Greenity3

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

kunnen ze goed in de koelcel worden over- winterd. Let erop dat deze temperatuur niet hoger uitkomt, omdat er anders eer- der bewaarschimmel ontstaat. Lavatera in pot wordt doorgaans afgedekt of in een tunnel overwinterd. Zorg er wel voor dat het schermdoek klaar ligt wan- neer het gaat vriezen. Voetrot Houd Papaver in de kas niet te nat om aan- tasting door voetrot te voorkomen. Contro- leer het gewas regelmatig en voer indien nodig een bespuiting uit met bijvoorbeeld Switch of Rovral. Papaver Voer de warmwaterbehandeling uit met lelies die in rust zijn (geen spruitvorming hebben). • Geef Aziatische hybriden vanaf de oogst een warmwaterbehandeling van 2 uur 41°C; • Geef Oriëntal-hybriden vanaf 6 weken na de oogst 2 uur 39°C of 2 uur 41°C in com- binatie met 2 dagen voor- en nawarmte bij 20°C; • Geef Longiflorum-hybriden in de periode half december - half januari 2 uur 39°C; • Geef LA’s in de periode half december - eind januari 2 uur 39°C; • ‘Kook’ de nieuwe kruisingen, zoals OT’s, LO’s en AO’s 2 uur bij 39°C. Kortere kookduren en lagere tempera- turen dan 39°C hebben geen effect op de bestrijding van bladaaltjes. Voor de bestrij- ding van bollenmijten zijn 2 dagen voor- en nawarmte bij 20°C en een wwb van 2 uur bij 41°C noodzakelijk. Opmerking Voeg aan het warmwaterbad 0,5 - 1,0 pro- cent captan 546 g/l toe om verspreiding van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Door de schubbollen te ‘koken’ is de kans groot dat het fijne plantgoed vrij van bla- daaltjes is. Kook in die situatie alleen het grove plantgoed. Behandel cultivars waar- in gemakkelijk dubbelneuzen voorkomen juist het fijne plantgoed, dat niet tot lever- baar groeit. De warmwaterbehandeling gaat pas in als het bad de gewenste tem- peratuur van 39°C of 41°C heeft bereikt. De opwarmtijd is veelal 30 tot 45 minuten. Laat uw ketel nakijken als de opwarmtijd langer is dan 45 minuten. Lelie Warmwaterbehandeling

luchtcirculatie in de cel nodig. Vergeet niet ook bij pitten regelmatig een behandeling tegen trips uit te voeren. Kralen Bewaar de kralen vanaf het rooien tot aan de warmwaterbehandeling (wwb) bij 20 - 25°C. Van belang is een regelmatige luchtbeweging in de bewaarruimte aan te houden. Om van de wwb geen schade te ondervinden de wwb 3 tot 4 maanden na het rooien toepassen. Na de wwb is snel afkoelen en drogen van groot belang. Houd de temperatuur daarna op 9 - 10°C.

Zantedeschia Bewaartemperatuur plantgoed

bouwdroger. Deze zijn te huur bij de mees- te verhuurbedrijven. Doordat de bouwdro- ger vocht onttrekt neemt de RV af en wor- den problemen voorkomen. Het gebruik van een bouwdroger betekent wel dat de warmte die door de bouwdroger geprodu- ceerd wordt moet worden teruggekoeld. Zet een bouwdroger alleen aan als het wer- kelijk nodig is. Warmwaterbehandeling van kralen Een warmwaterbehandeling (wwb) van kralen is een teeltmaatregel die niet ach- terwege kan blijven. Een wwb bestrijdt ver- schillende ziektes zoals Botrytis, droogrot, heksenbezemvergelingsziekte en voor een deel Fusarium. De volgende maatregelen zijn belangrijk: • bewaar de kralen vanaf het rooien tot de wwb constant bij 20 - 25°C; • de tijd tussen rooien en wwb moet mini- maal 6 weken zijn, maar bij voorkeur 3 tot 4 maanden na het rooien; • overjarige kralen in verband met schade geen wwb geven; • kralen van knollen zijn gevoeliger voor schade door wwb; • grotere en slecht in de huid zittende kra- len zijn gevoeliger voor wwb. Fusarium Een wwb van half uur bij 53°C bestrijdt Fusarium niet helemaal. Daarvoor is 57°C nodig, maar bij 57°C is er grote kans op ‘verkoken’. Het is dus een hachelijke zaak om tegen Fusarium te koken. Het is beter om met Fusarium besmette kralen niet aan te houden. Is dit wel het geval, geef ze dan als allerlaatste een wwb om besmetting van de gezonde partijen te voorkomen. Bewaring pitten en kralen Pitten Bewaar pitten na goed drogen en eventu- eel verwerken enkele weken bij 15 - 17°C en daarna bij 9 - 10°C. Leverbare knollen en pitten kunnen gerust bij elkaar in de cel staan. Houd de RV gedurende de bewa- ring op 70 procent. Een drogere bewaring heeft het verstenen tot gevolg, vooral bij de kleinere maten en pitten met een matige huid. Voor een gelijkmatige temperatuur en luchtvochtigheid is een regelmatige

Nadat de knollen zijn gedroogd en geschoond staan ze in gaasbakken in de cel. De plafondventilatoren moeten con- tinu draaien. Een goede bewaartempera- tuur en luchtvochtigheid is 13°C en 70 pro- cent. Als de spruiten later in de bewaring uit gaan lopen kan de temperatuur omlaag naar 9°C.

Hyacint Koudeperiode voor hyacinten op pot

Bij het broeien van niet-geprepareerde hya- cinten gelden de volgende koudeperioden voor bollen opgeplant rond half december direct uit de 25°C: • Pink Pearl, White Pearl, Blue Pearl, Pur- ple Sensation, Splendid Cornelia, Minos, negen weken; • Carnegie, Aiolos, Fondant, Delft Blue, Yel- low stone, Blue Star, China Pink, Purple Star, tien weken; • Jan Bos, Woodstock, elf weken. Opmerking: cijfers zijn gebaseerd op prak- tijkervaring. De Pearl-soorten blijven kort en zijn daarom bij uitstek geschikt voor de pot. Deze koudeperioden gelden alleen als de bollen zijn opgeplant in een bewortelings- ruimte bij 9°C. Breng de temperatuur terug naar 5°C als de pennen te lang worden. Voor de in de kuil opgeplante bollen gelden dezelfde koudeperioden, mits de kuiltem- peratuur aflopend van 9 tot 5°C is geweest. Als de kuiltemperatuur lager wordt dan 5°C is het beter de koudeperiode te verlen- gen. Het is ook mogelijk de opgeplante bol- len vanuit de kuil in een cel te zetten bij een temperatuur tussen de 5 en 7°C. De spruiten zullen dan beter strekken dan in een te koude kuil. Vaak is een periode van twee - drie weken cel al voldoende.

Gladiool Bewaring leverbare knollen

Iris Aanvoerstadium en sierwaarde

Om de knollen goed te houden is een lage RV belangrijk. Bij relatief hoge buitentem- peraturen en een lage celtemperatuur met ventilatie is het lastig de RV voldoende laag te houden. Gebruik in dat geval een

7 december 2017 Het oogststadium speelt een belangrij- ke rol bij het open komen van de irisbloe- men op de vaas. Onrijp geoogste bloemen komen niet of nauwelijks open. Het aan- voeren van voldoende rijpe irissen op de

63

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker