Nakskov - Alsang - Folkesang 1940

Alsang — Folkesang. I en Radioudsendelse Lørdag Aften var der en interessant Dis- kussion om Alsangen, der nu gaar sin Sejrsgang over Landet. Der blev først stillet det Forslag at døbe Alsang-Aftenerne om til Folkesang- Aftener. Det er et Forslag, alle sikkert kan tiltræde. Ordet Folke- sang dækker langt bedre Sangaftener. Der blev ogsaa -»fliier Diskussionens videre Forløb frem- ført en Plan om, at der Søndag den 1. September skal afholdes en Ti- mes Folkesang over hele Landet samtidig mellem Kl. 17— 18. I Kø- benhavn er Rammerne allerede fast- lagt. Her arrangeres det i Forbin- delse med Fælledpark-Koncerten. Sangen afsluttes med Kimen af Raadhusklokkeme. Hvis hele Danmark — Byerne saavel som Landet — tager Tan- ken op, vil det blive en Sangtime af et saadant Format, at man sik- kert ikke noget Sted i Verden har kunnet opvise Magen dertil. Det vilde blive en Folke-Sangtime med maaske et Par Millioner Deltagere. Men der skal handles hurtigt for at faa Arrangementet i Orden. Idé, der ligger til Grund

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker