Nykøbing F. - Tyske barakker som enfamiliehuse, 1947

CP«

Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen, laxegade 19, København K.

_ _ , 9 7 a h n 1047

København, den U.K.J •Nr277 .1o l3*

Under Dags Dato har man tilskrevet Hr. Borch Hansen, Guldborg- „Under Henvisning til DereB skrivelse t f 29 . Maj 1947 vedrø­

sundsvej 19, Nykøbing F. saaledes:

rende Erhvervelse a f en Barak t i l Anvendelse som Helaarsbolig

f e n herom6indhentet t , at Ile agter at an- vende Barakkeigaz^nfød til helaarlig Nadbeboelse, samt at kom­ munen kan anbefale det paagældende Byggeri, Kommunen har tillige givet Tilsagn om: at ville udstede de fornødne Byggetilladelser, at ville paase, at den paagældende Bolig opføres og vedlige- holdes forsvarligt i sanitær og social Henseende, at ville paase, at det Kvantum Barakmateriel, som eventuelt ~ overdrages til Dem, alene anvendes til Opførelse af Helaars- bolig, samt at ville paatage sig Tilsyn med, at det opførte Hus vil blive anvendt til Helairsbeboelse, saalænge Handelsministeriets Bekendtgørelse af 29. Juli 1943 om midlertidigt Forbud mod Opførelse af visse Bygninger m.v, har Gyldighed. I denne Anledning skal Arbejds- og Socialministeriet meddele, at man vil kunne overdrage Dem (en) Barak(kerj fra , ^ orahan(3.iede i'ormaal. Amaseri ej^eneerne for Barakker af tysk Oprindelse er 2o - 4° KrTpr.^Toulvareal uden Installationer og Inventar, medens Priserne for Barakker af svensk Oprindelse tilsvarenae er 9o Kr. pr, m2 Gulvareal. Barakkerne vil kunne beses ved Henvendelse til Luftvssrnschefen i Storkøbenhavn, Tordenekjoldsgade 27, underrettet om foranstaaende. T>et t i l f ø i e s « at man ikke ser s ig i Stand t i l at tilbyde Barakker fra Hi38el ale jr en , ide t d e m e L e J r v i l h liveanrend tjom ^ Gennemgangslejr for Transporter af tyske Flygtninge t i l den _ ske Zone • „, . , , , , Hvilket herved meddeles.

Nykøbing F. Byraad, Nykøbing P. Bar.Form.16

Nyk. F.dyr.* 351 BL

J .N r .8 6 2 .2 1

19 . Juni 1947 .

Da %købir±g F. Kommune paa Grund af den herskende Bolignød vil kunde faa Anvendelse for 2 Flygtninge­ barakker skal man herved forespørge, om man kan er­ hverve 2 af de svenske Barakker i Hasselølejren,idet man i bekræftende Fald udbeder sig Oplysning om Fri­ sen for disse. P. B. V.

Til Udval et til Realisation af Barakker m.v. Laxegade 19 København K.

My|c.F .% ? .$ X .3 C

Marts 1 9 4 7 .

Nr. 8 6 2 , 2 1

1 7 .

J .

I Anledning af Udvalgets Skrivelse af 26. Februar d.A. - J. Nr. A-J 0101 - angaaende Realisation af Flygt­ ningebarakker til Afhjælpning af Bolignøden medoeles her­ ved, at Kykøbing F. Kommune er stærkt interesseret i Sa­ gen oCj gerne ønsker at sikre sig Barakker til Husvilde. Forinden endeligt Tilsagn om det Antal Barakker, der ønskes erhvervet, kan afgives, udbeder man sig nær­ mere Oplysning om Frisen paa disse, samt saa vidt muligt Oplysning om hvornaar Levering kan finde Sted. F. B. V.

Laxegade 19» København K.

Nyt-F.ryf.RK.3St

Udsalget til Boalisation af Barakker m.v. Adresse: Arbejds- ?■»g Socialministeriet,

Beskæftigelsescentralen, Laxegade 19, København K. Nykøbing F ,

9 O • 0 * 0 •

Kommune i Maribo

n r. + c C

9 9 c o s

ca. 5. 600 .

1 Antal Husstande i Kommunen

;

2 Indbyggere i __ '5 Antal husvilde Husstande uden egen Lejlighed.. ...22... omf.;€4Pers. 4 heraf > " indkvarteret af det off .• . .. .Q ... oti:1. .2^3 > elo » 5 Antal Enkeltpersoner uden egen Lejlighed. .Q......... Per3 .■ 6 heraf " ” indkvarteret af det off.....Q .........»Ler ; 7 Hvor mange husvilde Husstande ønskes indkvar­ teret i Barakker, der erhverves af Kommunen ......... omf....Pers, 8 Hvor mange husvilde Enkeltpersoner ønskes ind­ kvarteret i Barakker, der erhverves af Kommunen...........*---Pers. cj Hvor mange Kv„m bebygget Areal ønskes erhvervet ? til Husstande ......... . .. ..m 2 til Enkeltpersoner .............. m 1 Særlige Bemærkninger: « • • • • • • « * 16.482o

Underskrift

Udvalget til Realisation af Barakker m.v. Adresse; Arbejd s- og Socialministeriet, Beskæftige]sesoentralen,

Laxegade 19.- København K,

Kqbenhavn, den 26. Februar 194 A.J-NrcOlOl

Ved Kommissorium af 21, December 1946 har Arbejds- og Socialministeren paalagt Udvalget til Realisation af Barakker i,v, at drage Omsorg for den fremtidige Anvendelse af de af de tyske Myndigheder opførte Barakker - i visse Tilfælde tillige Murstensbygninger i Tilknytning til Flygtningelejre eller Barak­ ker - samt i Forbindelse hermed at tage Stilling til Anvendelsen af de Barakker, der er opført af Flygtningeadministrationen til Indkyar'tering af Flygtninge, .arbejds-- og Socialministeriet har herved, efter under 15, Februar 1947 at have godkendt de af Udvalget foreslaaede 1.:t- ningsiinier >-paalagt Udvalget, dels under Hensyn til den forelig­ gende Boligsituation at tillægge Kommunernes Interesse i at er­ hverve Barakker egnede til Brug for husvilde stor Vægt, dels i det hele at underåøge, i hvilket Omfang offentlige og offentligt anerkendte Institutioner vil kunne overtage Barakker, Det er en­ deligt paalagt Udvalget*i store Træk at redegøre for, hvilke Vær­ dier de nævnte Lokaliteter skønnes at ville bringe ved Bortsalg til Statsinstitutioner, .Kommuner eller privato. Under Henvisning hertil skal Udvalget udbede sig en Ud­ talelse fra Kommuna7.bestyreisen om, hvorvidt denne maatte være interesseret i at erhverve Barakmateriel til Dækning af Kommunens eventuelle Behov for Boliger til husvilde. I bekræftende Fald ud beder man sig Oplysning om Omfanget af Kommunens Lnsker og den nærmere Karakter og Fordeling (Antal Barakker og Kvadratmeter £a rakplads) af det Materiel, som Kommunen maatte ønske at erhverve- endvidere Oplysning om Kommunens Indbyggerantal og Antallet af Husstande i Kommunen samt om Antallet af husvilde Familier, hen­ holdsvis Enkeltpersoner, som det nu eller i den nærmeste Fremtid paahviler Kommunen at skaffe Bolig til. Besvarelsen bedes givet paa vedlagte Skema„ Det tilføjes, at man under Hensyn til Betydningen af, at der hurtigst muligt tilvejebringes en Oversigt over Behovet for Barakker hos de interesserede Myndigheder, vil sætte Iris paa at modtage Kommunalbestyrelsens Svar saa vidt muligt omgåaon-- de.

,/„

Til Kommunalbcs byreisen. '\

Til-

stilles med Bilag Boligudvalget til Erklæring. MYK&BIUG P. BYRAAD,den 1.Marts 1947. P. B. V.

. Tilbagesendes Nykøbing F. Byraafl med Bemærkning, at saavel Bolig­ som Boliganvisningsudvalget har interesse i nævnte Barakker, men man ønsker dog nærmere Oplysninger, forinden der tages endelig Stilling til Købet her­ af« BOLIGUDVALGET i Nykøbing F., den 8 'Marts 1947. P. U. V.

J. SCHMIDT-JØRGENSEN :: E. ROSENSTAND HOLST iNGENiØR ______________ Ø S T E R G A D E 4 2 - K Ø B E N H A V N K - TELF. C E N T R A L 8 8 3 3 ARKITEKT, M.A.A.

København K, den 20. Marts 1947

Til Kommunalbestyrelsen !

Foranlediget af Statens Barakudvalgs Skrivelse af 1 4 . Marts 1947 omhandlende vort Forslag til ,danske Boliger* af tyske Barakker", udsendt til samtlige Kommuner over 1500 Indb . i Anledning af den nær forestaaende R e a l i s a ­ tion af ovennævnte Barakker, tillader vi os herved h ø f ­ ligs t at gøre Dem opmærksom paa, at vi har et indgaaende Kendskab til disse Barakkers Ko ns truktion og Kvalitet, erhvervet ved Bygning af og Opsyn med Flygtningelejre* Vi bemærker, at Statens By gn in gsdirektorats C i r k u ­ lære-Skrivelse vedrørende Konstru kt io ns me to de n af B o l i ­ gerne er udarbejdet af Direktoratet paa Basis af vore Tegninger og Beskrivelser. De af os foreslaaede Boliger Type A og B har begge Byggenævnets Godkendelse samt Bygningsdirektoratets Tilsagn om Statslaa n i 40 A a r . Saafremt Sagen har Kommunens Interesse, staar vi gerne til Disposition med enhver Oplysning, eventuelt personligt Besøg.

Med Højagtelse

^ V o s l c j t v ^ .

^JA A Chm 1 d 1 - J Ø s c^ e ti^ en Ingeniør

E.'Tlosenstand Holst Arkitekt, M.A.A.

Ny Tegnestue-Adresse: Østergade 42 , Telf. Central 8 8 3 3

H yk .i".£ /r

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook - Online magazine maker