Memòria de Sostenibilitat 2018 · Aigües de Barcelona

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT 2018

Memòria de sostenibilitat 2018

Índex

06 04 10

Presentació

Fites 2018

Experts en la gestió del cicle de l’aigua La nostra activitat Com ens organitzem

14 18

20

Ètica i transparència, la base de la nostra cultura empresarial Marc ètic i principals polítiques Canal ètic Portal de transparència Transparència en l’assignació del preu de l’aigua Respecte als drets humans relació en la gestió de l’organització Els objectius de desenvolupament sostenible dins el nostre full de ruta Compromisos Aigües de Barcelona Aigües 2020, la nostra estratègia Objectius estratègics 2020, un espai de millora Treballem per una cultura preventiva Una estratègia compromesa amb la sostenibilitat Involucrem als nostres grups de

24

29

30 31 34

38

42

45 46 47 48

49

2

50 54 58

Gestió responsable i sostenible dels recursos econòmics

Innovem per generar valor

Ciutat Contribuïm a lluitar contra el canvi climàtic Una estratègia circular Protegim i afavorim la biodiversitat Control de vessaments al mar Sensibilitzem la ciutadania Aliances i cooperació per a un futur sostenible Aigua Assegurem una gestió sostenible dels recursos hídrics, la reutilizació és clau Garantim la màxima qualitat Augmentem l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua

64

68 72

74

81

88 92 93 94 98

102

Persones Aigua per a tothom

109 118

Apostem pel talent, clau de la nostra excel·lència Practiquem la contractació local i responsable

135

138

Sobre la memòria Perfil de la memòria Índex de continguts GRI Verificació externa

140 142 152

3

Presentació

(102-14)

Àngel Simon President del Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona

Tres de cada deu persones viuen sense accés a aigua potable, i sis de cada deu ho fan sense un sistema de sanejament amb garan- ties, és a dir, que dos terços de la població mundial viuen sense una instal·lació que asseguri una aigua amb garanties sanitàries. Conscients que gestionem un recurs vital i que l’accés a l’aigua és un dret bàsic, hem decidit fer front als principals reptes de la societat incorporant a la pràctica diària els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), fixats per les Nacions Unides, que ens porten a treballar per una socie- tat més justa, equitativa i sostenible. En aquest context, l’any 2012 vam impulsar el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies amb dificultats, i hem signat convenis amb 22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir l’aigua a qui no la pot pa- gar. A més, aquest 2018 hem condonat el deute acumulat a aquestes famílies en situació de vulnerabilitat. La tarifa social per a aturats i jubi- lats, el fraccionament de la factura i la flexibilització del pagament són altres mecanismes que se sumen a aquestes mesures amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal a aquest bé. Fins ara, se n’han vist beneficiades 39.000 famílies. En la lluita contra el canvi climàtic, i d’acord amb els ODS, hem treballat per transformar les nostres plantes de tractament en ecofac- tories, és a dir, en generadores de recursos, per reduir la petjada de carboni i la generació de residus. També hem adequat les instal·lacions per activar l’ús d’aigua regenerada i hem impulsat diferents campa- nyes de conscienciació. D’aquesta manera, avancem en l’estratègia de desenvolupament sostenible i en l’aposta per l’economia circular, en compliment dels objectius marcats per les Nacions Unides.

4

Ignacio Escudero Director d’Aigües de Barcelona

Els més de 150 anys d’història d’Aigües de Barcelona avalen la nostra tasca com a gestors del cicle integral de l’aigua a l’àrea me- tropolitana. És una feina complexa, desenvolupada per un gran equip humà que vetlla per mantenir l’excel·lència en el servei les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any. La voluntat de millora constant ens ha permès situar-nos com a referent internacional, com ho demostra el rècord de visites tècniques a les nostres instal·lacions, amb 7.830 persones de 25 països diferents, assolit aquest any. Conscients de la necessitat de compartir aquesta expertesa i sumar noves complicitats, promovem projectes de sensibilització i innovació, així com col·laboracions amb administracions per impulsar el desenvolupament sostenible i l’eco- nomia circular. Fomentem les vocacions tecnològiques i l’interès per la ciència amb la participació en actes, exposicions i beques per a joves, entre d’altres. Seguim aplicant les tecnologies i els sistemes de con- trol més punters de la mà del nostre centre tecnològic, Cetaqua, i del nostre laboratori, que han esdevingut centres de referència mundial. Fem xarxa amb el món universitari i l’àmbit de l’R+D i enguany hem celebrat el 30è aniversari del conveni amb la Universitat de Barcelona. Un dels projectes més ambiciosos nascuts aquest 2018 és el Pla 60k, per millorar l’eficiència hidràulica en l’equivalent al consum per abastar una ciutat de 60.000 habitants. En l’àmbit de la gestió, apostem per oferir una informació objectiva i responsable sobre la nostra gestió diària amb el Portal Obert, el portal de transparència que facilita la comunicació entre Aigües de Barcelona i la ciutadania. També garantim la igualtat real i efectiva d’oportunitats entre homes i dones mitjançant la Política Corporativa i el Pla d’Igual- tat, i establim col·laboracions amb entitats per fomentar la integració de grups socials en situació de vulnerabilitat. Aquest conjunt de mesures ens impulsen i ens permeten excel·lir com a empresa responsable. La sostenibilitat es troba al centre de la cultura empresarial d’Ai- gües de Barcelona. Ho avalen els resultats reflectits en aquesta me- mòria. Per això, els recollim i compartim com a exercici de responsa- bilitat col·lectiva. El nostre primer objectiu de servei és garantir la qualitat i continuï- tat del subministrament d’aigua potable a la ciutadania sense devastar els recursos propis i, encara menys, els d’altres conques. També se’ns ha encomanat el sanejament de les aigües residuals. Això ens porta a avançar en la compleció del cicle hídric, tal com ja fa espontàniament la natura. Semblantment, volem avançar en la compleció del cicle dels recursos que es troben a les aigües residuals. Per això ens proposem transformar les plantes de tractament d’aigües residuals, que ara abo- quen fangs i aigua depurada, en ecofactories que produeixin aigua re- generada, que rescatin elements valuosos, com el fòsfor, i que generin biogàs. Avançarem, així, en la línia de l’economia circular, sense la qual la sostenibilitat seria impossible. La ciutadania i tots els agents econòmics i socials, públics o pri- vats, han d’unir esforços per construir la sostenibilitat. Aigües de Barce- lona fa temps que s’hi ha posat. Ens hi sentim compromesos i invitem tothom a comprometre-s’hi.

Dr. Ramon Folch Membre del Consell d’Administració i president de la Comissió de Sostenibilitat d’Aigües de Barcelona

5

FITES 2018 Aigües de Barcelona treballa per la millora constant, la qual cosa ens permet assolir fites destacables en diferents àmbits: gestió de l’aigua, servei al client, sensibilització a la ciutadania, innovació, igualtat, sostenibilitat. Ho fem perquè estem compromesos amb la societat, amb el medi ambient i amb el desenvolupament econòmic.

›› Més de 1.100 controls diaris de qualitat de l’aigua que arriba a les llars i de l’aigua depurada que es re- torna al medi, la qual cosa supera amb escreix les exi- gències normatives nacionals i europees. ›› Equip d’experts tastadors d’aigua de consum, únic a l’Estat, per vetllar per la qualitat organolèptica de l’aigua. ›› Nou projecte per detectar la presència de micro- plàstics. Les conclusions preliminars indiquen nivells inferiors que altres fonts, la qual cosa demostra que el tractament que en fa l’ETAP permet disminuir-ne la presència. ›› Laboratori líder en publicacions científiques a revistes de referència. 11 publicacions i 18 presentacions de treballs en conferències científiques.

›› Reducció de la petjada de carboni en un 40,6% des de 2015 ›› Gairebé el 100% de l’energia comprada en el cicle de l’aigua té garantia d’origen de font renovable. ›› Flota de 120 vehicles elèctrics alimentats amb energia d’origen de fonts renovables. ›› Revalorització del 89% dels residus gene- rats a les estacions depuradores. ›› Reducció en un 39% del consum de gasoil respecte de 2017.

›› 33% de dones en càrrecs directius i de coman- dament i 40% de dones al comitè de direcció. ›› Bretxa salarial entre homes i dones 7,9% (2018), 1,93% en joves menors de 30 anys. ›› Millora de les polítiques de conciliació i augment del catàleg de mesures de conciliació familiar fins a 89. ›› 10% de la plantilla participa en accions de vo- luntariat (més de 800 hores de voluntariat). ›› Millora de la seguretat dels nostres treballa- dors gràcies a la nova aplicació Batec, que envia una alerta al centre de control en cas d’incident o risc per a la salut del treballador.

›› El Fons de Solidaritat ha estat premiat el 2018 per Foment del Treball en la ca- tegoria de compromís social, i per l’Asso- ciació per l’Excel·lència dels Serveis Pú- blics (AESP) amb el reconeixement dels Excel·lents de l’Any. ›› El model laboral d’Aigües de Barcelona, recollit com a cas d’èxit al Llibre Blanc del Teletreball de la Fundació Másfami- lia. ›› Aigües de Barcelona, guardonada per la gestió de la seva flota de vehicles 100% elèctrics i la promoció de la mo- bilitat sostenible.

8

›› 2,7 milions d’euros en accions d’educació, sensibilització, desenvolupament local, sa- lut i benestar dels ciutadans. ›› 134.000 ciutadans sensibilitzats el 2018. ›› The Zone of hope, l’experiència virtual que té per objectiu conscienciar la ciutadania so- bre els efectes del canvi climàtic, ha estat visitada per més de 23.000 ciutadans. ›› Hem impulsat el projecte d’art urbà «Wa- terwall», que ha donat la possibilitat als joves de participar en la creació d’una pintura mural al dipòsit situat al barri badaloní de Pomar.

›› Des de 2012, 24.922 famílies s’han beneficiat del Fons de Solidaritat per assegurar el subministra- ment d’aigua a tothom qui no la pugui pagar. Més de 12,9 milions d’euros. ›› 0 talls per situació de vulnerabilitat . ›› Projecte «Confiança». Hem assessorat més de 150 persones en situació de risc d’exclusió social sobre les bonificacions existents i sobre com fer un consum eficient i responsable de l’aigua. ›› Protocols de cooperació signats amb 22 dels 23 ajuntaments de l’àrea metropolitana per garantir l’aplicació de la Llei de pobresa energètica.

›› Pel que fa a satisfacció del client pel servei prestat, hem obtingut una nota de 7,73 sobre 10. ›› El 87,5% dels clients han vist cobertes les seves expectati- ves durant el 2018. ›› Responem les consultes dels usuaris a través de diver- sos canals de comunicació i hi donem una resposta ràpida. ›› Adaptació al nou Reglament General de Protecció de Dades.

›› 71 projectes d’innovació. ›› 4,9 milions invertits en R+D+I. ›› Sant Feliu Maker Lea- gue. Solucions innova- dores del cicle integral de l’aigua a l’entorn de dos grans reptes: Smart City i Smart Agriculture. ›› 4 doctorats industrials.

›› Eficiència del 85,04%, amb una pèrdua per fui- tes a la xarxa equivalent al 5,93%. ›› Pressió directa fins al setè pis a tots els edificis. ›› Es posa en marxa el projecte de reutilització de l’aigua a l’Estació Depuradora del Baix Llobregat per retornar-la al riu en les mi- llors condicions. ›› Empresa de serveis més ben valorada per les interven- cions al carrer (dades d’ACE- FAT, coordinadora d’obres de serveis a la via pública). hidràulica

9

EXPERTS EN LA GESTIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

Ens hem compromès a garantir una gestió responsable del cicle de l’aigua. Tenim una gran responsabilitat amb la societat, el recurs que gestionem i el medi ambient. Per això, la nostra activitat es du a terme en base als valors que ens representen: el talent, el diàleg, la innovació, la responsabilitat i l’excel·lència.

(102-2)

El nostre objectiu és garantir la gestió responsable del cicle de l’aigua i ho fem gràcies a una xarxa d’instal·lacions capdavantera i distribuïda per diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Des de fa més de 150 anys, acompa- nyem la ciutat de Barcelona i l’àrea me- tropolitana en el seu desenvolupament i creixement. Gestionem el cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, així com la depura- ció de les aigües residuals abans de ser reu- tilitzades o retornades al medi natural. Som experts compromesos en oferir solucions responsables que cobreixin les necessitats de la ciutadania. Gràcies a la dedicació, el coneixement i l’experiència en la gestió d’un bé essencial com és l’aigua, garantim una qualitat excel· lent dels nostres serveis. Per avançar cap a la millora continuada i l’aprenentatge mutu, mantenim una estreta relació amb les institucions públiques i cooperem amb els diferents actors implicats en la gestió del cicle de l’aigua.

Aigües 2020, l’estratègia de sostenibilitat d’Aigües de Barcelona, ens permet adaptar-nos als grans reptes actuals i continuar oferint un servei bàsic de forma responsable amb la màxima qualitat

Visió

Valors

Ser un referent mundial en la gestió del cicle urbà de l’aigua.

Talent. Oferim un marc òptim per fomentar el desenvolupament professional i la igualtat d’oportu- nitats.

Diàleg. Utilitzem aquesta eina bàsica per establir relacions de confiança i millorar la contribució social.

Innovació. Ens servim de talent per generar noves solucions a través de la creativitat i de mètodes innovadors. Responsabilitat. Apostem per una gestió transpa- rent i responsable, conscients de les implicacions de gestionar un bé d’ús públic i escàs com és l’aigua. Excel·lència. El coneixement intern i les col·labo- racions amb agents externs ens permeten avançar cap a una gestió més eficient i sostenible amb els màxims estàndards de qualitat.

Missió

Contribuir significativament al desen- volupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona.

Cuidar l’aigua i fer ciutat tenint present el compromís amb les persones.

(102-16) (ODS 16)

12

70% Societat General d’Aigües de Barcelona

(102-1, 102-5)

Tenim una gran responsabilitat amb la societat, el recurs que gestionem i el medi ambient. Per això, tota la nostra activitat es du a terme basant-nos en els valors que re- presenten l’organització: talent, diàleg, inno- vació, responsabilitat i excel·lència. L’any 2013, amb la constitució d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de gestió del Cicle Integral de l’Aigua, societat publicoprivada, vàrem passar a gestionar tot el cicle urbà de l’aigua per aprofitar les siner- gies d’aquest model integrat. Aigües de Barcelona té una gran responsabilitat amb la societat. Per això, tota la nostra activitat es desenvolupa d’acord amb els valors que ens representen

Composició accionarial (102-45)

15% CriteriaCaixa, SAU

15% Àrea Metropolitana de Barcelona

13

La nostra activitat

Aigües de Barcelona dona servei a gairebé 3 milions de per- sones de Barcelona i l’àrea metro- politana. Gestionem el cicle inte- gral de l’aigua , des de la captació fins a la potabilització, el transport i la distribució, així com la depura- ció de les d’aigües residuals abans de ser reutilitzades o retornades al medi natural. Treballem per fer la gestió res- ponsable del cicle de l’aigua per mitjà d’una xarxa de distribució puntera i distribuïda per tots els ter- ritoris als que donem servei.

Garantim i gestionem de manera responsable el cicle integral de l’aigua per mitjà d’una xarxa d’instal·lacions puntera i distribuïda per diversos municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

14

Cicle integral de l’aigua

(102-2, 303-1) (ODS 6)

Captació de recursos hídrics

Potabilització per a reg agrícola, ús ambiental i oci 6 estacions de tractament

Transport i emmagatzematge 68 centrals de bombament 73 dipòsits

Distribució 4.661 km de canonada

Rius: Llobregat i Ter Aqüífers: Llobregat i Besòs Reutilització: EDAR

Dessalinització: dessalinitzadora del Prat

Centre de control operatiu

24 hores 365 dies

Retorn 4 emissaris submarins

Reaprofitament 10 municipis amb aigua d’aqüífer per a usos no potables 4 municipis amb aigua reutilitzada d’EDAR per a ús agrícola, ambiental i recreatiu

Depuració 7 estacions depuradores

Clavegueram 1.369 km de xarxa de col·lectors

15

(102-4, 102-6, 102-7, 103-2 Aigua, 103-2 Efluents i residus)

Aigua potable

Clavegueram

23

11

municipis

municipis servits

2.892.313

495.838

habitants

habitants servits

113,96

1.369

volum lliurat d’aigua pròpia a la xarxa (hm 3 /any)

km de xarxa i col·lectors

6

ETAP explotades per Aigües de Barcelona

Reutilització

4.661

4

municipis

km de xarxa

73

2.823.118

volum d’aigua reutilitzada (m 3 /any)

dipòsits

68

centrals de bombament

131

vàlvules reguladores

Telecontrol

1,5

milions de registres diaris

Aigua per a usos no potables

112

estacions remotes

10

5.600

municipis

sensors a la xarxa d’abastament

Aigües depurades

40

municipis (inclosos els que no pertanyen a l’àrea metropolitana de Barcelona però que estan connectats a la xarxa de col·lectors metropolitans)

3.342.000

habitants

7

depuradores

39

estacions de bombament

4.049.843

càrrega contaminant equivalent (hab. eq.)

1.042.900

capacitat total de depuració (m 3 /dia)

16

Proporcionem l’accés segur a aigua potable a gairebé 3 milions de persones.

Municipis on se subministren aigües depurades + aigua potable + aigua per a usos no potables

Municipis on se subministren aigües depurades + aigua potable

Municipis on se subministren aigües depurades

Municipis que no pertanyen a l’àrea metropolitana de Barcelona

Barberà del Vallès

Badia del Vallès

Rubí

Ripollet

Castellbisbal

Montcada i Reixach

Tiana

Cerdanyola del Vallès

Montgat

Santa Coloma de Gramenet

Sant Cugat del Vallès

Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

El Papiol

Badalona

Molins de Rei

Corberà de Llobregat

Sant Adrià del Besòs

La Palma de Cervelló

Pallejà

Sant Just Desvern

Sant Feliu de Llobregat

Barcelona

Sant Vicenç dels Horts

Cervelló

Esplugues de Llobregat

Vallirana

Sant Joan Despí

Santa Coloma de Cervelló

Torrelles de Llobregat

L’Hospitalet de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Sant Climent de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Begues

El Prat de Llobregat

Viladecans

Castelldefels

Gavà

Les Botigues de Sitges

17

Com ens organitzem

(102-18, 102-20, 102-22, 102-26, 103-2 Anticorrupció, 103-2 Compliment socioeconòmic, 103-2 Gestió de la reputació i la comunicació) (ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 16)

Consell d’Administració

El Consell d’Administració d’Aigües de Barcelona està format per 16 membres nomenats per la Junta General d’Accionistes. D’altra banda, l’ equip directiu està format pels responsables de les diferents àrees que gestionen el dia a dia de la companyia. Des de 2017 comptem amb la Comissió de Sostenibilitat, que vetlla per la integració de la sostenibilitat en tots els àmbits de l’organització

3 dones

16 membres

11

2

consellers a proposta de SGAB

consellers a proposta de CriteriaCaixa

3

consellers a proposta de l'AMB

Comitè de Direcció

Direcció General Ignacio Escudero

Dir. d’Estratègia de Sostenibilitat i Comunicació Maria Salamero Eixos estratègics de transformació

Funcions transversals

Gestió del cicle integral de l’aigua

Dir. de Serveis Generals Jose Antonio Castillo

Dir. Tècnica Javier de Fuentes

Dir. d’Organització i Recursos Humans Marc Mascareñas

Dir. d’Operacions Xavier Iraegui

Dir. d’Innovació i Coneixement Maria Monzó

Dir. Territorial Manel Giraldo

Dir. de Governança i Regulació Ana Maresca

Dir. de Clients Nuria Latorre

18

Junta General d’Accionistes (3 accionistes)

Consell d'Administració (16 membres)

És l’encarregat de dirigir, administrar i representar la societat. Supervisa l’evolució de l'empresa i vetlla per la conducta ètica de l’organització i per un desenvolupament sostenible de l’empresa.

Comissió Executiva 5 consellers

Comissió d’Ètica, Compliment i Govern Corporatiu 3 consellers

Comissió de Comptes 5 consellers

Comissió de Participació Social 3 consellers

Comissió de Sostenibilitat 4 consellers

De les 4 comissions no executives, memòria anual de l’activitat passada i proposta de pla d’actuació per a l’exercici següent, que es presenten i se sotmeten a aprovació del Consell d’Administració.

Té delegades totes les facultats del Consell d’Administració, excepte les que són indelegables d’acord amb la llei o els estatuts.

Vetlla, sense interferir en les competències del compliance officer , pel compliment dels valors i les regles del Codi Ètic i la normativa interna. Treballa perquè el model d’organització i gestió inclogui mesures de vigilància i control que permetin prevenir, detectar i gestionar els riscos penals. Fa el seguiment de les regles de bon govern i de compliment normatiu.

Contribueix a la verificació dels sistemes d’informació i control extern per part de l’auditor de comptes, i vetlla perquè la informació financera s’elabori i es presenti de manera adequada.

Té l’objectiu de promoure el debat, iniciar accions per millorar i enfortir les relacions laborals, desenvolupar

Contribueix a l’arrelament de la sostenibilitat en tots els estaments de l’empresa fent pivotar les tres dimensions de la sostenibilitat (equitat social, viabilitat econòmica i preservació mediambiental) al voltant dels eixos fonamentals d’Aigües de Barcelona: les persones, la ciutat i l’aigua.

accions dirigides al desenvolupament professional i personal, i promoure relacions institucionals amb tercers i els grups de relació que es considerin.

Comissions del Consell, els presidents de les quals assisteixen a les reunions del Consell d’Administració. Les comissions tenen membres representants dels diversos accionistes.

(102-22) (ODS 5, ODS16)

Aigües de Barcelona i bon govern

Sistema estandarditzat i documentat

Sistema de gestió operativa i estratègica

Reunions periòdiques de l’equip directiu

Comitès dels sistemes de gestió

Reglaments de comissions

19

UNA ESTRATÈGIA COMPROMESA AMB LA SOSTENIBILITAT

Ens hem compromès a avançar en el desenvolupament sostenible a través de la nostra activitat i d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Treballem per maximitzar els impactes positius que generem i reduir la nostra petjada.

El món i tot l’entorn viuen un període històric protagonitzat pels grans reptes ambientals que posen en risc la sostenibilitat de l’antro- posfera i per una situació financera global marcada per una crisi eco- nòmica recent. Aquest context exigeix a Aigües de Barcelona un gran compromís com a organitza- ció, compromís que hem de saber assumir i integrar. La concentració de la població en grans àrees metropolitanes, l’im- pacte del turisme i les necessitats

del sector agrícola en una zona amb escassos recursos hídrics ens obli- guen a fer un ús òptim de l’aigua. El futur ens anuncia més perío- des de sequera i més llargs, un fet que comporta, sens dubte, dificul- tats i suposa un repte per a l’abas- tament d’aigua a Barcelona i l’àrea metropolitana. Cal planificar cor- rectament la captació i la utilització dels recursos hídrics. És en aquest context que Ai- gües de Barcelona aposta per la regeneració i la reutilització —la

total compleció del cicle de l’ai- gua— com a millors alternatives per garantir el subministrament d’aigua potable. Disposem de les tecnologies necessàries. L’esforç i el compromís per a una bona gestió de l’aigua només poden anar de la mà d’una ciutada- nia informada i sensibilitzada. És un repte de tots assolir un desenvolu- pament sostenible.

Les tendències de la societat actual tenen un gran impacte sobre la sostenibilitat.

22

Reptes i tendències de futur

TENDÈNCIES

REPTES

Organització

Participació ciutadania ›› El regulador, l’Administració i la ciutadania prenen un rol més actiu en la prestació del servei.

Potenciar la bidireccionalitat i el diàleg amb el ciutadania fent ús de les noves eines i canals de comunicació.

Societat

Fluïditat social i política ›› Més polarització a les institu- cions representatives. ›› Falta de consensos polítics trans- versals en l’àmbit espanyol i català.

Garantir l’accés a l’aigua a totes les persones en situa- ció de vulnerabilitat i vetllar per l’estabilitat de l’entorn.

Canvis tecnològics ›› Incertesa sobre la intel·ligència artificial. ›› Proliferació d’extraccions d’in- formació a les empreses mitjan- çant ciberatacs. Pèrdua de la confiança de les institucions * ›› ONG: 53% ›› Empreses: 52% ›› Governs: 43% ›› Mitjans de comunicació: 43%

Donar l’oportunitat a les empreses d’assolir més transparència i fomentar l’ètica empresarial i la con- tribució social..

Afrontar de forma proacti- va i positiva els riscos de- rivats d’un entorn tecnolò- gic canviant.

Objectius de Desenvolupa- ment Sostenible ›› Assoliment dels objectius glo- bals fixats per al 2030.

Contribuir a assolir els ob- jectius establerts a escala mundial com a agents ac- tius de la societat.

* Font: índex de confiança Edelman 2018

23

Involucrem els nostres grups de relació en la gestió de l’organització

(102-40, 102-42, 102-43, 103-2, 103-3)

Els nostres grups de relació

Treballem per esdevenir un exemple d’organització responsable, innovadora i solidària, compromesa amb les persones i la societat, amb el desenvolupament social i amb la preservació del medi ambient.

Administració

Proveïdors

Mitjans de comunicació

Associacions

Establim un diàleg directe i continuat amb els nostres grups de relació, convençuts que només així generem un valor compartit i en benefici de la societat

Accionistes

Ciutadania

Sindicats

Reguladors

Plantilla

(102-40 Llista de grups de relació)

24

(102-43, Canals de comunicació establerts amb els grups de relació)

Canals de diàleg

Canals de comunicació

›› Webs ( Fundació, Aigües, Museu) ›› Revista Aigües Barcelona ›› Informes i memòries ›› Vídeos ›› Ràdio

Oficina en Xarxa (web accessible certificat per la Fundació ONCE) Centre d'atenció telefònica Atenció presencial Enquestes de satisfacció Reunions presencials Servialertes Twitter Accions de proximitat: ( Water Truck, fòrums de diàleg, etc.)

Ciutadania

›› Web ›› Intranet ›› Pop-ups ›› Canals habituals ›› Yammer ›› Memòria de sostenibilitat ›› Revista Ones ›› Portal de transparència ›› Portal del proveïdor ›› Web ›› Correu electrònic ›› Informes i memòries ›› Portal de transparència ›› Dossier municipal ›› Revista Aigües ›› Actes ›› Memòria de sostenibilitat ›› Informes i memòries ›› Portal de transparència ›› Revista Aigües ›› Web ›› Actes ›› Memòria de sostenibilitat ›› Informes i memòries ›› Portal de transparència

Reunions Comitè Intercentres Enquestes de clima Correu electrònic Comissions Grups de treball Tallers Plafons

Plantilla

Reunions Enquestes Sessions de diàleg

Proveïdors

Reunions Jornades tècniques

Administració

Reunions Jornades

Regulador

›› Informes i memòries ›› Revista Aigües ›› Web ›› Portal de transparència

Consell d’Administració Comissions del Consell Reunions

Accionistes

25

Espais de diàleg

›› Visites a entitats associati- ves ciutadanes per obrir ca- nals de diàleg amb el teixit associatiu i parlar de les possi- bles inquietuds respecte de la gestió d’Aigües de Barcelona. ›› Reunions amb associacions de consumidors dues vega- des l’any a través d’un fòrum de diàleg per conversar sobre nous serveis i millores que podem oferim als clients.

›› Reunions amb entitats del tercer sector per explicar i difondre les bonificacions adreçades als col·lectius més vulnerables. ›› Reunions i formació a les ofi- cines municipals d’informa- ció al consumidor (OMIC) per abordar i treballar conjuntament les reclamacions que rebem amb més freqüència i les solu- cions que oferim als ciutadans.

›› Enquestes a proveïdors per analitzar-ne la satisfacció i conèixer-ne les necessitats i expectatives. ›› Trobades amb diferents re- presentants de l’Administra- ció pública en el marc del pla de proximitat.

(102-43, 102-46, 102-47)

Amb l’objectiu d’identificar els temes en matèria de sostenibilitat econòmica, social i ambiental més rellevants per als nostres grups de relació, Aigües de Barcelona, des de 2015, du a terme cada dos anys un procés de materialitat amb la fi- nalitat de revisar i consensuar els temes rellevants identificats pels nostres grups de relació. Aquesta anàlisi es va dur a ter- me mitjançant un procés participa- tiu en el qual van prendre part tant l’organització com els nostres grups de relació. De manera consensuada amb la Direcció, els temes amb una puntuació superior al 80% (en tots dos casos) són considerats com a rellevants per a l’organització.

26

Matriu de materialitat

(102-47)

100%

95%

18 8

90%

22

7

3 9

27

85%

6

20

21 1

25

17

23

31

29 14

24

80%

26

30

13

32

19

11

75%

12 5 28

4

16

10

15 2

70%

65%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials

ID TEMA

ID TEMA

18 Qualitat de l’aigua potable

7 Claredat en les tarifes

Garantia de subministrament del servei d’aigua als usuaris en situació de vulnerabilitat

25 Consum energètic

8

24 Control dels vessaments al mar

22 Gestió dels períodes de sequera

28 Minimització de l’impacte de les operacions

21 Reutilització de l’aigua tractada

23 Conscienciació i sensibilització sobre l’ús sostenible de l’aigua

3 Ètica i compliance

32 Preservació de la biodiversitat

9 Satisfacció dels usuaris

13 Diversitat i igualtat

1

Bon govern i transparència

2 Gestió del risc

29 Inversions sostenibles

5 Sostenibilitat financera

14 Seguretat i salut laboral

15 Diàleg i relació amb els empleats

6 Transparència en la gestió dels serveis

12 Formació i desenvolupament dels empleats

4 Gestió de la reputació i la comunicació

26 Generació de gasos amb efecte d’hivernacle

20 Eficiència de les xarxes de distribució de l’aigua

19 Tecnologies intel·ligents

17 Desenvolupament de la comunitat local

10 Compensació i prestacions als empleats

31 Residus

11 Mesures de conciliació per a empleats

27 Adaptació al canvi climàtic

16 Gestió responsable de les compres

30 Transferència de coneixements i innovació

27

La taula següent mostra els temes que es van considerar rellevants arran de l’anàlisi de materia- litat, així com l’equivalència en els indicadors dels estàndards de la GRI:

TEMA MATERIAL (102-4, 102-46, 102-47, 102-49)

