Greenity 81

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

Systeemventilatoren Bij de aanschaf van een ventilator met toe- renregeling geldt dat een gelijkstroomven- tilator goedkoper en energiezuiniger is dan een ventilator met frequentieregelaar. De relatief langzamer draaiende gelijkstroom- ventilatoren presteren beter als de druk niet te hoog oploopt. Dat is het geval als de hoeken van de uitblaasopeningen zijn afge- rond. De tegendruk komt dan niet boven de 120 Pa. Uitgangspunt hierbij is 6.000 m³/uur per opening in de droogwand. Een dubbele droogwand voor tweelaagsbeluch- ting van vier hoog heeft vier openingen en is dus geschikt voor een ventilator van 24.000 m³/uur, ongeveer 2,2 kW. Een zwa- re 3 kW-ventilator levert veel meer lucht en is daarom meer geschikt voor een dub- bele wand van vijf of zes hoog of eenlaags- beluchting. Bestemmingsplan en bouwblok Voor de meeste agrarische bedrijven geldt dat ze gevestigd zijn in het landelijk gebied. Voor het landelijk gebied zijn voorschrif- ten opgesteld wat er op welke locatie mag worden uitgeoefend en dit wordt vastge- legd in het bestemmingsplan. Globaal her- ziet de gemeente elke tien jaar dit bestem- mingsplan. Daar gaat een hele procedure mee gepaard, waarbij alle betrokkenen hun wensen kenbaar kunnen maken. Met de voortschrijdende schaalvergroting moet een bollenteler ook tijdig uitbreiding van het bouwblok aanvragen, ook al is de verwach- ting dat dat niet binnen vijf jaar gebeurt. Na de inventarisatie wordt een ontwerpbestem- mingsplan gemaakt, die ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze inzagetermijn kunnen geen bouwvergunningen worden verleend. Vaak zijn er bezwaren op (onderdelen van) het ontwerpbestemmingsplan, zodat er gedurende vele maanden geen bouwvergun- ningen worden afgegeven. Bij bouwplannen is het dus zaak om de vergunning aan te vragen vóórdat een ontwerpbestemmings- plan ter inzage wordt gelegd.

grond dan eerst door, voordat een nieuwe teelt start. Spoel slempgevoelige gronden niet door, maar geef tijdens de start meer onbemest water. Bladverbranding Bladverbranding in de lelies komt voor bij de dikkere maten bollen. Zowel bij de Azi- aten als de Oriëntals komen cultivars voor die extra gevoelig zijn. Het blad van Azia- ten wordt veelal grijs en soms bruin. Het blad van Oriëntals wordt veelal bruin. De bladeren in de kop van de plant aan de basis van de knoppen verbranden het eerst. Bekende gevoelige Aziaten voor bladver- branding zijn ‘Navona’ en ‘Brunello’. Bij de Oriëntal ‘Expression’ kan ook hevige blad- verbranding voorkomen. Soms is het zo erg dat er broeikoppen optreden, waarbij de hele bloeiwijze verloren gaat. Bladverbranding voorkomen: • Gebruik geen dikke bolmaten van gevoe- lige cultivars. Bij Aziaten is de maat 10/12 en 12/14 aanzienlijk minder gevoe- lig dan de grotere maten. Van Oriëntals is bekend dat boven de maat 16/18 het risico op bladverbranding duidelijk toe- neemt. • Plant de bollen voldoende diep; 6 tot 8 cm grond op de bollen is het minimum. • Zorg voor een goede ontwikkeling van de stengelwortels door voldoende te gieten tijdens het uitlopen van de wortels. • Bevorder verticale luchtbeweging in het gewas. • Houd na het planten de kastemperatuur bij Aziaten de eerste vier weken op 12°C en bij Oriëntals rond de 15°C. • Houd bij voorkeur het gewas zoveel moge-

lijk droog door druppelslangen te gebruiken. • Voorkom grote schommelingen tussen de dag- en nachttemperatuur (positie- ve DIF). Laat de kastemperatuur overdag niet hoog oplopen. • Zorg tijdens het kritieke stadium dat bladverbranding kan ontstaan (25 tot 50 dagen na planten), juist voordat de kop los groeit, voor voldoende verdamping. • Door negatieve DIF toe te passen treedt minder bladverbranding op. • Korte onderwortels verergeren bladver- branding. Houd de partijen met korte onderwortels de eerste weken extra voch- tig en voorkom hoge zoutconcentraties.

Techniek Binnendozen als gevelbekleding

De meeste bloembollenschuren worden gebouwd met sandwichpanelen, omdat deze goed isoleren en gemakkelijk te bevestigen zijn. Een zeer groot nadeel van sandwichpanelen is de geluidsweer- kaatsing. Vooral in verwerkingsruimten kan dit een bron van ergernis zijn. Er zijn bouwsystemen die goed scoren op de cri- teria geluidsabsorptie, thermische isola- tie, duurzaamheid en prijs. Het gebruik van zogenaamde binnendozen met daar- in steenwolmatten blijkt daarbij bijzonder doeltreffend. Ze zijn er in vele varianten en bieden uitstekende ontwerpmogelijkheden. Ze functioneren bovendien als brandwand. Gordingen zijn niet meer nodig, zodat stof- ophoping beperkt blijft. In het dakvlak zijn vergelijkbare systemen mogelijk. Het is zonder meer aan te raden om te informe- ren naar de mogelijkheden. De meerkosten vallen echt mee als je dit afzet tegenover het voordeel van minder geluid.

Gewasbescherming

4 december 2020 Onkruidbestrijding Spuit onkruid dat voor opkomst van het gewas aanwezig is dood met glyfosaat. Roundup Ultimate is binnen een uur regen- vast. Gebruik van Roundup Ultimate 1,5 tot 2 l per ha. De ‘normale’ 360 g/l-variant van glyfosaat is ook te gebruiken, maar heeft een periode van 4 tot 6 uur droge weersom- standigheden na de bespuiting nodig voor een goed effect. Gebruik 2-4 l glyfosaat per ha. Let bij gebruik van bronwater op de hardheid van het water. Bij hard water (> 12 graden Duitse hardheid) kan de werk- zaamheid van glyfosaat afnemen en is het aan te raden 1% ammoniumsulfaat toe te voegen. Bij Roundup Ultimate is de toevoe- ging van ammoniumsulfaat in het geval van hard water niet nodig.

49

4 december 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs