Bech H. O., Adjunkt. Herlufsholm. 129 — H Chr., IngenJrr, Jørg. Jensensv. 6 1633 Beck S Lun lfren, Økonomiinspektør, Røde Hu». Ringstedgade 169 506 Beldting L., Arkitekt. Brand- og Byg nlngslnspiktør, Skatteraadsform.. OøtenfeldtsveJ 4. 227) Bellevue Ho.øl (Carl M Laursen), 1827) Jernbanegade 15. 207 Bendlxen Kina, Fru, Jernbanegade 11. 878 Bendtøen Marie, Enkefru, „Helmer- hua'*, Ramsherrerigade 31. 627 BenHtnen Jac., Tømrermester, KHhlcravej 3. 484 Ber.tsen O., Gæstgiver. „National" Kindhest egackj 13. 1152 — B. Bjørn, Smede- A MasklnvKrk- sted. RingsUdgade 151. 120 Berg Oluf, Næstved MatertaVnandel, „Danla", Ringstedgade 1. 73 Bergen E, Kambakken 23. 761 Berlingske Tidende Indlevering af Annoncør lndteløfonøiing al Annoncør 146 Bertelaen P. V.« Bfffl. (M. 01- nen) Oat en growJ.JenHensv.Sl

•<

:

i

L

henkrnm Kokkenudstyr Glat Pore«: isen lyaekroner

23 !

&

Sydsjællands starste Udvalg i gode Varer til lave Priser.

Chr. Andreesen

Nættvød Rlngiladgod« 12 . TH. 61

Autontobilforiiikringer

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

15

14

A S HAANDWERKER- SSSSSir BANKEN, Nærtved, I 1848* Brsndaasurancef''reningen af 1848 (9 10), Rlngnledgade 40. 1848a----- Dir. Nørgaard; Bol g Rlngvted- gadc 40. 1847a-------Kontorchef Edv. Christiansen Bolig: Rtngstedgade 40. 425 Btanddlrrktoratet for Landbygninger (Branddir. H. J. Hanøen. Slagelne- vej 31). 1900* Brand- og Bygningsinspektøren. 805 Br&ndøtatto.ien. 752 Dusk J., Cyklehandlør, Østergade 24. 303 — Jenny. Damøfriøørsalon, HJ. af Axeltorv og Skomagerrækken. 42 „Bygningen" .xikaleudlejnlng Hver. duge 11,20—14. 91 „Bygnlngen“3 Restaurant (Charløs Hanøen), Jernbanegade 8. 1828 Pytrat "porten (Carl E. Møller), »rig- gasvej 8. 722 BUlow-Oløet. H., Entreprenør, Galle- loseksvej 44. 98? BHrenholdt tf., Papir- 4 Fotoh., Jern- bønegade 19. 1571 Børnehaven for Næstved og Omegn, Oronnegade 14.

Telefon 243*.

udlejer Boxrum.

P. F. C hristensen & Arkitekt - Tømrermester Kontor- K«bøageu>4« '2. Værkiied . Nr. Farlaåfi’øj 4 Dehasvei. TELEFON f> o J Ji J

" ' 4 * «1 e M s ws ?

, 2 ft il

K

283 Brandt Victor, Handelag.,Nygaards/. 71 * Bran^i Fr., Kobm., Østevg, 28 . (Ornat, til Bolig). 87 — — Fr. sen.. Kbm. (Bol.), Øaterg.23 372 Brar.dt Th.ø F.ft.P.ChrJenaen A Høn, Mellebyggerl og Mølleatenafabrtk. Rtngstedgade 92. 1401 — Enu, Plejemoder, Amtssygehuset. Træffea 9 10 A 12—14. EPer Kl 21 paa 1410 907 Braach E., Ovennek&niker '47 Bnur Ove. Præst A Kordegn, Brandts- gade 19. tr. bedst 12 -13 (Ikko gerne Torsdag) 5810 B.'urgaard Jensen O., Urmager, Klr- østnøde. V38 — — Bol „Vognmandsganrden".

1000 Christensen Bøg"«ø E. (Pomona), Gartner, VordingborgveJ ø. 279 — V. Bøgesø, Gartner, Fensmurksve). 389 Chr, Christensen, Herreekvipe- ring, Torveatræde 11 . 9S4----------- Chr. Lundager-Chrlstensen. Købmand. (Bolig) Torvest r. 11. 1308 -- O., Installatør (8ydsJæll Elektro­ værksted), Købi.mgergnde 10. 855 Christensen Brdr., Kunst* og . I 11 ■ ■ ■ HNfliMMBVMVi m ““ mmmmm Oiam.esterfor^etning, Ring stedgadr 16 . 1253 Christensen Chr,, Købm., Jsrg. Jensensvej 57 . 030 — Chr. O., Købm., Gallemarksvej U, 202 — Jørgen, Købm , Rlngstedgale 04. 1429 — E., Lærer, Forøtandør (Handøls skolen), Præstøvej 2 A. 1333 - Kåty, Modelsalom-n „Kity", Kind­ hestegadr 3 C*. 1721 — Carl 8. A Banner, Murermestre. Amtmandøgade 7. 551 — Jens A P. Ladefoged, Mursrm., Brandtagade 21. 1322 Christensen V. Aabenhus, Mu rermester, Rug>H*nget^ 4 . 105 — M. C., Overdyrlægø, Rlngstælg. 7ø.

003 Christensen G., Arkitekt, Tømrenn., Kobnmgergade 12. ,»1010 — C. C., Bagerm., Præstøvej ø B. 95 « Christensen H. P, & Søn, Blik­ kenslager, aut. Gas- & Vand­ mester. Centralvarme, Køle- A Ventils^ tlonøaniæg. 8t. Peders Kirkepi. 13. 1775 -------Knud Christensen (Bolig), Gal- lemnrksvej 33. 4 (ieorg Christensen, Boghandler, Axeltorv 10 . Omstill, til Bolig. 1090 — H., Bogholder (Haand 1 Haande Agentur), „Amen", P. BodlløveJ 44 — N. P., Bogttykkørl. Riddergæle 7. 595 — P., Bræmlm is og Købmandsfar- retnir. g, Brogade 4 750 — Th., DvdVermester, Brogede 1. 32y — C., Cykleforrøtnlng. Ortmøtnip. 858 C’hristensen Rigmor, I)ame- frisor-Salon, .lernhanegede 1 , Peder M., Detallhll., KHhlørøveJ. K. Engeil, Distrikt*,bestyrer (D. F. O. K Akts.). 244 — Gudrun. Enkefrue. Ndr. Farlmags­ vej 24. 17Y5 — Knud, Fabrikant. Oallemarksv. 33. 585 — Kirstine, Frk., GaHemarksveJ. 385 1707

110 Bømer A.. Bog A Paplrh,, Axeltorv, 580 Børrild H., Lærerinde. Villa „Drags­ hør, Præst øvoj.

:

• tm m ^

Hannibal Albertsen Tnrnrtli lo . Tlf. Vsilurd Mt elluio«elak A/ør/ ofi kiilori »DIPS« 998 Calum R . Borgmester. Prlv.: Amt- inandsgade. 50 — E., Havnefoged, Næstved Havn. 1019 — H., Købm. (Brdr. Janøens Bennr depot), Farlmagrvej 49 ll9«! * — — Bcllg: Hvedevænget 20. 070u Carl Jenø, Handelsgartn., Aadeiup. 124 Carløberg Depotet (Ludvig Madøen). FarlmagøveJ 13. 333 Carløønø Eftfl . C. Jacobsen, Cyk-ø- handler. Rlngstedgade 11. 309 Carlsen Karna Fm, i«. Solvej 1. 1233 — A. P., fhv. Købmand, Kindhg. 10 180 — N., Bankbud, HoumannøveJ i. 748 KniCarstenscn Mnletm., Outo Ukererlft „Ekspert44, Amtmandsgade 8. 330 Garøtenøer« M„ Slagterm., Vdbgv. 30. 91) „Cnsanova", Restaurant Jernbane 528) gnde 8. 1177 Cederstrøm Aage. Mua.kdlr, Kilde niarknvsj 14. 970 Centralotelleret i Evn A Emil Btøchoff), Axeltorv 5. 825 Centralbiblioteket, Vlnhuiigade 12. 590 OsatrøLCaføon (Emil Arderøen), HJ af Ramønerrcd og Orønrsgade 1. 1725 Cent ral -Garagerne, Autoværksted (Werner Dltleveeti), Kindhg. 18. 43 Chic, Modeforretningen (Karen Peter­ sen), Torvesw-aødø 9.

r

il^\ h f * o;

5ft

*

• v ■*>

I

1553 — Carl F., Odr, Aadervp. 879 — Chr P.. Gdr„ Aatk rjp.

^ 5 «, 2 * i M W *J Ml

,4

.1

339 Chrlstens C., Apoteker, Axeltorv 12. 2* — H , Apoteker (I«øve-Apotek), Axel- torv 12. 1813-------— (Bolig) Sløgeløevej 14. 06 Christensen Knud, Fmd. f. Arbejder­ ne« Radiokiuh, GienteveJ 10. 1281-------Arb. Radiokljb, Laboratorium, Østergade 1«. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Portræt-, Inferiør* ogl/defolografering. Kopier efter gamle Billerler. — Harneoplagelser i Hjemmene.

Imlehatere: Fin A Fml! Ihsehafl.

3randforsikr. for Varer og Indbo til billige, fa*te Præmier

'S

10

_______

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77

Made with FlippingBook - Online magazine maker