Greenity3

C O L UMN

MPF en KAVB: heldere regels spuittechniek gewenst

Eerste keer

René le Clercq - Algemeen voorzitter parlecler55@hotmail.com

De KAVB en het MPF zijn nauw betrok- ken bij de discussies met de overheid over mogelijke alternatieven voor de drukregistratievoorziening op spuit- machines. Het afgelopen jaar hebben de open teelten, waaronder de KAVB, samen met de overheid en waterschap- pen gewerkt aan de invulling van mo- gelijke alternatieven. Hierbij gaat het met name over spuittechniek, kennis en opleiding. Onlangs is gebleken dat er breed bestuurlijk draagvlak is voor de alternatieven. Deze worden in de komende periode uitgewerkt en inge- voerd. Dit betekent dat de drukregis- tratievoorziening niet ingevoerd zal

gaan worden. De overheid heeft wel besloten deze voorziening in de re- gelgeving te laten staan als een stok achter de deur. Om de ontwikkelingen ook in de praktijk te bekijken heb- ben de leden van het Milieuplatform Bloembollen (MPF) onlangs een bezoek gebracht aan CHD Eefting B.V. in Ter Apel. Dit bedrijf bouwt spuitmachi- nes voor onder andere gebruik in de bloembollenteelt. Het MPF heeft zich laten voorlichten over de nieuwste ont- wikkelingen. Naar aanleiding hiervan pleit het platform voor eenduidige re- gels en oplossingen en toepassingsmo- gelijkheden voor teeltbedrijven.

Een oud vaderlands gezegde luidt dat de eerste klap een daalder waard is. Ook weten we dat je maar een keer de kans krijgt om een eerste indruk te maken. Hieraan moet ik denken als ik terugblik op de eerste paar weken van het ministerschap van mevrouw Schouten. Met haar agrarische achtergrond als dochter van een Brabantse veehouder bezocht ze in de eerste week van haar mi- nisterschap al een door de fipronilaffaire zwaar getroffen kippenboer. Betrokken en bewogen hoorde ze uit eerste hand over de enorme impact die deze ramp heeft, zowel zakelijk als voor het gezin. Maar ook riep ze een aantal agrarische bestuurders bij zich, direct toen het eerste nieuws bekend werd over de omvangrijke mestfraude. En zij had voor de bestuurders een korte bood- schap: “Jullie hebben een probleem en ik wil binnen drie weken een solide plan van aanpak hoe jullie dit gaan oplossen”; een boodschap die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is! De minister maakt er trouwens ook geen geheim van dat zij haar ministe- rie en de agrarische sector ziet als partners die samen voor grote uitdagingen staan. Dat betekent, zoals dat in een goede relatie gaat, dat complimenten op zijn tijd over en weer gegeven kunnen worden. En daar is op dit moment zeker aanleiding voor, gege- ven de vele positieve resultaten die op een groot aantal gebieden al geboekt zijn. Maar, indien nodig, moet elkaar ook klip en klaar de waarheid gezegd kunnen worden. Zoals inmiddels bekend gaat de NVWA in 2018 in de bollensector bedrijfsinspecties houden. Naar schatting zo’n 400 onderne- mers zullen bezoek krijgen van ambtenaren en na afloop zal een rapportage volgen. Vijf jaar geleden was de uitkomst van de toen- malige inspectie zeer teleurstellend. Laten we er ditmaal met elkaar voor zorgen dat de uitkomst van de inspecties voor de mi- nister reden zal zijn voor een (eerste?) com- pliment aan onze bollensector, in plaats van een reprimande waar niemand vrolijk van wordt.

Marcel Markhorst: ‘Stap extra telers Ommen’

Bloembollentelers in de gemeente Om- men werken met de KAVB en Vitens in een pilot aan het beschermen van het drinkwater door een aantal middelen niet toe te passen. Dat is 23 november besloten. Vitens wilde in Ommen de grondwaterbeschermingsgebieden vrij houden van bollenteelt, maar heeft nu aan de gemeenteraad gevraagd om dit besluit in te trekken en de pilot te star- ten. Daarbij gaan de telers verder dan alleen het grondwaterbeschermingsge- bied. Ook het intrekgebied nemen ze mee. Voorzitter Marcel Markhorst van de kring Noord- en Oost-Nederland is ingenomen met dit project. “Het afge-

lopen jaar hebben Vitens en de KAVB overleg gehad over dit onderwerp. Vi- tens trof in het water uit het grond- waterbeschermingsgebied bij Ommen stoffen aan die uit de landbouw ko- men, maar wilde alleen de bollenteelt verbieden. Wij hebben aangeboden om de middelen die bij deze stoffen horen niet meer te gebruiken en zijn daarbij zelfs nog verder gegaan: we nemen ook het omliggende intrekgebied mee. Zo’n vijf bedrijven doen mee. Zij hebben be- grip voor de situatie en zetten zelfs een stapje extra. Het is het nu aan de gemeenteraad om het teeltverbod van bloembollen bij Ommen op te heffen.”

Algemene Ledenvergadering Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering van de KAVB plaats op 13 december 2017, aanvang 19.30 uur. KAVB-leden kunnen de uitnodiging vinden op de website van de KAVB, www.kavb.nl.

7 december 2017

31

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker