Greenity3

Proefresultaten lelie en gladiool

In samenwerking met GMN organiseert Onderzoekscentrum Innoventis vrijdag 22 december een inloopdag. Daar worden de resultaten van onderzoeken in lelies en gladiolen van de oogst van 2017 getoond. Veel aandacht is er voor PlAMV en TVX, maar ook zaken als fusarium- en mijtbestrijding komen aan de orde.

Leliekookproeven In diverse soorten lelies is gekeken naar ver- vangers van Formaline. Zo is er onder andere onderzoek gedaan met Bright Spark en Captan. Fusariumbestrijding Er is bij Innoventis afgelopen jaar onderzoek gedaan bij het dompelen en schuimen met ver- schillende middelencombinaties en -concen- traties. Daarbij is getoetst op gewasveiligheid en effectiviteit. Wortellesieaaltje Bezoekers van de inloopdag kunnen de opbreng- sten en wortelkwaliteit zien van lelies die geplant zijn op proefvelden in Limburg en in Noord-Holland. In Limburg was sprake van grond die besmet was met het wortellesieaal- tje, in Noord-Holland waren de geplante par- tijen met het aaltje besmet. Mijtbestrijding Een terugkerend onderwerp is de mijtbestrij- ding. Bij Innoventis zijn proeven met nieuwe middelen te zien. Deze kunnen worden toege- past met verschillende methodes en op diverse tijdstippen, onder andere tijdens de bewaring. Woekerziekbestrijding Woekerziek (Corynebacterium) is een groot pro- bleem in de lelieteelt. Omdat Formaline geen toelating meer heeft, is er gekeken hoe de sec- tor verder kan met eventuele vervangers van dit middel. Penicilliumproef lange bewaring Penicillium is een aanzienlijk probleem in de lange bewaring van leverbare leliebollen. Om die reden wordt er bij Innoventis en in de prak- tijk gekeken hoe met nieuwe middelen dit pro- bleem onderdrukt of voorkomen kan worden. Bemestingsproef Dit teeltseizoen zijn diverse nieuwe inzichten voor wat betreft de bemesting onderzocht. Hiervan is de opbrengst nu bekend. Daarnaast tonen diverse fabrikanten de laat- ste ontwikkelingen aan de hand van proeven in lelies. Ook zijn er onderzoeken in gladiolen naar onder andere droogrot en fusarium te bezichtigen.

Tekst en fotografie: GMN

GMN laat tijdens deze jaarlijkse open dag de uitslagen zien van de lelieproeven van het afgelopen seizoen 2016-2017. Centraal daarin staan de virussen PlAMV en TVX. Deze proeven zijn afgebroeid en in oktober bemonsterd. Bij deze proeven is na het spoelen ECA-water op verschillende manieren toegepast om PlAMV te bestrijden. Nieuwe manieren en technieken brengen veelbelovende resultaten aan het licht. GMN toont middels de PCR-uitslagen ook de resultaten van de praktijkonderzoeken van dit seizoen.

Waar en wanneer? Bezoekers zijn van harte welkom bij Onderzoekscentrum Innoventis op vrij- dag 22 december 2017 tussen 9.30 en 15.30 uur. Het adres is Zandvaart 5a, 1764 NJ Breezand. Er wordt gezorgd voor een lunch in kerststijl.

32

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker