Greenity 81

4 december 2020

16 Broeiers in Decorum jagen elkaar aan

30 Najaarsgewassen:

rooitijd warm en nat

Amaryllis 14 Kwekerij Beaumonde verwacht positief corona-effectRijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

greenity-helmus 190305.indd 1

15-10-19 11:24

I NHO U D

16 Decorum-broeiers De broeiers binnen kwekerscollectief Decorum stimuleren elkaars verkoop.

30 Rondje rooien De eerste rooiresultaten van de najaarsgewassen zijn redelijk tot goed.

40 Certificering Er is verzet tegen de door FloraHolland verplicht gestelde certificering.

In dit nummer 10 ‘Groei online droogverkoop buitenproportioneel’ 12 December mooie maand voor Amaryllis-teler 16 Decorum-broeiers jagen elkaars verkoop aan 28 Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland gaan samen 30 Rondje rooien van de najaarsgewassen 40 ‘Niet tegen certificering, wel tegen verplichting’

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Egbert Roozen 9 Column John Boon

19 Tech&Mech 21 5 minuten

Pieter Lucassen

22 KAVB 26 Vakvenster

Op de cover 12 De broers Jack en Wilfred

34 CNB 39 Ooit

Janssen telen apart van elkaar Amaryllis op hun eigen locaties, maar vormen samen één bedrijf: Beaumonde. Met een miljoen stelen per jaar en een oppervlakte van 2,4 ha zijn ze in Amaryllis middelgroot. De telers uit Huissen verwachten heel wat van de maand december. “Door corona willen de mensen al vroeg een kerstsfeer.”

42 Boekrecensie 43 Vaste planten Sanguisorba 44 Hobaho 45 Teeltverbetering 46 Teeltadvies 50 Het onderzoek van Bill Miller

4 december 2020

3

4 december 2020

VA N D E R E D A C T I E

Rechter veegt gebruiksverbod middelen van tafel Het gerechtshof Den Haag heeft een streep gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmid- delen buiten de landbouw. Deze uitspraak kwam in een hoger beroep dat was ingesteld door Nefyto en Artemis tegen de staat. Het gaat om zowel chemische als biologische toepassingen.

Sinds oktober 2016 gold het verbod voor het gebruik van onkruidbestrij- dingsmiddelen op verhardingen, maar bijvoorbeeld ook in plantsoe- nen en bedrijventerreinen. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat glyfosaat niet meer door gemeenten op verhardin- gen mocht worden gebruikt. Er wa- ren nog wel wat uitzonderingen, al- dus Maritza van Assen, directeur van Nefyto: “Zoals bij spoorwegen en raf- finaderijen. Daar is het niet verstan- dig onkruid weg te branden. Echter, het doel van de overheid was uitein- delijk om het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zo- wel chemisch als biologisch, buiten de landbouw helemaal te gaan ver- bieden.” De uitzonderingen werden dan ook steeds verder beperkt. De rechter stelde Nefyto en Artemis dinsdag 24 november in het gelijk; de wettelijke basis voor het verbod

ontbreekt. De ontwikkelaars van ge- wasbeschermingsmiddelen zijn blij met de uitspraak. Van Assen: “Het verbod was echt onacceptabel. De overheid verleent met haar ene hand toelatingen, maar kan met de ande- re hand het gebruik van toegelaten middelen zonder wetenschappelijke motivering verbieden. Wij wilden weten of dit juridisch wel kan. Want als ze dit voor buiten de landebouw kan beslissen, zou ze dat ook kun- nen doen voor het gebruik binnen de landbouw. Bovendien kunnen producenten van biologische gewas- beschermingsmiddelen en chemische middelen de investering in de ont- wikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen als de beslissing tot toelating, die na een jarenlange toelatingspro- cedure wordt genomen, niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden en sentiment.”

Kringlooplandbouw

Arie Dwarswaard — Redacteur a.dwarswaard@greenity.nl

Oud-collega-redacteur Gerrit Wildenbeest schreef het boek Een schone erfenis is u ge- worden, waarin hij op een prachtige manier zijn jeugd in de Achterhoek beschrijft. Die be- slaat de periode 1950-1970 en speelt zich af op boerderij Nieuw Tammel in ljzerlo, bij Aalten. We kijken ruim zestig jaar terug en zien een veehouderijbedrijf dat een klein koppel koeien telt, evenals wat varkens en het paard Jet, dat alle werkzaamheden op de wei uitvoert. Het voer voor de koeien bestaat uit hooi en voeder- bieten, alles van het eigen bedrijf. Na de win- ter gaat de stalmest op de wei. Wildenbeest haalt enkele malen het door minister Schou- ten gebezigde begrip kringlooplandbouw aan. Want dat was in die jaren de regel. Al lezend merk ik dat ik terugkijk in een wereld die nog maar zestig jaar oud is en toch ver van mij af staat. Zelf ben ik zo’n dertig jaar actief in de bloem- bollensector als vakredacteur. In die periode is er veel in de sector veranderd. Alleen het ziekzoeken is nog handwerk, de rest is geme- chaniseerd. Zelfs dahlia’s rooien en hyacinten hollen gaan mechanisch. Ook zette de schaal- vergroting door. Wie in 1988 meer dan 20 ha teelde, was een grote kweker. Nu zit hij aan de andere kant van het spectrum en is 60 ha of meer eerder regel dan uitzondering. Over tien jaar wil minister Schouten de kring- looplandbouw terug hebben in Nederland. Ik lees het boek van Gerrit Wildenbeest en ik zie de bloembollensector en vraag mij af hoe die toekomst eruit gaat zien. Die vraag is voor u als ondernemer nog veel indringender. Een pasklaar antwoord heb ik niet. Wel kan ons blad een podium bieden om die weg naar 2030 te verkennen. En dat gaan we ook doen. In ja- nuari 2021 start een nieuwe serie artikelen onder de titel Nog negen jaar. Want dat is de werkelijkheid. Hoe kijken veredelaars, telers, broeiers, exporteurs, onderzoekers, banken en beleidsmakers naar die negen jaar? We gaan het vragen en misschien bellen we u ook wel. U doet toch ook mee?

In voorjaar tulpen rond de vaas

Directeur Land Art Delft Paula Kou- wenhoven, eigenaresse Anja Jansze van De Tulperij en Royal Delft-direc- teur Henk Schouten stopten 28 no- vember de eerste van 10.000 tulpen in de grond rond de 12 meter hoge Delftsblauwe Tulpenpiramidevaas. De vaas staat aan de zuidkant van Delft, als deel van kunstlandschap- spark Land Art Delft. Kouwenhoven nam het initiatief tot het plaatsen van de vaas, waarmee het toerisme gestimuleerd kan worden. “Juist in deze tijd is dat hard nodig. We rich- ten ons daarom vooral op de Neder- landers die een uitstapje in eigen land plannen.” Jansze leverde de bollen: “Zo’n mooi landmark voor Delft en daar horen natuurlijk tulpen bij. Zo wordt het straks in het voor- jaar een prachtig Hollands plaatje.

Een echte ode aan het Nederlandse landschap.” Die ode is het themajaar van 2021 van het marketingbureau NBTC, dat Holland onder de aan- dacht brengt.4 december 2020

S T E L L I NG

Certificering is geen keuze meer

Veiling Royal FloraHolland stelt met ingang van 2021 certif icering verplicht en Sustainable Suppliers of Horticultural Quality Products – voorheen Platform Duurzame Handel – gaat voor 100% gecertificeerde bloembollen en vaste planten in 2024. Bedrijven zonder certificering hebben dus geen toekomst.

43 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘FloraHolland is mijn coöperatie niet meer’.

In de lijst komen in ieder geval 28 bedrijfsnamen voor met daarin het woord ‘bloembollen’ en 5 bedrijven met ‘bulbs’. De bedragen voor deze bedrijven variëren van een paar duizend euro tot aan 223.736 euro. De tweede aanvraagperiode NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent, afhankelijk van het verwachte om- zetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het register NOW 2.0 met daarin de genoemde voor- schotten kan in de loop van tijd nog wijzigen, aldus het UVW. Het wordt later ook aangevuld met de definitieve tegemoetkomingen. De definitieve bedragen kunnen ook afwijkend zijn van de berekende voorschotbedragen. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegen- heid (NOW) is een subsidie die uit publiek geld wordt betaald. De overheid wil zo transparant mogelijk zijn over de besteding van publiek geld. In de regeling NOW staat ook vermeldt dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens. Van de NOW 1.0 is destijds ook online een lijst gepu- bliceerd met daarin de voorschotten. Van de definitieve tegemoetkoming NOW 1.0 volgt pas veel later een lijst, aldus een woordvoerder van het UWV desgevraagd. “Dat wordt wel volgend jaar.” Verleende voorschotten NOW 2.0 staan online Het UWV heeft op zijn website bekendgemaakt welke bedrijven voor de NOW 2.0 een voorschot op de tegemoetkomingen hebben ontvangen. In het ‘Register NOW, tweede aanvraagperiode’ is ook te zien welk voorschotbedrag de bedrijven in welke vestigingsplaats hebben ontvangen.

Intern tulpentransport Tegen Kerstmis gaan de eerste tulpen de kas uit bij van Vd Slot Tulips in Voorhout, maar voorlopig kunnen ze eerst nog op transport in de kas zelf. Van der Slot heeft een nieuwe kas, waarin vanaf eind oktober alle techniek voor een meerlagenteelt wordt geïnstalleerd. Met een lift komen de broeibakken volledig geautomatiseerd op het goede niveau. Via Facebook zijn de vorderingen van het werk in de kas te volgen. Een deel van de kas heeft twee lagen, een ander deel drie lagen met led-verlichting. De bosmachine staat er pal naast.

C O L O F ON

4 december 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Tine vanWel en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda. Op www.greenity.nl vindt u een actueel overzicht.

5

4 december 2020

I N G E S P R E K

4 december 2020

4 december 2020

6

4 december 2020

‘Bloembollen in groen is nog te veel een puzzel’

Als directeur van de branchevereniging voor ondernemers in het groen, de VHG, klopt Egbert Roozen met inspiratieboeken voor groen onder zijn arm overal aan. Hij vertelt over de baten van groen en laat toepassingen zien. Bloembollen draaien mee in het uitgebreide groene palet waar- uit hoveniers en groenvoorzieners kunnen kiezen. Maar tussen hen en de bloembol- len botert het niet zo.

Egbert Roozen DIRECTEUR VHG

Egbert Roozen is sinds 2009 directeur van VHG. Daarvoor werkte hij onder andere als communicatiespecialist bij de landelijke vakop- leiding voor schilders en stukadoors en bij de branchevereniging van schoonmaakbedrijven. De branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen, zowel collectief als indi- vidueel, bijvoorbeeld via de ondernemershelpdesk. Ze brengt de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek en institutionele partijen. De VHG heeft een kleine duizend leden, waarvan er 850 actief zijn in tuinen en zo’n 150 in openbaar groen. De jaarbegroting die wordt besteed aan belangenbehartiging is ongeveer 2 miljoen. Bij de VHG wer- ken 14 fte. VHG doet ook projecten samen met de bonden, zoals projecten in onderwijs waarvoor Colland geld beschikbaar stelt.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

In hoeverre gebruiken hoveniers en groenvoorzieners bloembollen? “We hebben hierover geen cijfers, dus ik heb het bij leden nagevraagd. Het gebruik van bloembollen door hoveniers levert een wisselend beeld op. Er zijn consumenten die heel trouw aan de bloembol zijn en elk jaar weer nieuwe laten planten, anderen malen er niet om. Over bollen in openbaar groen hoor ik van groenvoorzieners dat gemeenten er vaak niet om vragen.” Hoe komt dit? “De toepassing van bloembollen is voor hoveniers een puzzel. Dat heeft aan de ene kant met kennis over bollen en het assortiment te maken, maar ook met de beschik- baarheid, de kwaliteit, de arbeidskosten bij het planten en bloembollen als onderdeel van het onderhoud in de tuin. De indruk bij hoveniers is dat de bloembol bij de consument is verworden tot een impuls-aankoop-artikel in tuincentra en bij bouwmarkten. Leden-groenvoorzieners geven aan dat gemeenten niet naar bloembollen vragen vanwege budget, maar ook doordat groene kennis bij gemeenten verdwijnt. Waar bloembollen wel door gemeenten worden toegepast, gaat het vaak om het machinaal planten van grote hoe- veelheden bollen in mengsels in gazonstroken en parken. Overigens wordt dat planten nogal eens door de bollenleve- rancier verzorgd.”

Wat hebben uw leden nodig zodat het bollengebruik meer in zwang raakt? “Er zou meer kruisbestuiving tussen leveranciers van bloem- bollen en hoveniers en groenvoorzieners mogen zijn op het gebied van kennisdeling, concepten en promotie. Ik merk dat hoveniers en groenvoorzieners er weinig aan doen om meer kennis te verwerven over toe te passen beplanting van bloembollen. Dit heeft ook te maken met de veelheid aan kennisvragen die zowel op onze groenbedrijven als op hun medewerkers afkomen. In de prioritering sneeuwen bloem- bollen, gezien de signalen over de toepassing in de markt, dan helaas vaak onder.” Door corona slinkt het budget voor groen bij gemeenten. Dat treft de groenvoorzieners. Wat zijn uw verwachtingen voor hoveniers die de consumentenmarkt bedienen? “Hoveniers hebben het nog steeds erg druk. Ze kunnen moei- lijker aan tuinhout en andere materialen komen. Die komen vaak uit het buitenland en de vraag naar deze materialen is groter dan het aanbod. Hoewel ik voorzie dat dit nog wel even aanhoudt, is mijn verwachting dat voor particuliere tuinen de markt tot in ieder geval de zomer van volgend jaar goed blijft. Het traditioneel drukke voorjaar komt er nog aan. Hoe het na de zomer zal zijn, hangt nauw samen met de ontwikkeling van corona en wat dit doet met de economie en de werkloos- heid.”

4 december 2020

7

4 december 2020

I N G E S P R E K

Wat doet uw VHG om de klappen te beperken? “Onze taak is dat er meer bewustzijn komt over de waarde van groen. Daarmee zorgen we dat er meer werk is voor aanleg en onderhoud van groen. In onze communicatie ligt sterk de nadruk op vertellen over de maatschappelijke en economische voordelen van groen. Ook laten we zien hoe die baten tot hun recht kunnen komen, bijvoorbeeld door groene concepten te laten ontwikkelen en hier aandacht aan te besteden in inspiratieboeken. Dit moet ervoor zorgen dat groen – ook bij een krimpend budget – hoog op de agenda blijft staan bij onder andere overheden, maar ook dat de leden hierop inzoomen en er aandacht aan besteden, zodat ze het kunnen doorvertalen in aanleg en onderhoud.” In hoeverre steekt VHG energie en geld in onderzoeken naar de baten van groen? “We zijn als VHG bij veel onderzoeken betrokken en de tools die daaruit voorkomen. We hebben er geen jaarlijks budget voor ofzo. Onze inzet zit vooral in manuren en aan een paar onderzoeken betalen we mee, gemiddeld zo’n 5.000 euro per onderzoek. Onderzoek is heel belangrijk om met groen te kunnen innoveren. We kijken dan vooral naar knelpunten in de maatschappij en stellen ons de vraag wat groen hierin kan betekenen. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit verbeteren, hittestress tegengaan en de biodiversiteit vergroten. Dit is ook de basis voor onze concepten De Levende Tuin, Het Le- vende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte. In de inspi- ratieboeken zijn de ontwikkelde concepten te zien op basis van wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld is dat kinde- ren gebaat zijn bij groene schoolpleinen. Ze nemen de lesstof beter op, vertonen minder pestgedrag, hebben minder last van obesitas en ontwikkelen zich socialer. Als je dit weet, moet je wel vertellen hoe zo’n schoolplein eruit moet zien. Daarom is de handleiding Groene Schoolpleinen gemaakt. Hierover hebben we voorlichting gegeven aan onze leden en vervolgens hebben we de verbinding gelegd met provincies in de hoop dat zij dit in hun visie en beleid opnemen. Deze werkwijze om innovaties in ons vak te brengen, slaat aan. Vijf jaar geleden waren er amper groene schoolpleinen, nu zijn ze ‘hot’. Gemeenten, provincies en waterschappen stellen er nu subsidies voor beschikbaar. Deze werkwijze vertalen we naar de openbare ruimte. Eind oktober kwamen we met de handleiding De Levende Openbare ruimte. Ik neem dit onder de arm mee naar gemeenten en verschillen- de netwerken. In gesprek met gemeenten kijk ik naar welke maatschappelijke uitdagingen voor hen spelen. In Den Haag kies ik een andere insteek dan in Enschede. Den Haag ligt beneden zeeniveau, dus daar speelt klimaatadaptatie, en En- schede heeft meer aandacht voor droogte en biodiversiteit.” Het duizelt mij van de initiatieven: De Groene Stad, het Europese Green Cities, jullie serie ‘Levende’ boeken, iBulb, NL Green Label, the future green city… Iedereen promoot de waarde van groen naar consument of institutionele par- tijen. Kan dat samen niet veel beter en efficiënter? “Klopt, er zijn veel initiatieven. Soms vullen ze elkaar aan of legt de een meer focus op iets dan de ander en soms zitten ze op hetzelfde spoor. Maar ieder initiatief heeft zijn waarde en waar raakvlakken zijn, wordt er volgens mij samenge- werkt. Als VHG richten we ons alleen op bewustwording van de baten van groen. Door hieraan te werken maken we de koek groter en dit leidt ertoe dat er meer groen wordt toe- gepast. Maar wie uiteindelijk van die koek gaat eten en met welk groen, laten we aan marktpartijen over. De Groene Stad is meer marketinggericht gegaan en daar liepen onze doelen wat uiteen en dus zitten we daar niet meer bij. Een initiatief als iBulb is ook marketing- en afzetgericht, namelijk op het stimuleren van onder andere het gebruik van bloembollen. Als VHG-branche leveren we een dienst of een totaalconcept.

‘Wij zorgen voor meer bewustzijn over de waarde van groen’

Het ‘product’ groen is dan natuurlijk heel breed en omvat onder andere bomen, struiken, vaste planten, rozen, hees- ters en bollen. In onze inspiratieboeken kunnen bollenkwe- kers iets vinden met bollen en kwekers van tuinrozen iets met tuinrozen. De hovenier of groenvoorziener kijkt naar de plek waar iets moet komen en kiest zijn juiste groenoplos- sing. De bollensector moet dus zelf met baten van bloembol- len komen en kijken hoe dit in deze concepten past.” In hoeverre is het werk van VHG door te vertalen naar kwekers? “Het is logisch dat je elkaar goed moet betrekken in waar je mee bezig bent. Onlangs hield ik op initiatief van tuinrozen- kwekers een inleiding op hun bijeenkomst. Zij vroegen zich af hoe onze leden hun product toepassen, of waarom niet, en zochten dus heel erg naar haakjes in de werkzaamheden en keuzes van een hovenier of groenvoorziener. Dat is heel verstandig om samen naar goede manieren van toepassingen te kijken, zodat de producten tot hun volle wasdom komen. Het moet dus ook vanuit de sector zelf komen. Ik heb nog niet eerder voor bollenkwekers gestaan. Zouden zij zelf con- tact hebben met groenvoorzieners en hoveniers?”

8

4 december 2020

C O L UMN

Stapeltjes

John Boon Tulpenkweker/broeier Andijk john@boonbreg.nl

Laatst vroeg ik een vriend van me of hij zich- zelf wél kan bijhouden. Ik niet. De stapeltjes van dingen op mijn bureau die nog uitgewerkt moeten worden, zijn erg hoog. Je kunt je af- vragen of dat problemen, kansen of uitdagin- gen zijn. Ik houd het op een goede mix van die drie. Met name de leukste, de middelste, schiet er helaas wel eens bij in. Problemen roepen natuurlijk altijd wat harder. Omdat ik zo vaak stilzit en aan die stapeltjes werk, heb ik een nieuwe hobby gevonden. Een paar keer per week lopen met mijn twee Shadows: Bodar en Skylar, twee rottweilers à 45 kilo per stuk. En dat is eigenlijk best wel leuk. Goed voor lijf en leden, ondervind ik ook. Het enthousiasme waarmee mijn twee makkers de wereld intre- den is besmettelijk. Alles willen zien, overal aan ruiken, met iedereen spelen en dat met een onbevangen nieuwsgierigheid. Soms zó enthousiast, dat ik me wel eens afvraag waar- om ik er geen hondenslee achter span. Samen lijken we ook de hele wereld aan te kunnen. Geen donker steegje is ons te eng. En als we moeten schijten, dan doen we dat toch gewoon op de weg? Een knappe jongen die ons durft aan te spreken. Samen heeft iets moois. Samen kom je ver, samen kom je op andere plekken. Deze tijd kun je ook altijd goed in de huizen kijken. We leven allemaal in een rijke tijd, lijkt dan wel. Veel huizen zijn verbazend mooi in- gericht. Alleen wel jammer dat in ieder huis ongeveer één luie wammes op de bank hangt en dat ontsiert behoorlijk. Ik vraag me dan wel eens af of zij geen stapeltjes hebben die ze gezellig samen met hun team kunnen weg- werken.

4 december 2020

4 december 2020

4 december 2020

9

4 december 2020

Afgelopen voorjaar ontdekten thuiswerkende consumenten de tuin. Vooral online was de vraag enorm. Dit najaar is dat niet anders, zo blijkt uit gesprekken met enkele ondernemers die actief zijn in deze branche. Meer orders, meer klanten en vaak ook meer omzet per klant. ‘De groei is bij ons buitenproportioneel’ Z ou het een tijdelijk effect zijn of niet? Die vraag stelde menig droogverkoper zich na afgelopen voor- jaar, toen de vraag naar dahlia’s, lelies, gladiolen en andere zomerbloeiers bij sommigen van hen bijkans ontplofte. Tijdens een bijeenkomst van Hobaho in september meldde directeur Erwin van Cooth van Bakker.com dat zijn bedrijf ruim 400.000 nieuwe digitale klanten erbij had gekre- gen. Alleen door dag en nacht te werken en een extra locatie te huren was het gelukt om alle orders in te vullen. De lijn van afgelopen voorjaar zet zich duidelijk door, zo melden ondernemers die online bollen verkopen.

MEER DRUKTE Hein Meeuwissen van Meeuwissen Voorhout is half novem- ber tevreden met de omzet. “We hebben meer orders gehad dan vorig najaar. Dat leidde zelfs een tijdje tot het oplopen van de wachttijden tot bijna twee weken en dat is bij ons niet gebruikelijk. We hebben meer nieuwe klanten dan an- dere jaren gekregen. Normaal gesproken is dat rond de 10%, nu is dat meer dan 25%. Bovendien kochten de klanten ook voor een hoger bedrag dan anders.”

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

10

4 december 2020

Meeuwissen verklaart die extra toeloop door de consument die nog steeds veel thuis is. “In de herfstvakantie konden de meeste mensen niet weg en dan wil je toch wat anders, bijvoorbeeld bollen bestellen.” Wat zijn bedrijf dit najaar wel heeft gemist, zijn tuinbeur- zen. “Normaal gesproken hebben we er een stuk of zeven, maar daarvan vielen er vijf af. Dat scheelt voor ons echt in de omzet. Wat we vooral dit najaar hebben gemist, is het directe contact met onze klanten. We hebben nog wel begin oktober open dagen gehad op ons bedrijf, waardoor kopers hun orders konden ophalen bij ons.” BUITEN PROPORTIES Ook Carlos van der Veek van Fluwel in Burgerbrug is positief over dit najaar. “We hebben veel nieuwe klanten kunnen noteren. Dat was al zo dit voorjaar en nu weer. Mensen zijn aan huis gebonden en hebben de tuin herontdekt. We zijn nu zeven jaar bezig met online verkoop aan particulieren, maar de groei is dit jaar buitenproportioneel. Dat begon al eind augustus en gaat nog steeds door. Ook toen we op 1 november met onze verkoop van amaryllis begonnen, was het direct druk. We hebben nu al eens zoveel verkocht als vorig jaar.” Van der Veek twijfelt of dit een blijvend effect zal zijn. “Ik vermoed van niet. Als er eenmaal een vaccin is, gaat ieder- een weer vliegen. Tegelijkertijd heb ik wel de stille hoop dat er toch iets van deze bijzondere tijd blijft hangen bij mensen.” OOK OUDEREN ONLINE Directeur Robert Heemskerk van Natural Bulbs uit Heem- stede ziet de markt voor biologische bollen dit jaar ook flink groeien. “Het gaat harder dan normaal. Soms moesten we gewoon echt schrapen om aan de aantallen te komen. Het seizoen loopt langer door en mensen bestellen gewoon voor meer geld.” Wat Heemskerk dit seizoen opvalt, is het type online koper. “Een deel van de tuinliefhebbers is niet heel bedreven in het online bestellen. Ze konden afgelopen voorjaar niet naar het tuincentrum en ook nu is het nog lastig voor ze. Zij zijn nu ook achter de computer gaan zitten om bollen te bestellen. Ik verwacht dat deze generatie dat ook blijft doen.” Heemskerk ziet dat de biologische bol aan belangstelling wint. “Toen ik begon, waren veel mensen er niet van over- tuigd dat hier wel een markt voor zou zijn. Het is ook nu nog een kleine markt, maar we groeien mee met de markt- ontwikkelingen in de onlinewereld.” NIET MEER WEG TE DENKEN Queen Flowerbulbs is inmiddels tien jaar actief in de online verkoop van bloembollen aan consumenten, sinds kort onder de naam QFB Gardening. Een jaar als dit heeft

Ook bij Natural Bulbs, dat biologisch geteelde bloembollen verkoopt, is de online verkoop flink toegenomen. “We groeien met de online markt mee”, aldus directeur Robert Heemskerk.

webshopmanager Alexandra Korsuize echter niet eerder meegemaakt. “We hebben in de eerste coronaperiode al flink geplust met vooral dahlia’s en andere zomerbloeiers. Ook dit najaar zien we dat alles meer is. Meer klanten, meer orders en meer geld per order. We hebben per week honderden nieuwe klanten kunnen noteren. Omdat we tijdig hebben geïnvesteerd, heeft ons dat geen logistieke problemen opge- leverd. Er zijn in de automatisering goeie stappen gezet.” Favoriet bij QFB Gardening zijn de amaryllissen. “We hebben al jaren een groot sortiment, dat nu nog groter is geworden. De vraag is groot. We zijn er nu ook vaste planten bij gaan doen, vandaar onze nieuwe naam.” Korsuize verwacht dat de online markt alleen maar belangrijker wordt in de bloembol- len. “Deze vorm van verkoop is niet meer weg te denken.” DOORPAKKEN Mats en Dave Boots lanceerden dit najaar een nieuwe online winkel. Het aanbod bestond uit exclusieve tulpencultivars van Boots Quality Bulbs. Na de lancering bleef de mailbox vollopen. “We hebben zo’n 1.500 bestellingen gehad. Daar zijn we tevreden mee, omdat we toch relatief laat zijn gestart en nieuw zijn. We hebben weinig aan PR gedaan en zien dat er zeker animo bestaat. Het resultaat was voor ons boven verwachting”, aldus Mats Boots. En wat hem betreft is dit nog maar het begin. “We zijn net actief geworden op de Duitse en Engelse website van Amazon. We stappen straks weer over op tulpenbloemen. Dat heeft dit voorjaar al goed gewerkt. Ook de tulpenharten sloegen goed aan. We pakken door. Wij zien hier beslist toekomst in. De groei zit erin en gaat er niet meer uit.”

4 december 2020

11

4 december 2020

“Het kan een mooie december worden voor ons”, zegt snij-Amaryllisteler Wilfred Janssen van kwekerij Beaumonde eind november. De teler uit Huissen verwacht een positief corona-effect voor hun typische kerstproduct. “Mensen blijven thuis en willen extra vroeg in een gezellige kerstsfeer zitten.” ‘Dit moet een mooie maand worden’

Tekst: Koen van Wijk | Fotografie: René Faas

E r heerst medio november een gezellige drukte op het bedrijf van Wilfred Janssen (48), samen met zijn broer Jack (57) eigenaar van Amarylliskwekerij Beau- monde. In de kas zijn een man of vijf bezig met het snijden van rijpe stelen, die vervolgens via de monorail naar het middenpad worden vervoerd. In de schuur is een drietal dames in de weer met het sorteren van de bloemen, die na het inpakken tijdelijk in de koelcel gaan. Nog niet alle teeltvakken zijn al aan de oogst toe. In enkele kappen is de koeling pas half oktober uitgeschakeld, daar lo- pen de bollen nu uit. Een groepje Bulgaarse uitzendkrachten plukt hier de klisters van de bollen weg. Daar waar al een steel opkomt, mag het blad tot halverwege blijven zitten. Een kleine kilometer verderop, in de kas van broer Jack, is het beeld niet anders. De oogst komt goed op gang, maar de echte piek moet nog komen. 40 procent van de oogst valt in de laatste twee weken voor kerst. Ze hopen dat de teller dan op ruim 1 miljoen geoogste stelen staat. Hoewel de broers samen één bedrijf vormen, is ieder verant- woordelijk voor het reilen en zeilen op de eigen locatie. “We vullen ons eigen arbeidsplaatje in en als je klaar bent, ben je klaar. Uitwisselen doen we niet”, zegt Wilfred. Wel is er sprake van taakverdeling. Wilfred neemt de handel voor zijn rekening, Jack is verantwoordelijk voor de administratie en teelttechniek.

12

4 december 2020

Twee bedrijven, één naam Wilfred Janssen heeft samen met zijn broer Jack een snij-Amary- llis-kwekerij, Beaumonde. Ze bestieren ieder hun eigen locatie in Huissen, maar werken samen in handel, administratie en teelt- techniek. Samen oogsten ze jaarlijks een miljoen stelen en zijn ze 2,4 ha groot, naar eigen zeggen ‘een middenmoter’ in de teelt van snij-Amaryllis. Met ‘Maestro’ en ‘Himalaya’ hebben ze twee nieu- we troeven in hun assortiment. Een volgende stap is uitbreiding, maar het besluit daartoe is nog niet genomen.

Kwekerij Beaumonde is sinds 2004 de naam van het bedrijf dat de broers aan de rand van Huissen runnen. Met kassen van 1,4 en 1 hectare noemt Wilfred hun bedrijf een midden- moter. “Aanvankelijk teelden mijn vader en broer fresia’s. Om werk en aanvoer meer te spreiden kwamen de Amaryl- lissen erbij. Rond 2000 ben ik erbij gekomen en is mijn vader gestopt.” Er werd eerst een kas bij gehuurd en in 2006 kwam de hui- dige locatie van 1 hectare te koop. Achter deze kas ligt nog een lap grond van 1,5 hectare, voor een deel in gebruik voor de teelt van pioenrozen. “Misschien gaan we dat uitbreiden, want als de winterperiode voorbij is, vind ik het wel heel stil. Tijdens de oogst hebben we soms tientallen tijdelijke krach- ten aan het werk, vanaf 1 maart lopen we hier een halfjaar alleen.” CORONA EFFECT Toen 1 november in een aantal landen een tweede lockdown werd afgekondigd, was het schrikken voor de telers. Wilfred: “Niet omdat het om belangrijke Amaryllis-landen ging, maar vanwege het risico dat de lelies en rozen die daar normaal heengaan ons product in de weg gaan zitten.” Inmiddels blijkt dat de middenprijzen op peil blijven. Hij verklaart: “Mensen blijven meer thuis dan anders en gaan ook eerder ‘kerst maken’. Ze willen het extra gezellig maken thuis en daar helpt een bosje Amaryllissen bij. Dus ik verwacht een mooie maand december voor ons product.” Afwachten is het voor de broers ook hoe hun nieuwe culti- var ‘Maestro’ zal scoren. Dit is het eerste oogstjaar voor dit bicolor ras, dat Beaumonde samen met één ander bedrijf op licentie teelt. “Ten opzichte van de gangbare ‘Ferrari’ is het een klein product; we zullen er zo’n 500 à 600 stelen per dag van snijden. Maar voor de risicospreiding is een breed assortiment belangrijk.” Wat mooi is: de gevlekte rood-witte bloem heeft al bekendheid bij de handel verworven, merkt Wilfred. Ook niet onbelangrijk: het is een makkelijke soort om mee te werken, zowel tijdens het oogsten als sorteren en verpakken. “De bol levert veel dikke, lange stelen en het zijn vrijwel allemaal vierknoppers.” De cultivar komt pas tijdens de laatste twee weken voor kerst in volle productie. Eind november is de ‘Maestro’ nog niet oogstrijp en ogen de jonge stelen nog tamelijk iel. “Uit- zwaren doet ie pas op het laatst”, vertelt Wilfred.

4 december 2020

13

4 december 2020

Wilfred Janssen: “Het assortiment moeten we jaar- lijks aanpassen.”

Een andere nieuwkomer in het assortiment van Beaumonde is ‘Himalaya’, met een grote witte bloem. Deze kan ‘Christ- mas Gift’ vervangen, die erg Fusarium-gevoelig is. “Tijdens de teelt kun je daar weinig tegen doen. Als ie gaat, dan gaat ie. Daarom hebben we vorige winter een deel gerooid en vernietigd.” Fusarium blijft een lastig probleem in sommige soorten. Dit valt het beste te bestrijden met goede bedrijfs- hygiëne, vindt hij. Zoals tijdens het verzolen de mesjes en de kisten goed ontsmetten en de bollen goed drogen. Het assortiment aanpassen is jaarlijks nodig, stelt de teler. “Neem ‘Challenge’, een mooie witgroene bloem. Maar wel een kwetsbare soort die veel tweeknoppers produceert. Bovendien moet de bol elke twee jaar verzoold worden. De vraag is wat je er dan onder de streep aan overhoudt.” BEDRIJVEN SAMENVOEGEN Een goede verkoopstrategie levert in de Amaryllis-teelt nog altijd meer op dan groter worden, vindt Wilfred. Toch staat nieuwbouw wel op de agenda. De huidige kassen zijn al tamelijk oud en het bedrijf van Jack ligt ingeklemd tussen woonwijken. “Een optie is om die kas te slopen en op het land achter mijn kas nieuw te bouwen.” Hij is er nog niet uit of hij die investering wil, maar een beslissing hierover komt naderbij. Gesprekken met de gemeente zijn gaande, vertelt Jack. ”Als wij deze kas slopen, kunnen we via de Ruimte voor Ruimte-regeling twee bouwpercelen verkopen. De gemeente staat er positief in.” Qua kosten en teelttechniek kunnen ze er met een nieuwe kas wel meer uithalen, voorziet Jack, die zich via een cursus verdiepte in Het Nieuwe Telen. “Dan kunnen we het bedrijf optimaliseren, waar we nu alles apart en dus ook dubbel hebben.” Van Het Nieuwe Telen heeft hij geleerd om veel meer licht toe te laten in de kas. “Voorheen hielden we 70 procent van het licht tegen. In april ging al krijt op het dek en een groot deel van de zomer bleef het schermdoek dicht. Koel houden was alles. Nu kijk ik ook naar de plantbalans en actief hou- den van het gewas. Het gewas komt groener de zomer uit.” De laatste twee seizoenen ging er pas in juni een coating op het dek en bleef het scherm langer open. De kunst is dan wel om de luchtvochtigheid hoog te houden, om gewasstress en knopverdroging te voorkomen, stelt Jack. “Dat valt niet mee zonder bevochtiging. Ik speel daarom vooral met de luchtramen en het dichthouden van de luwzijde. In een nieuwe kas kun je dakberegening en luchtbevochtiging in- stalleren. Dan hoef je niet meer te coaten en zal de productie ook omhooggaan. Maar hij beseft dat als hij er over een jaar of vijf uitstapt, zijn broer alleen verder moet met een groter bedrijf. Een puzzel kortom, die nog gelegd moet worden.

14

4 december 2020

Betrouwbaar in techniek

Betrouwbaar in techniek › Elektra › Koeling › Klimaat › Water

Galglaan 11, 2311 ND Rijnsburg T 071 402 26 21 eval@eval.nl www.eval.nl

Geen groter sierteeltmerk dan Decorum. Dit jaar traden er weer broeiers toe tot de telerscoöperatie waarin kwekers gezamenlijk marketing- en afzetzaken oppakken. Hiermee groeit deze productgroep binnen deze kwekersclub. Wat brengt het hun? Elkaars aanjager in de verkoop

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas4 december 2020

“E en heel belangrijke reden dat kwekers erbij willen, is dat ze wat van elkaar willen leren. Dat is minstens zo belangrijk als de reden om hun marketing en afzet te verbeteren”, zegt Raymond Hedges, sinds 2018 directeur van Decorum Compa- ny, maar hij is ‘de minst belangrijke schakel’. “De kwekers zijn Decorum. De inzet en het succes komen van hen. De- corum Company is met vijftien medewerkers een verleng- stuk van hun bedrijf.” Het ‘geheim van Decorum’ is volgens Hedges dat het kwaliteitslabel voorziet in een behoefte van eindklanten. Met ‘Decorum’ erop weten ze zeker dat dit het beste is dat ze kunnen kopen. De kwekers behoren tot de top 3 of 5 in hun product en houden die drive om de beste te willen zijn. “Als succesvolle mensen met elkaar dingen doen, is dat vaak ook succesvol.” Dat er de laatste jaren best wat kwekers met voorjaarsgewassen en seizoenproducten bij zijn gekomen, is omdat Decorum het assortiment verbreedt. “Het is geen bewust beleid om broeiers erbij te halen. We kijken naar producten die ons een betere positie geven bij de eindkant en ons als groep sterker maakt. Wij zijn niet de veiling en zullen ook nooit alles hebben.” NIET IN ELKAARS VAARWATER Decorum startte in 1999 als kwaliteitslabel in planten. Vanaf 2013 kwamen er bloemenkwekers bij (zie kader op pag. 18: Wie en wat is Decorum?). “Je kunt wel goede planten in het schap hebben staan, maar als er slechte bloemen bij staan, dan klopt het nog niet”, aldus Menno Boots van Borst Bloem- bollen. “Bovendien worden bloemen en planten vaak samen verhandeld.” De tulpenbroeier uit Obdam werd in 2015 lid. Decorum had toen net een conceptlijn voor planten voor de hoogwaardige retail ontwikkeld samen met groothandel Verdel en zocht naar tulpen uit een hoogwaardig segment. Dit afzetkanaal is voor Borst niet heel groot, maar wel een goede manier om feedback te krijgen van supermarktketens. Samen met een collega doet Boots de verkoop; ze doen niet mee aan de nieuwe verkoopservice van Decorum. “Verkoop interesseert ons. Je weet beter hoe de hazen lopen. Die kennis willen we zelf houden.” Borst Bloembollen heeft wel nauw contact met de accountmanagers van Decorum. “Zij maken tamtam bij eindklanten voor het brede assortiment Decorum-producten. Ze kijken door welke exporteur die eindklant beleverd wordt en betrekt die erbij.” Zelf bezoekt Boots ook eindklanten en inkopers in het bui- tenland. Hij heeft goede contacten in Rusland. “Als ze daar iets nodig hebben, bellen ze. Ik wijs ze dan op producten van Decorum-kwekers. Omdat we als leden niet in elkaars vaarwater zitten, durf ik ook aan mijn beste koper een col- lega-kweker aan te bevelen. Doordat alle Decorum-leden dit doen, zijn we elkaars aanjagers in de verkoop.” Van de bijna 55 leden is er altijd wel iemand in het buitenland. “Ik merk dat meteen aan interesse voor mijn product.” AMPER AANDACHT Jaco Leenen van narcissenbroeierij WF Leenen: “Wij zijn lid geworden omdat Decorum staat voor zaken die ook in onze visie staan.” Het bedrijf is nu een jaar lid. Leenen, die samen met zijn broer Dirk het bedrijf heeft, wil groeien in het aan- tal soorten en hoeveelheden. “Dan moet je andere kanalen aanboren dan de veilingklok, want dat is hout of goud.” Bijna alles van de kwekerij is directe handel. Om die reden wil Jaco zelf meer de keten in. Hij moet ook wel; narcissen zijn een redelijk klein product bij zowel FloraHolland als de

WF Leenen heeft samen met Decorum een nieuwe doos voor narcissen ontworpen en gelanceerd. “De publici- teit daaromheen pak je mooi mee”, aldus Jaco Leenen.

bloemenhandel, waardoor zijn product bij de veiling amper aandacht krijgt. “Zo hebben we

geen accountmanager Narcissen meer. Kopers die vragen hebben over narcis, kunnen bij de veiling nergens terecht.” Nu lift Jaco mee op het kopersnetwerk van Decorum-le- den. Het is een kwestie van introduceren: “Met ‘Wij doen de narcissen vanuit Decorum’ kom je heel anders binnen dan wanneer je zegt ‘Ik doe alleen narcissen’.” Samen met leden doet hij ook de distributie. WF Leenen is een van de zeven Decorum-kwekerijen die sinds kort gezamenlijk een verkoper van Decorum in dienst hebben. “Als je een seizoen- product hebt, is een eigen verkoper in dienst nemen lastig. Omdat directe handel bij ons erg groeit – zes jaar geleden de- den we 30 procent en nu 80 tot 90 procent – en deze handel daarnaast veel via internet verhandeld wordt, kan dit beter door een verkoper worden gedaan.” Beide broeiers merken dat Decorum ook een goed vehikel is om nieuwe soorten uit de eigen veredeling snel te introduce- ren in de keten. Voor Boots, die zelf ook bollen kweekt, betaalt zich dat dubbel terug. “Loopt een soort goed, dan is het voor een collega-broeier interessant het bij ons aan te schaffen.” SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU De vraag of Decorum rendeert, beantwoordt Leenen met een volmondig ja. “We zijn in één jaar van 40 tot 50 procent directe verkoop naar 70 procent gegaan.” Hij realiseert niet

4 december 20204 december 2020

Wie en wat is Decorum?

Telerscoöperatie Decorum heeft 53 leden, waarvan onge- veer de helft bloemen teelt en de andere helft planten. Er zitten zo’n twintig kwekers bij die bloemen of planten uit bollen of knollen telen. In totaal heeft Decorum mini- maal 4000 producten. Decorum Company is het bedrijf met vijftien medewerkers dat voor de kwekers werkt. Decorum Company brengt ‘de beste prijs uit de markt voor het Decorum-product’, aldus directeur Hedges. Dit realiseert het door het ontwikkelen en in de markt zet- ten van het merk Decorum op handels- én consumen- tenniveau. Eindklanten zoals tuincentrum, groothandel en bloemisten worden actief benaderd. Het werk bestaat voor 98 procent uit ondersteuning in marketing en afzet. Er werken drie accountmanagers en vijf medewerkers die zich met markt en communicatie bezighouden. De accountmanagers doen gezamenlijk zo’n 150 buitenlandse bezoeken bij eindklanten per jaar. “Als kweker krijg je dat met eigen verkopers nooit voor elkaar.” Focuslanden zijn Duitsland, Italië en Rusland. De accountmanagers zoeken samenwerkingen met expor- teurs. Ze creëren vraag en zorgen samen met communi- catie dat Decorum-producten in de picture staan. “Het allergrootste voordeel is dat we een breed assortiment kunnen aanbieden.” De accountmanagers werken nauw samen met kwe- kers; marketing en verkoop moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Sinds oktober heeft Decorum een eigen verkooporganisatie waar zeven bloemenleden de verkoop uit handen hebben gegeven aan één verkoper en hiervoor betalen. Die verkoopt alle producten van deze kwekers, dus ook A1 en A2. Deelnemende broeiers zijn: W.F. Leenen (narcis), Boers Amaryllis, Van der Gulik (tulp), Straathof Hyacinten en Van Noort Hyacinten. De eigen verkoop- ster organiseert de dagverkoop vanuit de Decorum-box in Naaldwijk en neemt het relatiebeheer over. Hedges: “De verkooporganisatie was een wens van leden, maar ook klanten.” Alleen de beste producten worden verhandeld onder de merknaam. Hoeveel dat is, verschilt per kweker. “Het ligt tussen de 30 en soms wel 100 procent.” De hele Decorum-groep maakt totaal 205 miljoen euro omzet, daarvan is 120 miljoen euro ‘Decorum-handel’. De kwe- kers bepalen de kwaliteitspecificaties. “Dat is zeg maar de VBN-norm, plus, plus.” Leden zijn erop gebrand dat te bewerkstelligen. “Ze rommelen er niet mee. Het is tenslotte hun eigen merk waarin ze zelf investeren.” Decorum schakelt als ‘vangnet’ externe kwaliteitscon- troleurs in. Alleen kwekers die in hun DNA hebben zitten ‘om het elke dag beter te doen’ komen bij de telerscoöperatie. Naast topkwaliteit product hebben, is het type ondernemer een tweede belangrijke voorwaarde. “Je moet willen samen- werken. Bereid zijn om je kennis te delen over markten en klantgegevens. Dat gaat gemakkelijker als kwekers niet in elkaars vaarwater zitten.” Decorum-leden besparen ook geld door gezamenlijk inkopen te doen, contracten af te sluiten of beurzen te doen.

Rond 80 procent van de tulpen van Borst Bloembollen gaat weg onder het Decorum-merk, aldus Menno Boots.

zozeer een hogere prijs, maar wel een hogere gemiddelde prijs. Van zijn productie gaat 90-95 procent weg onder het Decorum-merk. De laatste snee narcissen snijdt hij niet. “In een kleine markt kunnen we het ons niet permitteren twee- de kwaliteit te verkopen.” Toen hij nog niet bij Decorum zat, veilde hij die narcissen op de klok. “Superstom. Ik kwam erachter dat sommige klanten die bloemen kochten, ze als eerste kwaliteit verkochten.” Niet alleen over de verkoop is hij tevreden, minstens zo’n winstpunt is het netwerk van Decorum. “Je haalt heel veel informatie uit deze club kwekers. Zelf delen we ook veel, want als je dat niet doet en je houdt je mond, dan gebeurt er weinig. Kwekers die niet willen delen, moeten niet bij Decorum gaan.” Omdat de broei van narcis totaal anders is dan die van tulp en hyacint, wisselt Leenen met deze broeiers binnen Decorum geen broeigegevens uit. Boots geeft aan dat hij en Decorum-lid en tulpenkweker Van der Gulik wel veel delen. Het assortiment bijt elkaar niet. Boots: “Van der Gulik is teelttechnisch sterker, wij in de handel. Hij probeert beter te zijn dan ons en wij proberen beter te zijn dan hij en de manier waarop vertellen we elkaar. Hierdoor gaan we samen steeds naar een hoger niveau.” Rond 80 procent van Borst Bloembollen gaat weg onder het Decorum-merk. Dit percen- tage is door de jaren heen niet veranderd. Of het rendement en de afzet zijn verbeterd sinds Borst bij Decorum kwam, vindt Boots moeilijk te zeggen. De broeierij is sinds 2015 enorm gegroeid, met zo’n 20 tot 30 procent. “De middenprijs is wellicht iets hoger. Het afsluiten van orders is ondanks de groei zeker niet moeilijker gegaan. Decorum zorgt ervoor dat de achterdeur bij de handel altijd al op een kier staat.”

18

4 december 2020

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Zuurscheider voor broeierij

Op de website van Greenity is een filmpje te zien met de zuur- scheider van TVR Tools in werking.

Zuurscheider TVR Tools/Machinefabriek Akerboom BV Prijs: vanaf € 19.600

trerend bij het planten, dat je twee dingen tegelijk moet doen: planten en uitzoeken.” De machine wordt nog volop getest op het ouderlijk bedrijf. “Dat is wel handig, want ik krijg meteen feed- back.” Van Rijssel is er nu een jaar mee bezig. De zuurscheider haalt 60% van de zure bollen eruit. “Dat moet na de testfase 80% worden. Dan is hij klaar voor de praktijk.” Daaarna wil Van Rijssel ook kijken of er een versie te maken is voor de bollenteelt. “Die zal groter moeten zijn voor de verwerkingscapaciteit. Bovendien moeten we dan kijken of ontsmetting van het water met bij- voorbeeld chloor mogelijk is.” Van Rijssel maakte zelf de teke- ningen voor het ontwerp van de machine. Voor de bouw en straks de verkoop werkt hij samen met Machinefabriek Akerboom. “Ik kan dat niet allemaal zelf doen. Als alles straks goed werkt, geef ik het stokje over aan Akerboom. Ik wil me con- centreren op onze broeierij en af en toe wat met mijn technische vaar- digheden doen.”

op is aangevraagd – bestaat uit een vakkenband die onder een hoek door een bad met stromend water loopt. Zure bollen gaan drijven en worden door de stroming afgevoerd, gezonde bollen blijven in de vakjes liggen en worden getransporteerd naar een leesbandje. Het water wordt opgevan- gen en hergebruikt. “Het is geen pro- bleem dat het water vervuild raakt. De bollen zijn maar kort in het water, worden opgeplant en gaan daarna meteen de cel in.” DIVERSE VOORDELEN Het apparaat heeft volgens Van Rijssel diverse voordelen. Om te beginnen is het een compacte ma- chine, ongeveer 1,70 m lang, die eenvoudig tussen een aanvoerband en een leeslijn geplaatst kan wor- den. “Een grote schuur is dus niet nodig.” Maar het belangrijkste vindt Van Rijssel de verbetering van de capaciteit. “De grote winst zit in het opprikken/opplanten van de bollen. Je hoeft minder goed op te letten of er nog zure exemplaren tussen zitten. Dat vind ik zelf altijd frus-

Tekst: André Leegwater | Fotografie: TVR Tools

Toen de zuurmachine op broeierij Fa. P. van Rijssel & Zn in Hillegom het begaf, had Thom van Rijssel – de zoon in de firma – een mooie gelegenheid om zijn technische talenten in te schakelen. Als zzp’er werkt hij onder de naam TVR Tools aan techniekpro- jecten. Van Rijssel bedacht een nieu- we, kleinere machine om zure bollen te scheiden van de goede met het bekende principe van de drijf/zink- methode. “Ik wilde die techniek naar ander een niveau brengen”, aldus Van Rijssel. “Ik heb gebruikgemaakt van het snellere drijfvermogen van zure bollen. Een zure bol komt eerder bo- ven drijven dan een gezonde bol. Een gezonde bol is altijd zwaarder, ook als die een stuk kleiner is.” De machine – waar overigens patent

4 december 2020

19

4 december 2020

Mechanisatietentoonstelling gaat digitaal in 2021

De Mechanisatietentoonstelling 2021 is een digitaal evenement. In plaats van de driedaagse beurs in Vijuizen worden donderdag 14 en vrijdag 15 januari twee avonden met in totaal zes livestreams gehouden, verzorgd door de Stichting Mechanisatietentoonstelling Bollenstreek (SMTB), Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenity.

Programma 14 januari 2021 19.00 uur

Noviteitenlivestream van de SMBT, waarin de ver- nieuwende bijdragen (filmpjes) van de bedrijven die anders op de beurs zouden staan aan bod komen. Aan deze noviteiten is ook weer de jaarlijkse beoor- deling door de jury verbonden en we willen het publiek betrekken door te stemmen op de beste vernieuwing. 20.00 uur Kennisplein: Greenport Duin- en Bollenstreek Live Samen met ketenpartners brengt Greenport een uitzending met als rode draad ruimtelijke ordening. 21.00 uur GreenityTalks: themagesprek over trends in de branche/sector, met aan tafel vertegenwoordigers van de mechanisatiesector, waarin ook publieks- participatie wordt gezocht.

Programma 15 januari 2021 19.00 uur

Noviteitenstream van SMTB, waarin de winnaar van de vakjury en van de publieksprijs bekend wordt gemaakt. Uiteraard zitten die aan tafel, liefst ook met potentiële gebruikers van de machine/techniek. 20.00 uur Kennisplein: Greenport Duin- en Bollenstreek Live Samen met ketenpartners brengt Greenport een uitzending met als rode draad kennis en innovatie. 21.00 uur GreenityTalks: onderwijs & personeel. Met onder andere studenten en docenten bespreken we hoe we aan toekomstige techneuten komen.

Duin- en Bollenstreek

Greenity TALKS INFORMATIE INZICHT INSPIRATIE 14 & 15 januari start 19.00 Live op www.smtb.nl

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook - Online catalogs