Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2024/2025. Nowa Szkoła

Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2024/2025. Nowa Szkoła

ponad

lat razem

2O24 2O25

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO -SPOŁECZNE

INNE ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM

ZAJĘCIA KOREKCYJNO -KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ponad

lat razem

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do świata nowoczesnej edukacji, gdzie każde dziecko ma szansę na wszechstronny rozwój i wsparcie dostosowane do jego potrzeb. Od po - nad trzydziestu lat Nowa Szkoła nieustannie dąży do wspierania procesu kształ - cenia, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdej osoby, szczególnie w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych. W niniejszym Katalogu przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę dedyko - waną dzieciom i młodzieży z różnymi potrzebami. Znalazło się w nim ponad 300 nowości, skategoryzowanych w pięciu głównych obszarach:

W ofercie zawarliśmy nie tylko inspirujące pomoce dydaktyczne, które stymulują wszystkie zmysły ucznia, ale także narzędzia diagnostyczne, materiały eduka - cyjno-terapeutyczne oraz wyposażenie gabinetów terapeutycznych, ułatwiające prowadzenie zajęć i efektywną pracę terapeuty z dzieckiem. Przy doborze tych wysoko specjalistycznych produktów, kierowaliśmy się indywidualnymi potrzebami, zaburzeniami oraz predyspozycjami dzieci i młodzieży. W celu ułatwienia Państwu procesu wyboru i zakupów, przygotowaliśmy przy - kładowe aranżacje przestrzeni terapeutycznych, które pomogą w zaplanowaniu optymalnego środowiska dla rozwoju ucznia. Wszystkie produkty zawarte w katalogu spełniają najwyższe standardy bezpie - czeństwa i jakości, zgodne z wymaganiami placówek edukacyjnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami handlowymi, którzy służą profe - sjonalną pomocą w doborze odpowiedniego wyposażenia dla Państwa placówki. Życzymy udanych zakupów.

WYPOSAŻENIE GABINETU TERAPEUTYCZNEGO

INTEGRACJA SENSORYCZNA I REHABILITACJA

WSPARCIE W ROZWOJU – POMOCE TRADYCYJNE

Zespół Nowej Szkoły

WSPARCIE W ROZWOJU – POMOCE MULTIMEDIALNE

WYBITNE UZDOLNIENIA. UCZEŃ ZDOLNY

Wyposażeniegabinetyterapeutycznego..................................................... 16 Integracjasensorycznairehabilitacja........................................................ 60 Wsparcie w rozwoju - pomoce tradycyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298 Wsparciewrozwoju-pomocemultimedialne...............................................420 Wybitneuzdolnienia.Uczeńzdolny......................................................... 501

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompe- tencje emocjonalno-społeczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne zajęcia logopedyczne

nowość

tylko u nas

1

nowaszkola.com

NASZA MISJA

Nadrzędną misją naszej firmy jest two - rzenie przestrzeni dla edukacji. Nauka płynąca z ponad 30 lat aktywnych działań w tej dziedzinie, pomaga nam w świadomym budowaniu marki zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biz - nesu. Jako firma Nowa Szkoła wspólnie

dokładamy wszelkich starań by podąża - jąc za najnowszymi trendami edukacyj - nymi wszystkie podejmowane działania były planowane i realizowane w duchu prospołecznym i z troską o środowisko naturalne, zaś centralny punkt naszych działań zawsze stanowiło dziecko.

NASZA WIZJA

W czasach ewoluujących potrzeb naj - młodszych, wynikających z sytuacji na świecie, nowych problemów społecznych i przy jednoczesnym rozwoju technolo - gicznym aspirujemy, aby budować zespół zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników, co realnie przekłada się na odpowiedzialność za jakość produktów

i usług oraz świadomą troskę o środo - wisko naturalne. Pragniemy zwiększać własną rozpoznawalność na rynku edu - kacyjnym jako firmy słynącej z jakości, posiadającej kompleksowe portfolio pro - duktów przeznaczone dla szerokiego gro - na odbiorców.

2

SATYSFAKCJA KLIENTÓW

1

Dbamy o jakość zarówno w odniesieniu do towarów, usług jak i terminowości dostaw. O spełnionych standardach bezpieczeństwa świadczy zaś intensywny proces certyfikacji naszych produktów.

POLITYKA WSPÓŁPRACY I TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁAŃ

2

Dobre praktyki wyrażające się w ładzie orga - nizacyjnym firmy, opieramy o politykę współ - pracy. Na zasadach wzajemnego poszanowa - nia, popartych certyfikatem ISO 9001:2015, uwzględnia się interes społeczny i uczciwe relacje z interesariuszami.

NASZA STRATEGIA Jako podmiot przyjazny dzieciom, nauczycielom, pracownikom i śro - dowisku, pragniemy świadomie budować swoją markę, a wszelkiej swojej aktywności nadajemy cha - rakter działań planowanych, ale i elastycznych. Realizując swą nadrzędną misję, wyrażającą się w tworzeniu przestrzeni dla eduka - cji, bazujemy na trzech punktach, które są podstawą i jednocześnie wyznaczają kierunek zasadom postępowania i obszarom naszej działalności.

