Greenity3

Preciezer werken leidt vaak tot meer effectiviteit, betere kwaliteit en een hogere efficiency. Die doelen staan centraal in de aanpak van de studieclubs precisielandbouw, die in diverse regio’s functioneren. Sinds kort is er ook zo’n studieclub voor de bollensector, in het noordelijk zandgebied. H et idee om studieclubs rond precisielandbouw op te zetten, komt van Agrifirm. “Wij doen continu onderzoek en zijn altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen, ook rond precisielandbouw”, ver- telt Aaldrik Venhuizen, technisch manager R&D van Agrifirm. Precisielandbouw nader onderzocht Tekst: Monique Ooms Foto: René Faas

7 december 2017 MEEROPBRENGST Al naar gelang de vraag, zal Agrifirm meer studieclubs in verschillen- de regio’s tot stand laten komen. “Dat is een organisch proces.” Dat de aanpak meerwaarde biedt voor kwekers is helder. “Wij zien dat er via de studieclubs concrete stappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van precisielandbouw. Kwekers zijn soms wat terughoudend om te investeren in nieuwigheden, zeker als de meeropbrengst ervan niet direct duidelijk is. Doordat kwekers samen nieuwe ontwikkelingen oppakken, gaat het balletje sneller rollen en boeken we vooruitgang. Samen kunnen we het verschil maken.” De doelstellingen van de studieclubs matchen goed met de doelstellingen van Agrifirm. “Wij willen kwekers helpen een vitale land- bouw te voeren. Dat kan door steeds preciezer te werken, in harmonie met de omgeving, binnen de randvoorwaarden van de regelgeving. Zo helpen we de teelt naar een hoger plan.” “Voordat we nieuwigheden op de markt brengen, willen we goed zicht hebben op de toepassing ervan in de praktijk. Komen onze ideeën tegemoet aan de wensen en behoeftes van ondernemers? Wat zouden zij graag beter of anders zien? In de studieclubs brengen wij dat in. Het gebeurt ook dat ondernemers bij ons aankloppen met hun wensen, waaraan wij proberen een invulling te geven. De studieclub werkt dus twee kanten op.” ACCENT De studieclubs functioneren al in verschillende regio’s. Steeds ligt het ac- cent op een andere branche van de agrarische sector. “Dan kun je denken aan akkerbouw algemeen, maar ook aan granen of aardappelen. Net wat er in de desbetreffende regio speelt en wat de ondernemers willen. In sommi- ge regio’s zijn zelfs twee studiegroepen actief.” Sinds kort draait er een studieclub precisielandbouw voor bollenkwekers in het noordelijk zandgebied. Over de werkwijze vertelt Venhuizen: “Eerst proberen we de doelstellingen van kwekers rond precisielandbouw helder te krijgen. Gaan we ons richten op de kwaliteit van de bodem, de kwaliteit van de bollen, of iets heel anders? Daar baseren we onze aanpak op.” Precisielandbouw zal meer en meer een belangrijk instrument geworden waarmee kwekers antwoord kunnen geven op de complexe vragen die anno nu op hen afkomen. “De emissierichtlijnen worden steeds strikter, het belang van een gezonde bodem steeds duidelijker en daarmee groeit de behoefte om precies te kunnen werken. Dat geldt ook zeker voor de bollensector.” Belangrijk bijeffect van een studieclub is dat de leden met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaars ervaringen kunnen leren. “En omdat de behoefte van de leden bepalend is voor de onderwer- pen die aan bod komen, bepalen de deelnemers mede het nut voor hun eigen bedrijf.”

‘Wij willen kwekers helpen een vitale landbouw te voeren’

27

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker