Edutainment Camp

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

SPOTTED THE ERRO

ต่อสู้กับ Error ด้วยการหาพิกัด ที่ ซ่อนตำ แหน่งบน Map ที่ Error นั้น ได้ซ่อนเอาไว้ โดยการโจมตี ตามตำ ปหน่งของกระดาน Battle Ship

Loops ใช้วัตถุเล็กๆ เช่นลวดหรือเชือกร้อย ลูกปัดให้เด็ก ๆ สร้างลูปโดยการวน กลับและไปข้างหน้า เด็กๆเรียนรู้เกี่ยว กับแนวคิดในการเขียนโปรแกรม เข้าใจ ในหลักการโครงสร้างพื้นฐานของ โปรแกรม เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการเงื่อนไข ลูป และฟังก์ชันอย่าง พื้นฐานที่เป็นส่วนสำ คัญของการเขียน โปรแกรม

Made with FlippingBook flipbook maker