Edutainment Camp

Back to contents

AUCTION การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้เด็กๆ รักษาความพยายาม ต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะนำ Token ที่ ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตั้งแต่วันแรก มาประมูลของรางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็น การเรียนรู้จากความผิดพลาด เรา ได้ให้เด็กๆได้แสดงออกซึ่งความ เข้าใจผู้อื่น

FRIENDSHIP

Ribbon

กิจกรรมริบบิ้น เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้แสดงถึงความรู้สึก ขอบคุณ ขอโทษ และให้กำ ลังใจ แก่ผู้อื่น เป็นการสร้างการสื่อสารเชิงบวกและ เกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งมี ความหมายอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของ ค่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่ง ขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนริบบิ้น เป็น กิจกรรมที่เรียบง่ายแต่สร้างผลลัพธ์ สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่ เกี่ยวข้อง

Made with FlippingBook flipbook maker