Greenity3

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Bodemverdichting Fosfaatcompensatie Waterzuivering kassen Watergift Spuitlicentie Envidor B E RG E N I A Larven Taxuskever K N I P HO F I A Bewaring PA PAV E R Voetrot L E L I E Warmwaterbehandeling G L A D I OO L Bewaring leverbare knollen Warmwaterbehandeling van kralen Fusarium Bewaring pitten en kralen Z A N T E D E S C H I A Bewaartemperatuur plantgoed H YA C I N T Koudeperiode voor hyacinten op pot I R I S Aanvoerstadium en sierwaarde L E L I E Naoogstbehandeling Bodemschimmels Lange bewaring N A R C I S Broeiafwijkingen Te korte manchetten Strijken van het gewas T U L P Koudeperiodes bij broei onder kunstlicht 5°C- en 2°C-teelt Bolontsmetting 5°C-tulpen in de vollegrond Z A N T E D E S C H I A Bewaartemperatuur knollen A L G E M E E N Onkruidbestrijding voorjaarsgewassen Perceelskeuze Werkhouding broeierij Binnendozen als gevelbekleding

zijn: rolkassen, tijdelijke tunnels, teelton- dersteunende voorzieningen en schermhal. De regelgeving wil niet zeggen dat u ook daadwerkelijk zelf een zuiveringsinstal- latie moet hebben. Als bedrijven kunnen aantonen dat ze niet lozen, dan vervalt de verplichting voor waterzuivering en een waterzuiveringsinstallatie. Als geen gewas- bescherming wordt toegepast in de kas of tunnel is sowieso sprake van een nullozing. Het is verstandig samen met uw adviseur de situatie voor uw bedrijf in kaart te bren- gen en te overleggen met het waterschap. Watergift Geef vaste planten in de kas indien nodig bij voorkeur ’s morgens vroeg water op een zonnige drogende dag. Het gewas kan dan snel opdrogen. In de herfst en winter is de verdamping van gewassen in kassen en tunnels over het algemeen zeer beperkt. Gaat het gewas nat de nacht in dan is het veel gevoeliger voor diverse schimmelaan- tastingen. Spuitlicentie Iedereen die beroepsmatig gewasbescher- mingsmiddelen in bezit heeft, gebruikt of verhandelt, heeft een spuitlicentie nodig. Dit bewijs is vijf jaar geldig. Let op dat u tij- dig de juiste bijeenkomsten volgt voor de verlenging van uw spuitlicentie. Controleer op www.erkenningen.nl welke bijeenkom- sten u nog moet volgen en voor wanneer. Envidor Het Ctgb heeft bekend gemaakt dat de toe- lating van Envidor in 31 juli 2020 wordt beëindigd. Het middel is toegelaten in de vasteplantenteelt ter bestrijding van spint. Het besluit heeft volgens de fabrikant geen invloed op het gebruik en de beschikbaar- heid van Envidor op de korte termijn. Er is een ruime uitverkooptermijn tot 1 januari 2021 en een opgebruiktermijn tot 1 januari 2022 gekregen. Larven Taxuskever Bergenia, Heuchera en Sedum zijn zeer gevoelig voor schade van de gegroefde lapsnuitkever. Met name de larven kunnen veel schade veroorzaken. Vanaf november zijn ze over het algemeen in rust, maar in zachte winters kunnen ze in de kas toch aan de wortels blijven vreten. De beste periode voor bestrijding is in najaar als de temperatuur voldoende hoog is. Worden nu larven aangetroffen, dan is bestrijding mogelijk met Steinernema kraussei. Dit aaltje is actief vanaf 5°C. Bergenia

Vaste planten algemeen Bodemverdichting Onder natte omstandigheden zou je eigen- lijk zo min mogelijk op het land moeten rijden, omdat de kans op verdichting en structuurbederf erg groot is. Praktisch is dat natuurlijk lastig. Daarnaast ontstaan in de praktijk steeds meer problemen met bodemverdichting doordat machines en tractoren zwaarder worden. Dit breidt zich meer en meer uit naar de ondergrond, dat wil zeggen de bodemlaag beneden de bouwvoor. Met de juiste bandenkeuze, een lagere bandenspanning en minder zwaar materiaal kunnen problemen enigszins worden beperkt. Bij een lage bandenspan- ning is het loopvlak van de band, ofwel het contactvlak met de bodem, groter waar- door er minder risico is op insporing. Ook is er minder kans op wielslip. Alternatieven zijn bredere banden of meer banden. Voor bedrijven die werken met GPS is het aan- houden van vaste rijpaden een goede optie. Verdichtingen in de bodem zijn door een

adviseur in kaart te brengen met een pene- trologger. Met dit apparaat meet je de bodemweerstand waarmee je inzicht krijgt in verdichtingen. Fosfaatcompensatie Heeft u dit jaar de fosfaatnorm overschre- den, vraag dan vóór 31 december fosfaat- compensatie aan bij het RVO-loket. Melden kan online via “Mijn dossier”. Voor bouw- land is het mogelijk om per jaar een over- schrijding van maximaal 20 kilo fosfaat door te schuiven naar het volgende jaar. De overschrijding van het ene jaar moet vol- ledig worden gecompenseerd met het vol- gende jaar. Waterzuivering kassen De wetgeving voor de zuiveringsplicht voor kassen wordt met ingang van 1 janua- ri 2018 van kracht. Drain of drainagewater uit kassen moet voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of het riool wor- den gezuiverd van resten van gewasbe- schermingsmiddelen. Er wordt geen onder- scheid gemaakt naar type bedekking (glas of plastic), grootte (aantal m2), functie (hoofdactiviteit of ondersteunend). Dus ook vasteplantentelers met kassen moeten voldoen aan de regelgeving. Uitgezonderd

Kniphofia

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 41

Bewaring Bewaar Kniphofia niet onder het vriespunt. Bij een temperatuur van ongeveer 0,5°C7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker