Greenity3

T E E LTA D V I E S

veiling is dan ook belangrijk. Voldoende rijp zijn de bloemen als ze een punt van 3 cm hebben. Onder de punt wordt verstaan de totale lengte van het gekleurde deel van de bloemknop. Het open komen van de bloemen van ‘Blue Magic’ wordt aan- zienlijk verbeterd door de kastemperatuur vijf tot zeven dagen voor de oogst (als de bloemknoppen zichtbaar zijn) te verlagen tot 13°C. Natuurlijk bepaalt niet alleen de bloemknop de kwaliteit van de bloem. Zet daarom de bloemen op gekoeld water in de koelcel en houd de temperatuur in de cel op 2°C. Koel niet dieper om teleurstelling bij de consument te voorkomen. Daarnaast is er Chrysal BVB, dit is voorbe- handelingsmiddel voor onder andere iris. Het voorkomt een snelle veroudering, blad- vergeling en het niet open komen van de bloemknop. Gebruik dit zo snel mogelijk na de oogst. Voor een juiste dosering bevat dit product een tracer.

• Bewaar de lelies bij 1 tot 2°C; • Behandel de cultivars voor met Chrysal AVB (zilverthiosulfaat). Bodemschimmels In de bloementeelt komen de volgende grondschimmels voor: Pythium (wortel- rot), Rhizoctonia, Phytophthora en Fusari- um/Cylindrocarpon. Bestrijding: • Stoom besmette kasgrond. Bedrijven die jaarrond lelies telen uit het sortiment van de Oriëntals stomen meestal eenmaal per jaar. Ontsmet voor het stomen ook de poten en het gaas; • Gebruik bij bakkenteelt preventief 2,5 ml/ m 3 grond Ridomil Gold of 93 g/m³ Feno- menal tegen deze schimmels. Gebruik in de vollegrond 4- 6,5 ml Ridomil Gold of per 100 m 2 . Wanneer al aantasting is gevonden, regen dan 15 - 20 ml per 100 m 2 in; • Als Phytophthora na opkomst problemen veroorzaakt kan aanvullend met 15 tot 20 ml/100 m² Ridomil Gold worden bere- gend of 0,05 procent Paraat of 0,15 pro- cent Previcur Energy gebruikt worden; • Tegen Rhizoctonia solani is ook na het stomen een grondbehandeling met 3,2 ml Rizolex per m 2 noodzakelijk. Frees Rizolex 10 cm door de grond. Inregenen werkt nauwelijks. Lange bewaring Begin in december met het invriezen van de lelies voor de lange bewaring. Begin met het invriezen als het suikergehalte op zijn hoogste punt zit. Voor het invriezen kan de celluchttemperatuur tijdelijk tot -3 à -4°C zakken. Veelal duurt het een paar weken voordat de lelies in het ijs zitten. Daarna moet de celtemperatuur voor Aziaten -2°C en voor Oriëntals, Aziaten en Longiflorums op -1,5°C worden ingesteld. LA’s met een hoog suikergehalte kunnen beter bij -1,5°C worden bewaard. Werk met een klein tem- peratuurverschil om uitdrogen van de bol- len door het invriezen te voorkomen. Hier- voor moet de capaciteit van de verdampers wel voldoende zijn. Zorg daarnaast voor een goede circulatie in de cellen door bij het stapelen tenminste 15 cm van de wan- den te blijven en ook tussen de pallets 10 cm ruimte te laten. Controleer regelmatig of de bollen al goed in het ijs zitten. Lelies laten zich voor de lange bewaring beter in ULO bewaren. In Oriëntals is verschil in gevoeligheid voor vorstschade. Zo kunnen bijvoorbeeld ‘Le Rêve’, ‘Acapulco’ en ‘Mar- co Polo’ het best bij -0,5 tot -1°C worden bewaard. Dit geldt ook voor andere culti- vars waarbij genoemde cultivars als krui- singsouder hebben gediend. Controleer de temperatuur in de kisten.

cissen diverse teeltproblemen voor zoals: Bloemverdroging: Dit verschijnsel ontstaat bij gebruik van een te kleine bolmaat, te vroeg rooien, te vroeg in de kas brengen, te hoge kastempe- ratuur, te weinig water of een te lage lucht- vochtigheid tijdens de kasperiode. Bloemverdroging is te voorkomen door: • de bollen de juiste temperatuurbehande- ling te geven; • het gewas in bloei te trekken bij een niet te hoge temperatuur; • te zorgen voor voldoende water en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Bruinverkleuring spatha: Dit verschijnsel gaat meestal gepaard met een ongelijke stand. Het wordt veroorzaakt door: • te vroeg inhalen: houd de geadviseerde koudeperiode aan; • te droog broeien: zorg voor voldoende water en een RV in de kas van boven de 90 procent; • een onjuiste bolbehandeling, vooral een te korte periode 17°C kan bruinverkleu- ring van de spatha geven. Te korte manchetten De lengte van de manchet is cultivaraf- hankelijk. Houd hier, vooral voor de vroeg- ste broei rekening mee. Kies bij voorkeur cultivars die van nature lange manchet- ten maken. De lengte van de spruit bij het inhalen beïnvloedt sterk de uiteinde- lijke lengte van de manchet. Hoe langer de spruit bij het inhalen is, hoe langer de manchet wordt. De broeier krijgt spruiten met voldoende lengte door te zorgen voor een koeltemperatuur van 9°C en door niet te vroeg in te halen. Diep planten van de bollen en afdekken van de spruiten na het inhalen hebben geen invloed op de man- chetlengte. Strijken van het gewas Het strijken van narcissen betekent: • moeilijkere oogst; • slechtere kwaliteit; • verlies van bloemen. Strijken is te voorkomen door rekening te houden met de volgende factoren: • De 34°C-behandeling geeft een snelle- re gewasgroei. Voor broei in januari met vroege soorten voorzichtig zijn met het geven van deze behandeling; • Extra koude geeft een langer en slapper gewas. De geadviseerde koudeperiode aanhouden en voor de late broei cultivars met een lange koudeperiode gebruiken; • Ongekoelde bollen niet te vroeg planten anders is bij broei in maart en april de koudeperiode te lang. Voor de late broei de bollen tot planten bewaren bij 20°C. De uiterste plantdatum is half november; • De kastemperatuur en de relatieve lucht- vochtigheid verlagen als het gewas dreigt te strijken; • Bij een hoge plantdichtheid komt er min- der licht tussen het gewas. Hierdoor kan

Lelie

Naoogstbehandeling

De laatste jaren worden steeds minder Azi- aten en meer LA-hybriden geteeld. Daar komt bij dat veel van deze lelies op water worden aangevoerd en dat het transport steeds korter wordt vanwege de directe handel. Toch worden er nog een paar Azi- aten geteeld zoals de cultivars ‘Brunello’, ‘Tresor’ en ‘Vermeer’ die gevoelig zijn voor knopval. Verminder de kans op knopval door de volgende maatregelen te nemen: • Snij de lelies voldoende rijp; minimaal drie gekleurde knoppen; • Voorkom uitdroging in de kas en de schuur; • Zet de lelies binnen één uur na het snij- den op water; • Verwerk zo snel mogelijk na de oogst; • Laat de lelies voldoende vocht opnemen als ze verder droog opgeslagen worden; • Ontblader de stelen minimaal tien cen- timeter, zodat er geen blad in het water komt; • Ververs het water als het troebel wordt;

Narcis

Broeiafwijkingen Jaarlijks komen er in de broeierij van nar-

64

7 december 2017

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker