ישראלית | עיתון נשים חברתי | יולי 2019

2 0 1 9

י ו ל י 1 ע י ת ו ן נ ש י ם ח ב ר ת י ג י ל י ו ן

מילים מרפאות על אלימות וכוח הריפוי של נשים בחברה 7 ' עמ

הביתה איך נרגיש בבית בתוך הארץ שלנו? מסע בין חלומות, שברים ותקווה אחת 3 ' עמ

מה אנחנו רוצות? חקרנו ובדקנו למענכן, וחזרנו עם תשובות מפתיעות 5 ' עמ

Made with FlippingBook - Online catalogs