3

EKOLOGIA

Troska o środowisko stanowi integralną część polityki firmy. Monitorowanie zużycia energii i wody, oszczędniejsze gospodarowanie za - sobami, wprowadzanie usprawnień, ponowne - kreatywne wykorzystanie zasobów czy sto - sowanie kartonowych opakowań - będących już znakiem rozpoznawczym naszej marki - promujemy ideę ekologicznej postawy.

nowaszkola.com

3

DOŚWIADCZENIE

ZADOWOLENI KLIENCI NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH

Z dużym powodzeniem działamy na polskim i międzynarodowym rynku edukacyjnym. • 40 000 klientów w całej Polsce • 300 dystrybucyjnych klientów zagranicznych na całym świecie w blisko 60 krajach

SIEDZIBA FIRMY

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY I NORMY

Każdego roku kolejne produkty pod - dajemy wymagającemu procesowi certyfikacji tym samym oficjalnie potwierdzając ich jakość. Możemy poszczycić się zdolnością do stałego dostarczania wyrobów i usług spełnia - jących restrykcyjne normy i dyrektywy dla obszaru edukacji (szczegóły na str. 16). Ponadto posiadamy certyfikat

Międzynarodowego Systemu Zarzą - dzania Jakością ISO 9001:2015. Au - dytem objęty był zakład produkcyjny oraz magazyn w obszarze projekto - wania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

POLSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z NOWOCZESNYM PARKIEM MASZYNOWYM I MAGAZYNEM

Nasze biuro i magazyn zlokalizo - wane są w Łodzi, natomiast zakłady produkcyjne w tym stolarnia i szwal - nia w Konstantynowie Łódzkim. Wy - specjalizowany zespół pracowników oraz najnowocześniejsze maszyny po - zwalają nam na szerokie możliwości

projektowe i produkcyjne. Niedawno powstały nowoczesny magazyn wyso - kiego składowania klasy A+ zaprojek - towany i zbudowany został zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i certyfikowany systemem BREEAM.

4

ponad

KREATYWNI PROJEKTANCI

Wykwalifikowany zespół ludzi z otwartym umysłem nieustannie pracuje nad nowymi projektami starając się połączyć bezpie - czeństwo z cieszącą oko formą. Pierwsze wrażenie jakie zrobi

na dzieciach przestrzeń, w jakiej będą dorastać oraz przyjazna funkcjonalność z punktu widze - nia nauczycieli jest dla nas ab - solutnie bezcenna.

lat doświadczenia na rynku edukacyjnym

SZEROKI WACHLARZ ODBIORCÓW

Jesteśmy polską firmą i li - derem polskiego i świato - wego rynku edukacyjnego. Jako przedsiębiorstwo z po - nad 30-letnim doświadcze - niem ceniące jakość i bez - pieczeństwo skupiamy się zarówno na komforcie dzie - ci i nauczycieli.

Corocznie poszerzamy swoją ofertę rozbudowując jej różno - rodność i kierując ją tym samym do większej liczby odbiorców. Z naszych produktów korzystają zarówno maluchy, przedszkola -

ki, uczniowie szkół podstawo - wych i ponadpodstawowych, dzieci ze specjalnymi potrzeba - mi edukacyjnymi i rozwojowymi, a od kilku lat także seniorzy.

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI Każdy projekt konsultujemy ze specjalistami d.s. jakości i bezpie - czeństwa oraz praktykami i metodykami na co dzień pracującymi z dziećmi. To właśnie dzieci są bowiem naszymi głównymi, jednocze - śnie najbardziej wymagającymi i bezkompromisowymi odbiorcami.

RZETELNI DOSTAWCY Ponad 30 lat na rynku edukacyjnym pozwoliło nam wypracować silne i trwałe relacje z 500 kluczowymi i odpowiedzialnymi dostawcami.

nowaszkola.com

5

6

nowaszkola.com

7

we care

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA To, co dobre, nie może się zmarnować. Ergonomicznie pla- nujemy zużycie surowców w taki sposób, aby ilość odpadów ograniczać do minimum. Materiały pozostałe po wycięciu ele- mentów są wykorzystywane w dalszej produkcji, np.: fragmenty pianki zamieniamy na granulat i wypełniamy nim siedziska, pozostałe elementy płyt meblowych zużywamy do produkcji mniejszych mebli czy stołów. ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Optymalizacja procesów produkcyjnych, nowoczesne energooszczędne maszyny oraz oświetlenie ledowe pozwalają na ograniczenie konsumpcji prądu.

SEGREGACJA ODPADÓW

Segregujemy wszystkie odpady i wyodrębniamy te, które nadają się do powtórnego przetworzenia. Po- jemniki do segregacji śmieci ustawione są w całej firmie.

ODPOWIEDZIALNA GOSPODARKA OPAKOWANIAMI

W pakowaniu naszych mebli ograniczyliśmy ilość tektury do produkcji opakowań aż o 5%. To realnie przekłada się na cenę dla klientów, a przy tym ogranicza ilość produkowanych od- padów i zmniejsza liczbę wycinanych drzew potrzebnych do produkcji papieru. Pudełka kartonowe, w których dostarczane są nasze pomoce edukacyjne od dostawców z całego świata, wykorzystujemy do dalszej wysyłki paczek do naszych klien- tów a te uszkodzone tniemy na wypełniacz zabezpieczający pakowane produkty.

SADZENIE DRZEW

Włączyliśmy się w akcję sadzenia drzew, wspierając polski ekosystem. Posadziliśmy tyle drzew, ilu mamy pracowników.

KARTON JEST ECO

OUR WATER IS COOL

Od ponad 30 lat wszystkie gry edukacyjne naszego projektu pakujemy w pudełka wykonane z surowej tektury. Bez uży- cia lakieru czy folii. Prawdziwa wartość produktu znajduje się wewnątrz opakowania. Do naszych mebli oferujemy szuflady kartonowe jako alternatywa dla plastiku czy drewna. Służą długi czas, a przy tym są dużo tańsze.

Zamiast wody butelkowanej, używamy bidonów wie- lokrotnego użytku a w całej firmie znajdują się dys- trybutory filtrowanej wody. Dzięki temu ograniczamy zużycie butelek PET, które rozkładają się nawet do 1 000 lat.

ECO-ZABAWA

I WANT TO RIDE MY BIKE

Pomoce edukacyjne, zabawki czy place zabaw z naszej oferty produkowane są z drewna pochodzącego z kontrolowanych upraw dbających o bioróżnorodność i równowagę ekologicz- ną. Pojemniki czy zabawki z tworzyw sztucznych wykonane są z plastiku wytwarzanego w 25% z recyklingu.

Promujemy zdrowy styl życia, przed naszą firmą znajdują się wiaty dla rowerów. Coraz więcej z nas przesiada się na ten ekologiczny dwukołowiec.

MĄDRY TRANSPORT

BIZNESOWE PRZYJAŹNIE

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania zlokalizowany w centrum Polski, na skrzyżowaniu autostrad oraz automatyczne linie zbierania zamówionych pomocy i pakowania paczek dla klientów wpływają pozytywnie na optymalizację planowania tras, oszczędzając czas i paliwo – zmniejszając tym samym ślad węglowy.

Wybierając dostawców, chętniej decydujemy się na współpracę z posiadaczami proekologicznych cer- tyfikatów oraz działających w duchu zrównoważo- nego rozwoju.

8

EKO PLASTIK

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

KARTON JEST EKO

MNIEJSZE OPAKOWANIA

nowaszkola.com

9

NASZE PROJEKTY

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

10

GABINET TERAPEUTYCZNY

PROFESJONALNE WSPARCIE PRZY PROJEKTACH

Oferujemy wsparcie na 3 etapach:

1. DOBÓR WYPOSAŻENIA 2. PRZYGOTOWANIE WIZUALIZACJI 3. REALIZACJA

Zapraszamy na naszą platformę: strefaprojektu.nowaszkola.com

nowaszkola.com

11

CERTYFIKATY & NORMY

zoru Technicznego dysponuje szerokim upełnomocnionym zakresem certyfikacji dla urządzeń sportowych, mebli oraz wyposażenia placów do zabaw i gier. INT świadczy usługi w obszarach certyfikacji wyrobów oraz kontroli i odbiorów technicznych. Dzięki swojemu szczególnemu ukierunkowaniu na jakość usług i profesjonalizm, INT współpracuje z wiodącymi producentami, dystrybutorami i importerami z różnych dziedzin przemysłu. Autentycz - ność i aktualność certyfikatów wydawanych przez INT można sprawdzić w specjalnej wyszukiwarce na: www. Instytut-nadzoru.com

Korzystamy ze wsparcia renomowanej firmy – Instytutu Nadzoru Technicznego Sp. z o.o. (INT), która jest akredy - towanym dostawcą usług badawczych oraz certyfikacyj - nych dla branży sportowej, meblowej, edukacyjnej i ar - chitektonicznej. Wiarygodność, bezstronność i rzetelność działalności Instytutu Nadzoru Technicznego potwierdza akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikaty sygnowane przez INT – zgodne z unijnym rozporządze - niem nr 765/2008 - uznawane są na obszarze całej Unii Europejskiej. Akredytacja nr AC 171 dla INT jako jednostki Certyfikującej Wyroby oznacza, że Instytut Nad -

Przyznanie firmie Nowa Szkoła certyfikatu Instytutu Nadzoru Technicznego stanowi gwarancję bezpieczeństwa i potwierdza, że produkowane przez nas wyroby spełniają wymagane standardy normatywne i jakościowe.

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 określa wyma - gania dotyczące systemu zarządzania jakością. Nowa Szkoła spełnia wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie projektowa - nia, produkcji, magazynowania i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla placówek edukacyjnych i z dniem 9 lipca 2021 r. uzyskała prawo do posługiwania się certyfikatem ISO9001:2015. Certyfikacją zostały ob - jęte działy projektowania, produkcji, magazynowania oraz sprzedaży. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że firma Nowa Szkoła wykazuje zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług wychodzących na wprost oczekiwa - niom klientów, równocześnie odpowiadając wszelkim wymaganiom prawnym i regulacyjnym oraz umożliwia Nowej Szkole współpracę z polskimi i międzynaro - dowymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami, które wymagają spełnienia warunków założeń Międzyna - rodowego Systemu Zarządzania.

CERTYFIKAT NR 487900

Zaświadczamy i uznajemy, że System Zarządzania Jakością w organizacji

Nowa Szkoła Sp. z o.o. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 90-248 Łódź Polska

wraz z oddziałami: ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

został zweryfikowany i stwierdzono, iż spełnia wymagania normy

ISO 9001:2015

do prowadzenia działalności w zakresie

Projektowanie, produkcja, magazynowanie i sprzedaż mebli oraz wyposażenia dla szkół, przedszkoli i żłobków.

Niniejszy certyfikat został wydany pod numerem 487900 i jest ważny od 9 lipca 2021 do 8 lipca 2024.

Zatwierdzony przez

Wydrukowany przez

kod weryfikacyjny C21042D3-810 Sprawdź ważność certyfikatu używając kodu na www.ll-c.info

12

Nasze produkty spełniają poniższe normy obowiązujące w Polsce oraz Unii Europejskiej:

KOLEKCJE MEBLOWE: PN-EN 16121, PN-EN 14749 normy bezpieczeństwa wytrzymałości, trwałości, stateczności i metody badań KRZESŁA, STOŁY I ŁAWKI: PN-EN 1729-1, 2 normy wymiarów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i metody badań

KRZESEŁKA DO KARMIENIA: PN-EN 14988 wymagania i metody badań

TABLICE ŚCIENNE ZIELONE: PN-EN 14434 wymagania ergonomiczne, techniczne, bezpieczeństwa oraz metody badań DYWANY: EN 71, REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, niepalność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

PIANKI I MATERACE: EN 71, EN 913, REACH normy trudnopalności, materiałów* bezftalanowych

ARTYKUŁY REHABILITACYJNE: EN 71, EN 913 normy bezpieczeństwa i metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków *Materiały posiadają normy: Tkanina zewnętrzna: REACH, EN 71-3, Pianka poliuretanowa: REACH, EN 71-3 - normy bezpieczeństwa, metody badań, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

ZEWNĘTRZNE PLACE ZABAW: EN 1176 normy bezpieczeństwa SPRZĘT GIMNASTYCZNY: EN 913 wymagania bezpieczeństwa i metody badań

ZABAWKI: EN 71 1,2,3 i REACH normy bezpieczeństwa, właściwości mechaniczne, palność, migracja pierwiastków; przepisy, reguły i normy chemiczne

nowaszkola.com

13

WZORNIK MATERIAŁÓW PŁYTY MEBLOWE PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA LAMINAT MELAMINOWY LUB HPL (gr. 18 mm, 25 mm)

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

PŁYTA WIÓROWA LAMINOWANA TRUDNOPALNA (gr. 18 mm)

PŁYTA MDF LAMINOWANA (gr. 6 mm, 12 mm)

SKALA 1 : 1

SKALA 1 : 1

SKLEJKA SUROWA I LAMINOWANA

PŁYTA HDF (gr. 3,2 mm)

SKALA 1 : 1

OBRZEŻA PCW

Obrzeża dostępne są we wszystkich kolorach płyt MDF oraz płyt wiórowych.

14

TKANINY

antypoślizgowy

antypoślizgowy

antypoślizgowy

WYPEŁNIENIA

1

4

1. WATOLINA 2.GRANULAT PIANKOWY

gęstość: 25 kg/50 m 3

3.GRANULAT STYROPIANOWY 4.PIANKA POLIURETANOWA

2

4

gęstość: R-80

3

nowaszkola.com

15

16

Stoły do gabinetów terapeutycznych

Aranżacje gabinetów terapeutycznych

Dziecięcy kącik terapeutyczny

Siedziska do gabinetów terapeutycznych

42

18

30

24

Krzesła do gabinetów terapeutycznych

Biurka do gabinetów terapeutycznych

48

50

56

57

Dywany

Tablice

Wyposażenie gabinetu terapeutycznego

nowaszkola.com

17

Gabinet terapeutyczny i psychologiczny to miejsca, w którym dzieci mogą skorzystać ze wsparcia specjalisty i uzyskać diagnozę, poradę, pomoc oraz w razie potrzeby terapię indywidualną lub grupową. Specyfika miejsca wymaga odpowiedniego zorganizowania pomieszczenia pod kątem potrzeb specjalisty i przebywających w nim dzieci. Idealne meble zapewnią pomieszczeniu funkcjo - nalność, łatwy dostęp do swojej zawartości i umożliwią wygodne przechowywanie i organizację materiałów terapeutycznych, takich jak książki, klocki czy kredki. Swoim wyglądem i kolorystyką wyposażenie meblowe przyczynią się do tworzenia przyjaznej atmosfery, sprzyjającej nawiązy - waiu kontaktu i budowaniu zaufania. Szafki powinny być też bezpieczne, trwałe oraz wykonane z wysokiej jakości materiałów. Uniwersalność modułów pozwala im na dopasowanie się do róż - norodnych sytuacji terapeutycznych, grup wiekowych i możliwości określonego pomieszczenia.

Stoły, krzesła i dywany dostępne w ofercie na stronie 42, 50, 58

Pełna oferta serii Optima dostępna na stronie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Szafki na pojemniki

Szafa L z półkami i drzwiami

pojemniki sprzedawane osobno

M

L

L

L

– M OPT302

– L OPT303

– awokado OPT313-ZB

– zieleń morska OPT313-ZD • wym.: 92 x 41 x 93 cm

417 zł

465 zł

679 zł

679 zł

• wym.: 92 x 41 x 74 cm

• wym.: 92 x 41 x 93 cm

• wym.: 92 x 41 x 93 cm

18

#FFFF #3E6

13 951 zł cena zestawu *

W celu zamówienia zestawu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 801 555 508

cena obejmuje asortyment widoczny na zdjęciu, za wyjątkiem zabawek i książek *

Pojemniki plastikowe z prowadnicami

Pełna oferta pojemników dostępna w kategorii Me- ble i wyposażenie na stronie www.nowaszkola.com

– małe 6 szt. • wym. 27 x 38 x 7,5 cm • wyk. w 25% z plastiku pochodzącego z recyklingu

ATE110-PR-06

przezroczyste

253 zł

ATE111-PR-06

beż

253 zł

ATE112-PR-06

jasnozielony

253 zł

ATE113-PR-06

zieleń morska

253 zł

– duże 6 szt. • wym. 27 x 38 x 17 cm • wyk. w 25% z plastiku pochodzącego z recyklingu

ATE120-PR-06

przezroczyste

336 zł

ATE121-PR-06

beż

336 zł

ATE122-PR-06

jasnozielony

336 zł

ATE123-PR-06

zieleń morska

336 zł

nowaszkola.com

19

13 582 zł cena zestawu

*

W celu zamówienia zestawu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 801 555 508

cena obejmuje asortyment widoczny na zdjęciu, za wyjątkiem zabawek, książek, obrazów *

Pełna oferta serii Cubo dostępna na stronie www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

20

Seria Cubo to meble utrzymane w przyjaznej stylistyce, które idealnie pasują do wnętrz gabinetów terapeutycznych i sal szkolnych. Różnorodność mebli zapewnia możliwość stworzenia unikalnych modułów dopasowanych do każ- dego pomieszczenia, co jest szczególnie ważne przy wyposażaniu przestrzeni terapeutycznych. Dzięki pojemnym wnętrzom przechowywanie materiałów staje się wygodniejsze i łatwiejsze. Dodatkowym atutem jest możliwość wyboru kolorystyki frontów i pojemników tak, żeby utrzymać gabinet w stonowanych i wyciszających kolorach. Cubo zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Moduł 33 ZC2202

Moduł 35 ZC3304

1 100 zł

1 890 zł

• 1 x NC2291 Szafka Cubo Średnia 4 na pojemniki plastikowe. Brzoza

• 1 x NC3391 Szafka Cubo Wysoka 9 na pojemniki plastikowe. Brzoza

• 1 x NS2333 Pojemniki plastikowe duże białe 4 szt. • 1 x NS2332 Pojemniki plastikowe duże szare 4 szt.

• 1 x NS2336 Pojemniki plastikowe duże szare 6 szt. • 2 x NS2337 Pojemniki plastikowe duże białe 6 szt.

Moduł 4 ZC2600

Moduł 16 ZC3201

1 110 zł

1 680 zł

• wym.: 76 x 40 x 113 cm

• wym.: 114 x 40 x 87 cm

Stoły, krzesła i dywany dostępne w ofercie na stronie 42, 50 ,58

CUBO0012

2 430 zł

nowaszkola.com

21

Pełna oferta mebli z kolekcji Fresh do- stępne na stronie: www.nowaszkola.com w kategorii Meble i wyposażenie

Fresh

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Wąskie szafki

Szafy wysokie

Duże szafy to dobre rozwiązanie, gdy trzeba znaleźć miejsce na pomoce tera- peutyczne lub dokumenty. Wszystko co dobrze jest schować a jednocześnie mieć w zasięgu ręki, warto umieścić w szafkach i szufladach. Książki można wygodnie ustawić na otwartych półkach natomiast pomoce będą doskonale prezentować się za drzwiami z zamkiem. • wym.: 92 x 45 x 176 cm (wys. z nogami)

Szafki w zestawach z szufladami meblowymi z uchywytem dostępne są w wersji z drzwiami lub bez drzwi Półki zawsze dopasowane kolorem do koloru drzwi i szuflad. • wym.: 92 x 45 x 94 cm (wys. z nogami)

1 500 zł

1 530 zł

Z szufladami 1 390 zł

Wersja z drzwiami na zamek

Z drzwiami i półkami

NM2024

NM2025

NM3114

NM3115

NM3444

NM3445

Duże szafki

1 790 zł

Szerokie szafki 103 cm • 103 x 45 x 94 cm (wys. z nogami)

1 400 zł

Z 12 dużymi pojemnikami

Z 24 małymi pojemnikami

NM4004P

NM4005P

NM4004B

NM4005B

22

FRESH

Stoły, krzesła i dywany dostępne w ofercie na stronie 42, 50, 58

14 836 zł cena zestawu

*

W celu zamówienia zestawu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 801 555 508

cena obejmuje asortyment widoczny na zdjęciu za wyjątkiem pomocy terapeutyczych, obrazu *

nowaszkola.com

23

9 060 zł cena zestawu

*

W celu zamówienia zestawu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 801 555 508

Siedziska do gabinetów terapeutycznych

* cena obejmuje asortyment widoczny na zdjęciu za wyjątkiem monitora, roślin, półek

24

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Wypoczynkowa, modułowa seria kompaktowych siedzisk, zaprojektowana z my - ślą o funkcjonalnej i przyjaznej aranżacji przestrzeni na korytarzach szkół, w biblio - tekach, pokojach nauczycielskich, gabinetach dyrektorskich czy terapeutycznych lub biurach. Wzmocniona konstrukcja w postaci wewnętrznego stelaża z płyty wióro - wej o gr. 18 mm sprawia, że meble są wytrzymałe i stabilnie osadzone na podłożu. W fotelach z oparciami, całość konstrukcji podtrzymuje dodatkowo metalowa rurka wspierająca oparcie. Nóżki z funkcją poziomowania wizualnie nadają lekkości. Do - skonała jakość tkaniny tapicerskiej zastosowanej do obicia mebli jest wyjątkowo od - porna na przetarcia i pęczkowanie a jednocześnie miła i przyjemna w dotyku. Ko - lekcja składa się z fotela, pufy i fotela narożnego prawego lub lewego i jest dostępna w 3 kolorach oraz blatu stolikowego. • Media tkanina: wytrzymałość na tarcie wg testu Martindale’a 35 000 co oznacza do intensywnego użytku publicznego

Blat do pufy Media NS3379

150 zł Blat pozwalający łatwo przekształcić pufy z kolekcji Media w wygodny stolik roboczy. Dzięki czterem antypoślizgowym podkładkom w narożnikach, po położeniu go na puf, blat leży pewnie i stabilnie na swoim miejscu. Stanowi twarde i pewne podłoże pod laptop, filiżankę kawy oraz wszystkie niezbędne przedmioty potrzebne podczas pracy, spotkań biznesowych lub odpoczynku. • wym.: 68 x 68 x 1,8 cm • materiał: płyta wiórowa laminowana gr. 18 mm, w kolorze brzoza • mocowanie do pufy za pomocą 4 narożnych, gumowych, antypoślizgowych podkładek

695 zł

beżowy

jasnosary

granatowy

Fotel

• wym.: 70 x 60 x 65 cm (do głębokości fotela należy doliczyć 2 cm, ze względu na metalowy stelaż)

• wys. siedziska: 40 cm • gł. siedziska: 54 cm

Dostępne kolory:

NS3350

NS3351

NS3352

990 zł

Fotel narożny • wym.: 70 x 70 x 65 cm

(do głębokości i szerokości fotela należy doli - czyć 2 cm, ze względu na metalowy stelaż)

• wys. siedziska: 40 cm • gł. siedziska: 54 cm

Dostępne kolory:

– lewostronny

NS3360L

NS3361L

NS3362L

– prawostronny

NS3360R

NS3361R

NS3362R

550 zł

• wym.: 70 x 70 x 40 cm • wys. siedziska: 40 cm • gł. siedziska: 54 cm Puf

Dostępne kolory:

NS3370

NS3371

NS3372

nowaszkola.com

25

Pufy koniczynki

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Piankowe siedziska, ze względu na swój niezwykle funkcjonalny kształt przypo- minający koniczynkę, są uniwersalne i praktyczne. Elementy można dowolnie przestawiać i łączyć w mozaiki, budując przestrzeń do odpoczynku, zabaw, spędzenia czasu nad ciekawą lekturą lub towarzyskich rozmów. Dzięki dwóm wysokościom przy zachowaniu innych wymiarów, koniczynki mogą pełnić funkcję

zarówno siedzisk, jak i stolików, lub choćby podnóżków czy oparć pod plecy, gdy ustawione będą na boku pod ścianą. Wykonanie ze sprężystej pianki pokrytej tka- niną PCW zapewnia trwałość w użytkowaniu i wygodę w utrzymaniu w czystości.

• pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości

Puf koniczynka • wym.: 52,6 x 56,3 cm • wys. siedziska: 32 cm

Wysoki puf koniczynka • wym.: 52,6 x 56,3 cm • wys. siedziska: 45 cm

250 zł

285 zł

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

NS3380

NS3381

NS3382

NS3384

NS3383

26

cena obejmuje asortyment widoczny na zdjęciu za wyjątkiem zabawek, książek, komputera, roślin * 14 614 zł cena zestawu W celu zamówienia zestawu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta +48 801 555 508 *

nowaszkola.com

27

Miękkie siedziska to doskonałe wypełnienie przestrzeni terapeutycznej. To wygodne miejsce dla dziecka, w którym może poczuć się bezpiecznie i komfortowo co sprzyja skupieniu się na działaniach terapeutycznych. Delikatne, stonowane kolory działają uspokajająco, szcze- gólnie w przypadku dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi lub nadpobudliwością ruchową.

Pufy

Puf biały NS1539B

160 zł Praktyczny i komfortowy w użytkowaniu puf wykonany z bezftalano- wej tkaniny PCW wypełnionej pianką poliuretanową o podwyższonej gęstości. Materiał jest trwały, nieprzemakalny oraz łatwy do utrzy- mania w czystości, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Antypoślizgowy spód pufa zapew- nia bezpieczne użytkowanie podczas siedzenia, leżenia czy ćwiczeń rehabilitacyjnych. • ø 35 cm, wys. 38 cm • kolor: biały • materiał: bezftalanowa tkanina PCW, pianka poliuretanowa o pod - wyższonej gęstości, antypoślizgowa tkanina PCW

Kostka biała NS1540B

169 zł Prosta w formie kostka do siedzenia lub zabaw ruchowych. Świetnie wkomponuje się w przestrzeń sali światła. Antypoślizgowy spód za- pewni bezpieczeństwo małym użytkownikom, a pianka o podwyższo- nej gęstości zagwarantuje komfortowe użytkowanie przez długi czas. • wym. 36 x 36 x 48 cm • kolor: biały • materiał: biała bezftalanowa tkanina PCW, szara antypoślizgowa tkanina PCW, pianka poliuretanowa o podwyższonej gęstości

Siedzisko piankowe średnie Wygodne, blokowe siedzisko o średniej wysokości spełni swoją funkcję w szatniach, korytarzach, czy pod salami lekcyjnymi. Dzięki dużej powierzchni, siedzisko umożliwia wygodne korzystanie z niego przez kilka osób jednocze- śnie. Ułatwi zmianę obuwia i umożliwi zwyczajny odpoczynek. Można ustawić je zarówno pod ścianą, jak i na środku pomieszczenia tworząc wyspę. Wygodne uchwyty umożliwiają łatwe przesuwanie go w razie potrzeby. • wym.: 120 x 32 x 32 cm • uchwyty ułatwiające przenoszenie • pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • antypoślizgowy spód z fakturowej tkaniny PCW • wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości

Dostępne kolory:

NS3153

NS3154

NS3155

380 zł

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

28

Siedziska piankowe w odcieniach szarości i bieli. Pasują do szafek półokrągłych serii Fresh. Świetnie sprawdzą się w prze- strzeniach gabinetów terapeutycznych. Elementy można łączyć z innymi zestawami, dowolnie przestawiać i zmieniać układ w zależności od potrzeby i aranżacji wnętrza. Zestawy siedzisk piankowych półokrągłych

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Siedzisko piankowe małe NS2260 • 4 elem., wym. siedziska: 65,5 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości • materiał: PCW, pianka

Siedzisko piankowe duże NS2259 • 4 elem., wym. siedziska: 133 x 45 x 30 cm • kolor: biały, odcienie szarości • materiał: PCW, pianka

1 100 zł

2 200 zł

nowaszkola.com

29

Dzięcięcy kącik terapeutyczny

Panele ścienne

Panele ścienne to doskonały sposób na udekorowanie ścian w pomieszczeniu, nadając im przytulną atmosferę. To praktyczne i estetyczne rozwiązanie, które tworzy inspirujące otoczenie edukacyjne. Leśny motyw sprawia, że panel do- skonale współgra z meblami z kolekcji Fantazja Las, tworząc spójną aranżację pomieszczenia. Dużym atutem ścianek jest ich miękkość, osiągnięta dzięki umiesz- czonej w środku piance, pokrytej łatwą w czyszczeniu tkaniną PCW. Panele nie tylko pełnią funkcję dekoracyjną, ale także tłumią dźwięki w pomieszczeniu, zabezpieczają ściany przed zabrudzeniem oraz amortyzują ewentualne ude- rzenia. Panele montować można na różne sposoby np. na klej, taśmę monta- żową lub haczyki samoprzylepne. Ścianki są dostępne z 6 różnymi nadrukami przedstawiającymi leśny ekosystem lub jako gotowy zestaw. To sprawia, że ist- nieje możliwość wyboru spośród różnorodnych wzorów, dostosowując ścianki do indywidualnych preferencji oraz estetyki przestrzeni, w której są używane. • wym. jednego panelu: 56 x 3 x 102 cm

druk UV

wzmocnione panele

łatwy montaż do ściany

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– drzewo z grzybkami NS2594

– choinki z zajączkami NS2595

– polana leśna z misiem i sarenką NS2596 275 zł

– lis z wiewiórką i sową NS2599 275 zł

– góry z jeżykami NS2597 275 zł

– jeleń NS2598

275 zł

275 zł

275 zł

Panele ścienne Las. Zestaw NS2600 1 450 zł • zestaw składa się z 6 paneli

1 450 zł

30

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Koncepcja Flexi Klasa została stworzona z myślą o wszechstronnych i łatwych do przearanżowania przestrzeniach edukacyjnych i tera- peutycznych. Oferując zróżnicowane wymiary modułów, kolekcja ta umożliwia nauczycielom elastyczne kształtowanie przestrzeni zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Dzięki tej wszechstronności, meble Flexi Klasa inspirują kreatywność nauczycieli w projektowaniu lekcji oraz stosowaniu innowacyjnych metod nauczania. Flexi Klasa

daje uczniom możliwość eksplorowania nauki i zabawy w różnych po- zycjach, co może zwiększyć ich zaangażowanie i skupienie podczas zajęć. To rozwiązanie nie tylko harmonizuje z koncepcją elastycznych klas, ale także wspiera innowacyjne podejście do edukacji, pozwalając na tworzenie przestrzeni dopasowanych do różnych stylów nauczania. Kolekcja Flexi Klasa zachęca do interakcji oraz rozwija kreatywne my- ślenie, stanowiąc wsparcie dla nowoczesnych praktyk terapeutycznych.

Wykonane z solidnej lamino- wanej płyty wiórowej o grubo- ści 18 mm w kolorze brzozy, gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale także wyjątkową wytrzymałość i trwałość w in- tensywnym codziennym użyt- kowaniu. Tył modułów zbudo- wany jest z tej samej jakości laminowanej płyty wiórowej w kolorze białym. Moduły

Moduł XS BBW210

Moduł S BBW260

Moduł M BBW310

250 zł

265 zł

275 zł

• wym.: 58 x 28,5 x 21 cm

• wym.: 62 x 28,5 x 26 cm

• wym.: 66 x 32 x 31 cm

Moduł L BBW400

Moduł X BBW590

Moduł XL BBW760

sztaplowane

289 zł

320 zł

350 zł

• wym.: 70 x 34 x 40 cm

• wym.: 74 x 36 x 59 cm

• wym.: 78 x 38 x 76 cm

nowaszkola.com

31

Gruszki do ćwiczeń i siedzenia. Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na najrozmaitsze spo- soby. Są produktem wspomagającym ćwiczenia w ramach zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Świetnie sprawdzą się również jako wygodne siedzisko. Wybrane modele gruszek zostały wyposażone w uchwyt, który uławia przenoszenie produktu w dogodne miejsce. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW lub Oxford, proponowane przez nas gruszki zapewnią długi okres eksploatacji. Granulat styropia- nowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intensywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulatem, możliwym do nabycia pod kodem: NS1585.

Gruszki rehabilitacyjne

Małe

Gruszka rehabilitacyjna • wym. 60 x 100 cm

320 zł

369 zł

199 zł

– z Oxfordu • waga: 2,3 kg

– z PCW • waga: 2,6 kg

Dostępne kolory:

Dostępne kolory:

NS0639

NS0639 NI NS0639 ZI NS0639 T NS0639 ZL NS0639 PO

NS0639 RO

NS0639 CZ

Średnie

559 zł

559 zł

– biało-szara NS2294

– limonkowa NS2230

Średnie z uchwytem Wyposażone w wygodny uchwyt do przenosze- nia. Lekkość produktu oraz zastosowana bezftala- nowa tkanina PCW umożliwia użytkowanie gruszki na korytarzu, sali lekcyjnej czy świetlicy. • wym.: 107 x 90 cm • waga: 5 kg • materiał: tkanina PCW

559 zł

559 zł

• wypełnienie: granulat styropianowy • wygodny uchwyt do przenoszenia

32

Gruszki worki do siedzenia

Duże

499 zł

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Tkanina PCW • wym.: 110 x 100 cm • pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • pokrowiec zamykany na suwak umożliwia czyszczenie oraz uzupełnienie wypełnienia • waga: 6 kg

Dostępne kolory:

NS0585T

NS0585 NS0585NI NS0585ZI

NS0585ZL

NS0585PO NS0585CZ NS0585RO NS0585BS

Maxi

Tkanina Oxford • wym.: 110 x 100 cm • waga: 5 kg

Tkanina PCW z uchwytem • wym.: 135 x 100 cm • waga: 7,5 kg

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– niebiesko - granatowa NS3311 699 zł

– zielono - czarno - szara NS3310 699 zł

– szara NS3320

– beżowo - szara NS3321

720 zł

720 zł

nowaszkola.com

33

Puf relaksacyjny z kieszeniami NS2176 169 zł Siedzisko w kształcie pufa z dwiema kieszeniami po bokach. Kieszonki pełnią funkcję terapeutyczną, pozwalając dziecku wyciszyć się i uspokoić. • wym.: 32 x 30 x 32 cm • wys. siedziska 32 cm • pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • wypełnienie: pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości

Siedziska sensoryczne to wygodne miejsce do odpoczyn- ku i zarazem okazja do doświadczeń sensorycznych. Dzięki sprężystym wypełnieniom oraz zastosowanym funkcjom i tkaninom, wypoczynek przynosi relaks i rege- nerację oraz rozluźnienie mięśni za sprawą stymulacji re- ceptorów nerwowych oraz stymulacji czucia głębokiego.

Pufy sensoryczne

Terapeutyczny puf z fakturowym siedziskiem Duża, miękka pufa, która może pełnić funkcję poduchy wypoczynkowej oraz sprawdzi się podczas różnorodnych zajęć integracji sensorycznej. Dzięki swoim rozmiarom i miękkiemu wypełnieniu dopasowuje się do przyjętej pozycji ciała. Sensoryczna tkanina z wypust- kami delikatnie masuje powierzchnię dłoni i stóp podczas pocierania o jej powierzchnię. • wym.: 70 x 70 x 35 cm • pokrycie: tkanina poliestrowa Minky, tkanina poliestrowa Oxford • wypełnienie: granulat piankowy

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

– szaro-miętowy NS3147

– szaro-żółty NS3148

299 zł

299 zł

34

Gruszki sensoryczne

Wygodne siedziska z elementami sen- sorycznymi t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu styropia- nowego dopasowują się do pozycji ciała osoby siedzącej. • wym.: 100 x 90 cm • elem. sensoryczne: oczka, piszczałka • pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • pokrowiec zamykany na suwak umoż - liwia uzupełnienie wkładu • wypełnienie: granulat styropianowy • waga: 6 kg

Klaun NS2106

Miś NS2107

650 zł Miękka welurowa czapeczka, pętelkowe włosy, ręce z dzwoneczkiem, szurówki na butach, duże guziki oraz czerwony nos, który po naciśnięciu wesoło piszczy.

650 zł Miękkie welurowe uszy, nosek z piszczałką oraz dłu- gie łapki z rzepami, dzieki którym miś może przytulić każdego, kto na nim usiądzie.

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Poduchy sensoryczne

Duże i miękkie poduchy przeznaczone głównie dla małych dzieci. Miękkie pyszczki zwierzątek zachęcają do przytulania a elastyczne nóżki i piszczące elementy zachęcą do wesołej zabawy. Poduchy wykonane z tkaniny PCW z welurowymi elementami i wypełnieniem z rozdrobionej pianki. • wym.: 75 x 95 cm • pokrycie: bezftalanowa tkanina PCW odporna na ścieranie • dodatkowe materiały: welur, polar, filc, wata kołdrowa, guma • wypełnienie: granulat piankowy

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Piesek NS2108

Króliczek NS2109

425 zł posiada piszczący nosek, uszy wypeł- nione granulatem syropianowym oraz elastyczne łapki

425 zł posiada piszczałke w ogonie, oraz elastyczne łapki

nowaszkola.com

35

Krążki, płaskie poduszeczki

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Kostki do siedzenia NS1898 365 zł Wygodne, praktyczne i bezpieczne siedziska, z możliwo- ścią wielu zastosowań (gimnastyka, nauka, zabawa, relaks). • 5 szt.; wym.: 30 x 30 cm, wys. 10 cm • kolory wybierane losowo • wykonane z pianki pokrytej trwałą tkanią PCW

Krążki z granulatem NS2163

Krążki do siedzenia 12 szt. NS0221

350 zł

499 zł

• 6 szt. • ø 35; gr. 4 cm • wypełnione granulatem

• 12 krążków do siedzenia w 12 kolorach • ø 32, gr. 3 cm • wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW

Wózek z krążkami NS2220

815 zł Mobilna platforma wykonana z wodoodpornej sklejki z 12 krążkami do siedzenia. • wym. platformy: 80 x 39 x 23 cm

• 12 krążków w 12 kolorach o wym.: 32 x 5 cm • wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCW

wygodne przechowywanie dzięki woreczkowi

Krążki w woreczku NS1893 479 zł Zestaw piankowych krążków do siedzenia, ćwiczeń oraz zabaw ruchowych i edukacyj- nych w domu, szkole i ogrodzie. Kolorowe krążki zapakowane w worek, który zapew- nia wygodę przechowywania uławia ich przenoszenie.

• 10 krążków z obszyciem • wym.: 32 x 3 cm • pokryte tkaniną PCW • wypełnienie: pianka

• 10 kolorów: jasnozielony, zielony, różo - wy, granatowy, szary, pomarańczowy, żółty, czerwony, błękitny, fioletowy • woreczek o wym.: 34 x 22 cm w kolorze niebieskim

Miękkie siedziska. 6 kształtów NS2299 250 zł PCW jest w kolorze słonecznym, pomarańczowym, morskim, niebieskim jasnym, limonkowym, gołębim, białym, szarym z antypoślizgiem. Rodzaj wypeł- nienia: pianka. Składa się z 3 elementów. Posiada nadruk. Lamówka wykonana z taśmy wzmocnionej bawełnianej. W skład zestawu wchodzą: • kwadrat o wym.: 32 x 2 x 32 cm • koło o wym.: 34 x 2 x 34 cm • trójkąt o wym.: 35,5 x 2 x 32,4 cm • pięciokąt o wym.: 34,6 x 2 x 33,5 cm • sześciokąt o wym.: 35,1 x 2 x 32 • gwiazda o wym.: 38 x 2 x 36,4 cm

36

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Natura. Krążki w worku NS2237

450 zł

• 10 krążków; ø 32 cm z lamówką; gr. 2 cm • tkanina PCW w kolorze białym z nadrukiem i szarym z antypoślizgiem • wypełnienie: pianka poliuretanowa; nadruk • worek z tkaniny oxford w kolorze beżowym ze sznur - kiem ze stoperem

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Krążki z piszczałką w worku NS1894

330 zł

• 6 krążków; ø 32 cm z lamówką; gr. 3 cm • tkanina PCW w kolorze białym z nadrukiem i szarym z antypoślizgiem • wypełnienie: pianka poliuretanowa; nadruk • worek z tkaniny oxford w kolorze niebieskim ze sznurkiem ze stoperem • wyposażone w piszczałkę

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia logopedyczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Emocje. Edukacyjne pufki NS2897 330 zł Kolorowe, miękkie pufy z nadrukami min wyrażających różne emocje(neutralna, smutna, zła, wystraszona, zaskoczona, radosna). Pufy mogą służyć do siedzenia oraz do zabaw uczących rozpoznawać, wyrażać, nazywać i klasyfikować emocje. Wszystkie nasze produkty z serii „emocje” posiadają te same minki, a każdej z nich przyporządkowa- ny został określony, zawsze ten kolor, można łączyć wszystkie propozycje w zestawy i wykorzystywać do wielu różnych zajęć i zabaw. • 6 szt.; wym. ø 32 cm. gr. 3 cm, pokryte tkaniną PCW

nowaszkola.com

37

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator