Greenity3

Stichting De Groene Stad krijgt bredere steun Geld nodig voor kennis

De Stichting De Groene Stad heeft een breder draagvlak gekregen. Nieuwe partners hebben zich aan de stichting verbonden. Zij zullen bijdragen aan de financiering en dat is van groot belang voor het slagen van het project. S tichting De Groene Stad is een initiatief van branche- organisaties Anthos, LTO en VHG. De Stichting wil een kennis- en inspiratieplatform zijn en de discussie over meer groen onder projectontwikkelaars, stadsplanners, architecten, bouwers en bewoners stimuleren. De branche- organisatie van groenvoorzieners, VHG, is uit het initiatief gestapt (zie kader). De stichting werd onder meer bekostigd via het Productschap Tuinbouw, maar dat geld is bijna op. Om het project door te zetten, zijn nieuwe partners welkom. De nieuwe partners heeft de stichting aan zich verbonden met de zogeheten Groene Stad Charta. Tot de eerste ondertekenaars van De Groene Stad Charta behoren VNO-NCW, de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, adviesbureau voor duurzame bodemtechnologie Biomygreen, NL Greenlabel, de stichting Roofupdate en twee grote boomkwekerijen. Henk Raaijmakers, voorzitter van de LTO vakgroep bomen en vaste planten, is blij dat nieuwe partners het idee van De Groene Stad hebben omarmd. “We kunnen het niet alleen en dat willen we ook niet. We moeten onze kennis delen met andere bedrijven en organisaties, zodat niet alleen wij de boodschap van De Groene Stad verspreiden, maar alle partij- en van de Charta.” Dit aantal wordt mogelijk nog uitgebreid. In verschillende gemeenten staat toetreding tot de groep early adopters, de voorhoede van ondertekenaars van de Groene Stad Charta, op de agenda. Voorzitter Henk Westerhof van Anthos hoopt op een sneeuwbaleffect. “Die sneeuwbal moet gaan rollen en groter worden, zodat er geld is voor kennisontwikkeling. Als dat niet lukt, dan kunnen we alleen promotie doen.” PROMOTIE Nieuw budget voor promotie zit wel in de pijplijn. De European Nurserystock Association, de Europese organisatie voor boom- kwekers en vaste planten, heeft bij de Europese Commissie sub- sidie gevraagd voor promotie van De Groene Stad in een aantal landen. Dit gaat in totaal om een bedrag van 1,7 miljoen euro, waarvan 20 procent door het bedrijfsleven zelf bijeengebracht moet worden. Westerhof verwacht binnenkort duidelijkheid over het al dan niet toewijzen van dit bedrag. Het is de bedoeling dat de partners tijd en geld investeren in kennisontwikkeling. De kennis die nodig is, heeft vooral betrekking op het onderzoeken en uitdragen van de effecten van groen op de stedelijke omgeving. Tekst: René Bouwmeester | Afbeelding: MVRDV - Valley

VHG verlaat De Groene Stad De VHG heeft besloten De Groene Stad te verlaten. De reden hier- voor is dat deze brancheorganisatie een meningsverschil heeft met Anthos en LTO over onder meer de wijze waarop wordt beslist over het nog resterende budget van de stichting. Dat geld is afkom- stig uit het inmiddels opgeheven Productschap Tuinbouw en bij- eengebracht door de boomkwekerijsector. Anthos en LTO zijn van mening dat alleen zij kunnen beslissen over de besteding ervan. Dat geldt ook voor de inzet van mogelijke Europese sub- sidies, omdat de VHG geen onderdeel is van de ENA. Ook vinden ze dat de VHG – net als zijzelf – de activiteiten op het gebied van de Groene Stad beter moet afstemmen binnen de stichting. VHG was, anders dan LTO en Anthos, tegen het verbinden van bedrij- ven uit de groene sector met De Groene Stad.

10

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker