Edutainment Camp

Back to contents

ปริศนา เครื่องแก้ไข เรียนรู้ในเรื่องของ อัตราส่วน เศษส่วน ความเท่ากันทุก ประการและความคล้าย ผ่านกิจกรรมที่ต้องสร้างเครื่อง มือเพื่อถอดรหัส และ ไขปริศนา เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการสังเกตุ และการเชื่อมโยง

สิ่งประดิษฐ์

โบราณ

สร้างสิ่งประดิษฐ์โบราณเพื่อใช้ ใน การดำ เนินภารกิจตลอดทั้งค่าย เด็กๆจะได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ รูปทรงเรขาคณิต2มิติและ3มิติ ผ่านการทำ งานร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง ไม่ว่าแต่ละคนจะอยู่ใน ส่วนงานไหน ความสำ เร็จที่เกิดขึ้น เกิดจากการเห็นคุณค่าของตนเอง ใน การเป็นส่วนหนึ่งของความสำ เร็จ

Made with FlippingBook flipbook maker