Nykøbing F. - Tyske barakker som enfamiliehuse, 1947

CP«

Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen, laxegade 19, København K.

_ _ , 9 7 a h n 1047

København, den U.K.J •Nr277 .1o l3*

Under Dags Dato har man tilskrevet Hr. Borch Hansen, Guldborg- „Under Henvisning til DereB skrivelse t f 29 . Maj 1947 vedrø­

sundsvej 19, Nykøbing F. saaledes:

rende Erhvervelse a f en Barak t i l Anvendelse som Helaarsbolig

f e n herom6indhentet t , at Ile agter at an- vende Barakkeigaz^nfød til helaarlig Nadbeboelse, samt at kom­ munen kan anbefale det paagældende Byggeri, Kommunen har tillige givet Tilsagn om: at ville udstede de fornødne Byggetilladelser, at ville paase, at den paagældende Bolig opføres og vedlige- holdes forsvarligt i sanitær og social Henseende, at ville paase, at det Kvantum Barakmateriel, som eventuelt ~ overdrages til Dem, alene anvendes til Opførelse af Helaars- bolig, samt at ville paatage sig Tilsyn med, at det opførte Hus vil blive anvendt til Helairsbeboelse, saalænge Handelsministeriets Bekendtgørelse af 29. Juli 1943 om midlertidigt Forbud mod Opførelse af visse Bygninger m.v, har Gyldighed. I denne Anledning skal Arbejds- og Socialministeriet meddele, at man vil kunne overdrage Dem (en) Barak(kerj fra , ^ orahan(3.iede i'ormaal. Amaseri ej^eneerne for Barakker af tysk Oprindelse er 2o - 4° KrTpr.^Toulvareal uden Installationer og Inventar, medens Priserne for Barakker af svensk Oprindelse tilsvarenae er 9o Kr. pr, m2 Gulvareal. Barakkerne vil kunne beses ved Henvendelse til Luftvssrnschefen i Storkøbenhavn, Tordenekjoldsgade 27, underrettet om foranstaaende. T>et t i l f ø i e s « at man ikke ser s ig i Stand t i l at tilbyde Barakker fra Hi38el ale jr en , ide t d e m e L e J r v i l h liveanrend tjom ^ Gennemgangslejr for Transporter af tyske Flygtninge t i l den _ ske Zone • „, . , , , , Hvilket herved meddeles.

Nykøbing F. Byraad, Nykøbing P. Bar.Form.16

Nyk. F.dyr.* 351 BL

Made with FlippingBook - Online magazine maker