Greenity3

van het proceswater op. Onduidelijk is nog waar de schade- drempel ligt. Nu wordt het proceswater meestal vervangen bij een EC van 20 mS/cm. Een ECA-unit is een forse investe- ring. De terugverdientijd hangt sterk af van de bedrijfsgroot- te en toepasbaarheid in andere gewassen dan narcis. Eén fabrikant van ECA-units (Bright Spark) is in gesprek met het Ctgb voor een toelating in bloembollen. ECA-water kan niet in combinatie met fungiciden wor- den toegepast. De voorkeur gaat uit naar vroeg koken van narcissen in ECA-water voor een betere aaltjesbestrijding en vlak voor planten ontsmetten in een cocktail van fungici- den, bijvoorbeeld via schuimen. In het project Het nieuwe verwerken vindt onderzoek plaats naar het schuimen van narcis. Dit verkleint de kans op kruisbesmetting, oftewel het doorsmeren van Fusariumsporen en stengelaaltjes van kuubkist naar kuubkist. WARMELUCHTBEHANDELING De genoemde methoden en technieken zijn erop gericht om Fusariumsporen in het warme proceswater te bestrijden. Maar waarom zou een narcissenteler nog warm proceswater gebruiken om stengelaaltjes te strijden? Stengelaaltjes gaan bij hoge temperaturen dood. Daar is niet per se warm pro- ceswater voor nodig. Dit kan ook met warme lucht. Groot voordeel is dat bij een warmeluchtbehandeling (heetstook) geen fungiciden en/of reinigingsapparatuur nodig zijn. Een ander groot voordeel is dat in korte tijd veel kuubkisten be- handeld kunnen worden. Dit levert een logistieke kostenbe- sparing op. Daarnaast gaat het energieverbruik per kuubkist omlaag. De investering in een nieuwe kookketel of een nieuwe heetstookcel ontlopen elkaar niet veel. Veel bedrij- ven zullen aan één heetstookcel voldoende hebben, omdat de behandeling zeven tot tien dagen in beslag neemt en dus meer keren gebruikt kan worden. Meer onderzoek is nodig om de heetstook praktijkrijp te maken. In een tweejarig project vindt daarom onderzoek plaats naar vervanging van de preventieve warmwaterbe- handeling door een heetstookbehandeling met voorweken/ schuimen. Dit project wordt bekostigd vanuit het KAVB-on- derzoeksfonds narcis. Narcissentelers hebben een financiële toezegging gedaan voor € 50,- per hectare voor een periode van twee jaar. Mocht u als narcissenteler zich nog niet hebben aangemeld, ga dan naar www.kavb.nl. Daar staat het aanmeldformulier. Alleen de deelnemende narcissentelers ontvangen na afloop van het onderzoek de resultaten. Peter Vreeburg (Wageningen University & Research) voert dit onderzoek uit. Het onderzoek is erop gericht het bestrijdend effect van een warmeluchtbehandeling met voorweken/ schuimen vast te stellen. Daarnaast moet de schadedrempel van de narcissenbol duidelijk worden. Insteek is om dit on- derzoek in 2018 op te schalen naar praktijkniveau. Deelne- mers van het fonds kunnen dan narcissen op praktijkschaal laten heetstoken om zo ervaring om te doen met het eigen sortiment. Afgelopen zomer heeft Delphy voor vijf narcissentelers in sa- menwerking met Spoelbedrijf Warmerdam een praktijkproef uitgevoerd. In totaal zijn van vijf cultivars tien kuubkisten behandeld, verdeeld over twee heetstookbehandelingen. Doel van dit onderzoek is om eventuele knelpunten op praktijkniveau vast te stellen. De behandelde bollen zijn bij de vijf deelnemers opgeplant. Komend voorjaar wordt de gewasstand vergeleken met de standaard warmwaterbehan- deling. De resultaten worden gedeeld met het Onderzoek- fonds Narcis.  

Door het proceswater te belichten met UV-C- licht verander het DNA van Fusariumsporen, waardoor ze dood gaan of zich minder snel delen

7 december 2017

53

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker