Maluch 2021-2022. Nowa Szkoła

nasze własne produkty certyfikowane są w:

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT) jest renomowanym dostawcą usług badaw - czych oraz certyfikacyjnych dla branży spor - towej, meblowej, edukacyjnej i architektonicz - nej. To firma z polskim kapitałem, której misją jest działalność na rzecz poprawy bezpie - czeństwa urządzeń technicznych. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicz - nych. Eksperci Instytutu i Nadzoru Technicznego pracują na rzecz przys złości polskiej normali - zacji w Komitetach Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Dzięki swemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT zyskało wielu wiodących producentów, dystrybutorów i importerów z różnych dziedzin przemysłu, w tym czołowych przedstawicieli branży re - kreacyjnej i sportowej. Przyznane firmie Nowa Szkoła certyfikaty Instytutu Nadzoru Technicz - nego stanowią gwarancję bezpieczeństwa i potwierdzają, że produkowane przez nią wyroby spełniają wymagane standardy nor - matywne i jakościowe.

Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Techniczne - go potwierdza akredytacja Polskiego Cen - trum Akredytacji. To dowód wysokiej jako - ści usług, etyki i kompetencji personelu INT. Dzięki niej certyfikaty sygnowane przez INT są – zgodne z unijnym rozporządzeniem nr 765/2008-uznawana na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby obej - muje wiele norm na urządzenia sportowe, meble oraz wyposażenie placów do zabaw i gier. Oznacza to, że INT dysponuje szero - kim akredytowanym zakresem certyfikacji tego typu wyrobów. Dlatego firma Nowa Szkoła poddaje swo - je wyroby analizie jakości i bezpieczeństwa przez TÜV. Procedura certyfikacji jest prowa - dzona przede wszystkim z myślą o Państwa bezpieczeństwie i zadowoleniu. Autentyczność i aktualność certyfikatów wy - dawanych przez INT można sprawdzić w spe - cjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

ikony użyte w katalogu

n

nowość

magnetyczne

spieralne

tylko w NS

aktualizacja produktu

nadruk

www.nowaszkola.com

3

Made with FlippingBook Proposal Creator