Edutainment Camp

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆ ออกจากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิด จากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่าย ไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการ เรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลัง ใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆยก ระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็น สมาชิกที่ดีต่อสังคม FRIENDSHIP

GRATITUDE RIBBON

กิจกรรมริบบิ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้แสดงถึงความรู้สึก ขอบคุณ ขอโทษ และให้กำ ลังใจ แก่ผู้อื่น เป็นการสร้างการสื่อสารเชิงบวกและ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งมี ความหมายอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของ ค่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนริบบิ้น เป็น กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่สร้างผลลัพธ์ สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่ เกี่ยวข้อง

Made with FlippingBook flipbook maker