Greenity 81

VA N D E R E D A C T I E

Rechter veegt gebruiksverbod middelen van tafel Het gerechtshof Den Haag heeft een streep gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmid- delen buiten de landbouw. Deze uitspraak kwam in een hoger beroep dat was ingesteld door Nefyto en Artemis tegen de staat. Het gaat om zowel chemische als biologische toepassingen.

Sinds oktober 2016 gold het verbod voor het gebruik van onkruidbestrij- dingsmiddelen op verhardingen, maar bijvoorbeeld ook in plantsoe- nen en bedrijventerreinen. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat glyfosaat niet meer door gemeenten op verhardin- gen mocht worden gebruikt. Er wa- ren nog wel wat uitzonderingen, al- dus Maritza van Assen, directeur van Nefyto: “Zoals bij spoorwegen en raf- finaderijen. Daar is het niet verstan- dig onkruid weg te branden. Echter, het doel van de overheid was uitein- delijk om het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zo- wel chemisch als biologisch, buiten de landbouw helemaal te gaan ver- bieden.” De uitzonderingen werden dan ook steeds verder beperkt. De rechter stelde Nefyto en Artemis dinsdag 24 november in het gelijk; de wettelijke basis voor het verbod

ontbreekt. De ontwikkelaars van ge- wasbeschermingsmiddelen zijn blij met de uitspraak. Van Assen: “Het verbod was echt onacceptabel. De overheid verleent met haar ene hand toelatingen, maar kan met de ande- re hand het gebruik van toegelaten middelen zonder wetenschappelijke motivering verbieden. Wij wilden weten of dit juridisch wel kan. Want als ze dit voor buiten de landebouw kan beslissen, zou ze dat ook kun- nen doen voor het gebruik binnen de landbouw. Bovendien kunnen producenten van biologische gewas- beschermingsmiddelen en chemische middelen de investering in de ont- wikkeling en registratie van nieuwe producten alleen maar verantwoord doen als de beslissing tot toelating, die na een jarenlange toelatingspro- cedure wordt genomen, niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden en sentiment.”

Kringlooplandbouw

Arie Dwarswaard — Redacteur a.dwarswaard@greenity.nl

Oud-collega-redacteur Gerrit Wildenbeest schreef het boek Een schone erfenis is u ge- worden, waarin hij op een prachtige manier zijn jeugd in de Achterhoek beschrijft. Die be- slaat de periode 1950-1970 en speelt zich af op boerderij Nieuw Tammel in ljzerlo, bij Aalten. We kijken ruim zestig jaar terug en zien een veehouderijbedrijf dat een klein koppel koeien telt, evenals wat varkens en het paard Jet, dat alle werkzaamheden op de wei uitvoert. Het voer voor de koeien bestaat uit hooi en voeder- bieten, alles van het eigen bedrijf. Na de win- ter gaat de stalmest op de wei. Wildenbeest haalt enkele malen het door minister Schou- ten gebezigde begrip kringlooplandbouw aan. Want dat was in die jaren de regel. Al lezend merk ik dat ik terugkijk in een wereld die nog maar zestig jaar oud is en toch ver van mij af staat. Zelf ben ik zo’n dertig jaar actief in de bloem- bollensector als vakredacteur. In die periode is er veel in de sector veranderd. Alleen het ziekzoeken is nog handwerk, de rest is geme- chaniseerd. Zelfs dahlia’s rooien en hyacinten hollen gaan mechanisch. Ook zette de schaal- vergroting door. Wie in 1988 meer dan 20 ha teelde, was een grote kweker. Nu zit hij aan de andere kant van het spectrum en is 60 ha of meer eerder regel dan uitzondering. Over tien jaar wil minister Schouten de kring- looplandbouw terug hebben in Nederland. Ik lees het boek van Gerrit Wildenbeest en ik zie de bloembollensector en vraag mij af hoe die toekomst eruit gaat zien. Die vraag is voor u als ondernemer nog veel indringender. Een pasklaar antwoord heb ik niet. Wel kan ons blad een podium bieden om die weg naar 2030 te verkennen. En dat gaan we ook doen. In ja- nuari 2021 start een nieuwe serie artikelen onder de titel Nog negen jaar. Want dat is de werkelijkheid. Hoe kijken veredelaars, telers, broeiers, exporteurs, onderzoekers, banken en beleidsmakers naar die negen jaar? We gaan het vragen en misschien bellen we u ook wel. U doet toch ook mee?

In voorjaar tulpen rond de vaas

Directeur Land Art Delft Paula Kou- wenhoven, eigenaresse Anja Jansze van De Tulperij en Royal Delft-direc- teur Henk Schouten stopten 28 no- vember de eerste van 10.000 tulpen in de grond rond de 12 meter hoge Delftsblauwe Tulpenpiramidevaas. De vaas staat aan de zuidkant van Delft, als deel van kunstlandschap- spark Land Art Delft. Kouwenhoven nam het initiatief tot het plaatsen van de vaas, waarmee het toerisme gestimuleerd kan worden. “Juist in deze tijd is dat hard nodig. We rich- ten ons daarom vooral op de Neder- landers die een uitstapje in eigen land plannen.” Jansze leverde de bollen: “Zo’n mooi landmark voor Delft en daar horen natuurlijk tulpen bij. Zo wordt het straks in het voor- jaar een prachtig Hollands plaatje.

Een echte ode aan het Nederlandse landschap.” Die ode is het themajaar van 2021 van het marketingbureau NBTC, dat Holland onder de aan- dacht brengt.4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs