Kirkkolaiva nro 7/2018

”Käyn sinun kanssasi” Häämusiikki-ilta Keminmaan kirkossa to 31.5. klo 18 häämarsseja ja -lauluja Tiina Ylönen, urut, piano Sanna Malo, laulu Olavi Rissanen, pastori

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 7 • 9.5.-6.6.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Kotiäitiys on arvovalinta

Neljä juhlapyhää 10 päivässä: Helatorstai, äitienpäivä, helluntai, kaatuneiden päivä

n Kemin seurakunnan äi- tileiri Saarenottassa kutsui äitejä levähtämään hetkeksi, virkistymään yhdessä. Kes- kustelujen kantavaksi tee- maksi oli valittu hyvä arki äitinä, jonka alusti vieraile- vana luennoitsijana Vuokko Itkonen . Arkisin painottein teemaa haarukoiva alustus herätti spontaanin keskustelun, jos- sa jopa itsekriittisillä kom- menteilla maalattiin kuvaa äidin työn uskomattoman monipuolisesta kirjosta. Hy- vin painokkaasti tukistettiin äitien työn kuvaukseen put- kahtanutta sanaa – vaan- , minä vaan olen kotiäiti mää- rittelyn yhteydessä. - Kotiäiteys on yhteiskun- nan kivijalka. Naisen arvo- valinta, jossa rakennetaan elämän pohjaa lapsille ja nuorille. Äiti kotona ei luo turvaa ainoastaan omille lap- silleen, vaan siitä pääsevät

osalliseksi usein myös lasten kaverit. Lainaus on väljä tiivistys keskustelusta, jonka päät- teeksi ihmeteltiin aiheellises- ti miksi yhteiskuntamme ei osaa arvostaa taloudellisesti kotiäidin työn merkitystä. Moni äiti onkin lasten vartuttua panostanut työ- markkinakelpoisuuteensa ja aikuisopiskellut itselleen uu- den ammatin, jopa toisen ja kolmannenkin. Huolten seulassa esille tu- li yllättävä nuorten ja lasten eurooppalaistuminen, jolla tarkoitettiin lasten ”jäämis- tä” koulupäivän jälkeen ko- tiin. Lapset eivät lähdekään ka- vereiden luo, vaan jäävät ko- tiin puuhastelemaan pelien ja sähköisen viestinnän pariin. Onko kyseessä aito sosiaa- linen kontakti? Kysymys lie aiheellinen laajemminkin. (PV)

n Kirkkovuoden ja yhteiskunnan ka- lenterit kasaavat välillä monta juhla- pyhää suoranaiseksi sumaksi. Niinpä seuraavan kymmenen päi- vän aikana on neljä juhlapyhää, joista kaksi seuraa kirkkovuoden kulkua ja kaksi on luonteeltaan kansallisia. Huomenna 10.5. on HELATORS- TAI , jolloin muistetaan Kristuksen taivaaseen astumista. Päivää vietetään aina raamatulli- sen esikuvan mukaan tasan 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Helatorstai jatkaa kirkkovuodessa pääsiäisenä alkanutta ilojuhlaa. Se on yksi kirkon suurista pyhistä. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus näyttäytyi maan päällä 40 päivän ajan ennen taivaaseen astumistaan. Helatorstain tapahtumista kerrotaan neljän evankeliumin loppuluvuissa sekä Apostolien tekojen alkuluvuissa. Sen sanoma sisältää lupauksen Pyhän Hengen vuodatuksesta, mikä

sitten toteutui helluntaina, jota viete- tään kymmenen päivää helatorstain jälkeen. Ensi sunnuntaina 13.5. on ÄITIEN- PÄIVÄ , jota on vietetty kansainväli- sesti toista sataa vuotta Yhdysvallois- ta 1914 alkunsa saaneen esimerkin mukaan. Suomessakin ensimmäinen juhla oli tasan sata vuotta sitten 1918, tosin vain pienimuotoisesti sisällissodan keskellä. Äitienpäivä on aina toukokuun toi- sena sunnuntaina. Tasavallan presi- dentti palkitsee kasvattajina ansioitu- neita äitejä kunniamerkillä. Seuraava sunnuntai 20.5. on tupla- pyhä: kirkkovuodessa on HELLUN- TAI , joka on myös yksi kirkon suuria juhlia. Sitä vietetään Pyhän Hengen vuo- dattamisen ja kristillisen seurakunnan perustamisen juhlana.

Tänä vuonna samana päivänä, tou- kokuun kolmantena sunnuntaina 20.5. on myös KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄ . Sitä on vietetty Talvisodan 1939- 40 jälkeen kaikkien sodissa meneh- tyneiden yhteisenä muistopäivänä. Se korvasi sitä edeltävinä vuosikym- meninä 16.5. vietetyn vapaussodaksi tulkitun kevään 1918 sodan juhlalli- suudet. Marsakka Mannerheim määräsi päiväkäskyssään 1940 toukokuun kolmatta sunnuntaita vietettäväksi ”nyt päättyneessä sodassa kaatu- neiden sankarivainajien sekä myös kaikkien murroskautena vuonna 1918 molemmin puolin vakaumuk- sensa puolesta henkensä uhranneit- ten yhteisenä uskonnollisena muis- topäivänä”. Päivään kuuluvat kunniakäynnit sankarihaudoilla, yleensä jumalan- palveluksen jälkeen. Kemiläiset ovat ottaneet Ke- min seurakunnan järjestämän Motoristikirkon kesän avaus- tapahtumaksi, jota kerään- nyttiin seuraamaan vanhal- le kauppatorille runsaslukui- sesti. 25. kerran toteutetussa Motoristikirkossa Kemin kirk- koherra Tuomas Tölli ojen- si seurakunnan muistolahjan tapahtuman perustajille, seu- rakunnan tuolloisille nuoriso- työnohjaajille Kari Rimpiläisel- le ja Juha Taanilalle. Perus- tajiin kuulunut emerituskirk- koherra Pertti Telkki oli es- tynyt tilaisuudesta. Perintei- seen tapaan tilaisuudessa ke- rättiin vapaaehtoinen kolehti Kaunialan sairaalan sotavam- maisten potilasyhdistys Tove- rikunnan virkistystoimintaan.

Äitileirin liikunnalliseen ohjelmaan sopi kahvitauko lättyi- neen grillikodalla. Pöydän kulmalla odotti seuraavana teh- tävänä ruokalistan laatiminen kuvan antimista.

Rovastikunnallinen Kirkkopäivä

Simon, Kemin, Keminmaan ja Tervolan kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen Tervolassa maanantaina 21.5. ” Tule Pyhä Henki” Klo 10 viikkomessu Tervolan Seurakuntakeskuksen kirkko. Toimittavat pastorit Terhi Ämmälä ja Markus Kallatsa. Ruokailu messun jälkeen seurakuntakeskuksessa. Ohjelmaa, musiikkia ja puhetta. • Klo 13 lähtökahvi Ilmoittaudu 14.5. mennessä oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle: Simo Riitta-Liisa Palovaara 040 3580790 Kemi Johanna Moilanen 040 7479864 Keminmaa Hanna Pietilä-Jones 040 8259192 Tervola Ritva Lampela 050 4370004 Ruokailu ja kahvimaksu 8 €/hlö Tervolan seurakunta/ Diakoniatyö

” Vielä tilaa on! Vielä tilaa on! Tartu käteen tääl on sulle paikka. Vielä tilaa on!” Lämpimästi Tervetuloa!

Simon muut tapahtumat: sivu 7

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/" TITLE="Learn about FlippingBook Software">FlippingBook</A> - professional solution for displaying marketing and sales documents online