Edutainment Camp

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

FUNCTION

ให้เด็กสร้างชุดคำ สั่งเล็กๆ เช่นการ เคลื่อนไหว แล้วสามารถเรียกใช้ งานชุดคำ สั่งนั้นๆ เด็กจะเรียนรู้ การใช้สัญลักษณ์และเครื่องมือ เบื้องต้นในการสร้างลำ ดับขั้น ตอนหรือการทำ งาน เพื่อทำ งานบางอย่าง

EXPLORE MY FEELING กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาที่สร้างสติ ในภาวะที่เด็กๆได้มีสติกับกิจกรรมและ เข้าถึงสมาธิ เราฉกฉวย Moment นั้น เพื่อถอดบทเรียนเป็นประจำ ทุกวัน การให้เวลาเด็กได้กลับมาอยู่กับตนเอง และให้โอกาสในการใคร่ครวญบทเรียน ที่ได้รับเข้ามากระทบใจ จะทำ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แบบ "เข้า (ถึง) ใจ"

Made with FlippingBook flipbook maker