Greenity 81

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Muizen Ventilatie kas Knolcyperus Fosfaat Omgevingsvergunning Financieringsplan A G A PA N T H U S Overwintering H E U C H E R A Botrytis L E L I E Warmwaterbehandeling Bol- en schubrot Z A N T E D E S C H I A Monster scheidsgerecht G L A D I OO L Bewaring leverbare knollen Koudebehandeling effectief tegen trips I R I S Aanvoerstadium en sierwaarde T U L P Afvalwater broei op water Fustontsmetting broei op water Heteluchtkachels (anders dan heaters) 5°C- en 2°C-teelt Voortrekken N A R C I S Oogsten Houdbaarheid Koeling Tête-à-Tête H YA C I N T Temperatuur in de kuil buiten L E L I E Gietwater Bemesten op maat Bladverbranding T E C HN I E K Binnendozen als gevelbekleding Systeemventilatoren Bestemmingsplan en bouwblok G EWA S B E S C H E RM I NG Onkruidbestrijding

gegeven. Is dit jaar de fosfaatnorm over- schreden, vraag dan vóór 31 december fosfaatcompensatie aan bij het RVO-loket. Voorwaarde is dat niet meer dan 20 kilo- gram fosfaat per hectare bouwland te veel is gebruikt. Het teveel moet het jaar erop worden verrekend. Is er juist fosfaatruim- te over, overweeg dan nog compost aan te voeren. Omgevingsvergunning Het bedrijf uitbreiden of moderniseren? Dan is bij bouwplannen een omgevingsver- gunning nodig. Vroeger hadden bedrijven en particulieren bij bouw dikwijls te maken met losse bouwvergunningen en milieu- vergunningen en verschillende instan- ties. Tegenwoordig is het indienen van één vergunning voldoende. De omgevings- vergunning is digitaal aan te vragen op www.omgevingsloket.nl. Het is verstandig de aanvraag eerst te toetsen aan de bouw- voorschriften in het bestemmingsplan. Deze zijn voor iedereen raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Past het bouw- plan niet, dan is het goed om te kijken of er toch gebouwd kan worden met een binnen- planse afwijking of dat een wijziging van het bestemmingsplan mogelijk is. Financieringsplan Stel bij uitbreiden of investeren een zo compleet mogelijke investeringsbegroting op, bij voorkeur onderbouwd met offertes. Naast het investeringsbedrag is vaak ook nog behoefte aan extra werkkapitaal, bij- voorbeeld voor uitbreiding van de produc- tie. Plantmateriaal, arbeid en teeltkosten moeten eerst worden voorgeschoten voor er extra omzet kan worden gerealiseerd. Als bekend is hoeveel geld er nodig is, is de volgende vraag waar het geld vandaan komt. Financiers zullen de haalbaarheid van investeringsplannen toetsen op ver- schillende aspecten: visie, vakmanschap en ondernemerschap, het rendement van de laatste jaren en het te verwachten ren- dement. Daarnaast wordt dikwijls gekeken naar de inbreng van eigen vermogen en eigen middelen.

Vaste planten algemeen Muizen Vooral in het najaar en de winter kunnen muizen in de kas of loods overlast geven. Plaats vallen om de muizen te bestrij- den. Het voordeel is daarvoor geen licen- tie nodig is. Agrariërs die in het bezit zijn van een licentie Knaagdierbeheersing (KBA) op agrarische bedrijven mogen binnen ook rodenticiden toepassen ter bestrijding van huismuizen, bruine en zwarte ratten. Alle toegelaten middelen zijn lokazen die cumulatief werken. Dat betekent dat mui- zen ze meerdere dagen achter elkaar moe- ten eten en bovendien zo min mogelijk ander voedsel. Het is belangrijk voldoen- de lokaas in de kisten te doen: 30-60 gram bij muizen. Controleer iedere drie dagen de lokaaskistjes om te zorgen dat het lokaas niet opraakt tijdens de bestrijdingsactie. Toepassing van rodent iciden bui ten bedrijfsgebouwen is alleen toegestaan met een licentie KBA-GB en daarnaast moet het bedrijf gecertificeerd zijn door het Keur- merk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB). Vanaf 2022 gaat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmidde- len en biociden (Ctgb) de toelatingen voor rodenticiden wijzigen. Voor steeds min- der middelen is dan de licentie KBA toerei- kend. Kijk voor meer informatie op de web- site van Bureau Erkenningen. Ventilatie kas Laat vorstgevoelige vaste planten in de kas overwinteren. Let op dat er tussen de plan- ten voldoende luchtcirculatie is om schim- melproblemen te voorkomen. Lucht vol- doende. In de praktijk wordt hier nogal eens onvoldoende aandacht aan besteed. Houd bij vorstvrij weer altijd een mini- mumraamstand aan van 10%. In tegenstel- ling tot wat vaak wordt gedacht, kan ook op mistige en windstille dagen vocht wor- den afgevoerd door te ventileren. Dat kan zolang het in de kas iets warmer is dan bui- ten. Warme lucht kan meer vocht opne- men waardoor de kaslucht absoluut gezien meer vocht bevat. Doordat de warmere lucht naar buiten verdwijnt, wordt ook het vocht afgevoerd. Knolcyperus Controleer vaste planten bij het rooien en verwerken op knolcyperus. Knolcype- rus maakt aan de wortels kleine, bruin- zwarte knolletjes, ongeveer zo groot als gladiolenkralen. Om verspreiding van dit probleemonkruid te voorkomen geldt de Verordening Bestrijding Knolcyperus. Raad- pleeg voor meer informatie de website van de NVWA.

Agapanthus

Overwintering De bladverliezende soorten van Agapant- hus zijn redelijk winterhard en kunnen vrij goed buiten in de grond overwinteren, de bladhoudende niet. Die zijn gevoelig voor vorst. Afdekken met een dik pak stro is gewenst.

Heuchera

Botrytis Bij Heuchera in de kas wordt vooral onder in het gewas Botrytis waargenomen. De schimmel is te herkennen aan het grauw-

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41

Fosfaat Reken uit hoeveel fosfaat u dit jaar hebt4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs