Edutainment Camp

Back to contents

SMART-i Coding CAMP

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ต้องใช้ประสบการณ์ในการ ดึงดูดหลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจ สร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้น ที่ค่าย และคงอยู่ตลอดไป ICE BREAKING

OUT OF COMFORT ZONE นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะ สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อการเรียน รู้สิ่งใหม่และเรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอด การตัดสิน ให้คุณค่ากับความ พยายาม และไม่เน้นแข่งขันกันเอง ระหว่างเด็กค่าย

Made with FlippingBook flipbook maker