Greenity3

De praktijk De bodem is een belangrijk onderwerp voor telers, dat is immers de basis voor een gezon- de teelt. “Daarom besloten we binnen de stu- dieclub een project rond de bodem te doen”, vertelt teeltspecialist Jonne van der Hulst van Agrifirm. Bij dit project werd de Verisscanner ingezet. “Het laten scannen van de bodem met de Verisscan is een flinke investering, dus von- den we het goed om dat nader te onderzoe- ken. De Verisscanner meet de bodem aan de hand van vijf variabelen: de pH-waarde, het organischestofgehalte, het EC-gehalte op 30 en op 90 centimeter bouwvoordiepte en er wordt een hoogtekaart gemaakt. Als je daad- werkelijk precisielandbouw wilt toepassen, heb je al die informatie nodig. Hoe groter de verschillen in de bodem zijn, hoe lastiger het is om het perceel op één manier te behandelen.” Taakkaart Het werken met de Verisscanner levert onder andere een taakkaart op die precies laat zien waar op het land compost gestrooid moet worden. Dit zorgt voor een betere benut- ting van de mineralenruimte op het bedrijf. “Daarmee kun je de toediening dus precies afstemmen op de behoefte. Je begrijpt dat het gewas daar wel bij vaart.” Om het resul- taat na twee jaar te zien, werd de Verisscan- ner opnieuw ingezet in het veld waar plaats- specifiek was gestrooid “De verschillen die we eerder zagen in de stand van het gewas, zagen we nu stukken minder. Het resultaat was veel egaler omdat de eerder aanwezige variatie in organische stof sterk was geëga- liseerd. Eerder waren er gedeelten waar het gewas minder goed groeide met een grotere kans op zuur. Nu zagen we veel meer egale groei en afrijping wat ook de kwaliteit ten goe- de komt. Allerlei redenen waarom je graag je middelen precies wilt toedienen. Goede groei begint bij een goede bodem. De Verisscanner geeft daar goed inzicht in.”

7 december 2017

7 december 2017

26

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker