Greenity 81

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

grijze schimmelpluis. Het is belangrijk om te voorkomen dat de schimmel in het hart de jonge bladeren aantast. Bestrijding is mogelijk met bijvoorbeeld Teldor, Frupica, Signum of Switch. Het is verder belangrijk het opgewas zo droog mogelijk te houden. Is in de winter water geven nodig, doe dat dan op een drogende dag.

verband met de bemesting. • Plant een verdachte partij niet op voor tweejarig schub.

de bloemen van ‘Blue Magic’ wordt aan- zienlijk verbeterd door de kastemperatuur vijf tot zeven dagen voor de oogst (als de bloemknoppen zichtbaar zijn) te verlagen tot 13°C. Natuurlijk bepaalt niet alleen de bloemknop de kwaliteit van de bloem. Zet daarom de bloemen op gekoeld water in de koelcel en houd de temperatuur in de cel op 2°C. Koel niet dieper om teleurstelling bij de consument te voorkomen. Chrysal BVB is een voorbehandelingsmiddel voor bolbloemen zoals iris. Het voorkomt een snelle veroudering en bladvergeling en het niet openkomen van irissen. Gebruik het bij voorkeur zo snel mogelijk na de oogst. Voor een juiste dosering bevat dit product een tracer. Narcis Oogsten Het jui ste oogststadium i s met een gesprongen knop. Een goede volle knop is ook goed, maar dit stadium is minder goed te controleren. Oogst bloemstengel en blad samen. Snijd de bloem en het blad (kisten) of trek ze met een rukbeweging van de bol (rolkas en vaste kas). Oogst daarbij de man- chet mee. Blad en bloem blijven daardoor bij elkaar, wat het bossen vereenvoudigt en de sierwaarde verhoogt. Een te korte kou- deperiode kan een te korte manchet geven, wat het oogsten bemoeilijkt. Bos de geoog- ste bloemen direct of vervoer ze naar een werkruimte waarop een sorteertafel wordt gebost. Deze laatste methode is arbeidsin- tensiever. Houdbaarheid De consument is alleen gediend met goed houdbare narcissen. Narcissen geoogst in zogenaamd ‘potloodstadium’ (niet volledig gevulde knop) geven op de vaas te kleine bloemen met snel verglazende bloemran- den. Narcissen met een volgroeide knop, maar daarna langdurig bewaard, geven eveneens op de vaas kleine bloemen met snel verglazende bloembladen. Wanneer broeiers onderstaande regels in acht nemen kan de consument rekenen op een goed houdbare narcis van goede kwa- liteit. • Oogst de narcissen in het juiste oogststa- dium (als de vliezen gesprongen zijn), dus nooit als ‘potloodjes’. • Bewaar de narcissen in de cel bij 1-2°C.

Zantedeschia

Monster scheidsgerecht Tijdens de vermeerdering van Zantede- schia kunnen afwijkende typen ontstaan. De kans hierop is veel groter dan het bol- lenvak gewend is bij andere gewassen. Tij- dens de teelt kan een virusaantasting zich in een jaar sterk verspreiden. De verkoper zal deze problemen niet altijd in de gaten hebben. Laat als koper dan ook altijd een monster voor het scheidsgerecht opplan- ten.

Lelie Warmwaterbehandeling

Voer de warmwaterbehandeling uit met lelies die in rust zijn (geen spruitvorming hebben). • Geef Aziatische hybriden vanaf de oogst een warmwaterbehandeling van 2 uur 41°C. • Geef Oriëntal-hybriden vanaf zes weken na de oogst 2 uur 39°C of 2 uur 41°C in combinatie met twee dagen voor- en nawarmte bij 20°C. • Geef Longif lorum-hybriden in de perio- de half december-half januari 2 uur 39°C. • Geef LA’s in de periode half decem- ber-eind januari 2 uur 39°C. • ‘Kook’ de nieuwe kruisingen, zoals OT’s, LO’s en AO’s 2 uur bij 39°C. Kortere kookduren en lagere temperaturen dan 39°C hebben geen effect op de bestrij- ding van bladaaltjes. Voor de bestrijding van bollenmijten zijn twee dagen voor- en nawarmte bij 20°C en een warmwaterbe- handeling van 2 uur bij 41°C noodzakelijk. Voeg aan het warmwaterbad 0,5% Capto- san of Captor 500 g/l toe om verspreiding van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Door de schubbollen te ‘koken’ is de kans groot dat het fijne plantgoed vrij van blad- aaltjes is. Kook dan alleen het grove plant- goed. Behandel cultivars waarin gemak- kelijk dubbelneuzen voorkomen juist het fijne plantgoed, dat niet tot leverbaar groeit. De warmwaterbehandeling gaat pas in als het bad de gewenste temperatuur van 39°C of 41°C heeft bereikt. De opwarm- tijd is veelal een 30 tot 45 minuten. Laat de ketel nakijken als de opwarmtijd langer is dan 45 minuten. Bol- en schubrot Fusarium en/of Cylindrocarpon veroorza- ken bol- en schubrot. Bestrijding: • Verwijder de zieke bollen uit het plant- goed. • Ontsmet het plantgoed in Topsin M en Mirage Elan of Rudis. • Zorg voor ruime vruchtwisseling van minimaal 1 op 6. • Geef gevoelige rassen een matige bemes- ting. Dit geldt voor zowel organische als kunstmest. • Gebruik gedurende de teelt stikstofmon- sters als basis voor de bemesting. • Teel geen voor Fusarium vatbare cultivars binnen tien jaar op zwaar besmette per- celen. • Houd ook rekening met de voorvrucht in

Gladiool Bewaring leverbare knollen

Om de knollen goed te houden is een lage RV belangrijk. Bij relatief hoge buitentem- peraturen en een lage celtemperatuur met ventilatie is het lastig de RV voldoende laag te houden. Gebruik in dat geval een bouwdroger. Deze zijn te huur bij de mees- te verhuurbedrijven. Doordat de bouwdro- ger vocht onttrekt, neemt de RV af en wor- den problemen voorkomen. Het gebruik van een bouwdroger betekent wel dat de warmte die door de bouwdroger geprodu- ceerd wordt moet worden teruggekoeld. Zet een bouwdroger alleen aan als het wer- kelijk nodig is. Koudebehandeling effectief tegen trips Veel leverbare gladiolen worden langere tijd onder 5°C bewaard. Als de temperatuur gedurende een aaneengesloten periode van acht weken lager dan 5°C is of zes weken 2°C, is geen tripsbestrijding meer nodig. Alle tripsen, eieren en larven zijn na die periode dood of niet levenskrachtig. Bij de bewaring van pitten is ±10°C de optimale temperatuur. Tijdens een dergelijke bewa- ring overleeft de trips en kan de knollen alsnog aantasten. Kies dan voor een war- me luchtbehandeling (24 uur 41°C). Door een hete luchtbehandeling worden tripsen effectief bestreden. Houd er wel rekening mee dat beide behandelingen kunnen lei- den tot ongewenste penvorming als deze tijdens de bewaring worden uitgevoerd.

Iris Aanvoerstadium en sierwaarde

Het oogststadium speelt een belangrij- ke rol bij het openkomen van de irisbloe- men op de vaas. Onrijp geoogste bloemen komen niet of nauwelijks open. Het aan- voeren van voldoende rijpe irissen op de veiling is dan ook belangrijk. Voldoende rijp zijn de bloemen als ze een punt van 3 cm hebben. Onder de punt wordt verstaan de totale lengte van het gekleurde deel van de bloemknop. Het openkomen van

4 december 2020

47

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs