Greenity 81

C O L UMN

Nieuw programma KAVB-Jong! 2021 Het programma voor KAVB-Jong! 2021 is bekend. In januari start een nieuw gevarieerd seizoen bestaande uit vier interessante workshops en vier boeiende bedrijfsbezoeken.

Voorwaarde daarbij is uiteraard dat dit mogelijk is binnen de geldende maat- regelen. Discussies voeren, kennis op- doen en eigen inbreng zijn belangrijke onderdelen van de workshops, evenals de open sfeer en het netwerken. Tij- dens de workshops komen diverse on- derwerpen aan bod, zoals persoonlijke ontwikkeling, innovatie, samenwerking en financiële en juridische zaken. Bij de bedrijfsbezoeken wordt onder andere

een bezoek gebracht aan Van Den Bor- ne Aardappelen en machinefabrikant Imants in Reusel, Tata Steel ljmuiden, Robocampus in Delft en VHC Jongens in Oostzaan. Workshops worden gefa- ciliteerd door de Rabobank en vinden deels plaats in Noord-Holland en deels in De Bloembollenstreek. Aanmelden kan tot 10 december. Voor het volledige programma: www.kavb.nl. Vragen en aanmelden: Stan van Oers, 0252-536950.

Verrassingentaks

Annika Versloot — Beleidsmedewerker KAVB

4 december 2020 Wanneer deze Greenity verschijnt, is het de dag voor pakjesavond. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar het knutselen van surprises hebben we bij ons thuis maar overgeslagen dit jaar. Iets met aan mijn taks zitten met verrassingen. En dan heb ik het nog niet eens over corona en een president die ‘ontslagen’ is, maar zijn huis pertinent niet uit wil. Zo moet ik mijn kleinkinderen ooit vertellen dat in 2020 een metro door een stootblok reed en gered werd door de staart van een walvis. Er een invasie van tientallen ruimteschepen plaatsvond, oprukkend vanaf de zuidwes- telijke horizon. ‘Ze komen kijken hoe het ervoor staat in de proeftuin!’, jammerde de buurman huiveringwekkend cartoonesk over de schutting. Een paar appjes later werd via journalist Govert Schilling helder dat het Elon Musk was die een nieuwe trits Starlinks lanceerde. Dat was dus geen science fiction, maar innovatielust. De markt voor ‘kunstma- nen’ is booming. Als particulier kun je een mini-satelliet van zo’n vijf kilo bestellen bij een start-up in Amsterdam. De toepassingen worden steeds diverser en ingenieuzer: je kunt er creditcards mee autoriseren en ge- neesmiddelenonderzoek in uitvoeren, even- als gechipte walvissen volgen in hun tocht door de oceanen (of Spijkenisse). Voor de bollenteelt geldt dat ruimtedata waardevolle uitspraken genereren over bodemkwaliteit en gewasopbrengsten. Daarbij schat ik in dat dit het begin is van veel meer – misschien onmisbare – noviteiten. Het is daarom goed te melden dat we als sector actief zijn inge- haakt en aan de wieg staan van ‘space-projec- ten’ (met Blackshore gevestigd bij ESA Estec), precisielandbouw-onderzoeken (Bollenrevo- lutie) en kennisnetwerken (de Spacecampus en Expo, Unmanned Valley). Evenals in het telen van bloembollen, is Nederland een van de koplopers op het gebied van ruimtevaar- tinnovatie. Twee koplopers kunnen samen heel ver komen. Misschien gaan er straks wel bollen de ruimte in voor fundamenteel onderzoek en verloopt de systeemsprong toch niet lineair maar in een baan om deze planeet. De zogenaamde ‘aardbol’. Na dit jaar kijk ik nergens meer van op.

Jacob Jan Dogterom: ‘Haast geboden bij huisvesting arbeidsmigranten’

De regels voor het huisvesten van ar- beidsmigranten op bedrijven is niet over- al gelijk in Nederland. Dat ervaren de leden van de kring Zuidwest-Nederland, die in de gemeente Goeree-Overflakkee geen arbeidsmigranten op hun terrein mogen huisvesten. Tijdens de kringleden- vergadering van donderdag 26 november 2020 werden de leden geïnformeerd over de ontwikkelingen op dit gebied. “De ge- meente heeft dit nooit gefaciliteerd”, al- dus kringvoorzitter Jacob Jan Dogterom. “Pas sinds kort werken ze aan beleid op dit terrein. KAVB en LTO in dit gebied zitten erbovenop en dringen er bij de ge- meente op aan om haast te maken met goede en praktische regelgeving.” De agenda voor de Algemene Ledenver- gadering van 16 december werd zonder veel discussie doorlopen. De leden van de kring Zuidwest-Nederland hebben aange-

geven dat het belangrijk is om voldoende inzet te kunnen plegen als het gaat om lobbyen voor de sector. “We wilden meer inzicht in de verhouding contributie en lobbywerk, zodat daarop meer inzichte- lijk gestuurd kan worden.” De Uitvoeringsagenda gaf weinig reden tot discussie. Wel maken de leden zich zorgen om het jaar 2030. Dan wil minis- ter Schouten van LNV de kringloopland- bouw gerealiseerd hebben. “Daar maken we ons wel zorgen om. Dat is nog negen keer planten en dus ook maar negen keer de mogelijkheid om ervaring op te doen met nieuwe technieken.” Ten slotte benadrukte Dogterom het be- lang van de Werkgeverslijn. “Zeker in co- ronatijd is dit een heel waardevolle bron van informatie. Wat daar allemaal is te vinden aan kennis voor ondernemers is veel. Maak daar gebruik van.”

Algemene Ledenvergadering KAVB digitaal Dit jaar wordt de Algemene Ledenvergadering van de KAVB gehouden op donderdag 17 december om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere de Uitvoeringsagenda van de KAVB. Het afgelopen jaar hebben het Hoofdbestuur en medewerkers van de KAVB hard gewerkt aan het opstellen van deze agenda. De concept-agenda die hiervan het resultaat was, is de afgelopen weken besproken met alle kringen van de KAVB. Tijdens de ALV zullen de conclusies hiervan gedeeld worden en ligt de agenda met de plannen voor de komende drie jaar ter vaststelling voor. Uiteraard staan ook de financiën van de KAVB, enkele actuele ontwikkelen en de bestuurssamenstelling op de agenda. Vanwege corona vindt de algemene ledenvergadering dit jaar digitaal plaats. Monique Ooms is hierbij gespreksleider. KAVB-leden die aanwezig willen zijn, kunnen contact opnemen met de KAVB. Zij krijgen dan tijdig de inloggegevens voor de digitale bijeenkomst toegezonden.4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs