Edutainment Camp

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

MISSION

MEMORY

กิจกรรมที่จะให้เด็กลองจำ ลำ ดับขั้นตอนต่างๆและทดลอง เปลี่ยนแปลงลำ ดับ น เอา แนวคิดนี้มาเปรียบเทียบกับ การเขียนโปรแกรมที่ใช้หน่วย ความจำ

Conditional Control สร้างคำ สั่งที่เป็นเงื่อนไขเพื่อควบคุม การทำ งานของวัตถุ โดยใช้แผ่นโปรแกรม หรือสัญลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง: การ เรียน coding แบบ Unplug Activity จะ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหาและการสร้างสิ่งต่างๆ

Made with FlippingBook flipbook maker