ESTÀNDARDS GRI

Qualitat de l’aigua potable

GRI 416 Salut i seguretat dels clients

Garantia de subministrament del servei d’aigua als usuaris en situació de vulnerabilitat

GRI 413 Comunitats locals

Gestió dels períodes de sequera

GRI 303 Aigua

Reutilització de l’aigua tractada

GRI 303 Aigua

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de comportament GRI 205 Lluita contra la corrupció GRI 307 Compliment ambiental GRI 419 Compliment socioeconòmic

Ètica i compliance

102-43 102-44

Satisfacció dels usuaris

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de comportament 102-18 Estructura de govern GRI 205 Lluita contra la corrupció GRI 307 Compliment ambiental GRI 419 Compliment socioeconòmic

Bon govern i transparència

Inversions sostenibles

GRI 203 Impactes econòmics indirectes

Seguretat i salut laboral

GRI 403 Salut i seguretat en el treball

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de comportament GRI 205 Lluita contra la corrupció

Transparència en la gestió dels serveis

Gestió de la reputació i la comunicació

Eficiència de les xarxes de distribució de l’aigua

GRI 303 Aigua

GRI 413 Comunitats locals GRI 204 Pràctiques d’adquisició

Desenvolupament de la comunitat local

Residus

GRI 306 Efluents i residus

GRI 201 Acompliment econòmic GRI 305 Emissions

Adaptació al canvi climàtic

Transferència de coneixement i innovació

Claredat en les tarifes

GRI 417 Màrqueting i etiquetatge

Consum energètic

GRI 302 Energia

Control dels vessaments al mar

GRI 306 Efluents i residus

28

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible dins el nostre full de ruta

(102-12)

Estem adherits al Pacte Mundial de Nacions Unides des de l’any 2015

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible , proposats per les Nacions Uni- des, són una crida universal a l’adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat. Assumim la responsabilitat de con- tribuir, per mitjà de l’activitat principal de l’organització, a avançar en el desenvolu- pament sostenible, tant ajudant a minimit- zar els impactes negatius com maximitzant els impactes positius en les persones i en el planeta. Aigües de Barcelona estableix la seva contribució als Objectius de Desenvolupa- ment Sostenible a través de tres eixos d’ac- ció que impacten sobre diversos ODS: Estratègies prioritàries per a Aigües de Bar- celona que aborden reptes globals a partir de problemes locals. 2. Solucions específiques Estratègies emmarcades dins el pla d’acció Aigües 2020, que desenvolupen solucions específiques i replicables per abordar reptes concrets. 3. Aliances com a motor Col·laboracions amb altres actors per multi- plicar l’impacte i donar resposta a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible de forma directa o indirecta. 1. Pensa en global, actua en local

Aigües de Barcelona treballa per a la gestió responsa- ble de l’aigua, recurs bàsic per al compliment del con- junt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Prioritaris

Estratègics

29

Compromisos d’Aigües de Barcelona

(103-2 Compliment ambiental)

Durant el 2018, a mesura que ens apropem a l’any 2020, fita de l’estratègia d’Aigües de Bar- celona hem aprofitat l’oportunitat de tornar a re- visar el nostre full de ruta des d’un punt de vista holístic. Això vol dir mirar més enllà del 2020, entenent on som ara i on volem ser en el futur, i analitzant com podem influir i inspirar accions positives en el medi ambient i la societat. D’aquest exercici n’han sorgit set nous com- promisos ajustats a les demandes dels diferents grups amb els quals ens relacionem, que ens han de servir per assolir el nostre pla estratègic Aigües 2020, un pla directament lligat als Ob- jectius de Desenvolupament Sostenible i al seu full de ruta, amb la mirada posada en el 2030.

Garantir l’accés a l’aigua a les persones en situació de vulnerabilitat.

Gestionar el servei de manera transparent basant-nos en el diàleg amb els grups de relació.

Promoure un entorn de treball equitatiu, equilibrat i saludable.

Gestionar el recurs de manera eficient, sostenible i innovadora.

Reduir les nostres emissions de CO 2 .

Desenvolupar accions per adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic en el nostre àmbit d’actuació.

Els nous compromisos d’Aigües de Barcelona s’ajusten a les demandes dels diferents grups amb els quals ens relacionem

Ser agents actius en el desenvolupament de la comunitat local.

30

Aigües 2020, la nostra estratègia

El 2018, amb la col·laboració dels grups de relació, hem actualitzat el pla estratègic, que constitueix el pilar fonamental de l’organització en el camí cap a la sostenibilitat

de treballar-se d’una manera inte- gral i integrada a tots els departa- ments de l’organització. L’estratègia es va definir l’any 2015 arran d’un procés de partici- pació interna i el 2018 s’ha actua- litzat amb la participació externa dels grups de relació (anàlisi de materialitat) i l’anàlisi de context, que actualitzem anualment. El pla estratègic estableix els objectius que volem assolir el 2020.

D’acord amb la nostra orien- tació constant al benefici comú, l’estratègia de sostenibilitat Ai- gües 2020 marca el full de ruta com a base per treballar per a una gestió eficient de l’aigua, sempre prioritzant que els objectius plan- tejats esdevinguin solucions que afavoreixen tots els agents. Aquest pla és una estratègia rellevant que marca la gestió d’Aigües de Barce- lona envers la sostenibilitat i que ha

(102-16, 103-2, 103-3) (ODS 16)

Persones

Aigua

Ciutat

›› Accés a l’aigua ›› Compra local i sostenible ›› Satisfacció del client ›› Satisfacció del proveïdor ›› Clima laboral ›› Igualtat d’oportunitats ›› Accidents ›› Benestar personal ›› Treball i col·laboració ›› Volum de la demanda ›› Vulnerabilitat social i econòmica ›› Pèrdua de confiança en les institucions i empreses ›› Desigualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones ›› Accidents industrials i laborals

›› Consum responsable ›› Eficiència de la xarxa ›› Aigua regenerada

›› Pèrdua de biodiversitat ›› Contaminació de l’aire i augment de la temperatura ›› Desastres naturals (inundacions, pluges torrencials, sequera) ›› Excés i mal ús de residus ›› Energia verda ›› Reducció d’emissions de CO 2 ›› Biodiversitat ›› Reutilizació de sorres ›› Pla Sequera ›› Aliances i col·laboracions

OBJECTIUS AIGÜES 2020

›› Marc regulador ›› Escassetat de recursos hídrics ›› Contaminació de les aigües ›› Vessaments al mar ›› Ciberseguretat

RISCOS I OPORTUNITATS CLAU

ALINEACIÓ AMB ELS ODS

31

Projectes d’Aigües 2020, un exemple d’implicació per a la sostenibilitat

Col·laboratori Projecte per establir noves vies i punts de diàleg més pròxims per millorar l’experiència dels clients, apropar-nos a la ciuta- dania i fer-la copartícip de les nostres activitats. La implicació de l’equip humà d’Aigües de Barcelona en l’assoliment dels objectius estratègics es tradueix, anual- ment, en els projectes d’Aigües 2020. Es tracta d’iniciatives in- novadores proposades pel per- sonal a fi d’avançar en el desen- volupament sostenible de l’organització. Aquesta inicia- tiva permet generar motivació i implicació, fomentar el talent intern i crear sinergies entre departaments. Durant el 2018, destaquen diversos projectes, que encai- xen amb les necessitats dels nostres grups de relació.

OBRES I AVARIES AL CARRER Aprofitar les obres i avaries al carrer entès com a nous espais d’interacció amb la ciutadania.

MESSAGE IN A BOTTLE Promocionar l’ús de l’aigua de l’aixeta en diversos col·lectius a través del missatge de sostenibilitat i qualitat de l’aigua.

TRANSFORMACIÓ DEL MODEL D’OFICINES Transformar el model d’oficines per millorar l’experiència dels clients.

OFICINA MÒBIL: PUNT D’INFORMACIÓ Apropar-nos de manera personalitzada a la ciutadania per proporcionar informació d’interès.

ESPAI OASI Crear un espai per acostar-nos a la ciutadania amb altres activitats i serveis, i compartir reptes més enllà del servei de l’aigua.

32

ASPECTES QUANTITATIUS

ASPECTES QUALITATIUS

ASPECTES ECONÒMICS

Gestió avançada dels aqüífers El projecte té com a objec- tiu cercar l’estabilitat en el rè- gim de producció i maximitzar l’aprofitament de recursos del Llobregat a través d’un esce- nari de recàrrega artificial via ASTR (Aquifer Storage Transfer and Recovery), on l’aqüífer es- devingui una reserva estratègi- ca i també una peça clau del procés de potabilització.

Estimació de recursos hídrics potencialment recuperables Desenvolupa- ment de tasques de modelització de l’aqüífer Aproximació tèc- nica pel que fa a infraestructures

Enquestes

Costos fixos

Reclamacions

Costos variables

Proves al plafó de tast

Inductors de químics

Inductors d’energia

....

Inversions amb criteris de desenvolupament sostenible L’objectiu del projecte és de- finir un model de repartiment d’inversions que incorpori cri- teris de desenvolupament sostenible mitjançant una me- todologia participativa que in- corpori a la decisió els grups de relació.

GRANS PARTIDES DEL PRESSUPOST D’AIGÜES DE BARCELONA

Producció

Transport Distribució Resta d’àmbits

Repartiment del pressupost d’inversió maximitzant criteris de contribució al desenvolupament sostenible

Econòmic

Social

Ambiental

33

Objectius estratègics 2020, un espai de millora

COMPROMÍS

OBJECTIU

(102-15, 103-2 Acompliment econòmic)

Garantir l’accés a l’aigua a totes les fa- mílies de l’àrea metropolitana en situació de vulnerabilitat econòmica.

Garantir l’accés a l’aigua a les persones en situa- ció de vulnerabilitat.

5% millora en la percepció global de la satis- facció amb la feina d’Aigües de Barcelona de l’any 2015 (7,4)(*) 5% millora en el nivell de satisfacció pel ser- vei ofert per Aigües de Barcelona de l’any 2015 (7,1) 10% millora en la satisfacció dels proveïdors en la seva relació amb Aigües de Barce- lona de l’any 2016 (6,8) 10% augment en el volum de compra realitza- da amb criteris de sostenibilitat (RSC) de l’any 2015 (67,70%). 35% dones en càrrecs directius o de comandament 20% reducció de l’índex de gravetat d’acci- dents de l’any 2015 (0,51) 20% reducció de l’índex de freqüència d’acci- dents de l’any 2015 (13,43) 70% plantilla que pot gaudir de mesures de benestar personal

Persones

Gestionar el servei de manera transparent ba- sant-nos en el diàleg amb els grups de relació.

Promoure un entorn de treball equitatiu, equili- brat i saludable.

Promoure l’emprenedoria i l’intercanvi d’experiències entre els treballadors.

34

Avanç

Positiu Neutral Negatiu

2017

2018

INDICADOR

AVANÇ

Nombre de famílies acollides a BFS, tari- fa social i/o mesures de flexibilitat en el pagament.

30.655

35.675

7,32

-

Índex de satisfacció dels treballadors.

7,34

7,73

Índex de satisfacció dels ciutadans.

7,1

7,2

Índex de satisfacció dels proveïdors.

67,6%

66,38%

Volum de compra certificada RSC.

De dones en càrrecs directius o de comandament.

35,48%

33,33%

IND 144 - Índex de gravetat d’accidents.

0,5

0,27

10,39

7,54

IND 145 - Índex de freqüència.

60%

63,29%

Treballadors que gaudeixen de mesures de benestar personal.

19,53%

24,12%

Treballadors que participen en projectes d’innovació i coneixement.

35

COMPROMÍS

OBJECTIU

Gestionar el recurs de manera eficient, soste- nible i innovadora.

Millorar la capacitat de resposta davant d’un episodi de sequera.

Reduir el volum de fuita equivalent al consum anual d’una població de 60.000 habitants.

Aigua

Millorar la percepció de la ciutadania respecte a l’ús de l’aigua regenerada.

10% reducció de l’emissió de tones de CO 2 pecte de l’any 2015 (138.270,15 tCO 2 eq) 10% augment de l’energia verda genera- da respecte a la generada l’any 2015 (16.178.032 kWh) res-

Reduir les emissions de CO 2 .

Ciutat

50% reciclatge de les terres generades a les obres de canalització

Desenvolupar accions per adaptar-nos a les con- seqüències del canvi cli- màtic en el nostre àmbit d’actuació.

Promoure accions que millorin la biodiver- sitat de l’entorn metropolità de Barcelona.

Mantenir-nos entre les cinc grans ciutats europees amb menys consum domèstic.

Ser agents actius en el desenvolupament de la comunitat local.

Desenvolupar aliances amb adminis- tracions locals i organitzacions socials i ambientals.

(*) No s'ha realitzat enquesta de clima l’any 2018.

36

Avanç

Positiu Neutral Negatiu

2018

AVANÇ

INDICADOR

2017

182,83

187,13

Volum d’aigua introduïda al sistema per habitant i dia (litres/hab./dia).

28.818

10.993

Reducció de l’aigua no registrada en habitants equivalents Suez (125 litres/ hab./dia).

2,14%

2,81%

Recursos alternatius: capacitat de retorn de l’aigua prepotable.

34,83% (90.106 tCO 2

40,6% (82.093 tCO 2

Reducció de tones de CO 2 emeses respecte a l’any 2015 (138.270,15 t).

eq)

eq)

19.163.993 kWh

18.842.120 kWh

kWh generats d’energia verda.

-

17%

Sorres reutilitzades respecte al total.

11

13

Nombre

de

projectes

que

fomenten la biodiversitat

104,1 3a ciutat

103,4 2a ciutat

Consum domèstic per habitant i dia (litres/hab./dia)

Nombre de convenis, projectes, aliances i col·laboracions vigents (LBG)

68

82

37

Treballem per una cultura preventiva

(103-2 Compliment socioeconòmic, 201-2) (ODS 13)

Els riscos són inherents a tots els negocis i les activitats empresa- rials. Identificar-los i afrontar-los eficaçment ens permet assolir els nostres objectius i avançar-nos a potencials incompliments legisla- tius. Aigües de Barcelona ha con- solidat els procediments i els me- canismes que ens permeten dur a terme una bona gestió dels riscos en els diferents àmbits: econòmic, ambiental, social i de governança. Això ens permet prendre decisions estratègiques enfocades a prevenir aquests riscos i treballar per asso- lir els objectius empresarials de la companyia, els objectius recollits a l’estratègia Aigües 2020 i altres ob- jectius operacionals. La Direcció de Riscos és la que s’encarrega de gestionar i li- derar la identificació, l’avaluació i el control dels riscos. En col·labora- ció amb la resta de departaments,

desenvolupa un mapa de riscos amb una projecció a cinc anys, que revisa anualment el Comitè de Direcció i es presenta a la Comis- sió d’Ètica, Compliment i Govern Corporatiu del Consell d’Adminis- tració. El procés d’identificació de ris- cos és multidisciplinar. Es va cre- ar un equip de col·laboradors de dins l’organització, cadascun dels quals pot valorar els riscos, tant els propis de la seva àrea com altres que no siguin tan intrínsecs a la seva àrea d'actuació. En la identificació de riscos tenim en compte la perspectiva mediambiental, social i de bon govern , considerant específica- ment els riscos que, per raó de la seva activitat, puguin existir en re- lació amb aquests tres aspectes. Aquests riscos s’inclouen a les ca- tegories de riscos operatius i riscos estratègics.

Per a tots els riscos identifi- cats es defineixen mecanismes de control i accions de millora que permetin monitorar-ne, re- duir-ne, mitigar-ne o eliminar-ne al màxim l’ocurrència. Els meca- nismes de control s'estableixen en funció de la naturalesa del risc i es materialitzen en mesures com ara l'establiment de polítiques i pro- cediments per a la gestió del risc, la revisió per a control intern dels processos implicats, l’establiment de controls i seguiments, etc. Aquests mecanismes ens permeten dur a terme el control i seguiment dels plans d'acció es- tablerts des de cada àrea de nego- ci, així com perfeccionar-los, amb l'objectiu de minimitzar els riscos globals.

Incorporem al nostre sistema de gestió de riscos els que tenen perspectiva ambiental, social i de governança

38

Categories de riscos identificades

Procediment d’identificació de riscos d’Aigües de Barcelona

RISCOS ESTRATÈGICS

Fase 1 Identificació dels riscos

Abans de l’avaluació dels riscos hi ha el procés d’iden- tificació d’aquests, que produeix una llista dels riscos organitzada en riscos estratègics, financers i operatius. S’identifiquen tenint en compte tant els factors que els causen com els efectes que puguin tenir en la consecu- ció dels objectius d’Aigües de Barcelona.

Els canvis en els costums del client, les amenaces competitives, els canvis econòmics i polítics, els incompliments d’acords per part de tercers, la incidèn- cia de les noves tecnologies, els nous mètodes de distribució i els canvis en la normativa i la legislació.

Fase 2 Valoració dels riscos

RISCOS FINANCERS

L’objectiu de la valoració de riscos és prioritzar-los se- gons la magnitud o rellevància, considerant tant l’even- tual impacte econòmic o reputació com la probabilitat d’ocurrència.

Fase 3 Control dels riscos

Són els riscos derivats de les fluctu- acions dels tipus de canvi i d’interès, l’impagament de clients o el no com- pliment de les normatives financeres, entre d’altres.

Es fa un control i seguiment dels plans d’acció establerts des de cada àrea de l’organització amb l’objectiu de mini- mitzar el risc i aconseguir un millor grau de coneixement i control de l’estat en cada moment. El seguiment del grau de compliment dels plans d’acció es duu a terme de forma semestral, per tal d’estimar-ne el grau de compliment i l’efectivitat en el control i la miti- gació del risc.

RISCOS OPERATIUS

Aquest riscos estan relacionats amb la contractació, els sistemes de control de processos i qualitat, la productivitat, les errades en la cadena de subminis- traments i l’absència de plans de con- tingència. En aquesta mateixa categoria s’hi inclouen els riscos associats amb els desastres naturals, els danys cau- sats en els actius i els riscos de respon- sabilitat civil, que podrien afectar nega- tivament el rendiment de l’empresa.

Validació i aprovació

Finalment, es confecciona el mapa de riscos.

39

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160

www.aiguesdebarcelona.cat

Made with FlippingBook Online newsletter