Greenity3

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

ONDER CONTROLE Regels rond vakbekwaamheid

Binnenkort ontvangt u van de KAVB een brief over de controle die de NVWA ko- mend jaar bij vierhonderd bedrijven gaat uitvoeren. Om u alvast voor te bereiden op dat bezoek, is bij deze brief een zelfscan gevoegd. Daarmee kunt u eenvoudig na- gaan aan welke regels uw bedrijf voldoet. Onderdeel van de zelfscan is de spuitli- centie. Daarvan bestaan twee varianten: ‘Bedrijfsvoeren Gewasbescherming’ en

‘Uitvoeren Gewasbescherming’. Ondernemers die zijn geboren na 1 januari 1996 moeten verplicht beschikken over de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescher- ming. Ondernemers die voor 1 januari 1996 zijn geboren hebben voldoende aan het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren Gewasbescherming, maar er moet wel al- tijd ten minste een persoon bij het bedrijf werkzaam zijn en aanwezig of beschikbaar

zijn, die beschikt over het vakbekwaam- heidsbewijs Bedrijfsvoeren Gewasbescher- ming. Elke vijf jaar moet de houder van een van deze vakbekwaamheidsdocumen- ten een nieuw exemplaar aanvragen. Dat kan alleen als de eigenaar ervan minstens vier bijeenkomsten heeft bezocht die be- trekking hebben op twee thema’s. Zie de tabel voor de verlengingseisen.

Thema

Veiligheid en techniek

Teelt

Transport/opslag

Vakbekwaamheidsbewijs

Totaal verplicht

Uitvoeren gewasbescherming

4 deelnames

Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht

Mogelijke deelname

Mogelijke deelname

Bedrijfsvoeren gewasbescherming*

4 deelnames

Minimaal 1 deelname verplicht

Mogelijke deelname

*Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs ‘Uitvoeren’ ook nog een bewijs ‘Bedrijfsvoeren’ heeft, is het voldoende alleen ‘Bedrijfsvoeren’ te verlengen.

De komende periode zijn er weer verschillende bijeenkomsten waarbij u uw spuitlicentie kunt laten verlengen. Dit kan tijdens de Dag van de Tulp op vrijdag 26 januari 2018 in Zwaagdijk en de Leliedag op woensdag 7 februari 2018 in Emmeloord.

Verkeer prima onderwerp kring Noordelijk Zandgebied

René le Clercq: ‘Schouten enthousiast en betrokken’ De nieuwe minister van Landbouw, Natuur- beheer en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft onlangs de vakgroepvoorzitters van LTO ontmoet. Daaronder ook KAVB-voor- zitter René le Clercq. Hij kijkt terug op een goede bijeenkomst. “Ik kreeg de gelegenheid om kort uiteen te zetten welke onderwer- pen spelen in de bollensector en waar wij samen met de overheid willen zoeken naar oplossingen. Vanuit de KAVB heb ik aange- geven dat dit vooral onderwerpen zijn op het gebied van duurzaamheid, onderzoek en een breed en effectief middelenpakket.” De bewindsvrouw heeft een goede indruk gemaakt. “Ze is enthousiast en betrokken en heeft begrip en gevoel bij datgene wat er in de agrarische sector leeft. Ik heb haar namens de gehele bloembollensector uitge- nodigd om komend voorjaar nader kennis te maken met de sector.”

“Het was een goede zet om onze jaar- vergadering bij loonbedrijf Vermaire te houden. Daar kon ons onderwerp ver- keersveiligheid heel goed worden uit- gelegd.” Dat stelt voorzitter Matthé van Lierop van de kring Noordelijk Zandge- bied, waar donderdag 23 november de jaarvergadering ter voorbereiding om de Algemene Ledenvergadering van 13 december werd gehouden. Zo’n vijftig leden kregen uitleg van twee verkeer- sagenten over wat wel en niet mag en kan. Daaraan voorafgaand gaf KAVB-di- recteur Prisca Kleijn een toelichting op de agendapunten voor de ALV waar- over de leden konden stemmen en hun mening konden geven. “Dat ver- liep goed. Een ruime meerderheid kon zich in de voorstellen vinden.”

Wat de verkeersveiligheid betreft maakten de verkeersagenten duidelijk dat er juist in de land- en tuinbouw nog wel eens zaken niet bekend zijn bij de weggebruikers. Als Van Lierop een top-drie zou moeten maken, dan ziet die er als volgt uit. “Wat veel aanwe- zigen niet wisten, was de zogenoemde breedteontheffing. Die moet je vooraf aanvragen zodra je met een machine over de weg gaat die drie meter of bre- der is. In de tweede plaats is het niet toegestaan om scherpe voorwerpen voor of achter de trekker te hebben. En als derde noem ik de afgeknotte drie- hoek, die verplicht op elk langzaam rijdend voertuig moet zitten, dus ook op een trekker.” Van Lierop kijkt met tevredenheid terug op deze avond.

30

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker