Rezerwa oświatowa 2021/2022. Nowa Szkoła

2O21 2O22

rezerwa oświatowa

geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 004 mapy. seria nowej szkoły . 004 mapy tematyczne . 012 mapy w języku angielskim. seria nowej szkoły 016 stojaki i przechowywanie map. 020 mapy multimedialne . 022 mapy konturowe. seria nowej szkoły . 024 lupy . . . . . . . . . . . . . 026 kompasy . . . . . . . . . . . 027 lornetki . . . . . . . . . . . .028 GPS. . . . . . . . . . . . . 028 astronomia. . . . . . . . . . .029 pogoda . . . . . . . . . . . . 030 globusy . . . . . . . . . . . .031 geologia i topografia . 032 badawcze pracownie przyrodnicze . 036 wydawnictwa . 038 plansze i plakaty . 040 pracownia geograficzna. pakiety . 042 biologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .044 mikroskopy. . . . . . . . . . .044 wirusy i protisty . 058 botanika . . . . . . . . . . . 059 zoologia . . . . . . . . . . . . 062 organizm człowieka . 068 obserwacje . . . . . . . . . . .082 ekologia . . . . . . . . . . . . 086 zestawy doświadczalne . 087 plansze i plakaty . 095 badawcze pracownie przyrodnicze . 104 wydawnictwa . 105 pracownia biologiczna. pakiety . 108 chemia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 stanowiska laboratoryjne . 111 meble laboratoryjne . 112 sprzęt ochronny . 114

sprzęt laboratoryjny . akcesoria laboratoryjne .

116 118 132

cząsteczki molekularne. modele . domina i memo chemiczne .

134 substancje . . . . . . . . . . . 136 barwniki . . . . . . . . . . . 139 wskaźniki . . . . . . . . . . . 140 odczynniki . . . . . . . . . . . 142 doświadczenia . 145 plansze . . . . . . . . . . . . 146 pracownia chemiczna. pakiety. 150 fizyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152 doświadczenia . 152 pomiary długości . 158 pomiary siły i wagi . 159 pomiar gęstości . 162 pomiary objętości . 162 pomiary czasu i temperatury . 164 pomiary dźwięku . 165 pomiary deszczu, wiatru i stacje pogodowe �� 166 mechanika . . . . . . . . . . . 168 siła i ruch ciał . 169 ruch drgający i fale . 171 zmiany w energii . 173 termodynamika . 174 aerostatyka . . . . . . . . . . 175 pomiar prądu . 176 akcesoria. . . . . . . . . . . 177 elektryczność . 178 elektrostatyka . 184 magnetyzm . . . . . . . . . . . 185 optyka. . . . . . . . . . . . 190 badawcze pracownie przedmiotowe . 196 zestawy konstrukcyjne . 197 plansze . . . . . . . . . . . . 198 pracownia fizyczna. pakiety . 200

2

rezerwa oświatowa

sklep.nowaszkola.com

3

geografia

mapy Seria dużych ściennych szkolnych map Nowej Szkoły obejmującawszystkie kontynenty i Świat. Wysoka jakość druku zapewnia doskonałą czy - telność. Mapy w przejrzysty sposób prezentują aktualne terytoria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz zaznaczone reliefem uksztaltowanie po - wierzchni. Wykonane z bardzo trwałego ma - teriału banerowego oraz oprawione w listwy z zawieszeniem sznurkowym. • Projekt: Andrzej Laszak seria Nowej Szkoły

Mapy ścienne ze stojakiem NS 8300 1 799 zł Zestaw jednostronnych map ściennych przedstawiających szczegóły związane z Polską lub ze Światem. Niektórym ma - pom towarzyszą tematyczne fotografie wraz z opisem. Przyjazna kolorystyka i czytelna grafika sprawiają, że idealnie nadają się do szkół. Mapy wydrukowane są namateriale banerowym, oprawionym wdwie białe rurki PVC oraz sznurek umoż - liwiający ich zawieszenie. Do zestawumap dołączonowieszakwykonany zmetalowej, teleskopowej rurki z regulacjąwysokości do 220 cm, osadzonej na plastikowej podsta - wie. Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo miejsca w klasie.

Zestaw zawiera 10 elementów: • 1 x Mapa ścienna fizyczna Europa o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 3 500 000 • 1 x Mapa ścienna fizyczna Świat o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 20 000 000 • 1 x Mapa ścienna fizyczna - Polska o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1 : 400 000 • 1 x Mapa ścienna polityczna Europa o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 3 500 000 • 1 x Mapa ścienna polityczna Świat o wym.: 150 x 170 cm, skala 1:20 000 000 • 1 x Polska. Mapa administracyjna o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1: 45 000 • 1 x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych o wym.: 150 x 170 cm, skala ok.: 1 : 20 000 000 • 1 x Świat - geologia i tektonika o wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 000 000 • 1 x Mapa Polski ochrona przyrody o wym.: 160 x 160 cm, skala: 1:400 000 • 1 x wieszak na mapę z regulacją wysokości do 220 cm, materiał: metal, tworzywo sztuczne

Każda mapa z serii Nowej Szkoły na od - wrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfikować bez rozwijania.

4

Skład zestawu

2418 zł 1799 zł

MAPYWZESTAWIE TANIEJ O 34%

NS 8250 NS 8251 NS 8237 NS 8247 ANW600 NS 8236 NS 8246 NS 8261 NS 8262 NS 8260

sklep.nowaszkola.com

5

mapy Polski seria Nowej Szkoły

Seria map ściennych Nowej Szkoły zawiera najistotniejsze informacje na temat ukształtowania powierzchni Polski, rozmieszczenia miast i rzek, podziału administracyjnego, a także najważniejszych zabytkównatury oraz organizacji ochro - ny przyrody. Opracowane są one w odpowiedniej skali według przyjętych zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Każda z nich zawiera geograficzną siatkę współrzędnych, linie do odmierzania odległości oraz legendę. Treści map, przedstawione ideogramami pozwalają realizować wymagania podstawy programowej dla szkoły podstawowej. Mogą być wykorzystywane w każdym ogniwie lekcji jako środki dydaktyczne, które pozwalają po - rządkować nowe wiadomości, utrwalać i systematyzować je.Wszystkie mapy wydrukowane zostały na tkaninie banerowej, oprawionewplastikowe rurki z zawieszeniem sznurkowym. Na odwrocie każ - dej z nich umieszczono dwie etykiety z nazwą i rodzajemmapy, ułatwiające identyfikację produktu.

Każdamapa z serii Nowej Szkoły na odwrocie posiada dwie ety - kiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu można je zidentyfi - kować bez rozwijania.

Mapa Polski fizyczna konturowa- hipsometryczna suchościeralna NS 8263 319 zł Jednostronna plansza ćwiczeniowa, która zawie - ra dwie mapy. Pierwsza to mapa ogólnogeogra - ficzna, na której odwzorowanowszystkie główne obiekty powierzchni Polski wraz z jej ukształto - waniem terenu. Mapa konturowa, stanowiąca do - skonałe narzędzie do ćwiczeń, zawiera przebieg poziomic, szary relief powierzchni Polski, punkty oznaczające miasta oraz granice państwa. Plan - szę wzbogacono informacjami w postaci zdjęć i opisów różnych obszarów i obiektówprzyrodni - czych. Mapa pokryta jest laminatem, który umoż - liwia pisanie mazakiem suchościeralnym. • skala: 1 : 650 000.; format: 160 x 200 cm • materiał: tkanina banerowa laminowana suchościeralna • oprawa: plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym.

6

Polska. Ochrona przyrody

NS 8262 189 zł Ściennamapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przy - rodywPolsce. Namapie uwzględnione zostały parki narodowe, parki krajo - brazowe, rezerwaty przyrody oraz fauna i florawystepująca na ich terenach. • wykonana z tkaniny banerowej, oprawa z listwy z zawieszeniem sznurkowym; wym.: 160x160 cm; skala: 1 : 400 000

administracyjnych Rzeczpospolitej Polskiej: 16województw, 66powiatów grodzkich, 236 powiatów ziemskich, 923 miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 1555 gmin wiejskich wg stanu z 1 stycznia 2017 r. • wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 000

Polska. Mapa administracyjna NS 8260 189 zł Mapa z herbami opisuje kształt terytorialny 2796 organów

Polska. Mapa fizyczna NS 8261 189 zł Precyzyjna mapa powierzchni Pol - ski z oznaczeniempoziomic kolorem

w skali logarytmicznej oraz szcze - gółowym reliefem. Zaznaczone są krainy geograficzne oraz większość miast, jezior i rzek. • wym. 160 x 160 cm, skala 1 : 400 000

sklep.nowaszkola.com

7

mapy Świata fizyczne seria Nowej Szkoły

Seria ściennych map fizycznych obejmuje wszystkie kontynen - ty i Świat. Kolorami zaznaczone są warstwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Naniesone są aktualne terytoria państw ze stolicami i naj - ważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie pokazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda natury z ich opisem oraz umiejscowieniem na mapie.

seria ściennych map fizycznych

Każda mapa na odwrocie posiada dwie ety - kiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu każdą z nichmożna szybko i łatwo odnaleźć bez konieczności jej rozwijania.

Wieszak na mapę ANW 600 249 zł Przeznaczony do zawieszaniamapy lub planszy. Wykonany zmetalowej rurki osadzonej na stabil - nej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Ha - czyk umieszczony jest wgórnej części konstrukcji. • łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

Świat NS 8237

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

Ameryka Północna NS 8233

Afryka NS 8231

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

8

Ameryka Południowa NS 8232 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8234

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000

Europa NS 8236

Azja NS 8235

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000

sklep.nowaszkola.com

9

mapy Świata polityczne seria Nowej Szkoły

Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są terytoria oraz rosz - czenia terytorialne państw ze stolicami i naj - ważniejszymi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowanie powierzchni jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdującego się na niej państwa: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój politycz - seria ściennych map politycznych

ny, powierzchnia liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefoniczny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych.

Azja NS 8245

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7 500 000

Europa NS 8246

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

Każdamapana odwrocie posia - da dwie etykiety z nazwą i rodza - jem mapy. Dzięki temu każdą z nich można szybko i ła - two odnaleźć bez konieczności jej roz - wijania.

Świat NS 8247

195 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000

10

Afryka NS 8241

Ameryka Północna NS 8243

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

Australia, Oceania, Antarktyda NS 8244

Ameryka Południowa NS 8242 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000

Na mapie Antarktydy pokazano stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw. sklep.nowaszkola.com

11

mapy tematyczne

Surowce, przemysł i energetyka świata. Mapa ID 0022 235 zł Ściennamapa szkolna przedstawiająca zróżnicowanie go - spodarcze świata. Prezentuje rozmieszczenie i wydobycie najważniejszych surowców naturalnych, główne ośrodki poszczególnych gałęzi przemysłu oraz lokalizacje najwięk - szych elektrowni różnych typów. Wydanie drugie, aktuali - zowane na 2014 rok. • Wym.: 160 x 120 cm; skala: 1: 2 600 000 laminowana: dwustronnie folią struktu- ralną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawa: drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Degradacja środowiska na świecie. Mapa ID 0087 235 zł Mapa ścienna obrazująca aktualną problematykę wielo - stronnej degradacji biosfery spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i pustynnienia oraz wylesiania obszarów lą - dowych. Informacje o największych i najbardziej katastro - falnych w skutkach wyciekach ropy naftowej, skażeniach promieniotwórczych i chemicznych są zgodne z wydarze - niami do roku 2012. • Skala: 1 : 21 000 000, 1 : 16 000 000; format: 160 x 120 cm, 200 x 150 cm;Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wy- trzymałości na rozdzieranie, drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

12

Geologia i tektonika. Mapa świata NS 8251 239 zł Mapa górna ukazuje zakresy osadów geo - logicznych z podziałem na ery geologiczne. Dolna zaś ilustruje litosferę ziemską zgodnie z teorią tektoniki płyt. Mapom towarzyszy ponad 40 ilustracji z opisami, przedstawiają - cych najbardziej charakterystyczne wulkany, pęknięcia skorupy i inne formy działania sił geotwórczych. • wym. 160 x 200 cm, skala 1 : 22 000 000

Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych NS 8250 195 zł Ukazuje naturalną szatę roślinną Ziemi oraz ob - szary rolnicze i pasterskie. Zaznaczone są tery - toria państw wraz ze stolicami i najważniejszymi miastami, a także większe rzeki i jeziora. Mapie towarzyszą 32 fotografe ilustrujące różne strefy klimatyczne: las deszczowy, las równikowy su - chy, pustynia piaszczysta, pustynia skalista, oaza pustynna, sawanna, uprawy rolne, pastwiska, las liściasty, las namorzynowy, las iglasty, tundra, góry, kaniony, fiordy, góry stołowe, wyspy oceaniczne, atole koralowe, góry lodowe, lądolód, wielka rafa koralowa, bieguny, wyspy arktyczne i oceaniczne. Dodatkowo ukazane są typowe wiatry oraz ob - szary niżów i wyżów atmosferycznych. • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

sklep.nowaszkola.com

13

Hydrografia świata. Mapa ID 0088 235 zł Ściennamapaobrazującanajważniejsze zagad - nienia dotyczące stosunków wodnych w obrębie wódpowierzchniowychZiemi: zlewiskaoceanów i dorzecza, zasoleniewódmorskich (PSU) i prądy powierzchniowe. Na mapie oznaczone zostały również typynajważniejszych jeziororaz ichgene - za.Główne rzeki orazwiększe jezioraopisane są tabliczkami z informacjamiwzakresie: powierzch - ni dorzecza, długości rzek, średniego przepływ przy ujściu, ilości niesionego osadu dla rzek oraz powierzchni i rozciągłości zbiornika, maksymal - nej głębokości, powierzchni dorzecza dla jezior. • Wym.: 160 x 120 cm; skala: 1: 26 000 000; laminowana: dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawa: drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym Rolnictwo i użytkowanie gleby na świecie. Mapa ID 0021 235 zł Mapa ścienna przedstawiająca strukturę użyt - kowania ziemi na świecie. Sygnaturami zostały ukazane: rozmieszczenie upraw roślin istotnych ekonomicznie, hodowli zwierząt gospodarczych oraz rybołówstwa.Wartościami procentowego udziałuwprodukcji światowej zostali oznaczeni główni producenci. Mapa zostaławzbogacona dodatkowo zdjęciami obrazującymi różnorod - ne przykłady produkcji rolnej i formy użytko - wania ziemi. Wydanie drugie, aktualizowane na 2014 r. • skala: 1 : 26000000; format: 160x120cm; Oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

Strefy klimatyczne świata. Mapa ID 0084 235 zł Ściennamapa szkolnaprezentująca strefowąkla - syfikację klimatów wg Wincentego Okołowicza oraz podział na typy klimatów w obrębie tych stref. Dodatkowo uwzględnia astrefowe odmia - ny klimatów. • wym.: 160 x 120 cm; skala: 1: 21 000 000; laminowana: dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie; oprawa: drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

14

Geomorfologia Polski. Typy rzeźby i ich pochodzenie ID 0028 235 zł Ścienna mapa szkolna przedstawiająca geo - morfologię Polski, typy rzeźby i ich pocho - dzenie. Uwzględnia najważniejsze rodzaje procesów rzeźbotwórczych z podziałem na epoki geologiczne, w których kształtowały one powierzchnię naszego kraju. Dodatkowo po - kazane są przebiegi krawędzi tektonicznych i zasięgi zlodowaceń: Wisły, Odry i Sanu II. Umiejscowienie namapie obecnych krain geo - graficznych pozwala na łatwiejsze zrozumienie historii geologicznej Polski.Wprzejrzysty i czy - telny sposób przedstawia również pasy mor - fologiczne rzeźby, wiek ich kształtowania oraz zasięgi najważniejszych zlodowaceń. • format: 160 x 120 cm; skala: mapa główna - 1:650 000, mapa pomocnicza - 1:1 500 000; oprawa: laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdziera- nie; oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

sklep.nowaszkola.com

15

mapy w języku angielskim

seriamap fizycznych Seria ściennychmap fizycznych obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są war - stwice rzeźby terenu, rzeki i jeziora. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Naniesone są aktual - ne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Mapie towarzyszą liczne fotografie po - kazujące charakterystyczne krajobrazy i cuda na - tury z ich opisem oraz umiejscowieniem na mapie.

Mapa ścienna fizyczna Świat angielska NS 8337 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 20 000 000

Mapa ścienna fizyczna Afryka angielska NS 8331 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa angielska NS 8332

Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna angielska NS 8333

189 zł

189 zł

189 zł

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000

Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska NS 8334 189 zł • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 8 300 000

Mapa ścienna fizyczna Azja angielska NS 8335 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000

Mapa ścienna fizyczna Europa angielska NS 8336 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000

189 zł

189 zł

16

polityczny, powierzchnia, liczba ludno - ści, jednostka monetarna z przeliczniem na kurs złotego, religia dominująca, stre - fa czasowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefonicz - ny), PKB na osobę i ocena kredytowa jego obecnej sytuacji gospodarczej oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego w miejscach publicznych. seriamap politycznych

Mapa ścienna polityczna Świat angielska NS 8347 • wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 20 000 000 Seria obejmuje wszystkie kontynenty i Świat. Kolorami zaznaczone są tery - toria oraz roszczenia terytorialne państw ze stolicami i najważniejszymi miastami oraz terytoria zależne. Uksztaltowanie powierzchni jest zaznaczone reliefem. Każdej mapie towarzyszy aktualny opis znajdującego się na niej państwa: fla - ga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój

189 zł

Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa angielska NS 8342

Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna angielska NS 8343

Mapa ścienna polityczna Afryka angielska NS 8341 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

189 zł

189 zł

189 zł

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 6 500 000

• wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 5 500 000

Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska NS 8344 189 zł • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 8 300 000 • na mapie zaznaczono stacje badawcze i roszczenia terytorialne państw

Mapa ścienna polityczna Azja angielska NS 8345 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 7 500 000

Mapa ścienna polityczna Europa angielska NS 8346 • wym. 170 x 150 cm, skala 1 : 3 500 000

189 zł

189 zł

sklep.nowaszkola.com

17

Mapy ścienne angielskie ze stojakiem NS 8301 2 450 zł Bogaty zestawmap fizycznych i politycznych poszczególnych kontynentów oraz całego świata. Kolorami zaznaczono warstwice rzeźby terenu. Relief hydrosfery opatrzony jest poziomicami. Mapy prezentują aktualne terytoria państw ze stolicami i najważniejszymi miastami. Towarzyszą im fotografie najsłynniejszych pomników przyrody wraz z ich opisem. Mapy polityczne zostały wzbogacone informacjami na temat państw: flaga, godło, język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, powierzchnia, liczba ludności, jednostka monetarna z przeliczeniem na kurs złotego, religia dominująca, strefa cza - sowa, domena internetowa, kody (samochodowy, samolotowy, telefonicz - ny), PKB na osobę i ocena kredytowa obecnej sytuacji gospodarczej, oraz dane o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego wmiejscach publicznych. Wszystkie mapy wykonano z trwałego materiału banerowego z uchwy - tem. Do zestawu dołączono wieszak do prezentowania map. Zaprojekto - wany zmetalowej rurki osadzonej na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Posiada łatwą regulację wysokości (maksymalnie do 220 cm) dzięki teleskopowej rurce z blokadą. Wieszak jest łatwy w montażu i nie zajmuje dużo miejsca.

3 301 zł 2 450 zł

MAPYWZESTAWIE TANIEJ O 35%

• NS8341 Mapa ścienna polityczna Afryka angiel- ska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8342 Mapa ścienna polityczna Ameryka Po- łudniowa angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8343 Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000; • NS8344 Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1: 8 300 000, skala mapy obszaru Cieśniny Bransfield 1: 1 000 000; • NS8345 Mapa ścienna polityczna Azja angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000; • NS8346 Mapa ścienna polityczna Europa angiel- ska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000; • NS8347 Mapa ścienna polityczna Świat angiel- ska - wym. 170 x 150 cm, skala na równiku wynosi około 1: 20 000 000; • ANW600 Wieszak na mapę.

Zestaw zawiera: • NS8331 Mapa ścienna fizyczna Afryka angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8332 Mapa ścienna fizyczna Ameryka Połu- dniowa angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 6 500 000; • NS8333 Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 5 500 000; • NS8334 Mapa ścienna fizyczna Austra- lia, Oceania i Antarktyda angielska - wym. 150 x 170 cm, skala 1: 8 300 000, skala mapy obszaru Cieśniny Bransfield 1: 1 000 000; • NS8335 Mapa ścienna fizyczna Azja angielska - wym.: 150 x 170 cm, skala 1 : 7 500 000; • NS8336 Mapa ścienna fizyczna Europa angiel- ska - wym. 150 x 170 cm, skala 1 : 3 500 000; • NS8337 Mapa ścienna fizyczna Świat angielska - wym. 170 x 150 cm, skala na równiku wynosi około 1: 20 000 000;

ANW600

18

WZESTAWIE

NS 8331

NS 8332

NS 8333

NS 8334

NS 8335

NS 8336

NS 8344

NS 8345

NS 8342

NS 8343

NS 8346

NS 8341

NS 8347

NS 8337

sklep.nowaszkola.com

19

stojaki i przechowywaniemap

Ścienny stojak na mapy ANW 200 185 zł Pojemny wieszak naścienny do przechowywania 18 map czy plansz dydaktycznych. W zależności od sposobu zwinięcia na jednym poziomie swobodnie mieszczą się dwie mapy. Całość wykonana z prętów

Na hakach można przechowywać więcej niż jedną mapę. Każda mapa na odwrocie posiada dwie etykiety z nazwą i rodzajem mapy. Dzięki temu każdą z nich można szybko i łatwo odnaleźć bez konieczności jej rozwijania.

metalowych w kolorze szarym. Produkt mocowany jest do ściany za pomocą 6 wkrętów (brak w zestawie). • wym. pojedynczego wieszaka: 8 x 13 x 120 cm

Mobilny stojak na mapy ANW 440 315 zł Stojak przeznaczony do porząd - kowania i przechowywania map oraz plansz dydaktycznych wy- konany został z metalowych ele - mentów osadzonych na stalowej podstawie. Mobilność stojaka

zapewniają 4 plastikowe kółka, z których dwa posiadają bloka - dy zabezpieczające przed prze - sunięciem. • 40 haków, które umożliwiają przechowy- wanie 40 map

na 40map

20

Wieszak jest łatwy w montażu, wytrzy - mały i nie zajmuje dużomiejsca w klasie.

Wskaźnik teleskopowy BD 5160 19 zł Przydatny w czasie zajęć lekcyjnych do wskazy - wania elementów na tablicy • dł. 24–100 cm stojaki wielofunkcyjne

Uniwersalny stojak doprzechowywaniawpozycji pio - nowej zwiniętych pomocy dydaktycznych, np.: map, plansz czypapierówwrolkach.Wyposażonywkółkauła - twiające transport zawartości stojaka w dogodne miejsce. • wym.: 72x65x84 cm;materiał: płytameblowa o gr. 18mmwkolorze brzozy, płyta MDF o gr. 12 mmw kolorze zielonym lub białym, drut w kolorze zielonym lub białym

Wieszak na mapę ANW 600 249 zł Przeznaczony do zawieszania mapy lub plan - szy. Wykonany z metalowej rurki osadzonej na stabilnej, plastikowej, pięcioramiennej podstawie. Haczyk umieszczony jest wgórnej części konstrukcji. • łatwa regulacja wysokości (max 220 cm), dzięki rurce teleskopowej wyposażonej w blokadę; produkt wymaga złożenia

– brzozowo - biały NS 1696

– brzozowo - zielony NS 1697

439 zł

439 zł

sklep.nowaszkola.com

21

mapymultimedialne Platforma edukacyjna z bogatym zasobem multimedialnych map aktualizowanych na bieżąco i interaktywnych pomocy dydaktycz - nych wspiera pracę nauczycieli oraz anga - żuje uczniów podczas całego procesu edu - kacji. Stanowi doskonałe narzędzie do pracy podczas zajęć z geografii, historii, biologii, WOS-u oraz języków obcych. Zastępując tradycyjne mapy ścienne, plansze dydak - tyczne oraz drukowane atlasy pozwala na odejście od dominującej w nauczaniu me - tody podawczej i wdrażanie metod interak - tywnych oraz angażujących uczniawproces poznawczy. Treści zawarte na platformie są zgodne z nową podstawą programową i komplementarne z każdympodręcznikiem. Obsługa platformy jest prosta i intuicyjna od samego początku. Można jej używać za pomocą komputera, projektora, tablicy czy monitora interaktywnego na wszystkich sys - temach operacyjnych (Windows, Android, macOS, Linux). Zapewnia możliwość dosto - sowania do różnych poziomów nauczania. Uwzględnienia również specjalne potrze - by edukacyjne. Jest narzędziem do pracy w szkole i wdomu - dla nauczyciela i każde - go ucznia. Gwarantuje wsparcie w zakresie wykorzystywania platformy.

Pakiet nauczyciel

Pakiet szkoła

Pakiet uczeń

zawartość pakietu dla nauczyciela: projek - tant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mini - -mapa, bibliografia, drukowanie, polecenia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, licencja jednostanowiskowa.

zawartość pakietu dla szkoły: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mi - ni-mapa, bibliografia, drukowanie, polece - nia i zadania, dodawanie swoich poleceń, tryb offline, dodawanie nauczycieli, licencja wielostanowiskowa.

zawartość pakietu dla ucznia: projektant mapy, warstwy interaktywne, skala i jej dostosowanie, legenda i objaśnienia, mi - ni-mapa, bibliografia, drukowanie, polece - nia i zadania, dodawanie swoich poleceń, licencja jednostanowiskowa.

Licencja 1 rok ID 2011

Licencja 1 rok ID 2001

Licencja 1 rok ID 2021

129 zł

889 zł

39 zł

Licencja 2 lata ID 2012

Licencja 2 lata ID 2002

Licencja 2 lata ID 2022

231 zł

1 550 zł

72 zł

Licencja 3 lata ID 2013

Licencja 3 lata ID 2003

Licencja 3 lata ID 2023

298 zł

1 985 zł

99 zł

22

sklep.nowaszkola.com

23

mapy Świata konturowe seria Nowej Szkoły

mapy konturowe czarno-białe B1 • wym. 100 x 70 cm; 5 szt.

Polska NS 1003

19 zł

19 zł

Świat NS 1009

Europa NS 1004

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

24

mapy konturowe czarno-białe A4 • wym. 21 x 29,7 cm; 10 szt.

3 zł

3 zł

3 zł

Świat NS 1008

Polska NS 1005

Europa NS 1006

3 zł

3 zł

3 zł

Mapa Polski fizyczna konturowa- hipsometryczna suchościeralna NS 8263 319 zł Jednostronna plansza ćwiczeniowa, która zawie - ra dwie mapy. Pierwsza to mapa ogólnogeogra - ficzna, na której odwzorowanowszystkie główne obiekty powierzchni Polski wraz z jej ukształto - waniem terenu. Mapa konturowa, stanowiąca do - skonałe narzędzie do ćwiczeń, zawiera przebieg poziomic, szary relief powierzchni Polski, punkty oznaczające miasta oraz granice państwa. Plan - szę wzbogacono informacjami w postaci zdjęć i opisów różnych obszarów i obiektówprzyrodni - czych. Mapa pokryta jest laminatem, który umoż - liwia pisanie mazakiem suchościeralnym. • skala: 1 : 650 000.; format: 160 x 200 cm • materiał: tkanina banerowa laminowana suchościeralna • oprawa: plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym.

sklep.nowaszkola.com

25

lupy

Lupy NV 7020

Lupki małe NV 7010

62 zł Lekkie, wykonane z kolorowego tworzywa, po - zwalają dostrzegać szczegóły małych przed - miotów. W lepszej obserwacji pomogą pensety umieszczone w specjalnym schowku lupy. • 3 szt.; dł. 19 cm

60 zł Lekka lupka z tworzywa powiększająca 2 x. Po - zwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów. Przydatna również w poznaniu zjawiska zała - mywania światła. • 4 szt.; dł. 13,5 cm

Lupa ręczna z podświetleniem LED TS 17926 30 zł • 2 diody LED; okrągłe pole widzenia (2,5x) z udoskonalonym obiek- tywem wypukłym (6x); wymagane 2 baterie AA (nie dołączono do zestawu)

Lupa z podświetleniem LED 65 mm HG 0065 31 zł • powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x Lupa z podświetleniem LED 90 mm HG 0090 32 zł • powiększenie: 2,5 x, 25 x, 55 x

Lupa kieszonkowa QH 2711 8 zł Podwójna, składana lupa akrylowa ze szklanymi soczewkami. • powiększenie 10x, ø obiektywu: 3 cm

Soczewki kuliste wklęsłe i wypukłe QH 0056 59 zł • na osobnych podstawach; ø 10 cm

Peryskop NV 3050

29 zł

• 1 szt., regulowana długość 20,5 – 39,5 cm

Lupki małe przezroczyste TY 1150 56 zł Zestawmałych lup do obserwacji obiektóww po - większeniu. • 12 szt., wym. 11 x 5 cm

26

Duża lupa do obserwacji LR 2774 22 zł Duża lupa owspółczynniku powięk - szenia 4,5 x. Idealna do obserwacji roślin, zwierząt czy owadów. Wbu - dowana podstawka umożliwia wy - godne obserwowanie eksponatów. • wym.: dł.: 20,5 cm, ø 11,5 cm, gr. 2,5 cm; kolor wybierany losowo; materiał: tworzywo sztucz- ne, szkło; wiek: 3+

45 zł

Megalupa ręczna IV 1059

45 zł Lekka lupa, średnica 10 cm, powięk - szenie 2 x za pomocąwysokiej klasy plastikowej soczewki. Wewnętrzne lupy: 20 mm średnica 3 x i 4 x po - większenie. Rączka z gumy umożli - wia łatwe chwytanie i zabezpiecza przed wyślizgnięciem się lupy z ręki. • wym. 19,5 x 10,8 x 3 cm (szkło o ø 10 cm)

kompasy

40 zł

– duży CM 5026

– mały VO 9996

– zielony HG 0007

– wielofunkcyjny NV 4010 40 zł • lornetka, lupa (2szt.), kompas, lusterkopowiększa- jące (2 szt.), płaszczyzna do obserwacji • 1 szt.; wym. 4 x 4 x 9,2 cm

52 zł

20 zł

27 zł Wypełniony olejem mineralnym. • wym. 7,5 x 6 x 3 cm, miarka (1:25 tys.) z fluore- scencyjnymi oznaczeniami

• ø 10 cm

• ø kompasu 4,8 cm

Kompas z lusterkiem HG 0100 22 zł Narzędzie nawigacyjne posiadające funkcje, które sprawdzą się podczas marszu na azymut, czy też w trakcie planowania trasy.Wyposażonyw lu - sterko, mini linijkę, szkło powiększa - jące i silikonowe nóżki, które umoż - liwią stabilne ułożenie go na mapie w celu obraniawłaściwego kierunku. Z przyrządumożna korzystać nieza - leżnie od pogody, pory dnia lub nocy, za jego pomocą obierzemy kierunek, w którym chcemy podążać. Kompas posiada wyskalowany ob - rotowy limbus (obrotowy pierścień z podziałką w stopniach), przyrzą -

dy celownicze (muszka i szczerbin - ka) ułatwiające pomiar kątów przy wyznaczaniu azymutu oraz lusterko, które pozwala na jednoczesne celo - wanie i kontrolowanie wskazań igły magnetycznej. • wymiary: 6,4 x 11,8 cm; materiał: tworzywo sztuczne; zawieszony na sznurku

sklep.nowaszkola.com 105 zł Profesjonalny kompas stosowany do podstawowych pomiarów pod - czas geologicznych prac w terenie, oprócz kompasu magnetycznego z celownikiem i podziałką, urządze - Kompas geologiczny CO 4074

nie wyposażone jest także w klino - metr, klizymetr i poziomicę. Posiada pełny metalowy korpus, przystawkę do statywu i okular 360 °. • wym.: 6,5 x 9,5cm; wypełniony płynem; wypo- sażenie: poziomica, 2 skale, mocowanie statywu, okular 360 stopni

27

lornetki

Lornetka 7-21x40 z zoomem CO 2120

Lornetka 8-21 z zoomem LV 0001 • powiększenie 8-21x • natężenie świata 6,9 • typ pryzmatów: ROOF/BK7 • liniowe pole widzenia 126/1000m • źrenica wyjściowa 2,6 mm • kąt widzenia 7,2 ° • niebieska powłoka okularów (21 mm)

295 zł • powiększenie 7-21x; ustawianie ostrości: centralny, pole widzenia przy 1000m / 1000s: 96m / 320ft przy 7x - 43mt / 129ft przy 21x, źrenica wyjściowa: 5,7 mm przy 7x - 1,9 mm przy 21x, waga: 800 g / 28.3 oz.

115 zł

105 zł

Lornetka 10 x 50 MX 0050 159 zł • powiększenie 10 x 50, ø obiektywu 50 mm; pole widzenia 7°, pryzmat: PORRO, BK7; w zestawie pasek i torba

Lornetka 10 x 25 TS 3000

105 zł • powiększenie 10x - 25; ø obiektywu 2,5 cm; pole widzenia 5,5°; pryzmat: ROOF, BK7; w zestawie pasek i torba

gps

GPS eTrex 32x EU/WW GG 0025 929 zł • wymiary: 5,4×10,3×3,3 cm., wymiarywyświe- tlacza: 3,5 x 4,4 cm; przekątna 2,2 cala (5,6 cm), rozdzielczośćwyświetlacza: 240×320pikseli, typ wyświetlacza: odblaskowo-przezroczysty ekran TFT 2,2 cala; 65 tys. kolorów, masa: 141,7 g (z bateriami), bateria: 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterieNiMH lub litowo-jonowe, czas działania baterii: 25 godziny, klasa wodosz- czelności: IPX7, bardzo czuły odbiornik, interfejs: mini USB, pamięć/historia: 8 GB, fabrycznie za- ładowanemapy: TopoActive Europe; wyznaczanie tras, możliwość dodawania map, mapa bazowa, automatycznewyznaczanie trasy (dokładna nawi- gacja po drogach), wycinki mapy: 3000, BirdsEye: 250BirdsEye Imagery Files, obejmuje szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe), obejmujewyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe), wyświetla kra- jowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary, pamięć i pojemność baterii: karta microSD™ (do nabycia osobno), waypointy/ulubione/pozycje: 2000, ślady: 200,wykres śladu: 10000punktów, 200 zapisanych tras, trasy: 200, Czujniki: GPS, glonass,wysokościomierz barometryczny, kompas

GPS eTrex Touch 35 EE GG 0035 1 200 zł Urządzenia eTrex Touch obsługuje standardyGPS i GLONASS, pozwa - lając korzystać z możliwości dwóch systemów satelitarnych, co oznacza szybsze określanie pozycji i większą dokładność w ciężkich warunkach. Zoptymalizowane pod kątem róż - nych aktywności • załadowane fabrycznie mapy Garmin TopoActive Europe • jasny, kolorowy, dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 2,6 cala • możliwość pobierania gotowych tras i szlaków rekreacyjnych • geocaching bez użycia papierowych map dzięki 250 tysiącom załadowanych fabrycznie skrzynek • wymiary fi zyczne 5,8 × 10,2 × 3,3 cm • wymiarywyświetlacza3,6×5,5 cm; rozdzielczość wyświetlacza160 x 240 pikseli • zasilanie: 2 baterie AA; czas działania baterii do 16 godzin • klasa wodoszczelności IPX7 - dopuszczalne ochla- panie, deszcz lub śnieg, przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra na maksy- malnie 30 minut

z kompensacją nachylenia, 3-osiowy, kompas GPS (podczas ruchu) • Funkcje: PILOT VIRB®, nawigacja od punktu do punktu, zgodność z aplikacją Basecamp™, pomiar powierzchni, kalendarz myśliwski/węd- karski, informacje o położeniu słońca i księżyca, obsługa funkcji Geocache wersja cyfrowa, zgod- ność zwłasnymi mapami: 100własnych kafelków map, przeglądarka zdjęć, łączność bezprzewodo- wa: ANT+®, łączność bezprzewodowa: ANT+ • Zestawzawiera: eTrex32x, przewódUSB, instrukcja

• pamięć 8 GB; interfejs USB; pamięć: karta mi- croSD™ (do nabycia osobno) • wykres śladu:10000punktów,200zapisanychtras • automatyczne wyznaczanie trasy z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami • Dodatkowe opcje: • powiadomienia z telefonu • śledzenie na żywo przy użyciu Garmin Connect ™Mobile • posiada wysokościomierz barometryczny

28

astronomia

Układ słoneczny. Piłki LR 2434 260 zł Dmuchane piłki ukazujące proporcje planet i wiel - kość systemu słonecznego zaprosząmałych użyt - kowników do aktywnej zabawy. • pompka; instrukcja; 9 planet (ø w cm): Jowisz 22, Saturn 18, Uran 14, Neptun 14, Ziemia 12, Wenus 12, Mars 10, Merkury 10, Pluton 8, Księżyc 8 oraz Słońce 36

Tellurium profesjnalne CE 0021 1 499 zł Solidny i łatwy w użyciumodel ruchu Ziemi i Księ - życa względem Słońca, pozwala wyjaśnić zjawi - ska astronomiczne: pory roku (równonoc, prze - silenie), różne fazy księżyca, dzień i noc, obrót Ziemi wokół Słońca, zaćmienie, itp. Słońce jest reprezentowane przez lampę LED umieszczoną w półkuli. Urządzenie zamocowano na podsta - wie, którą wyposażono w obracające się ramię. Słońce jest jego osią obrotu. Na drugim końcu ramienia znajduje się układ Ziemia-Księżyc, który obraca się wokół Słońca i wokół siebie. Oś Ziemi jest odchylona o 23,5°, można ją obracać ręcz - nie. Mechaniczne ogniwo (koła zębate i łańcuch) pozwala na orientację Ziemi w zależności od pór

roku, które są przedsta - wione na okrągłej płytce, zgodnie z gwiazdozbiorami zodiakalnymi.

• wym.: 60 x 20 x 36 cm; ø Słońca: 20 m, ø Ziemi: 16 cm, ø Księżyca: 3,5 cm; waga: 3,7kg; zasilanie: 230V; podstawa lampy LEDE27;materiał: tworzywo sztuczne, metal, szkło; wiek: 6+

399 zł

Model sklepienia niebieskiego AM 0300 419 zł Oryginalny model sklepienia niebieskiego to trój - wymiarowy atlas nieba. Zrozumiale prezentuje związek pomiędzy Ziemią a gwiazdami i innymi ciałami niebieskimi. Wewnątrz modelu znajduje się globus ziemski i Słońce. Oba obiekty mogą zmieniać położenie. Wewnątrz modelu wytło - czono skalę ekliptyczną (daty) oraz współrzędne astronomiczne. Po powierzchni modelu można pisać flamastrami. • model sklepienia niebieskiego o ø 30,5 cm, wewętrzny globus Ziemi o ø 8,5 cm; wiek: 5+

Układ słoneczny. Model ruchomy VO 8500 227 zł Ruchomymodel ukazujący Słońce i 9 planet w ru - chu. System planetarny (9 Planet): Merkury, We - nus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Słońce jest podświetlane, a prezentacji towarzyszy nagranie w języku angielskim. • działa na baterie (nie są dołączone)

Magnetyczny system słoneczny LR 6040 121 zł Zestawmagnetycznych planet. Na planszach wi - dać realne kolory i dużo szczegółów. Prezentacja może odbywać się na dowolnej tablicy magne - tycznej. • 12 elem., Słońce ø 25 cm, wiek: 5+

sklep.nowaszkola.com

29

pogoda

Stacja pogody - elektroniczna, sonda, termometr CD 1605 86 zł Elektroniczna stacja pogodywyposa - żona w sondę, która umożliwia po - miar wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Posiada opcję kalen - darza, alarmu oraz zegar w trybie 12 lub 24 godzinnym. Dodatkowo umożliwia zapamiętanie minimal - nych/maksymalnychwartości tempe - ratury i wilgotności oraz przedstawia wykres zmiany temperatury w ciągu ostatnich 12 godzin.Wyświetlaczwi - zualizuje pogodę w 4 trybach: sło -

necznie, częściowe zachmurzenie, pochmurnie i deszczowo. Stacja może być zamontowana na ścianie lub stać stabilnym podłożu. • wym.:2,3x12x12cm; funkcje termometru: format temperatury: °C lub°F, zakres pomiaru temperatu- ry wewnętrznej: -10°C (14°F) ~ 60°C (140°F), zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F), dokładność pomiaru: +/- 1°C (+/- 2°F), dokładność wyświetlania: 0,1°C (0,1°F), pomiaryaktualizowaneco60sekund; funk- cje higrometr: format wilgotności:% RH, zakres po- miaruwilgotności: 20%RH~99%RH, dokładność pomiaru: +/- 5% RH, dokładność wyświetlania: 1% RH, pomiary aktualizowane co 60 sekund; za- silanie: baterie 3 x AAA 1,5V (brak w zestawie); materiał: tworzywo sztuczne; kolor: biały

Termometr w obudowie ze znacznikami VO 3304 39 zł Przeznaczony do mierzenia tempe - ratury powietrza, gleby i cieczy. Kolo -

Termometr elektroniczny z ruchomą głowicą GZ 0010 101 zł • sonda 21 cm, sprzedawany bez baterii (A76 lub LR44), temperatura -50÷280 °C

Termometr demonstracyjny NS 0304 49 zł Termometr paskowy, idealny do na - uki odczytywania temperatury na skali Fahrenheita oraz Celsiusza. Posiada przesuwaną taśmę po - zwalającą symulować określoną temperaturę. • wym. 15 x 60 cm

rowe suwaki pomagająwobliczaniu różnic w temperaturze. • dł. 32 cm, zakres: od -30 do +110 ° C, umiesz- czony w plastikowej obudowie zabezpieczającej, możliwość zawieszenia,

Termometry uczniowskie. Zestaw LR 2415 89 zł Zakrespomiarowy:od-30do120stop - ni C oraz od -22 do 240 stopni F. Bez - pieczne w użyciu, nie zawierają rtęci. • 10 szt. o wym.: 2,3 x 0,7 x 17,7 cm; materiał: tworzywo sztuczne, szkło; wiek: 8+

Mobilna stacja pogodowa LR 2940 219 zł Zestaw trzechpogodowych urządzeń pomiarowych w poręcznej walizce z rączką. Barometr - do pomiaru ciśnieniaatmosferycznego, higrometr

- do pomiaru wilgotności, termometr - do pomiaru temperatury powietrza w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Z tyłu zamykany schowek z 3 pod - stawkami, na których opiera się urzą - dzenia po wyjęciu ich z walizki. • wiek: 5+

129 zł

Stacja meteorologiczna IV 8260 129 zł Przeznaczona do kontroli i obserwa - cji podstawowych parametrów kli - matycznych takich jak: temperatura powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru, promieniowanie słońca, opad atmosferyczny. • dł. 116 cm

209

Wiatromierz elektroniczny HG 0004

65 zł

Deszczomierz IV 8405 42 zł • dokładny pomiar opadów; skala w mm; pokryw- ka na czas przenoszenia; wym: 16 x 8 cm

Wiatromierz IV 8059

209 zł Przyrząd umożliwiajacy pomiar kie - runku i prędkości wiatru. • zakres pomiaru 0-30m/s, wym. 30 x 10 x 10 cm

65 zł Przyrząd umożliwiający pomiar kie - runku i prędkości wiatru.

30

globusy

ZOO RI 0353

57 zł Globus edukacyjny z mapą zoologiczną. Książeczka zawiera opisy 275 zwierząt z informacjami. • ø 22 cm; wys. 30 cm; globus w wersji polskiej

Fizyczny mały RI 0218 • ø 22 cm, wys. 30 cm

Fizyczno-polityczny RI 3584 135 zł Globus polityczny, który zmienia się w fizyczny po zapaleniu umieszczonej w nim żarówki. • ø 32 cm, wys. 48 cm

Fizyczny duży RI 0423 • ø 42 cm, wys. 62 cm

239 zł

26 zł

Globus konturowy z objaśnieniem RI 3269A 75 zł • – podświetlany RI 0331 95 zł • ø 25 cm wys. 38 cm; kolor biały z rysunkiem konturów kontynen- tów i granic państw, bez napisów; w zestawie : gąbka i ścieralne flamastry

Model Ziemi dmuchany LR 2438 105 zł Duża, lekka dmuchana piłka – model Ziemi, na którym zaznaczone są kolorowe kontynenty. Za pomocą zmywalnych flamastrówmożnapo niej pi - sać i rysować, apo skończonej zabawiewyczyścić. • ø 68 cm

Indukcyjny RI 1215

57 zł

• ø 25 cm, wys. 38 cm; instrukcja

sklep.nowaszkola.com

31

geologia i topografia ukształtowanie powierzchni

Topografia terenu. Walizka pomocy naukowych NS 6113 1 199 zł Zestawmodeli i fotografii do prezen - towania podstawowych pojęć zwią - zanych z topografią i geomorfologią powierzchni Ziemi.Wyposażeniewa - lizki umożliwia obserwacjęm.in.: gór, płaskowyżów, równin, wzgórz, rzek oraz oceanów. Ukazujewszystkie nie -

zbędne cechy charakterystyczne dla danej formy ukształtowania terenu. Zestawuzupełnionomateriałemme - rytorycznymdlaucznia i nauczyciela. • 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze rzeczki górskiej, formy skalne (góry Danxia), nadbrze- że, forma eoliczna, krajobraz krasowy, dorze- cze, równina; 3 scenariusze; 63 kart pracy; wiek: 5+

32

Model jaskini z ukształtowaniem terenu w przekroju HG 0453 659 zł Model prezentuje przekrój terenu oraz jaskinię krasową. Składa się z dwóch elementów. Zdjęcie górnej części umożliwia obserwacjęwnętrza jaskini z naciekami oraz oznaczo - nymi formami krasowymi: stalakty -

Model Ziemi LR 2436

86 zł Wykonany z elastycznej masymodel Zie - mi, na którym widoczne są kontynenty oraz duże łańcuchy górskie. Wypukła faktura piłki daje możliwość wielozmy - słowego poznawania mórz i kontynen - tów na Ziemi. • ø 15 cm

ty, stalagmity i stalagnaty. Dokład - ność oraz precyzja odwzorowania szczegółówbudowy jaskini sprawia, iż model stanowi świetną pomoc dy - daktyczną. • wym.: 30 x 45 x 30 cm; materiał: tworzywo sztuczne

Model płyt tektonicznych QH 0054 259 zł Model przedstawia płyty tektoniczne

Cykl wody. Model demonstracyjny VO 5864 305 zł Dzięki niemu możesz wywołać deszcz w swojej klasie, obserwo -

i wulkany oraz ukształtowanie terenu w przekroju. • wym. 30 x 58 x 13 cm

wać proces parowania, skraplania oraz opadów. • wzestawie: plastikowy pojemnik zmakietą terenu 3D, pokrywka, podpórka, chmura, instrukcja;wym. 41,4 x 30 x 16 cm; wiek: 3+

sklep.nowaszkola.com 105 zł Model góry wulkanicznej z tworzy - wa sztucznegozostał specjalnieopra - cowany w celu demonstracji techniki tworzenia i zrozumienia funkcji pozio - mic.Wyposażenie zestawu pozwala Model góry 3D. Nauka tworzenia map poziomnicowych i hipsometrycznych NS 6141

przetworzyć trójwymiarowymodel na dwuwymiarową mapkę poziomico - wą. Przezroczystość modelu można wykorzystać umieszczającgona rzut - niku i prezentującwszystkimuczniom. • w zestawie: transparentny model, nakładka, kredka, barwnik spożywczy; materiał: tworzywo sztuczne; wiek: 8+

92 zł

Wybuch wulkanu EI 0011 92 zł • w zestawie: podstawa do wulkanu; 2 połówki góry wulkanu; kolumna wodna; butelka; miarka;

soda oczyszczona; kwas cytrynowy; barwnik spożywczy; okulary; łyżeczka; zestaw farbek; pędzelek; gąbeczka; instrukcja; wiek: 10+

33

Zestaw gleb RV 0303

192 zł Zestaw zawiera 8 rożnych próbek gleb umieszczo - nych w drewnianym pudełku. • 8 el. w drewnianym pudełku: gleba gliniasta, piaszczysto-ilasta, purpurowa, gleba ryżowa, gleba brunatna, piaszczysta, czarnoziemy i próchnica gleby

Kwasomierz glebowy typu Helliga z płytką ceramiczną CD 1638 75 zł Zestaw akcesoriów do analizy pH gleby, czyli okre - ślenia stosunku stężenia jonówwodorowych (H+) do jonówwodorotlenkowych (OH-) w podłożu. Poziom pH gleby w zestawie ustala się na podstawie skali punktowej od 1 do 14. Zawartość zestawu pozwa - la na wielokrotne użycie go. skład zestawu: cera - miczna płytka, plastikowa łyżeczka do pobierania próbki gleby, 40ml płynu Helliga, instrukcja obsługi.

minerały

oraz magnetyzm. Zawiera zbiór niezbędnych informacji na temat brył skalnych oraz wskazówki do - tyczące ich rozpoznawania. Z ze - stawemmożna ruszać w teren i sa - modzielnie identyfikować minerały. • 7 elem.: metalowy gwóźdź o dł. 7 cm, płytka ceramiczna biała, płytka ceramiczna czarna, płyt- ka szklana, magnes neodymowy, lupa, butelka z zakraplaczem o poj. 30 ml; wiek: 8+

Zestaw do testowania minerałów NS 6142 69 zł Zestaw zawiera narzędzia do prze - prowadzenia testówpozwalających określić kluczowe właściwości mine - rałów.Wyposażenie pozwala oce - nić mi. in. ich twardość, rysę, połysk

34

Skały osadowe LR 5208

105 zł • 12 skał: mułowiec, piaskowiec, sól kamienna, węgiel, wapień, arkoza, zlepieniec, wapień, łupek mułowy, łupek ilasty, trawer- tyn, skałą gipsowa; wykaz z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały QH 0039

212 zł

• 42 minerały, plastikowe pudełko

Skały magmowe LR 5205 105 zł • 12 skał: żużel, pumeks, gabro, tuf, ryolit, dioryt, granit, andezyt, bazalt, obsydian, pegmatyt, porfir; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja • pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skały metamorficzne LR 5206 105 zł • 12 skał: chloryn, granat, grafit, mika, serpentynit, marmur, gnejs, łupek, amfibonit, marmur dolomityczny, epidot, kwarcyt; wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja • pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały. Kolekcja LR 5207 105 zł • 12 minerałów: talk, limonit, selenit, fluoryt, siarka, kalcyt, piryt, ma- gnetyt, wermikulit, hematyt, kwarc, mika. W zestawie wykaz skał z nazwami i numeracją, instrukcja • pudełko z blistrem o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Skamieliny. Kolekcja LR 5204 105 zł • 9 skamielin: amonit, mszywioł, skamieniałe drewno, mięczak, paproć kopalna, liliowiec macierzysty, koral, ząb rekina, ramie- nionóg; wykaz skamielin z nazwami i numeracją, instrukcja; pudełko o wym. 21 x 13,5 x 3,5 cm

Minerały, kamienie szlachetne MO 0036

Minerały i kamienie szlachetne VS 0008 47 zł • wym. 70 x 100 cm, plansza ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę

77 zł

• format: 13cm x 19cm; 448 str.

sklep.nowaszkola.com

35

badawcze pracownie przyrodnicze

S T E M science technology engineering maths

Zmieniająca się planeta Ziemia LJ 0016 4 990 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawyprogramowej zgeografii, przeznaczo - ny doprzeprowadzenia i omówienia 14działań badawczych i eksperymentów podczas 22 lek - cji geografii, przeznaczony do pracy w klasie 30-osobowej, w tzw. grupach badawczych. Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazu - ją uczniom, jak to się stało, że Ziemia, wygląda i ma cechy takie, jakie możemy zaobserwować obecnie. Moduł rozwija wiedzę uczniów na te - mat gleby i erozji. Uczniowie analizują warstwy ziemi, ruchy płyt tektonicznych i tworzenie się skał. Pracując z tym modułem, uczniowie do - wiadują się dlaczego na Ziemi występują trzę - sienia ziemi i erupcje wulkanów. Poznają różne typy skał i wykonują symulację cyklu skalnego. Tworząmodel przebiegu erozji i przekonują się, w jaki sposób erozja wpływa na formy ukształ - towania terenu. Dowiadują się, co różne typy map mówią nam o formach ukształtowania te - renu i położeniu akwenów. Omawiają tworze - nie się warstw skalnych i skamieniałości. Opra - cowująmodele, któremają na celu rozwiązanie problemu erozji gleby. Sugerowany zakup1 szt. zestawu dla 1–3 równoległych klas w szkole. Wyposazenie zestawu dostarczane w dwóch wytrzymałych skrzynach z tworzywa sztucz - nego (o wymiarach: 50x60x30 cm) stanowią:

• materiały drukowane: rozbudowany przewodnik metodyczny dla nauczyciela ze scenariuszami lekcji i działań badawczych wwersji drukowanej oraz materiały drukowane dla 30 uczniów , • bezterminowa licencja szkolna na dostęp do interaktywnych za- sobów edukacyjnych, pozwalających na pracę z wykorzystaniem m.in. tablicy interaktywnej: • rozbudowany przewodnikmetodyczny dla nauczyciela ze scenariu- szami lekcji i działań badawczych, w wersji cyfrowej; • książka dla uczniów w wersji cyfrowej zawierajaca ćwiczenia in- teraktywne;

• symulacje, interaktywne testy, karty pracy i obserwacji, • materiały tradycyjne, m.in.: • zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał - 8 szt.; • zestaw 8 próbek gleb występujących na Ziemii - 1 szt.;

• gips artystyczny, piasek, glina,ciastolina; • nóż z tworzywa sztucznego- 32 szt.;

• mata absorbcyjna i podkładki z tektury - po 16 szt. • duży zestaw pojemników z tworzywa sztucznego; • ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” (70x100 cm)

36

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Proposal Creator